Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na % r r r. wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,54 99,30% Izby rolnicze ,35 92,62% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,35 92,62% Pozostała działalność ,19 100,00% 4430 rożne opłaty i składki ,19 100,00% 020 Leśnictwo ,06 67,81% Nadzór nad gospodarką leśną ,06 67,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 67,81% 600 Transport i łączność ,65 92,50% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,37 96,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,37 96,46% Lokalny transport zbiorowy ,08 99,66% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4390 Opracowanie planu transportu publicznego ,25 75,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,65 98,08% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ,18 98,34% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,80 89,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii ,71 85,46% 4270 Zakup usług remontowych ,38 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , pozostałe odsetki ,52 99,19% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,46 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,22 98,20% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,12 81,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,19 99,87% Drogi publiczne gminne ,99 92,25% 4270 Zakup usług remontowych ,27 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,29 100,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,56 89,69% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,94 99,62% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,41 99,39% Pozostała działalność ,41 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,12 98,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,29 100,00% 630 Turystyka ,29 67,56% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,29 67,56% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 96,91% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,43 80,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,86 41,20% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30 87,81% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,73 95,63% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ,73 80,53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 87,96% 4260 Zakup energii ,62 32,99% 4270 Zakup usług remontowych ,57 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 91,26% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,42 79,49% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,74 64,19% ,26 88,15% Pozostała działalność ,19 79,72% 4270 zakup usług remontowych ,92 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 30,26% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ,27 96,10% 9

2 710 Działalność usługowa ,29 98,63% Plany zagospodarowania przestrzennego ,06 84,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,26 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,61 51,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,19 84,18% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Nadzór budowlany ,23 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,22 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 99,98% ,02 99,92% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,80 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% ,00 100,00% Cmentarze ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 99,96% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 99,96% 720 Informatyka ,35 20,57% Pozostała działalność ,35 20,57% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 99,90% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 99,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 98,84% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,33 99,08% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,75 97,60% ,00 0,00% ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,65 94,08% Urzędy wojewódzkie ,28 94,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,57 61,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 95,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 90,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,59 87,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 72,41% 4270 Zakup usług remontowych ,00 96,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 68,49% ,72 82,64% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 72,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% ,00 78,33% Starostwa powiatowe ,46 89,34% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 78,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 90,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 88,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 70,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 92,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 69,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 72,45% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki ,54 10,35% 10

3 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 8,50% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 8,00% ,00 6,33% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,17 89,79% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,94 91,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 75,61% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 24,58% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 42,45% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,60 95,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 93,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 97,99% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 99,04% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 90,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 97,46% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 96,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 96,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 92,45% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 89,30% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,69 83,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 70,22% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,26 69,61% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,68 69,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 90,28% 4260 Zakup energii ,08 90,96% 4270 Zakup usług remontowych ,38 48,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 92,48% 4307 Zakup usług pozostałych ,82 97,52% 4309 Zakup usług pozostałych ,76 88,77% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,49 44,15% ,03 74,67% ,94 88,18% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,04 16,34% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,62 67,80% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,92 92,12% 4410 Podróże służbowe krajowe ,29 78,46% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,83 26,74% 4430 Różne opłaty i składki ,00 65,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 95,05% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,54 35,54% ,39 78,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,51 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,34 100,00% ,88 16,88% 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kwalifikacja wojskowa ,43 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 99,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 99,97% ,98 99,83% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,35 91,26% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 87,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 94,67% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,49 74,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,72 72,08% 4430 Różne opłaty i składki ,54 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00% Pozostała działalność ,36 73,24% dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,01 99,67% dofinansowanie własnych zadań bieżących 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 83,41% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 83,65% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,29 84,44% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 82,71% 11

4 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 82,92% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 82,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,33 82,86% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 82,50% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 82,56% 4267 zakup energii ,29 48,76% 4307 Zakup usług pozostałych ,39 58,35% 4309 Zakup usług pozostałych ,30 51,87% 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 8 4,14 51,75% telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe ,93 24,66% 4419 Podróże służbowe krajowe ,46 24,66% 4430 Różne opłaty i składki ,00 93,75% 4580 Pozostałe odsetki ,64 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,30 62,72% ,58 99,99% ,87 62,57% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,78 99,57% Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,00% Komendy Powiatowe Policji , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,66 99,98% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,95 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 99,99% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,83 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,70 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,56 100,00% 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ,00 ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,72 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,69 99,92% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,80 99,89% 4260 Zakup energii ,94 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,07 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,55 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 99,99% ,10 99,98% ,76 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,75 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,50 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,70 99,98% ,00 93,80% Obrona cywilna ,25 95,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 96,92% 4260 Zakup energii ,40 57,08% 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,45 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 69,43% ,00 100,00% Straż gminna (miejska) ,91 76,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 93,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 68,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 56,79% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 12

5 4430 Różne opłaty i składki ,00 30,00% ,00 26,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Pozostała działalność ,96 97,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,15 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,54 95,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,20% 4430 różne opłaty i składki ,00 70,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,39 83,20% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,08 99,35% 757 Obsługa długu publicznego ,61 83,54% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,61 83,54% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,61 83,54% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,79 98,03% Szkoły podstawowe ,88 95,52% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,96 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 99,99% 4260 Zakup energii ,29 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,41 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 99,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,67 99,93% ,92 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,51 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,68 98,23% ,42 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,20 73,23% Szkoły podstawowe specjalne ,04 99,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,29 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 99,96% 4220 Zakup środków żywności ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% ,75 96,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 90,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 96,20% ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,28 99,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 99,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,19 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,67 99,82% 4260 Zakup energii ,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,00% Przedszkola ,14 99,25% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 98,03% 13

6 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 92,94% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,13 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 99,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 99,97% 4220 Zakup środków żywności ,89 96,77% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,45 99,85% 4260 Zakup energii ,65 99,87% 4270 Zakup usług remontowych ,49 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,56 99,58% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 99,39% ,30 99,96% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 99,03% 4420 podróze służbowe zagraniczne ,84 99,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 100,00% ,50 98,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,46 96,42% ,55 100,00% Gimnazja ,09 99,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100,00% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 100,00% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,70 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,98 100,00% 4260 Zakup energii ,72 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,90 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 99,97% ,83 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe ,70 99,06% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,13 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 100,00% Gimnazja specjalne ,12 99,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% ,28 99,49% 4410 Podróże służbowe krajowe ,22 93,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 90,44% ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół ,01 80,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 80,07% Licea ogólnokształcące ,34 99,57% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 99,17% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 98,94% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100,00% 14

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 99,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,49 99,99% 4260 Zakup energii ,66 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,16 99,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,24 99,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 99,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,04 99,99% ,66 99,99% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe ,05 99,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 100,00% ,72 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,04 96,36% Szkoły zawodowe ,38 98,94% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 93,66% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 99,78% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84 99,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,96% 4260 Zakup energii ,46 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,65 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,76 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 99,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 99,58% ,75 98,72% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,08 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 99,98% 4430 Różne opłaty i składki ,65 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,66% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% ,71 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,14 98,86% Szkoły zawodowe specjalne ,90 99,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,93 99,98% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,66 99,72% ,32 99,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 80,02% ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,87 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,94% 15

8 ,93 100,00% 4430 pozostałe opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,00% ,00 100,00% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,98 99,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 99,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 98,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 99,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,94 99,99% 4260 Zakup energii ,09 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,09 99,86% ,77 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,36 99,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,71 74,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 98,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 67,25% 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 79,73% ,00 99,89% Stołówki szkolne i przedszkolne ,07 98,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 99,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 99,97% 4220 Zakup środków żywności ,84 97,85% 4260 Zakup energii ,42 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,60 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,99% ,02 99,28% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,06 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalność ,98 89,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 68,35% 4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 95,78% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 95,27% 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 93,36% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 92,77% 4123 Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy ,60 79,21% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,10 91,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 83,90% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,54 82,35% 4213 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia ,54 62,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 72,37% 4227 Zakup środków żywności ,33 67,40% 4229 Zakup środków żywności ,66 67,41% 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,28 89,74% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,97 89,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 97,00% 4303 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,91 90,30% 4309 Zakup usług pozostałych ,90 89,33% Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących ,41 79,94% ,73 79,99% 4423 Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4437 Różne opłaty i składki ,45 24,38% 4439 Różne opłaty i składki ,55 24,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 98,92% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 16

9 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,06 99,96% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,36 100,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% ,62 93,10% ,61 93,10% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,74 72,07% Zwalczanie narkomanii ,00 0,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,34 70,71% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 89,99% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 95,74% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 57,39% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 98,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 97,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62 44,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 66,33% 4220 Zakup środków żywności ,43 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,86 69,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 71,28% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% ,00 41,38% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 99,67% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,40 99,67% Pozostała działalność ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna ,53 97,68% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,07 98,10% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 99,95% 3110 Świadczenia społeczne ,66 83,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,99% 4220 Zakup środków żywności ,53 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 99,99% 4260 Zakup energii ,02 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 99,91% ,26 99,91% ,13 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,30 99,98% ,00 100,00% Domy pomocy społecznej ,47 99,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 91,14% 4220 Zakup środków żywności ,46 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,93 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,06 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 17

10 4300 Zakup usług pozostałych ,95 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,81 99,36% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% ,89 99,98% ,32 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 99,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,33 99,87% ,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,76 100,00% Ośrodki wsparcia ,73 99,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 98,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 98,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62 90,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,54 99,99% 4260 Zakup energii ,59 99,49% 4270 Zakup usług remontowych ,00 99,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 80,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 93,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,01 95,92% ,51 91,98% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,42 99,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 99,70% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46 97,15% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,33 98,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 99,82% 3110 Świadczenia społeczne ,95 99,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 95,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 96,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,64 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,07 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,16 98,80% ,57 99,97% ,86 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,50 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,68 99,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 97,21% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,34 71,35% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,07 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 90,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 82,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 76,22% 18

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 25,48% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 100,00% ,97 74,87% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 14,22% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki ,01 58,54% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,60 93,38% ,00 46,13% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,94 90,05% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,52 71,77% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,42 90,16% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,85 96,15% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,40 78,48% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,83 96,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 94,31% Dodatki mieszkaniowe ,80 97,30% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,03% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,86 43,68% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% Zasiłki stałe ,70 98,12% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,56 84,79% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,14 98,22% Ośrodki pomocy społecznej ,24 98,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81 98,68% 3110 świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 99,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 98,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77 91,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 87,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,71 97,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 98,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,48 97,49% ,09 97,62% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60 98,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,44 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,42% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 41,67% ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,02 94,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89 64,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 89,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 90,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 82,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 98,67% 4260 Zakup energii ,82 83,87% 4270 Zakup usług remontowych ,67 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 95,69% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 66,56% ,00 100,00% 19

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo