UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Andrzej Okruciński Franciszek Gutowski Członek Zarządu Powiatu Członek Zarządu Powiatu Jacek Foksiński Marian Wrzesiński Członek Zarządu Powiatu Danuta Brzoskowska 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/117/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa dzia rozdział paragraf ł treść Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan Dochody wykonane % wyk , , Gospodarka leśna , , Wpływy z usług , ,26 107, Wpływy z różnych dochodów 374, 374, Drogi publiczne powiatowe , ,26 106, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych dochodów 21 0, 3 535,22 16, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 304 0, 233 0, 76, Pozostała działalność , ,24 75, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 273, 4 273, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 606 0, ,30 114,25 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostałe odsetki 5, 488,26 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 52 0, ,83 99,47 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 117 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55 0, 55 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 0, 55 0, Wpływy z usług 340 0, ,96 109, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 2, 1 2, przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 744, 1 744, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,44 109, Pozostałe odsetki 3, 183,54 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 313 5, 313 5, przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3, 0, 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 7, 3 698,99 99, Nadzór budowlany 317 8, ,53 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,51 83,28 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 1

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane , ,73 83,28 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność , ,24 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 113 9, 113 9, Urzędy wojewódzkie 113 9, 113 9, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 0, 0, 0, Wpływy z różnych opłat 8, 810, 101, Wpływy z usług 115 0, ,77 97, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 0, ,40 94, Pozostałe odsetki 40 0, ,31 93, Wpływy z różnych dochodów , ,29 107, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 603, 1 702,19 106, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 040, 3 6, 71, Starostwa powiatowe , ,96 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 0, 1 551,27 38, Pozostałe wydatki obronne 4 0, 1 551,27 38, Pozostałe odsetki 2 0, 2 278,33 113, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,82 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 840, 2 182,65 118, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,80 02 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 2

4 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,13 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 2, 3 487, 108, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,94 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 260 0, ,25 97, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ############ Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 6 050, 6 448,18 106, Różne rozliczenia finansowe 6 050, 6 448,18 106, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 038, 4 037,50 99,99 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6 934, ,62 78,64 powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 0, 2 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 80 0, 80 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,67 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,82 99, Gimnazja , ,82 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 062, ,19 89, Gimnazja specjalne 8 062, ,19 89,52 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 3

5 Wpływy z różnych opłat 7, 481, 68, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5, 4, 80, sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 8, 4 8, Licea ogólnokształcące , ,52 99, Wpływy z różnych opłat 1 197, 1 135, 94, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 925, 6 930,76 08 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 4 516, 4 516, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 785, 4 785, Pozostałe odsetki 5, 5,25 105, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z różnych dochodów 0, 1 232,29 0, Wpływy z różnych dochodów 526,29 526, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 0, 6 0, Szkoły zawodowe , ,21 101, Wpływy z różnych dochodów , , Szkoły artystyczne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,75 98, , ,75 98, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 0, 0, 0, Wpływy z różnych dochodów 47 0, ,67 153, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 49 0, ,67 146, Wpływy z usług 168 0, ,52 107, Pozostałe odsetki 30, 36,67 122, Wpływy z różnych dochodów 2 037, 2 037, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Domy pomocy społecznej , ,43 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750, 785,19 104, Ośrodki wsparcia , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7, 7,39 105, Wpływy z różnych dochodów , ,56 155, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,24 91, Rodziny zastępcze , ,19 144, Pozostałe odsetki 80, 91,84 114, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 438, 6 837,46 72, Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 518, 6 929,30 72, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 28 7, 28 7, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , , Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 4

6 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 220, 277,20 126, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wpływy z różnych dochodów 26 8, , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 8, , Pozostałe odsetki 1 020, 1 348,70 132, Wpływy z różnych dochodów 2 5, 0, 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,45 samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,21 samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 344 9, 344 9, Powiatowe urzędy pracy , ,36 99, Wpływy z różnych dochodów 4 886, 4 886, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 96, Pozostała działalność , ,67 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , 5 177, 45,10 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , 4 556,18 19, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5, 160, 32, Wpływy z różnych dochodów , ,02 118, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,76 97, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 942, 942, Wpływy z różnych opłat 64 0, ,51 95, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,01 95,95 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 5

7 Razem dział 020 Leśnictwo , ,52 Razem dział 6 Transport i łączność , ,50 78,54 Razem dział 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,66 110,04 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,97 104,53 Razem dział 720 Informatyka , ,24 83,28 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,74 98,41 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 0, 1 551,27 38,78 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,80 02 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 91 Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,18 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,51 99,55 Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,75 98,89 Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,40 107,36 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , 98,49 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 97,44 Razem dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 95,95 RAZEM , ,50 21 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/117/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. Wydatki Klasyfikacja budżetowa dzia rozdział paragraf ł Treść Plan Wydatki wykonane % wyk Zakup usług pozostałych , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 193, 2 192,86 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 550, 2 549,45 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4 893, 4 893, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 2 301, 2 3,75 99, Zakup usług remontowych 7 904, 7 903,24 99, Zakup usług zdrowotnych 40, 40, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 511, 1 510,01 99, Różne opłaty i składki 3 094, 3 094, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 574, 7 573,35 99, Podatek od nieruchomości 2 488, 2 488, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 380, 1 380, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 640, 2 640, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,33 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 93, Drogi publiczne powiatowe , ,47 99, Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 94, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 490 0, 490 0, Pozostała działalność , ,33 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 846, 4 846, Składki na Fundusz Pracy 694, 694, Zakup usług pozostałych 185, 184,50 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 215, 8 997,60 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, 1 093,93 99, Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 5, 4 440,73 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 0, ,83 99,47 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 1

9 Zakup materiałów i wyposażenia , 8 5, 82, Zakup energii 347 3, ,26 99, Zakup usług remontowych 35 5, ,39 96, Zakup usług pozostałych 12 9, ,16 96, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 0, ,37 99, Podatek od nieruchomości , , Pozostała działalność , ,18 99, Zakup usług pozostałych 55 0, 55 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 0, 55 0, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,86 78, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 5, 180,53 36, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 5, 1 340, 89, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,39 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 998, 1 997,64 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 960, 8 960, Zakup materiałów i wyposażenia 7 668, 7 667,55 99, Zakup energii 6 215, 6 215, Zakup usług remontowych 209, 209, Zakup usług pozostałych 7 389, 7 388,53 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 013, 2 013, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 44, 44, Różne opłaty i składki 1 198, 1 198, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 193, 4 193, Podatek od nieruchomości 513, 513, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216, 216, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 7, 3 698,99 99, Nadzór budowlany 317 2, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 291, 3 289,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 2, 9 205,35 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 118, 1 624,42 76, Składki na Fundusz Pracy 516, 471,39 91, Składki na Fundusz Pracy 1 717, 1 316,66 76, Składki na Fundusz Pracy 303, 232,31 76, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 74, Wynagrodzenia bezosobowe , 9 483,22 74, Zakup materiałów i wyposażenia 3 350, 3 349,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 85, Zakup usług pozostałych 2 5, 369, 14, Zakup usług pozostałych 8 720, 8 333,70 95, Zakup usług pozostałych 1 538, 1 470,65 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 138, 4 137, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,98 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 448, 6 827,69 91, Różne opłaty i składki 660, 283, 42, Różne opłaty i składki 562, 0, 0, Różne opłaty i składki 99, 0, 0, Pozostała działalność , ,73 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 743, 7 742,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 775, 1 775, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, 1 093,93 99, Urzędy wojewódzkie 113 9, 113 9, Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 2

10 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,56 91, Zakup materiałów i wyposażenia 1 5, 871,07 58, Zakup usług pozostałych 3 5, 2 137,20 61, Rady powiatów , ,83 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 0, ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 99, Składki na Fundusz Pracy 40 5, ,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,31 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 97, Zakup energii 95 0, ,28 96, Zakup usług remontowych 10 0, 8 906,41 89, Zakup usług zdrowotnych 3 5, 3 252, 92, Zakup usług pozostałych 3 0, ,11 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,58 98, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8, 779,82 97, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 6, ,09 99, Podróże służbowe krajowe 15 0, ,33 94, Różne opłaty i składki , ,27 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 4 170, 4 170, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 34, 34, Opłaty na rzecz budżetu państwa 770, 770, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,50 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,64 87, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23 6, ,45 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 3, 3 033,12 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 0, 8 753,10 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 4 046,94 26, Starostwa powiatowe , ,57 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 107, 1 107, Składki na Fundusz Pracy 123, 122,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 317, 5 317, Zakup usług pozostałych 2 0, 2 0, Kwalifikacja wojskowa , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 0, 20 0, Zakup materiałów i wyposażenia 23 0, ,66 99, Zakup usług pozostałych 34 6, ,02 99, Podróże służbowe krajowe 14, 14, Różne opłaty i składki 23 5, 23 5, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 2, 1 871,68 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 98, Zakup usług pozostałych 21 6, ,86 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,68 96, Pozostała działalność 40 8, ,53 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 7, 1 2, 70, Zakup materiałów i wyposażenia 5, 41,27 8, Zakup usług pozostałych 1 4, 310, 22, Podróże służbowe krajowe 4, 0, 0, Pozostałe wydatki obronne 4 0, 1 551,27 38, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 381, 380,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 176, 4 175, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody , ,53 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 3

11 roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne 9 834, 9 833, Składki na Fundusz Pracy 856, 856, Wynagrodzenia bezosobowe 850, 850, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7 521, 7 521, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 521, 9 520, Podróże służbowe krajowe 1 967, 1 966,90 99, Różne opłaty i składki 1 140, 1 139,83 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, 2 552,50 99, Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 663, 2 663, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Składki na ubezpieczenia społeczne 40, 0, 0, Składki na Fundusz Pracy 10, 0, 0, Wynagrodzenia bezosobowe 250, 0, 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9, 381,58 42, Zakup usług pozostałych 1 2, 514,60 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,64 96, Zarządzanie kryzysowe 3 5, 1 958,82 55,97 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 365 0, ,09 97, , ,09 97, Rezerwy , 0, 0, Rezerwy ogólne i celowe , 0, 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 175, 174,98 99,99 wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,47 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,42 86, Zakup energii , ,40 99, Zakup usług remontowych 9 238, 9 237,52 99, Zakup usług zdrowotnych 250, 250, Zakup usług pozostałych , ,47 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 604, 604, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 436, 1 435,80 99, Podróże służbowe krajowe 4 548, 4 547,51 99, Różne opłaty i składki 2 782, 2 781,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 129, 3 128,40 99, Pozostałe odsetki 307, 307, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 5, 109 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły podstawowe specjalne , ,43 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 7, 1 680, 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 90 2, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 316, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,16 99, Zakup energii 2 6, 2 599, Zakup usług remontowych 1 151, 1 150,84 99, Zakup usług zdrowotnych 850, 850, Zakup usług pozostałych 4 8, 4 8, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 113, 2 112,57 99,98 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 4

12 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gimnazja , ,55 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 99, Składki na Fundusz Pracy , ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 212, ,13 90, Zakup energii , ,37 99, Zakup usług remontowych 3 689, 3 688, Zakup usług zdrowotnych 285, 285, Zakup usług pozostałych 6 348, 6 319,30 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 453, 453, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077, 1 076,76 99, Podróże służbowe krajowe 408, 407,87 99, Różne opłaty i składki 2 057, 2 056,08 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 347, 2 346,30 99, Gimnazja specjalne , ,15 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 97 9, ,50 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 99, Stypendia dla uczniów 4 8, 4 8, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 99, Składki na Fundusz Pracy , ,52 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 839, 5 583,24 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 089, 6 088,01 99, Zakup energii , ,05 99, Zakup usług remontowych , ,81 97, Zakup usług zdrowotnych 1 056, 1 056, Zakup usług pozostałych , ,01 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 904, 4 903,70 99, Podróże służbowe krajowe 7 662, 7 606,23 99, Różne opłaty i składki 8 993, 8 992,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostałe odsetki 3, 0, 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 4, 7 4, Licea ogólnokształcące , ,71 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 99, Stypendia dla uczniów 6 0, 6 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 99, Zakup materiałów i wyposażenia 526,29 526, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 491, 5 490, Zakup energii , ,96 99, Zakup usług remontowych , ,89 99, Zakup usług zdrowotnych 973, 973, Zakup usług pozostałych , ,60 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 3 747, 3 746,04 99, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkoły zawodowe , ,23 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 5

13 Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 806, 8 806, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 191, 190,61 99, Zakup usług zdrowotnych 620, 620, Zakup usług pozostałych 7 011, 7 010,22 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 4, 2 399,86 99, Podróże służbowe krajowe 3 293, 3 292,18 99, Różne opłaty i składki 385, 385, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 499, 4 499, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 162, 162, Szkoły artystyczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,33 99, Zakup materiałów i wyposażenia 19 3, ,23 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 229, 1 228,39 99, Zakup energii , ,26 99, Zakup usług remontowych 3 839, 3 838, Zakup usług zdrowotnych 230, 230, Zakup usług pozostałych 6 698, 6 697,30 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 453, 453, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077, 1 076,76 99, Podróże służbowe krajowe 5 645, 5 644,05 99, Różne opłaty i składki 2 057, 2 056,08 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 347, 2 346,30 99, Szkoły zawodowe specjalne , , Zakup usług pozostałych , , 98, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , 98,67 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu , ,25 99,57 oświaty Inne formy kształcenia osobno niewymienione 28 5, ,25 99, Zakup usług pozostałych , ,17 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,17 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99, Składki na Fundusz Pracy 1 792, 1 790,52 99, Podróże służbowe krajowe 6 780, 6 511,89 96, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , 98, Stypendia dla uczniów 6 2, 6 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 85, Składki na ubezpieczenia społeczne 19 5, ,13 99, Składki na Fundusz Pracy 2 7, 2 651,61 98, Wynagrodzenia bezosobowe 12 5, ,17 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 49, Zakup usług pozostałych , ,93 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 5, ,97 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, 3 281,79 99, Pozostała działalność , ,58 89, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 0, 150 0, Szpitale ogólne 150 0, 150 0, Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 6

14 Zakup usług zdrowotnych 7 590, 7 590, Programy polityki zdrowotnej 7 590, 7 590, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,75 98,89 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,75 98,89 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Świadczenia społeczne , 41 7,77 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 404, 7 403,26 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 725, 5 563,68 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 825, 1 824,26 99, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5, 5, Zakup usług zdrowotnych 1 660, 1 660, Zakup usług pozostałych , ,47 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 624, 623,89 99, Podróże służbowe krajowe 270, 269,04 99, Różne opłaty i składki 3 056, 3 055,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 1 552, 1 552, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 485, 1 485, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,92 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 801, 1 801, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 65 0, ,79 94, Składki na Fundusz Pracy 9 0, 8 271,57 91, Wynagrodzenia bezosobowe 13 8, ,86 86, Zakup materiałów i wyposażenia 54 3, ,89 85, Zakup środków żywności 50 0, 50 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 0, 4 555,25 75, Zakup energii 14 0, ,58 78, Zakup usług remontowych , ,41 86, Zakup usług zdrowotnych 8 0, 7 082, 88, Zakup usług pozostałych , ,42 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 0, 2 630,65 87, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 8, 2 701,68 96, Podróże służbowe krajowe 5, 295,04 59, Różne opłaty i składki 5 549, 5 495, 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 99, Podatek od nieruchomości 1 101, 1 101, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 112, 112, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 078, 3 064,50 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 987, 2 795, 93, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 250, 3 891,01 62, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 0, , 87, Domy pomocy społecznej , ,12 93,84 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ośrodki wsparcia Świadczenia społeczne , ,52 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 0, ,45 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 085, 3 084,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 40 0, ,92 98, Składki na Fundusz Pracy 5 376, 4 887,60 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 98, Podróże służbowe krajowe 2 0, 1 168,06 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, 3 828,76 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250, 250, Rodziny zastępcze , ,46 98,26 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 7

15 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2 250, 2 250, wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 0, 1 460, 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 7, ,31 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 30 0, ,29 88, Składki na Fundusz Pracy 4 5, 3 793,85 84, Wynagrodzenia bezosobowe 20 0, ,75 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99, Zakup energii 13 0, 8 369,85 64, Zakup usług remontowych 2 0, 1 523,69 76, Zakup usług zdrowotnych 8, 736, 92, Zakup usług pozostałych , ,97 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 3, 2 419,78 73, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 5, ,90 91, Podróże służbowe krajowe 3 0, 1 198,71 39, Różne opłaty i składki 1 0, 357, 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 197, 5 196,17 99, Podatek od nieruchomości 650, 641, 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 858, 858, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 75, 73, 97,33 wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 0, 1 991,58 66, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 254, 6 670,69 80, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,82 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 4, 3 4, Składki na ubezpieczenia społeczne 585,48 585, Składki na Fundusz Pracy 83,30 83, Zakup materiałów i wyposażenia 2 363, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 7, 28 7, Pozostała działalność , ,62 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do , 23 9, 91,62 sektora finansów publicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , 23 9, 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 701, 4 701, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 691, 7 690,58 99, Składki na Fundusz Pracy 1 094, 1 094, Wynagrodzenia bezosobowe 4 236, 4 236, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 1 014, 1 013,56 99, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 442, 441,87 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 459, 2 458,58 99, Podróże służbowe krajowe 381, 380,90 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 367, 1 367, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590, 590, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 795, 795, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 814, 5 814, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026, 1 026, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 720, 4 720, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64, 64,26 41 Id: 96BD62ED-7FB1-475E-BEED-5E80F75FE2FB. Podpisany Strona 8

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo