UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r.poz.885 j.t.z późniejszą zmianą 1 ) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wojciech Kwiatkowski Przewodniczący Zarządu... Jacek Boluk-Sobolewski Wicestarosta... Edward Dębiec Członek... Grażyna Litwin Członek... Jarosław Molendowski Członek... 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U z 2013 r.poz.938,poz.1646, Dz. U z 2014 r. poz Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia r. Dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody wykonane % wyk ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,14 50, Gospodarka leśna , ,14 50, pozostałe rozliczenia z bankami 0, ,26 0, Pozostała działalność 0, ,26 0, Leśnictwo , ,40 53, Wpływy z usług , ,27 47, Drogi publiczne powiatowe , ,27 47, Transport i łączność , ,27 47, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500, ,84 120, , ,64 35, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 55,95 11, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 28, , ,69 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 25, Gospodarka mieszkaniowa , ,12 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,71 71,26 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 1

3 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,71 71, Pozostałe odsetki 300,00 124,53 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 51,54 750,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,53 51, Działalność usługowa , ,24 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,41 93, , ,67 93, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,08 93, Informatyka , ,08 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 51, Urzędy wojewódzkie , ,00 51, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,16 6, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,61 11, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,91 74, Pozostałe odsetki , ,46 69, Wpływy z różnych dochodów , ,28 65, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 6,96 0, Starostwa powiatowe , ,38 18, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,09 81, Kwalifikacja wojskowa , ,09 81, Wpływy z usług 0,00 414,63 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 414,63 0, Administracja publiczna , ,10 24, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,00 100,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 2

4 Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 100, Obrona narodowa 4 000, ,00 100, Pozostałe odsetki 1 600,00 757,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 61, , ,65 82, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,65 61, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,65 61, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,80 48, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,55 67, ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,26 18, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 49, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,37 95, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,37 45, Obsługa długu publicznego , ,98 46, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, , ,00 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000, ,66 231, Różne rozliczenia finansowe 2 000, ,66 231, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Różne rozliczenia , ,66 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, ,00 92, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 480,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,90 98, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 482,00 0,00 0,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 3

5 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,31 100, , ,87 100, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,08 63, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,47 95, Gimnazja , ,47 95, Wpływy z różnych opłat 500,00 245,00 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 180,00 36, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,25 298, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 800, ,00 100, , ,10 14, Licea ogólnokształcące , ,35 36, Wpływy z różnych opłat 754,00 376,00 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 850, ,31 92, Wpływy z usług 3 156, ,48 100, Pozostałe odsetki 32,00 31,63 98, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 050, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,61 111, Wpływy z różnych dochodów 1 749, ,84 99, Wpływy z różnych dochodów 675,00 675,39 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 400, ,00 100, , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,26 100, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,04 62,50 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 4

6 Szkoły artystyczne 3 000, ,04 62, Oświata i wychowanie , ,20 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 54, , ,00 54, Ochrona zdrowia , ,00 54, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 35, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,31 426, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,31 165, Wpływy z usług , ,32 66, Pozostałe odsetki 0,00 39,62 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 49, Domy pomocy społecznej , ,94 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 49,35 300,00 279,75 93, Ośrodki wsparcia , ,75 49, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 47,22 0, Wpływy z różnych dochodów , ,66 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 50, Rodziny zastępcze , ,88 88, Pozostałe odsetki 100,00 62,26 62, Wpływy z różnych dochodów 3 500, ,84 93, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600, ,10 92, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,51 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,51 100, Pomoc społeczna , ,49 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 54, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 54, Wpływy z różnych dochodów , ,00 68, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 68, Pozostałe odsetki 6 000, ,25 29,15 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 5

7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,13 88, , ,42 97, , ,00 49, Powiatowe urzędy pracy , ,80 77, Pozostałe odsetki 1 300,00 229,57 17, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,39 57, , ,61 31, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,57 57, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 65, , ,55 15, Wpływy z usług , ,34 13, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 900,00 867,68 96, Wpływy z różnych dochodów , ,72 70, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,29 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 48, Wpływy z różnych opłat , ,51 115, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,51 115, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 115,68 RAZEM , ,36 57,84 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 6

8 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,14 50, Gospodarka leśna , ,14 50, Leśnictwo , ,14 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 317,89 1, Drogi publiczne powiatowe ,00 317,89 0, Zakup usług pozostałych , ,57 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1, Pozostała działalność , ,57 29, Transport i łączność , ,46 27, Zakup usług pozostałych 2 200,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800, ,00 19, ,00 433,33 14, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 15, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,43 67, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,29 36, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,17 53, Podatek od nieruchomości , ,00 43, Pozostała działalność , ,89 64, Gospodarka mieszkaniowa , ,22 62, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,95 26,65 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 7

9 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 80,24 5, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2 000, ,00 67, , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,19 17, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 49, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,05 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 52, Składki na Fundusz Pracy 2 700, ,80 39, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 8 943, ,92 57, Zakup energii 6 500, ,36 30, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,98 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 360,54 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00 509,70 46,34 700,00 332,10 47, , ,36 50, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 700,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,47 93, Podatek od nieruchomości 507,00 258,00 50, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 398,00 79,60 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,34 49, Działalność usługowa , ,53 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 8

10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 016,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, ,96 36, Składki na Fundusz Pracy 619,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 665,00 964,31 36, Składki na Fundusz Pracy 470,00 170,18 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 74, Zakup usług pozostałych 3 900,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,79 17, Zakup usług pozostałych , ,84 17, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,80 30, Różne opłaty i składki 4 738, ,20 30, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 52, , ,26 52, Pozostała działalność , ,33 42, Informatyka , ,33 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 37, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 336, ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 42, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,46 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 73, Urzędy wojewódzkie , ,37 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,59 66, Zakup usług pozostałych 5 000, ,90 24, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 127,00 12, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Rady powiatów , ,49 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 424, ,00 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99,43 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 9

11 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 42, Składki na Fundusz Pracy , ,94 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 45, Zakup energii , ,46 36, Zakup usług remontowych , ,76 21, Zakup usług zdrowotnych 2 600, ,00 79, Zakup usług pozostałych , ,06 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,06 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,72 66, , ,94 49, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 78,72 15, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, ,60 39, , ,17 49, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,26 89, Różne opłaty i składki , ,39 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 72, Podatek od nieruchomości 8 000, ,00 27, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 37,00 37, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,21 65, Pozostałe odsetki 30,00 12,28 40, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 461,61 23, , ,97 42, ,00 0,00 0, , ,76 1, Starostwa powiatowe , ,04 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210, ,17 100, Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,10 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 956, ,73 69, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 0,00 0,00 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 10

12 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 300,00 254,09 84, Kwalifikacja wojskowa , ,09 81, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 86, Zakup usług pozostałych , ,27 22, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 90,27 9, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,57 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 64, Zakup usług pozostałych , ,50 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 763,06 25, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,89 50, Pozostała działalność , ,78 54, Administracja publiczna , ,34 41, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 600,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 600,00 15, Obrona narodowa 4 000,00 600,00 15, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 300,00 63,36 21, , ,47 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 53, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,60 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 684, ,20 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,56 47, , ,36 82, , ,95 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 094, ,13 66, Składki na Fundusz Pracy 1 563,00 530,59 33, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 53,05 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 11

13 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 344,10 68, Zakup energii , ,74 80, Zakup usług remontowych 6 000, ,07 35, Zakup usług zdrowotnych , ,20 67, Zakup usług pozostałych , ,48 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 627,30 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,12 41, , ,27 54, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 247,50 12, Różne opłaty i składki 1 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487, ,11 57, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,86 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 164,66 74, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 641,85 42, Zakup usług pozostałych 1 233,00 430,00 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 286,06 57, Zarządzanie kryzysowe 3 500, ,57 43, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,43 54, , ,62 34, , ,62 34, Rezerwa ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 020, ,58 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 57, Składki na Fundusz Pracy , ,85 53,37 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 12

14 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 706, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 650,00 0,00 0,00 560,00 476,17 85,03 99,00 84,03 84, Zakup energii , ,89 52, Zakup usług remontowych ,00 910,14 6, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 350,00 35, Zakup usług pozostałych , ,12 10, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 70,20 3, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 900,00 205,96 7, ,00 702,60 35, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,49 52, Różne opłaty i składki 2 000,00 394,12 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,01 49, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,23 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 90,00 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 55, Składki na Fundusz Pracy , ,79 52, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,94 86, Zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 274,84 11, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii 2 000, ,80 76, Zakup usług remontowych 1 100,00 880,00 80, Zakup usług zdrowotnych 500,00 70,00 14, Zakup usług pozostałych 3 600, ,97 84, Zakup usług pozostałych , ,52 81, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 340,45 22, Opłata z tytułu zakupu usług 2 000,00 528,03 26,40 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 13

15 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 300,00 159,00 53, Podróże służbowe zagraniczne 4 500, ,52 88, Różne opłaty i składki 340,00 339,84 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 50, Gimnazja , ,28 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,63 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 58, Składki na Fundusz Pracy , ,81 59, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 22,00 1, Zakup energii , ,39 49, Zakup usług remontowych 5 000,00 682,61 13, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 250,00 25, Zakup usług pozostałych , ,66 15, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 52,62 2, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 154,45 7, ,00 526,92 52, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 761,78 15, Różne opłaty i składki 2 000,00 295,59 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 49, Gimnazja specjalne , ,71 54, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 43, , ,69 33, Stypendia dla uczniów 1 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 52, Składki na Fundusz Pracy , ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 67, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 65,98 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 14

16 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100,00 97,62 3, Zakup energii , ,43 24, Zakup usług remontowych , ,60 79, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,29 50, Zakup usług pozostałych , ,69 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600, ,39 28, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,57 34, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,58 37, Podróże służbowe zagraniczne 3 117, ,66 99, Różne opłaty i składki , ,00 60, Różne opłaty i składki 353,00 352,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,98 50, ,00 0,00 0, , ,49 39, Licea ogólnokształcące , ,08 51, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 224,00 224,35 100, , ,67 50, Stypendia dla uczniów 5 400, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 58, Składki na Fundusz Pracy , ,89 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,71 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 81, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000, ,64 46, Zakup energii , ,57 72, Zakup usług remontowych , ,00 73, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 140,00 3, Zakup usług pozostałych , ,33 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 199, ,26 27, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 201,00 200,06 99,53 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 15

17 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000, ,56 48, , ,58 67, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,76 43, Różne opłaty i składki , ,00 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 50, , ,24 14, ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , ,62 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 032,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 60, Składki na Fundusz Pracy , ,32 61, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 42, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 999,99 50, Zakup energii , ,56 55, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 70,00 35, Zakup usług pozostałych , ,43 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 264,45 26, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 880,10 51, Podróże służbowe krajowe 2 500,00 901,63 36, Różne opłaty i składki 392,00 196,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 50, Szkoły artystyczne , ,03 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 60, Składki na Fundusz Pracy , ,74 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 58, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 150,00 0,00 0, Zakup energii , ,39 54, Zakup usług remontowych 4 000, ,61 26,29 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 16

18 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 10, Zakup usług pozostałych , ,26 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 52,62 4, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00 398,87 18, ,00 526,92 52, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 295,59 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,35 50, Szkoły zawodowe specjalne , ,20 58, Zakup usług pozostałych , ,00 60, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 60, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,50 59, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,50 59, Zakup usług pozostałych , ,21 6, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,21 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 429,75 1, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 7, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 11, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 198,82 9, Różne opłaty i składki ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,65 6, Oświata i wychowanie , ,51 51, Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 36, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,41 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,41 54,17 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 17

19 851 Ochrona zdrowia , ,41 24, Świadczenia społeczne , ,00 16, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 56, Składki na Fundusz Pracy 6 030, ,10 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 55, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 600, ,35 34, ,00 0,00 0, Zakup energii 7 000, ,39 58, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 266,00 53, Zakup usług pozostałych , ,42 41, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 487,02 48,70 700,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 300,00 102,50 7, Różne opłaty i składki 800,00 363,00 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300, ,00 50, Podatek od nieruchomości 2 500,00 780,00 31, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,45 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,88 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 53, Składki na Fundusz Pracy 7 800, ,10 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 35, Zakup środków żywności , ,32 41, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 000, ,70 12, Zakup energii , ,60 36, Zakup usług remontowych , ,00 29, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 41, Zakup usług pozostałych , ,72 29, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 656,82 43,79 Id: B828CDE CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 18

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo