UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 203. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 203 r. poz. 595 z późn. zm. ) ) art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 203 r. poz. 595 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 203 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 645 oraz z 204 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 938 i poz. 646 oraz z 204 r. poz Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona

2 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie dochodów na % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00% potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat.020 LEŚNICTWO ,85%.0200 Gospodarka leśna ,85% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), ,85% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,86% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,86% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,05% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,04% ,83% ,29% ,02% ,00% Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,05% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,05% Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,3% 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,20% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0 72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,84% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami ,00% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,38% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjnie) ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 0830 Wpływy z usług ,40% 0920 Pozostałe odsetki Nadzór budowlany ,2% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0 4 rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,38% 750 Urzędy Wojewódzkie ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Starostwo Powiatowe ,20% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,4% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,0% Kwalifikacja wojskowa ,00% 2 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,99% porozumień z organami administracji 220 rządowej 752 Obrona Narodowa ,09% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,09% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,88% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,07% państwa Podatek dochodowy od osób 000 fizycznych ,58% 7568 Podatek dochodowy od osób prawnych ,99% 0020 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,45% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,07% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,78% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,50% 0490 odrębnych ustaw 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,38% Część oświatowa subw. ogólnej dla 7580 jednostek samorządu terytorialnego ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 2920 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na uzupełnienie dochodów Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 7584 Różne rozliczenia finansowe ,46% 0920 Pozostałe odsetki ,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE ,89% 80 Gimnazja specjalne ,6% 3 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o.0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02% 8020 Licea ogólnokształcące ,80% 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,27% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie włsanych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków ,96% powiatów)samorządów wojecwództw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe ,35% 0830 Wpływy z usług ,42% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,73% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,38% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,93% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Szkoły artystyczne ,89% 0920 Pozostałe odsetki ,% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% na dofinansowanie własnych zadań 270 bieżących 8040 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 0 6 dokształcenia zawodowego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne ,4% 0920 Pozostałe odsetki ,37% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej Wpływy z usług ,23% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8095 Pozostała działalność ,74% 4 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,73% porozumień z organami administracji 220 rządowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 85 OCHRONA ZDROWIA ,33% 85 Szpitale ogólne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,29% ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,29% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA ,32% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,8% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych ,23% 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki ,40% Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między ,8% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,58% związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieżących Domy Pomocy Społecznej ,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki ,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej ,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,4% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% 5 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(ziwązków gmin),powiatów(związków ,00% powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł Ośrodki wsparcia ,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze ,9% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 220 rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu ,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,84% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz inych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,74% związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieżących 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki ,34% Pozostała działalność ,24% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,24% 8532 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,69% Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Powiatowe Urzędy Pracy ,64% Wpływy z usług ,3% 0830 Pozostałe odsetki ,46% 0920 Wpływy z różnych dochodów Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 2690 społeczne pracowników powiatowego ,78% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,34% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,30% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 w tym : PCPR w Toruniu ,9% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Starostwo Powiatowe Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń ,89% ,4% ,00% 7 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,80% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,3% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Szkolna kuźnia profesjonalistów ,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust ,66% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo ,33% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,32% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,36% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie ,26% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki ,26% 8540 Internaty i bursy szkolne Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów ,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t ,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,2% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,2% 8 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 926 KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6260 finansów publicznych Razem dochody budżetowe ,8% dochody majątkowe ,55% w tym: dochody z mienia dochody bieżące ,08% 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 0

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie wydatków na % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO %.0005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 4300 Zakup usług pozostałych %.020 LEŚNICTWO %.0200 Gospodarka leśna % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % Nadzór nad gospodarką leśną % 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % 6004 Drogi publiczne powiatowe % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych % % % 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych % Wydatki na zakupu inwestycyjne j budżetowych % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostakami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : PZD w Toruniu % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych % Starostwo Powiatowe % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu % terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie % własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 0 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4430 Różne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 4430 Różne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 4480 Podatek od nieruchomości % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % 703 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) % 4300 Zakup usług pozostałych % * Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) % zadania zlecone % 4300 Zakup usług pozostałych % powiat % 4300 Zakup usług pozostałych % Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 3

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne % 4300 Zakup usług pozostałych % 705 Nadzór budowlany % realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup pozostałych usług % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Szkolenia członków korpusu służby 4550 cywilnej % 7095 Pozostała działalność % 4300 Zakup usług pozostałych % 750 Administracja publiczna % 750 Urzędy Wojewódzkie % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej % w tym Powiat % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej % Zadania zlecone % 2 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 4

15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 7509 Rady powiatów % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % Starostwa powiatowe % Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub % związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 3250 Stypendia różne % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Wpłaty PFRON % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % z tego druki komunikacyjne % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % z tego tablice rejestracyjne % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz %,analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych % % 3 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 5

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Kwalifikacja wojskowa % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % Dotacje celowe przekazane dla 2329 powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie % porozumień(umów)między j.s.t 752 OBRONA NARODOWA % 7522 Pozostałe wydatki obronne % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA % Komendy Wojewódzkie Policji % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Komendy Powiatowe Policji % 670 Wpłaty jednostek na funusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Pozostała działalność % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego % % 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu % terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA % 7588 Rezerwy ogólne i celowe % 480 Rezerwy % rezerwa ogólna % 4 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 6

17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. rezerwa na podwyżki wynagrodzeń osobowych,nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń 0 0 rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o % zarządzaniu kryzysowym Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 inwestycyjne % Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne % 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE % 8002 Szkoła podstawowa specjalna % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Zakup pomocy naukowych, 429 dydaktycznych, książek % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych % 3020 Realizacja ZSS. w Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Starostwa powiatowe % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, książek % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych % 80 Gimnazja specjalne % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % 5 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 7

18 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % w tym : Realizacja -Z.Sz.S w Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % 8020 Licea ogólnokształcące % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 Podróże służbowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % w tym: *ZSZ. W Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek % 6 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 8

19 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 440 Podróże służbowe krajowe % 4420 Podróże służbowe zagraniczne % *ZS CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % 4260 Zakup energii % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 8030 Szkoły zawodowe % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 7 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 9

20 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych % w tym: *ZS. w Chełmży % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa % 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % *Z.Sz.CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 8 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garażowe 440 Podróże służbowe krajowe % 4430 Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % *Starostwo Powiatowe w Toruniu % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 4270 Zakup usług remontowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych % 8032 Szkoły artystyczne % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 161/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego z uwzględnieniem stopnia realizacji programów wieloletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo