Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na % r r r. wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,54 99,30% Izby rolnicze ,35 92,62% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,35 92,62% Pozostała działalność ,19 100,00% 4430 rożne opłaty i składki ,19 100,00% 020 Leśnictwo ,06 67,81% Nadzór nad gospodarką leśną ,06 67,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 67,81% 600 Transport i łączność ,65 92,50% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,37 96,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,37 96,46% Lokalny transport zbiorowy ,08 99,66% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4390 Opracowanie planu transportu publicznego ,25 75,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,65 98,08% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ,18 98,34% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,80 89,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii ,71 85,46% 4270 Zakup usług remontowych ,38 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , pozostałe odsetki ,52 99,19% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,46 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,22 98,20% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,12 81,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,19 99,87% Drogi publiczne gminne ,99 92,25% 4270 Zakup usług remontowych ,27 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,29 100,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,56 89,69% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,94 99,62% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,41 99,39% Pozostała działalność ,41 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,12 98,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,29 100,00% 630 Turystyka ,29 67,56% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,29 67,56% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 96,91% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,43 80,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,86 41,20% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30 87,81% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,73 95,63% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ,73 80,53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 87,96% 4260 Zakup energii ,62 32,99% 4270 Zakup usług remontowych ,57 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 91,26% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,42 79,49% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,74 64,19% ,26 88,15% Pozostała działalność ,19 79,72% 4270 zakup usług remontowych ,92 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 30,26% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ,27 96,10% 9

2 710 Działalność usługowa ,29 98,63% Plany zagospodarowania przestrzennego ,06 84,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,26 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,61 51,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,19 84,18% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Nadzór budowlany ,23 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,22 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 99,98% ,02 99,92% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,80 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% ,00 100,00% Cmentarze ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 99,96% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 99,96% 720 Informatyka ,35 20,57% Pozostała działalność ,35 20,57% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 99,90% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 99,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 98,84% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,33 99,08% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,75 97,60% ,00 0,00% ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,65 94,08% Urzędy wojewódzkie ,28 94,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,57 61,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 95,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 90,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,59 87,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 72,41% 4270 Zakup usług remontowych ,00 96,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 68,49% ,72 82,64% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 72,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% ,00 78,33% Starostwa powiatowe ,46 89,34% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 78,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 90,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 88,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 70,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 92,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 69,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 72,45% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki ,54 10,35% 10

3 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 8,50% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 8,00% ,00 6,33% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,17 89,79% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,94 91,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 75,61% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 24,58% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 42,45% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,60 95,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 93,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 97,99% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 99,04% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 90,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 97,46% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 96,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 96,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 92,45% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 89,30% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,69 83,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 70,22% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,26 69,61% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,68 69,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 90,28% 4260 Zakup energii ,08 90,96% 4270 Zakup usług remontowych ,38 48,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 92,48% 4307 Zakup usług pozostałych ,82 97,52% 4309 Zakup usług pozostałych ,76 88,77% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,49 44,15% ,03 74,67% ,94 88,18% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,04 16,34% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,62 67,80% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,92 92,12% 4410 Podróże służbowe krajowe ,29 78,46% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,83 26,74% 4430 Różne opłaty i składki ,00 65,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 95,05% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,54 35,54% ,39 78,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,51 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,34 100,00% ,88 16,88% 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kwalifikacja wojskowa ,43 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 99,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 99,97% ,98 99,83% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,35 91,26% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 87,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 94,67% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,49 74,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,72 72,08% 4430 Różne opłaty i składki ,54 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00% Pozostała działalność ,36 73,24% dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,01 99,67% dofinansowanie własnych zadań bieżących 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 83,41% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 83,65% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,29 84,44% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 82,71% 11

4 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 82,92% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 82,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,33 82,86% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 82,50% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 82,56% 4267 zakup energii ,29 48,76% 4307 Zakup usług pozostałych ,39 58,35% 4309 Zakup usług pozostałych ,30 51,87% 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 8 4,14 51,75% telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe ,93 24,66% 4419 Podróże służbowe krajowe ,46 24,66% 4430 Różne opłaty i składki ,00 93,75% 4580 Pozostałe odsetki ,64 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,30 62,72% ,58 99,99% ,87 62,57% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,78 99,57% Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,00% Komendy Powiatowe Policji , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,66 99,98% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,95 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 99,99% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,83 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,70 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,56 100,00% 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ,00 ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,72 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,69 99,92% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,80 99,89% 4260 Zakup energii ,94 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,07 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,55 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 99,99% ,10 99,98% ,76 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,75 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,50 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,70 99,98% ,00 93,80% Obrona cywilna ,25 95,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 96,92% 4260 Zakup energii ,40 57,08% 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,45 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 69,43% ,00 100,00% Straż gminna (miejska) ,91 76,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 93,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 68,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 56,79% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 12

5 4430 Różne opłaty i składki ,00 30,00% ,00 26,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Pozostała działalność ,96 97,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,15 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,54 95,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,20% 4430 różne opłaty i składki ,00 70,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,39 83,20% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,08 99,35% 757 Obsługa długu publicznego ,61 83,54% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,61 83,54% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,61 83,54% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,79 98,03% Szkoły podstawowe ,88 95,52% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,96 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 99,99% 4260 Zakup energii ,29 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,41 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 99,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,67 99,93% ,92 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,51 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,68 98,23% ,42 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,20 73,23% Szkoły podstawowe specjalne ,04 99,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,29 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 99,96% 4220 Zakup środków żywności ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% ,75 96,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 90,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 96,20% ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,28 99,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 99,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,19 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,67 99,82% 4260 Zakup energii ,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,00% Przedszkola ,14 99,25% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 98,03% 13

6 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 92,94% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,13 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 99,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 99,97% 4220 Zakup środków żywności ,89 96,77% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,45 99,85% 4260 Zakup energii ,65 99,87% 4270 Zakup usług remontowych ,49 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,56 99,58% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 99,39% ,30 99,96% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 99,03% 4420 podróze służbowe zagraniczne ,84 99,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 100,00% ,50 98,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,46 96,42% ,55 100,00% Gimnazja ,09 99,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100,00% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 100,00% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,70 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,98 100,00% 4260 Zakup energii ,72 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,90 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 99,97% ,83 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe ,70 99,06% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,13 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 100,00% Gimnazja specjalne ,12 99,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% ,28 99,49% 4410 Podróże służbowe krajowe ,22 93,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 90,44% ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół ,01 80,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 80,07% Licea ogólnokształcące ,34 99,57% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 99,17% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 98,94% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100,00% 14

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 99,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,49 99,99% 4260 Zakup energii ,66 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,16 99,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,24 99,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 99,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,04 99,99% ,66 99,99% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe ,05 99,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 100,00% ,72 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,04 96,36% Szkoły zawodowe ,38 98,94% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 93,66% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę ,00 99,78% fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84 99,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,96% 4260 Zakup energii ,46 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,65 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,76 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 99,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 99,58% ,75 98,72% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,08 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 99,98% 4430 Różne opłaty i składki ,65 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,66% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% ,71 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,14 98,86% Szkoły zawodowe specjalne ,90 99,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,93 99,98% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,66 99,72% ,32 99,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 80,02% ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,87 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,94% 15

8 ,93 100,00% 4430 pozostałe opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,00% ,00 100,00% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,98 99,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 99,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 98,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 99,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,94 99,99% 4260 Zakup energii ,09 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,09 99,86% ,77 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,36 99,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,71 74,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 98,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 67,25% 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 79,73% ,00 99,89% Stołówki szkolne i przedszkolne ,07 98,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 99,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 99,97% 4220 Zakup środków żywności ,84 97,85% 4260 Zakup energii ,42 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,60 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,99% ,02 99,28% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,06 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalność ,98 89,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 68,35% 4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 95,78% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 95,27% 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 93,36% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 92,77% 4123 Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy ,60 79,21% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,10 91,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 83,90% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,54 82,35% 4213 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia ,54 62,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 72,37% 4227 Zakup środków żywności ,33 67,40% 4229 Zakup środków żywności ,66 67,41% 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,28 89,74% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,97 89,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 97,00% 4303 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,91 90,30% 4309 Zakup usług pozostałych ,90 89,33% Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących ,41 79,94% ,73 79,99% 4423 Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4437 Różne opłaty i składki ,45 24,38% 4439 Różne opłaty i składki ,55 24,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 98,92% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 16

9 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,06 99,96% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,36 100,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% ,62 93,10% ,61 93,10% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,74 72,07% Zwalczanie narkomanii ,00 0,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,34 70,71% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 89,99% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 95,74% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 57,39% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 98,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 97,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62 44,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 66,33% 4220 Zakup środków żywności ,43 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,86 69,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 71,28% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% ,00 41,38% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 99,67% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,40 99,67% Pozostała działalność ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna ,53 97,68% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,07 98,10% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 99,95% 3110 Świadczenia społeczne ,66 83,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,99% 4220 Zakup środków żywności ,53 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 99,99% 4260 Zakup energii ,02 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 99,91% ,26 99,91% ,13 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,30 99,98% ,00 100,00% Domy pomocy społecznej ,47 99,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 91,14% 4220 Zakup środków żywności ,46 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,93 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,06 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 17

10 4300 Zakup usług pozostałych ,95 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,81 99,36% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% ,89 99,98% ,32 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 99,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,33 99,87% ,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,76 100,00% Ośrodki wsparcia ,73 99,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 98,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 98,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62 90,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,54 99,99% 4260 Zakup energii ,59 99,49% 4270 Zakup usług remontowych ,00 99,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 80,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 93,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,01 95,92% ,51 91,98% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,42 99,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 99,70% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46 97,15% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,33 98,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 99,82% 3110 Świadczenia społeczne ,95 99,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 95,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 96,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,64 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,07 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,16 98,80% ,57 99,97% ,86 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,50 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,68 99,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 97,21% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,34 71,35% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,07 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 90,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 82,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 76,22% 18

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 25,48% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 100,00% ,97 74,87% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 14,22% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki ,01 58,54% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,60 93,38% ,00 46,13% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,94 90,05% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,52 71,77% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,42 90,16% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,85 96,15% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,40 78,48% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,83 96,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 94,31% Dodatki mieszkaniowe ,80 97,30% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,03% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,86 43,68% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% Zasiłki stałe ,70 98,12% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,56 84,79% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,14 98,22% Ośrodki pomocy społecznej ,24 98,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81 98,68% 3110 świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 99,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 98,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77 91,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 87,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,71 97,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 98,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,48 97,49% ,09 97,62% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60 98,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,44 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,42% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 41,67% ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,02 94,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89 64,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 89,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 90,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 82,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 98,67% 4260 Zakup energii ,82 83,87% 4270 Zakup usług remontowych ,67 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 95,69% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 66,56% ,00 100,00% 19

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2017 r. Załącznik Nr 2 102/18 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.03.2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo