UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)"

Transkrypt

1 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Piłat Członek Zarządu Ryszard Podgórski Członek Zarządu Robert Dawidowski Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37 / 2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 ROK WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) Tabela Nr 1 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn r. na 2009 r. Wykonanie za 2009 r., w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Wykonanie za 2009 r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2008 r I 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 49,23% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 49,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,03% zlecone ustawami realizowane przez powiat II 020 Leśnictwo ,68 0, ,68 95,24% 0,04% 100,25% Gospodarka leśna ,68 0, ,68 95,24% 0,04% 100,25% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań ,68 0, ,68 95,24% 0,04% bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych III 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,41 97,83% 1,55% a Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,41 97,83% 1,55% a Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,80 0, ,80 100,00% 0,35% 6208 Dotacje rozwojowe , , ,61 97,21% 1,20% IV 600 Transport i łączność , , ,70 99,66% 8,32% 409,62% Drogi publiczne powiatowe , , ,70 99,66% 8,32% 409,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,08 0, ,08 430,50% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między ,32 0, ,32 100,00% 0,33% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla ,00 0, ,00 100,00% 0,02% jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 100,00% 0,05% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów , , ,57 99,19% 4,31%

2 województw z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6430 państwa na realizację inwestycji i zakupów , , ,00 100,00% 1,98% inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień , , ,73 100,00% 1,29% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6619 realizowane na podstawie porozumień , , ,00 100,00% 0,34% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego V 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% a Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% a Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% województw z innych źródeł VI 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,22 99,63% 2,44% 90,95% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,22 99,63% 2,44% 90,95% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości ,49 0, ,49 95,75% 0,01% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora ,66 0, ,66 94,60% 0,60% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,40 0, ,40 106,25% 0,67% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych , , ,31 98,03% 0,92% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,93 0,00 902,93 104,14% 0,00% 0920 Odsetki ,80 0, ,80 97,37% 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 0, ,37 332,49% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,36 0, ,36 99,99% 0,04% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej ,90 0, ,90 100,68% 0,19% oraz innych zadań zleconych ustawami VII 710 Działalność usługowa ,00 0, ,00 99,96% 0,37% 100,15% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, ,00 100,00% 0,04% 102,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,04% zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, ,00 92,50% 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 92,50% 0,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00 0, ,00 100,00% 0,32% 99,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,32% zlecone ustawami realizowane przez powiat VIII 750 Administracja publiczna ,10 0, ,10 89,51% 1,70% 88,17% Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 100,00% 0,25% 100,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,25% zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwo powiatowe ,38 0, ,38 88,53% 1,42% 86,01% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 0, ,50 87,32% 1,35% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 216,16% 0,01% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,50 0, ,50 111,37% 0,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 0, ,38 130,06% 0,02% Komisje poborowe ,64 0, ,64 100,00% 0,03% 101,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,64 0, ,64 100,00% 0,03% zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje egzaminacyjne ,08 0, ,08 129,82% 0,01% 77,40% 0690 Wpływy z różnych opłat ,08 0, ,08 129,82% 0,01% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 10,53% 0,00% a Dotacje celowe na zadania bieżące 2329 realizowane na podstawie porozumień ,00 0, ,00 100,00% 0,00%

3 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2708 samorządów województw pozyskane z ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% innych źródeł IX 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,87 99,99% 5,09% 143,64% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,87 99,99% 5,09% 143,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,87 0, ,87 99,99% 3,70% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 100,00% 0,04% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji , , ,00 100,00% 1,02% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień , , ,00 100,00% 0,24% (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie , , ,00 100,00% 0,10% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób X 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,70 0, ,70 102,95% 8,26% 88,37% oraz wydatki związane z ich poborem Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,70 0, ,70 102,95% 8,26% 88,37% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, ,00 103,03% 7,90% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,70 0, ,70 101,31% 0,36% XI 758 Różne rozliczenia , , ,86 100,09% 50,71% 116,53% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 100,00% 39,52% 113,78% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 100,00% 39,52% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00% 0,80% 94,35% Środki na uzupełnienie dochodów 2760 powiatu ,00 0, ,00 100,00% 0,16% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, , , ,00 100,00% 0,64% wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, ,00 100,00% 8,32% 134,90% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 100,00% 8,32% Różne rozliczenia finansowe ,86 0, ,86 112,89% 0,40% 80,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0 295,80 0,00 295,80 0,00% 0,00% 0920 Odsetki ,89 0, ,89 113,71% 0,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,17 0, ,17 100,00% 0,02% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, ,00 100,00% 1,67% 131,74% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 100,00% 1,67% XII 801 Oświata i wychowanie , , ,83 57,37% 4,94% 340,02% Gimnazja ,00 0,00 108,00 56,84% 0,00% 0,14% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 108,00 77,14% 0,00% Licea ogólnokształcące ,30 0, ,30 99,09% 0,06% 10149,38% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 110 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,30 0, ,30 71,50% 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla ,00 0, ,00 100,00% 0,06% jednostek sektora finansów publicznych Licea profilowane 990 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 210 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 780 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Szkoły zawodowe , , ,65 54,39% 4,30% 6196,19% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 115,86% 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 320 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,30 0, ,30 106,50% 0,01% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek ,98 0, ,98 100,00% 0,30%

4 sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2708 samorządów województw pozyskane z ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów , , ,37 53,03% 3,99% województw z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,63 0, ,63 52,90% 0,00% 22,98% zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów ,63 0, ,63 52,90% 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,73 0, ,73 100,34% 0,10% 104,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 328,73 0,00 328,73 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 100,00% 0,08% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 100,00% 0,02% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,52 0, ,52 88,69% 0,48% 39,62% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,41 0, ,41 98,53% 0,42% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,20 0, ,20 93,48% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań ,91 0, ,91 98,29% 0,04% własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin, powiatów, samorządów ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% województw z innych źródeł XIII 851 Ochrona zdrowia ,12 0, ,12 100,00% 3,47% 182,88% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia ,12 0, ,12 100,00% 3,47% 182,88% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,12 0, ,12 100,00% 3,47% zlecone ustawami realizowane przez powiat XIV 852 Pomoc społeczna ,25 0, ,25 100,34% 10,68% 88,14% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,16 0, ,16 100,00% 0,14% 27,66% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między ,16 0, ,16 100,00% 0,14% jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej ,03 0, ,03 100,38% 9,93% 90,72% 0830 Wpływy z usług ,16 0, ,16 101,14% 3,04% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0 31,60 0,00 31,60 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,27 0, ,27 551,78% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań ,00 0, ,00 100,00% 6,88% własnych powiatu Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 100,00% 0,41% 82,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,41% zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze ,46 0, ,46 99,85% 0,14% 129,82% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między ,46 0, ,46 99,85% 0,14% jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,38 0, ,38 93,68% 0,01% 34,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań ,38 0, ,38 93,68% 0,01% własnych powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,00 0, ,00 73,00% 0,00% 18,70% interwencji kryzysowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 73,00% 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,22 0, ,22 99,95% 0,05% 228,83% 0920 Odsetki ,22 0,00 278,22 92,74% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,01% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2120 państwa na zadania bieżące realizowane ,00 0, ,00 100,00% 0,04%

5 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej XV 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,87 0, ,87 98,74% 1,83% 136,47% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 100,00% 0,31% 122,21% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, ,00 100,00% 0,31% zlecone ustawami realizowane przez powiat Fundusz Pracy ,09 0, ,09 99,66% 0,76% 103,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,09 0, ,09 99,66% 0,76% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,27 0, ,27 94,49% 0,06% 83,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,27 0, ,27 94,49% 0,06% Wojewódzkie urzędy pracy ,70 0, ,70 100,12% 0,00% 30,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,70 0, ,70 100,12% 0,00% Powiatowe urzędy pracy ,05 0,00 421,05 21,05% 0,00% 70,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 0,00 421,05 21,05% 0,00% Pozostała działalność ,76 0, ,76 97,78% 0,69% 261,06% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,85 0, ,85 98,14% 0,59% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,61 0, ,61 98,66% 0,04% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2449 na realizację zadań bieżących dla ,30 0, ,30 94,04% 0,06% jednostek sektora finansów publicznych XVI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,20 99,84% 0,56% 897,36% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,00 100,00% 0,52% a Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 100,00% 0,52% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 82,34% specjalistyczne Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla ,00 0, ,00 100,00% 0,02% jednostek sektora finansów publicznych Internaty i bursy szkolne , , ,20 96,29% 0,02% 2795,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 0,00 319,20 26,60% 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 100,00% 0,02% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM , , ,81 96,12% 100,00% 123,33% a) pozycja nie występowała w budżecie 2008 r. 1. Dotacje celowe , , ,95 99,99% 21,28% - na zadania własne , , ,29 99,99% 8,91% - na zadania zlecone , , ,99 99,99% 9,65% - na porozumienia z organami adm. rząd ,00 0, ,00 100,00% 0,04% - na umowy i porozumienia z j.s.t , , ,67 99,95% 2,68% 2. Pozostałe dotacje , , ,76 98,45% 3,69% 3. Środki pozyskane z innych źródeł , , ,94 67,05% 8,30% WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. Tabela Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2009 r. Wykonanie za 2009 r., w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie ogółem za 2009 r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2008 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 49,23% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 49,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 0,02% 020 LEŚNICTWO ,75 0, ,75 95,10% 0,04% 102,49% Gospodarka leśna ,51 0, ,51 96,09% 0,03% 102,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,51 96,09% 0,03% Nadzór nad gospodarką leśną ,24 0, ,24 80,37% 0,00% 101,12% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,24 80,37% 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,41 97,83% 1,46% a Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,41 97,83% 1,46% a 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 95,71% 0,08% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,52 899,52 81,11% 0,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 82,77% 0,04% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 714,75 30,04% 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych , ,03 92,36% 0,19% 6238 Dotacje celowe z budżetu na , ,80 99,66% 1,16%

6 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,46 99,94% 15,68% 186,92% Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) , , ,46 99,94% 15,68% 186,92% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,99 0, ,99 99,98% 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 0,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,73 0, ,73 97,57% 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 0, ,29 99,09% 0,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 0, ,55 99,58% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 100,00% 0,72% 4260 Zakup energii ,45 0, ,45 100,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych ,39 0, ,39 99,98% 1,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 0,00 546,50 39,34% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 0, ,31 99,99% 0,48% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,31 0,00 707,31 44,48% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,63 0, ,63 97,71% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,04 0, ,04 72,91% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 0,00 416,60 26,98% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 99,92% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,61 0, ,61 100,00% 0,02% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,55 0, ,55 92,29% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 94,31% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,19 0, ,19 99,70% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,01 0, ,01 97,68% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,91 100,00% 5,86% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,01 100,00% 4,10% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,39 100,00% 1,86% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 0,05% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , , ,00 100,00% 0,01% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 TURYSTYKA , , ,66 10,36% 0,06% 129,90% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,85 6,65% 0,04% 154,03% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,85 99,94% 0,03% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych ,00 920,00 36,80% 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na , ,00 100,00% 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 0,00% Pozostała działalność ,81 0, ,81 76,72% 0,02% 104,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 68,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 60,76% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 90,88% 0,02% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 0,00% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00% 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,78 1, ,78 79,49% 0,13% 11,14% Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) ,78 1, ,78 79,49% 0,13% 11,14% 4260 Zakup energii ,70 0, ,70 92,69% 0,04% 4270 Zakup usług remontowych ,50 0, ,50 50,65% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 0, ,64 87,23% 0,06% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 33,68% 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 77,84% 0,01% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 97,00 48,50% 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,94 0, ,94 98,72% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 0,00 1,00 1,00 100,00% 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, ,00 96,49% 0,35% 96,62% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 0, ,00 100,00% 0,04% 102,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 0,04% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, ,00 19,06% 0,00% 21,48%

7 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 19,06% 0,00% Nadzór budowlany ,00 0, ,00 100,00% 0,30% 99,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 0,07% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,77 100,00% 0,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,11 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 100,00% 0,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,44 100,01% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii , ,79 99,99% 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 320,00 100,00% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 207,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 100,00% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 681,06 100,01% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,10 726,10 100,01% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 100,00% 0,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,76 100,00% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 23 23,00 23,00 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,70 99,98% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 620,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,06 162,06 100,04% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,08 511,08 100,02% 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,14 92,52% 6,47% 117,61% Urzędy wojewódzkie ,30 0, ,30 99,86% 0,48% 105,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 0,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 100,00% 0,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 0,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 100,00% 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych 684 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,01% Rada Powiatu ,36 0, ,36 99,68% 0,29% 135,39% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 0,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 92,88% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 99,96% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,70 128,70 42,90% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 480,00 100,00% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,98 339,98 99,99% 0,00% Starostwo Powiatowe , , ,91 92,94% 5,48% 117,14% Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń , ,00 90,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 97,57% 2,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,06 99,99% 0,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 89,87% 0,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,43 86,41% 0,06% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 98,15% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,89 94,94% 0,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 85,53% 0,90% 4260 Zakup energii , ,01 99,66% 0,11% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 30,41% 0,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 87,31% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,39 98,70% 0,28% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,27 99,81% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,56 99,07% 0,04% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,33 92,95% 0,03% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,01 130,01 5,20% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,10 98,37% 0,02% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,65 45,65 45,65% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 99,65% 0,02% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,07% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,06 88,73% 0,02% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , ,67 85,77% 0,01% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,32 92,80% 0,05% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 98,64% 0,49% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 92,36% 0,05% Komisje poborowe ,64 0, ,64 100,00% 0,03% 101,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 551,40 100,07% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 88,94 88,94 99,93% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 100,03% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 99,97% 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,08 0, ,08 69,45% 0,13% 142,68%

8 2326 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,86 84,40% 0,03% jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 73,33% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 92,83% 0,02% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 99,68% 0,01% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 99,71% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 57,34% 0,06% 4308 Zakup usług pozostałych , ,96 100,00% 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,99 779,99 100,00% 0,00% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,00% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,00 40,50% 0,00% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 34 34,00 34,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 6 6,00 6,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,66 98,70% 0,00% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,59 593,59 98,60% 0,00% Pozostała działalność ,85 0, ,85 56,10% 0,06% 184,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 28,00 1,40% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 58,76% 0,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,85 54,22% 0,02% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,95 99,63% 5,06% 147,92% Komendy powiatowe Policji , , ,99 100,00% 0,02% 64,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 100,00% 0,02% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,64 99,98% 5,00% 149,77% Wydatki osobowe niezaliczone do 3070 uposażeń wypłacane żołnierzom i , ,06 100,00% 0,17% funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 0,02% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,88 97,54% 0,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,66 99,99% 0,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 100,00% 2,43% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz , ,75 100,00% 0,10% funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz , ,99 100,00% 0,17% funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 99,35% 0,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,56 99,27% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,01% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,04 100,00% 0,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 100,00% 0,25% 4220 Zakup środków żywności ,95 900,95 99,99% 0,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia , ,00 100,00% 0,01% 4260 Zakup energii , ,03 100,00% 0,04% 4270 Zakup usług remontowych , ,49 100,00% 0,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,80 100,00% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 100,00% 0,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,68 99,98% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,95 100,00% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,71 99,99% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,60 99,99% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,85 525,85 99,97% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,08 100,00% 0,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,02% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,92 362,92 99,98% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , ,47 100,03% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,49 100,01% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 99,92% 0,52% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,99% Obrona cywilna (Zbiorczo) ,20 0, ,20 79,69% 0,00% 116,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 0, ,20 87,96% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 120,00 23,08% 0,00% Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) ,04 0, ,04 69,42% 0,04% 80,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, ,00 83,35% 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 0, ,05 93,23% 0,00%

9 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 0,00 591,93 88,48% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06 0, ,06 62,39% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 18,79% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0,00 631,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 350 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Pozostała działalność ,08 0, ,08 84,52% 0,01% 86,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 92,12% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,04 75,53% 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,62 0, ,62 86,99% 0,94% 149,12% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,62 0, ,62 97,18% 0,94% 149,12% samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 50,00% 0,01% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych , ,82 41,99% 0,01% oraz pożyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,80 99,36% 0,92% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,36 88,07% 40,09% 132,75% Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) ,14 0, ,14 100,00% 3,24% 147,13% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną ,12 0, ,12 100,00% 2,00% niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 0,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,93 0, ,93 100,00% 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 0,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,68 0, ,68 100,00% 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 0, ,46 99,98% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,44 0,00 758,44 99,93% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,04% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,51 0, ,51 99,99% 0,00% Gimnazja (Zbiorczo) ,31 0, ,31 98,44% 0,68% 93,06% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 0,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,86 0, ,86 99,89% 0,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 0,06% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 0,00 704,28 67,52% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,60 0,00 113,60 68,02% 0,00% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 0, ,50 68,18% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,73 0, ,73 99,82% 0,02% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 0, ,90 35,05% 0,00% 4227 Zakup środków żywności ,00 0,00 752,00 100,00% 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 0,05% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 100,00% 0,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 135,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4307 Zakup usług pozostałych ,40 0, ,40 94,91% 0,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci ,00 0,00 237,00 100,00% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 158,00 100,00% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 815,00 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,18 0, ,18 99,95% 0,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,90 0, ,90 78,40% 0,02% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 330,00 100,00% 0,00% 4437 Różne opłaty i składki ,80 0,00 330,80 66,16% 0,00%

10 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,16 0, ,16 100,00% 0,03% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 0,00 457,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0,00 383,00 100,00% 0,00% Gimnazja specjalne (zbiorczo) ,59 0, ,59 93,91% 2,00% 127,70% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną ,68 0, ,68 76,83% 0,42% niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 0, ,31 99,96% 1,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, ,00 100,00% 0,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 0, ,63 99,85% 0,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,81 0, ,81 96,83% 0,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 99,64% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,95 0, ,95 99,93% 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,38 0, ,38 99,99% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,48 0, ,48 91,34% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 0, ,20 99,99% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,05% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,15 0, ,15 99,92% 0,00% Licea ogólnokształcące (zbiorczo) , , ,49 99,24% 8,51% 112,11% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,66 0, ,66 80,25% 0,17% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 0, ,20 99,83% 4,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,29 0, ,29 100,00% 0,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 0, ,81 99,16% 0,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77 0, ,77 97,18% 0,12% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,57 0, ,57 100,00% 0,13% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,76 0, ,76 99,99% 0,03% 4260 Zakup energii ,24 0, ,24 99,81% 0,33% 4270 Zakup usług remontowych ,27 0, ,27 100,00% 0,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 93,54% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 0, ,33 95,03% 0,07% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,70 0, ,70 99,02% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,39 0, ,39 97,36% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,26 0, ,26 98,57% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, ,00 95,15% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,42 0, ,42 99,99% 0,01% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 96,08% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,73 0, ,73 99,95% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,36 0, ,36 99,78% 0,02% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,73 100,00% 1,41% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 0,00% Licea profilowane (zbiorczo) ,79 0, ,79 97,87% 0,92% 61,80% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,10 0, ,10 54,10% 0,02% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 0, ,60 99,80% 0,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,65 0, ,65 99,92% 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 99,82% 0,10% 4120 Składki na fundusz pracy ,83 0, ,83 99,81% 0,02% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 919,00 100,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0,00 128,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,37 0, ,37 99,99% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,68 0, ,68 99,98% 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 0,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,03 0,00 465,03 92,82% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 0, ,99 100,00% 0,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 0,00 747,40 99,92% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,69 0,00 418,69 99,93% 0,00% ,94 0, ,94 100,00% 0,00%

11 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,54 0,00 443,54 99,90% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,28 0, ,28 99,96% 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,69 0, ,69 100,00% 0,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 154,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% 0,00% Szkoły zawodowe (zbiorczo) , , ,03 81,02% 21,70% 165,37% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,26 0, ,26 78,63% 0,84% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,87 0, ,87 100,00% 0,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 0, ,88 99,18% 9,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,27 0, ,27 100,00% 0,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 0, ,97 98,80% 1,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71 0, ,71 98,43% 0,22% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,10 0, ,10 94,64% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 0, ,83 99,89% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,48 0, ,48 99,98% 0,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,13 0, ,13 99,98% 0,11% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 0, ,02 93,83% 0,06% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,66 0, ,66 93,82% 0,01% 4260 Zakup energii ,82 0, ,82 99,88% 0,64% 4270 Zakup usług remontowych ,49 0, ,49 99,94% 1,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,97 0, ,97 88,50% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,85 0, ,85 99,69% 0,37% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,76 0, ,76 97,09% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,82 0, ,82 99,33% 0,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,78 0, ,78 93,03% 0,02% 4410 Podróże służbowe krajowe ,24 0, ,24 98,29% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki ,60 0, ,60 93,25% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,58% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 0, ,20 94,32% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,30 0, ,30 99,99% 0,01% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,75 0, ,75 99,98% 0,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,93 7,55% 0,06% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,06 70,87% 5,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,28 31,61% 0,89% Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) ,60 0, ,60 100,00% 0,86% 108,11% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 0,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, ,00 100,00% 0,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 0,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 0, ,22 99,99% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,38 0, ,38 99,99% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 100,00% 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 0, ,00 100,00% 0,03% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,98 0, ,98 99,95% 0,91% 106,14% zawodowego Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 638,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 0,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,75 100,00% 0,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 0,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 0,02% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 97,89% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 99,93% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 100,00% 0,01% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 0,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 900,00 100,00% 0,00%

12 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 251,00 100,00% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 100,00% 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100,00% 0,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 94,30% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 360,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 824,00 100,00% 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) ,05 0, ,05 98,76% 0,39% 123,09% Dotacja celowa z budżetu na 2819 finansowanie lub dofinansowanie zadań ,30 0, ,30 100,00% 0,03% zleconych do realizacji fundacjom Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 200,00 80,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 0, ,48 99,40% 0,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,44 0, ,44 99,83% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 0, ,61 98,96% 0,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 0, ,69 98,40% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 4270 Zakup usług remontowych ,01 0,00 525,01 99,06% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 99,76% 0,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 0, ,75 92,86% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,33 0, ,33 89,96% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,57 0, ,57 92,25% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,07 0, ,07 99,06% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,80 0, ,80 81,78% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 0,00 134,00 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% 0,01% Pozostała działalność (zbiorczo) , , ,38 88,19% 0,89% 57,96% Dotacja celowa z budżetu na 2810 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 100,00% 0,01% zleconych do realizacji fundacjom (p) 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 100,00% 0,03% realizacji stowarzyszeniom (P) 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , ,00 100,00% 0,00% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 0, ,39 100,00% 0,03% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 0,00 295,34 19,18% 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 52,00 19,12% 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 0, ,52 99,99% 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 0, ,24 97,32% 0,01% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 0, ,70 96,75% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 698,00 100,00% 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,86 0, ,86 93,85% 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,68 0,00 155,68 92,12% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 46,36% 0,06% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,24 0, ,24 99,32% 0,18% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 0, ,17 99,99% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 0, ,45 81,74% 0,03% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,60 0, ,60 99,98% 0,02% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 0, ,64 99,97% 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 0, ,60 98,66% 0,01% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,67 0, ,67 99,99% 0,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 0, ,71 93,82% 0,03% 4308 Zakup usług pozostałych ,78 0, ,78 93,33% 0,04% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 71,93% 0,00% 4378 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 168 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4438 Różne opłaty i składki ,50 0,00 127,50 98,84% 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 24 22,50 0,00 22,50 93,75% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,20% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 140,00 100,00% 0,00% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,83 0, ,83 99,99% 0,00% 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 239,00 100,00% 0,00%

13 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,86 0, ,86 99,99% 0,05% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 15,00 0,00 15,00 100,00% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 58,32% 0,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 94,72% 0,04% 851 OCHRONA ZDROWIA ,87 0, ,87 100,00% 3,32% 182,09% Ratownictwo medyczne ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 120,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii , ,78 100,00% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych , ,03 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 169,78 99,87% 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,68 99,98% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,16 100,00% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,02 548,02 100,00% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,52 995,52 100,05% 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,12 0, ,12 100,00% 3,27% 182,88% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym ,00 0, ,00 100,00% 0,04% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) ,12 0, ,12 100,00% 3,22% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu pozostałych podatków i opłat ,00 0, ,00 100,00% 0,01% Pozostała działalność ,75 0, ,75 99,82% 0,02% 191,88% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 100,00% 0,01% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 99,28% 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,58 98,35% 16,06% 93,86% Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) ,50 0, ,50 95,28% 2,51% 89,65% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy ,08 0, ,08 98,00% 0,48% jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,26 0, ,26 92,75% 1,42% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne ,59 0, ,59 99,11% 0,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 0, ,17 100,00% 0,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,53 0, ,53 100,00% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 0, ,51 99,85% 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 0, ,22 99,98% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 0, ,17 100,00% 0,05% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,08 0, ,08 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,29 0, ,29 100,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych ,91 0, ,91 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,09 0, ,09 99,99% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,40 0, ,40 94,26% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,40 0, ,40 97,68% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 488,00 100,00% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,19 0, ,19 100,00% 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,61 0,00 423,61 99,91% 0,00% Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) , , ,96 99,90% 9,33% 90,59% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 0, ,51 100,00% 3,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,75 0, ,75 100,00% 0,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 0, ,40 100,00% 0,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,17 0, ,17 100,00% 0,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91 0, ,91 98,17% 0,37% 4220 Zakup środków żywności ,76 0, ,76 100,00% 0,72% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00 0, ,00 100,00% 0,05% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 0,58% 4270 Zakup usług remontowych ,75 0, ,75 100,00% 0,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 0,25% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,14 0, ,14 99,99% 0,01% ,97 0, ,97 100,00% 0,01%

14 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,48 0, ,48 99,99% 0,01% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,94 0, ,94 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,77 0, ,77 100,00% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,20% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 892,00 100,00% 0,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 164,00 100,00% 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,30 0,00 732,30 100,04% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,40 0, ,40 99,96% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 99,98% 0,16% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,31 93,99% 0,03% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,00 0, ,00 100,00% 1,95% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 100,00% 0,39% 82,40% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym , ,00 100,00% 0,39% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze ,52 0, ,52 95,88% 3,11% 104,39% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy , ,03 97,87% 0,35% jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne , ,97 95,38% 2,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 99,77% 0,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,08 99,96% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 100,00% 0,14% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,38 0, ,38 99,92% 0,63% 132,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99,90% 0,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,29 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 99,97% 0,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,74 99,98% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 100,00% 0,02% 4260 Zakup energii , ,37 100,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych , ,79 99,97% 0,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 99,99% 0,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,14 99,93% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,95 96,33% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,76 100,00% 0,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,36 802,36 99,92% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,76 99,88% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki ,00 120,00 100,00% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,51 100,00% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,57 99,98% 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% 0,01% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,00 0, ,00 93,77% 0,02% 57,03% interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,20 629,20 99,87% 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 98,00 98,00 100,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 92,73% 0,00% 4220 Zakup środków żywności , ,50 93,63% 0,00% 4260 Zakup energii , ,08 88,73% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,80 231,80 99,91% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 286,00 92,26% 0,00% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 48,06% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym , ,00 100,00% 0,01% jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność (zbiorczo) ,22 0, ,22 99,97% 0,06% 245,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 0, ,15 100,01% 0,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,96 0,00 445,96 99,99% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,05 0, ,05 100,00% 0,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06 0,00 846,06 97,47% 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 100,00% 0,00%

15 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,25 0, ,25 98,49% 3,31% 124,95% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 100,00% 0,06% 116,48% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100,00% 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora , ,00 100,00% 0,06% finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 99,96% 0,30% 119,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 100,00% 0,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,37 98,32% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 100,00% 0,02% 4120 Składki na fundusz pracy , ,85 99,99% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 100,00% 0,03% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00 696,00 100,00% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 164,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 0,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,50 99,96% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,36 100,02% 0,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,06 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 402,20 100,05% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,19 100,00% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 71,43 71,43 100,61% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , ,01 100,00% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% 0,01% Powiatowe urzędy pracy ,22 0, ,22 98,65% 2,17% 101,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 100,00% 1,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,89 100,00% 0,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99,95% 0,26% 4120 Składki na fundusz pracy , ,79 99,76% 0,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 0,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 100,00% 0,07% 4260 Zakup energii , ,86 99,99% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych , ,15 20,51% 0,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 0,01% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,44 89,77% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,96 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,20 100,01% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,80 99,99% 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,05% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 0,01% Pozostała działalność (Zbiorczo) ,03 0, ,03 97,36% 0,78% 374,55% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań ,40 0, ,40 99,48% 0,06% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 16,67% 0,00% 3118 Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 97,50% 0,01% 3119 Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 97,50% 0,00% 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,39 0, ,39 99,95% 0,15% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,74 0, ,74 99,99% 0,00% 4048 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,49 0, ,49 100,01% 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 0, ,73 99,29% 0,03% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 0, ,45 99,51% 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,17 0, ,17 98,55% 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,08 0,00 224,08 91,84% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,37 0, ,37 100,00% 0,09% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 0, ,83 100,00% 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 0, ,81 99,92% 0,00% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 0, ,56 100,00% 0,09% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 0, ,75 99,83% 0,02% 4268 Zakup energii ,56 0,00 896,56 99,95% 0,00% 4269 Zakup energii ,24 0,00 158,24 100,15% 0,00% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 78,80% 0,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 591,00 78,80% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 0, ,06 98,19% 0,06% 4308 Zakup usług pozostałych ,99 0, ,99 94,60% 0,16% 4309 Zakup usług pozostałych ,64 0, ,64 98,93% 0,03% 4378 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,47 0, ,47 99,97% 0,00% 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,40 0,00 369,40 100,11% 0,00% 4408 Opłaty czynszowe za pomieszczenia ,00 0, ,00 100,00% 0,00%

16 biurowe 4409 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 0,00 183,00 100,00% 0,00% 4418 Podróże służbowe krajowe ,71 0, ,71 99,98% 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe ,29 0,00 270,29 100,11% 0,00% 4448 Odpisy na Z.F.Ś.S ,05 0, ,05 100,00% 0,00% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 85,42% 0,02% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,72 0, ,72 99,98% 0,00% kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,13 0,00 284,13 100,05% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 97,60% 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,29 99,88% 6,44% 126,47% Świetlice szkolne (zbiorczo) ,20 0, ,20 100,00% 0,20% 140,74% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 147,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100,00% 0,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 0, ,20 99,98% 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,01% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,46 100,00% 1,47% 348,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 0,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 0,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 0,01% 4220 Zakup środków żywności , ,80 100,00% 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 100,00% 0,06% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 100,00% 0,99% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,84 0, ,84 99,54% 0,93% 108,79% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,70 688,70 99,81% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 99,57% 0,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,43 100,00% 0,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 99,19% 0,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,98 98,37% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,96% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 99,82% 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,84 99,99% 0,00% 4260 Zakup energii , ,94 99,99% 0,03% 4270 Zakup usług remontowych , ,52 99,59% 0,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 275,00 96,83% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,39 99,99% 0,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 672,00 98,82% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 97,30% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,28 97,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,95 919,95 83,78% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 326,00 100,00% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 220,00 95,65% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , ,71 99,81% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,30 99,53% 0,00% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,32 99,95% 0,55% 111,18% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,06 713,06 99,87% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 99,98% 0,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,75 100,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99,94% 0,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,35 99,89% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 100,00% 0,03% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,54 99,21% 0,00% 4260 Zakup energii , ,74 99,92% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,40 268,40 99,78% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 316,00 85,41% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 99,98% 0,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 722,00 98,90% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 100,00% 0,00% , ,32 97,95% 0,00%

17 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 297,50 99,17% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 99,74% 0,01% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 0,02% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,12 408,12 100,03% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,74 99,51% 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,01% Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) , , ,09 99,94% 3,17% 105,05% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 0, ,61 99,98% 1,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,73 0, ,73 100,00% 0,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 0, ,21 99,93% 0,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 0, ,76 99,15% 0,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,84 0, ,84 100,00% 0,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,74 0, ,74 100,00% 0,50% 4270 Zakup usług remontowych ,85 0, ,85 100,00% 0,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 88,76% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 0, ,51 99,58% 0,16% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,93 0, ,93 99,82% 0,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,83 0, ,83 99,58% 0,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,92 0, ,92 98,07% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 463,00 100,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,70 0, ,70 96,79% 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,10% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 450,00 100,00% 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,46 0, ,46 99,67% 0,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 0,04% Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo) ,00 0, ,00 99,22% 0,09% 71,60% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 0, ,00 99,22% 0,09% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo) ,38 0, ,38 93,50% 0,00% 194,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,38 0,00 433,38 86,68% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 83,33% 0,00% Pozostała działalność (Zbiorczo) ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 121,03% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,20 0, ,20 17,03% 0,00% 60,65% Pozostała działalność ,20 0, ,20 17,03% 0,00% 60,65% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 100,00% 0,00% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 100,04% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 109,80 10,98% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 0,00% 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6619 realizowane na podstawie porozumień ,00 0,00 0,00% 0,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,24 0, ,24 95,73% 0,13% 251,13% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,24 0, ,24 97,61% 0,12% 285,03% Dotacja celowa z budżetu na 2810 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 100,00% 0,00% zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,52 99,48% 0,05% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , ,00 100,00% 0,02% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 95,38% 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 12,20 2,44% 0,00% Biblioteki ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100,00% 0,01% jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% a 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00% 0,00%

18 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,92 99,75% 0,43% 25,39% Obiekty sportowe , , ,00 100,00% 0,27% 17,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,27% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,66 0, ,66 100,00% 0,14% 147,30% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,66 100,00% 0,13% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 300,00 100,00% 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 700,00 100,00% 0,00% Pozostała działalność ,26 0, ,26 94,51% 0,02% 108,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo) ,66 0, ,66 92,89% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych (zbiorczo) ,60 0, ,60 99,37% 0,00% OGÓŁEM , , ,48 93,00% 100,00% 127,88% Wydatki ogółem, z tego: , , ,48 93,00% 100,00% 127,88% a) wydatki bieżące, w tym: ,63 0, ,63 97,18% 75,93% 127,88% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0, ,00 99,22% 43,15% 0,00% - dotacje ,78 0, ,78 93,97% 8,61% 0,00% - na obsługę długu jednostki ,62 0, ,62 97,18% 0,94% 149,12% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% b) wydatki majątkowe , , ,85 81,89% 24,07% 0,00% a) pozycja nie występowała w budżecie 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2009 r. Plan na 2009 r. Wykonanie ogółem za 2009 r. dochody własne j.s.t. Wykonanie za 2009r. w tym źródła finansowania dotacje / kontrakty kredyty i wojewódzkie / pożyczki inne dofinansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Tabela Nr 3 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa dróg Powiatowy powiatowych nr 1714N, , ,63 0, , ,57 100,00% Zarząd Dróg 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim, w tym: a b c d Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Stare Juchy - Woszczele [stary nr 302] ( ) Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki - Bartosze [stary nr 320] ( ) Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - promocja projektu (2009) Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - Stare Juchy na odc. ul. Jeziornej w Starych Juchach od km do km ,93 (2010) Przebudowa dr. nr. 1864N Ełk - Mostołty ( ) Przebudowa dróg powiatowych 1905N i 1862N Przykopka - Płociczno - Oracze o łącznej długości 5682,30 mb ( ) Przebudowa dr. nr 1933N Wysokie - Pisanica - Sypitki m. Sypitki ( ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki w km /2,600 km/ ( ) , ,59 0,00 0, ,29 100,00% , ,41 0, , ,91 100,00% , ,63 0,00 0, ,37 100,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , ,99 0,00 0,00 0,00 100,00% , ,03 0,00 0, ,07 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% , ,73 0,00 0, ,37 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Rozbudowa całorocznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Międzyszkolny

19 infrastruktury sportoworekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego ( ) Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku ( ) Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ( ) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim ( ) Zakup sprzętu medycznorehabilitacyjnego ( ) Ośrodek Sportowy , ,00 0,00 0,00 0,00 6,10% Zespół Szkół Nr , ,21 0,00 0, ,06 59,79% Zespół Szkół Nr , ,10 0,00 0, ,00 65,11% , ,75 0,00 0,00 0,00 91,08% Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A ( ) , ,30 0, ,00 0,00 100,00% RAZEM , ,74 0, , ,07 71,21% Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Tabela Nr 3a Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne jednoroczne za 2009 r. Plan na 2009 r. Wykonanie ogółem za 2009 r. Wykonanie za 2009 r. w tym źródła finansowania Dotacje/ kontrakty dochody kredyty i wojewódzkie/ własne j.s.t. pożyczki inne dofinansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki w Powiatowy km wraz , ,03 0, ,00 0,00 100,00% Zarząd Dróg z przebudową mostu w km km /2,916km/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne - Prostki m. Kurzątki Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chełchy - dr. kraj. nr 16 w km poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 w km na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Zakup samochodu dostawczego Przebudowa mostu k/m. Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937N na przesmyku pomiędzy jeziorami Białe i Stackie Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie - Pisanica - Wiśniowo Ełckie w km poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową , ,50 0, ,00 0,00 100,00% , ,54 0, ,53 0,00 100,00% , ,37 0, ,37 0,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg

20 Modernizacja polegająca na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową na drodze powiatowej nr 1927N Laśmiady Bałamutowo w km Modernizacja drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową Budowa ciągu pieszego w m. Straduny w ciągu drogi powiatowej nr 1857N Wronki - Straduny , ,18 0, ,00 0,00 100,00% , ,40 0,00 0,00 0,00 100,00% , ,17 0, ,83 0,00 100,00% Zakup lokalu mieszkalnego 1 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów Zakup sprzętu komputerowego Wykonanie windy i schodów w budynku Starostwa Zakup samochodu osobowodostawczego , ,51 0,00 0,00 0,00 98,58% , ,49 0,00 0,00 0,00 80,46% , ,37 0,00 0,00 0,00 98,66% , ,50 0,00 0,00 0,00 99,80% Zakup dwóch alkometrów , ,99 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup specjalnego samochodu ratowniczego - podnośnik z drabiną i dodatkowego wyposażenia pożarniczego Zakup płaskodennej łodzi aluminiowej o wszechstronnym zastosowaniu Zakup zestawu do wykrywania nieznanych zagrożeń oraz identyfikacji gazów toksycznych Budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego - przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych Zakup silnika do napędu łodzi aluminiowej Zakup dwóch suchych skafandrów do nurkowania Modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości szkoły , ,00 0, ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00% , ,77 0, ,00 0,00 99,92% ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00% , ,73 0,00 0,00 0,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Wykonanie studni głębinowej , ,40 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup zmywarki , ,78 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup zmywarki , ,78 0,00 0,00 0,00 100,00% Wymiana windy osobowej , ,00 0,00 0,00 0,00 99,97% Zakup silnika zaburtowego do łodzi Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy schodowej, modernizacja sanitariatu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Bursy Szkolnej , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Policji w Ełku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej I Liceum Ogólnokształcące w Ełku I Liceum Ogólnokształcące w Ełku Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku Bursa Szkolna w Ełku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 września 2009 r. Nr 130 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 2003 Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Uchwała Nr 68/273/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Uchwała Nr 38/150/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY. z dnia 27 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 1510 UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2017 roku. za Na podstawie art. 266

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014. UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo