Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu , Leśnictwo Gospodarka leśna , Środki otrzym ane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność , Drogi publiczne owe , Wpływy z usług , Dotacja celowa otrzym ana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkam i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u ,00 I , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami W pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości , , W pływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, Wpływy z różnych dochodów 0, Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W pływy z usług Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona I

2 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Starostwa owe , Wpływy z różnych opłat 7 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000, W pływy z usług 4 000, Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Obrona narodowa 2 200, Pozostałe obronne 2 200,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu ,00 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 2

3 Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200, Obrona cywilna 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 5 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , W pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W pływy z opłaty komunikacyjnej W pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Euroregiony , Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Szkoły zawodowe , W pływy z różnych opłat Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 5 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia ,00 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 3

4 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pomoc społeczni) 87«) 000, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , W pływy z usług 7 200, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , W pływy z wpłat gm in i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków pow iatów na dofinansowanie zadań bieżących , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzym ane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , W pływy z wpłat gmin i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków ów na dofinansowanie zadań bieżących , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 400,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 300, W pływy z usług 1 300, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów w ynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Id: 42B10DE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 4

5 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , W pływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: r\ Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 5

6 3 3 budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. Załącznik Nr 2 do uchwały N r R a d y Powiatu Słubickiego z dnia w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych. składki od nich 2 handlowego. i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , , ,00 0, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne na fizycznych , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne owe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0, , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 600, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , ,00 0, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 200, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Id: 42BIEDEI F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 6

7 ) na w tym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich fizycznych: inwestycyjne zadań: 2 handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500, , , ,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 0, , , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 135, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 42BIEDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 7

8 V ) 2 tego: na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane budżetowych. składki od nich zadania inwestycyjne zadań: 2 handlowego Podatek od towarów i usług (VAT) , , , ,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędacych członkami 2 000, , , ,00 0, , , ,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 20 Id: 42B1EDE! F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 8

9 z tego na w tym; na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) z tego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia członków 2 500, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rady ów , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na fizycznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 214, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa owe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Strona 4 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 9

10 ) ) w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych. składki od nich inwestycyjne art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, , , ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , na inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , Kwalifikacja wojskowa , , , ,00 0, ,00 0, Różne na fizycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 160,00 160, ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,00 0,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 110, , ,00 0, C0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Strona 5 z 20 Id: 42B1EDEI F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 10

11 jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym; na art. 5 usł 1 pkt Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 775, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 212, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 993, ,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 118, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 132,00 132, , ,00 132, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 998, , , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 273,00 273, ,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0, ,00 0,00 0, Obrona narodowa 2 200, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe obronne 2 200, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300, ,00 0, ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0, , ,00 0, Komendy owe Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Strona 6 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 11

12 w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0, , , ,00 0, Straż Graniczna 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, ,00 0, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 12

13 na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i zwiazane budżetowych, składki od nich zadania inwestycyjne 2 handlowego Różne opłaty i składki , ) ,00 0, Podatek od nieruchomości , , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 181,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, na inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Obrona cywilna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, , , , , , Zakup usług remontowych 5 000, , ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 800, , , ,00 0, , , Różne opłaty i składki 500,00 500, ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 4 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , ,00 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , , Pozostałe odsetki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Euroregiony 8 000, , , Różne opłaty i składki , , Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 13

14 na wtym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów zwiazane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego. 801 Oświata i wychowanie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,00 0,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 710, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 575,00 575,00 575,00 0,00 575,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona 9 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 14

15 w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane jednostek wynagrodzenia i zadania budżetowych, fizycznych, inwestycyjne składki od nich zadań: 2 handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, , Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, , , , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 848, , , ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 240, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 180, , ,00 0,00 180,00 0, ,00 0,00 0, Strona 10 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 15

16 ) ) jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym: na 2 i 3, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 885, , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 921, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Podatek od nieruchomości 6 726, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0,00 0,00 0, , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446, , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 727, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 16

17 w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych, składki od nich art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego Zakup energii , ,00 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 405,00 405, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ) 4300 Zakup usług pozostałych 9 151, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , , , , ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502,00 0,00 0,00 0, ,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 13,00 13, , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 0,00 0,00 0, ,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 0,00 0, ,00 0,00 2, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 658,00 658, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 319, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 361,00 361, ,00 0,00 0, , ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Strona 12 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo