UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 0 r. poz. ) oraz art., ust. pkt,,,,,, ust., art. ust., art., art. ust. pkt, art., art., art., art. ust. w związku z art. ust. pkt, art. ust., art. ust., art. ust. pkt., art. ust. ustawy z dnia sierpnia 00 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 0 r. poz. ), Rada Powiatu w Sulęcinie uchwala co następuje:. Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 0 rok w łącznej kwocie..,0 zł, a) dochody w kwocie..,0 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych w kwocie.., zł, b) dochody w kwocie 0.0.,0 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z środków, o art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych w kwocie..0,0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr do uchwały... Określa się planowane budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 0 rok w kwocie.0.,0 zł, a) w kwocie.., zł, b) w kwocie.., zł.. Z wydatków bieżących, ust. lit a) przeznacza się na: ) budżetowych kwotę.., zł, w tym na: a)..0, zł b) z realizacja ich zadań.., zł ).. zł ) fizycznych.. zł ) na i projekty realizowane ze art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu.., zł ) z powiatu zł. Z wydatków majątkowych, o ust. lit b) przeznacza się na inwestycje i inwestycyjne.., zł, w tym na realizowane ze środków o art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań powiatu.., zł.. Dochody i budżetu obejmują: a) dochody i z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załączniku Nr do uchwały, b) dochody i z realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr do uchwały, c) dochody i z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr do uchwały.. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku Nr do uchwały. Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

2 . Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie.000 zł oraz na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie.000 zł... Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł.. Tworzy się rezerwę celową w wysokości.000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego... Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie..000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.. Określa się przychody budżetu w kwocie zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.. Określa się rozchody budżetu w kwocie zł stanowiące wykup wcześniej wyemitowanych obligacji, który następować będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr do uchwały.. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł... Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sulęcinie do: ) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, ) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, ) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, ) dokonywania zmian w polanie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących w ramach działu. ) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.. Określa się kwotę zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 0. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu w Sulęcinie.. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia 0 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Bogdan Kuzyk Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII// z dnia 0..0 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 000, ,00 00 Leśnictwo 000, Gospodarka leśna 000,00 0 Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych 000,00 00 Transport i łączność,00 00 Drogi publiczne powiatowe,00 00 Wpływy z różnych opłat, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,, 0, 0 000,00, 0 000,00 00 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami,00 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,00 00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0 Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 000,00 000,00 0 Działalność usługowa 000,00 0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 000,00 000,00 0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 000, ,00 0 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 000,00 00 Wpływy z usług 0 000, ,00 0 Nadzór budowlany 000,00 000,00 BeSTia Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

4 0 Administracja publiczna 0, 0 Urzędy wojewódzkie 0 00, ,00 00 Starostwa powiatowe 0, 00 Wpływy z różnych opłat 0, 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 00 Wpływy z różnych dochodów 0 000,00 0 Kwalifikacja wojskowa 000,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 000,00 000,00 0 Pozostała działalność,0 00 Wpływy z usług 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. 0, 0 0, 00,00,, Obrona narodowa 000,00 Pozostałe obronne 000,00 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 000,00 000,00 Obrona cywilna 000,00 000,00 Pozostała działalność 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 000,00 000,00 000,00, ,00 00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 BeSTia Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

5 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 000,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych 0 000,00 Różne rozliczenia,00 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego,00 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa,00 0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,00 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 Różne rozliczenia finansowe ,00 00 Pozostałe odsetki ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,00 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 0 Oświata i wychowanie,00 00 Licea ogólnokształcące 0, 00 Wpływy z różnych opłat 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. 000, 0,00,00, 00 Szkoły zawodowe, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. 000,00 0 0, ,00 0, 0 Pozostała działalność, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, 0, 0,0,0 Ochrona zdrowia 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 000,00 000,00 Pomoc społeczna, BeSTia Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

6 BeSTia 0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 0 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona z,0 0, 0 Domy pomocy społecznej 0,00 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,00 00 Wpływy z usług,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 0 Rodziny zastępcze 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0 0,00 0,00 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 00,00 00,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 00, 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. 00, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 000,00 00 Wpływy z różnych dochodów 000,00 Powiatowe urzędy pracy 000,00 0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 000,00 Pozostała działalność 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust., 00, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,00 00 Wpływy z usług,00 0 Internaty i bursy szkolne,00 00 Wpływy z usług,00 00 Wpływy z różnych dochodów,00 Szkolne schroniska młodzieżowe 00,00 00 Wpływy z usług 00,00 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 000,00 00 Wpływy i z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 000,00 00 Wpływy z różnych opłat 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 Pozostała działalność 0,00 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. 00,00 Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

7 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. 00,00 Kultura fizyczna, Pozostała działalność, 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust., Razem:,0 BeSTia Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

8 Załącznik Nr do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII// z dnia 0..0 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 rolnictwa 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Leśnictwo 0 00, ,00 00,00 0,00 00,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0, ,00 0,00 00 Różne na fizycznych 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Transport i łączność 0,00 0, 0,0,00 0,0 000,00 0,00 0, 0,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0, 0,00 00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, 0,0,00 0,0 000,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,0 0,0 0, 0,00 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0, 0, 0, 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych,,, 0,00, 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Zakup usług pozostałych,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia,,, 0,00, 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 inwestycyjne budżetowych 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00 0,00 0,00,,, 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

9 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 inwestycyjne budżetowych 0, 0,00 0,00 0,00 0, 0, 0, 0,00 00 Drogi publiczne gminne,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 00 Gospodarka mieszkaniowa 000,00 000,00 000,00 000, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 000,00 000,00 000,00 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Działalność usługowa 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 (nieinwestycyjne) 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Nadzór budowlany 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

10 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Administracja publiczna,,, 0,00 0, 0,00,00, 0,00 0,00,0,0,0 0,00 0 Urzędy wojewódzkie 0 00, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Rady powiatów 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00,00 0,00 00 Różne na fizycznych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Starostwa powiatowe,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona 0

11 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 Zakup usług zdrowotnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe zagraniczne 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 inwestycyjne budżetowych,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0 Kwalifikacja wojskowa 000,00 000,00 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Promocja samorządu terytorialnego 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Pozostała działalność 0, 00,, 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00,0,0,0 0,00 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

12 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, Składki na ubezpieczenia społeczne,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Składki na Fundusz Pracy,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 00, 00, 00, 0,00 00, 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Zakup usług pozostałych,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00 0,00 0,00,,, 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00 0,00 0,00,,, 0,00 Obrona narodowa 000,00 000,00 000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe obronne 000,00 000,00 000,00 00,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 000, , ,00 000,00 000,00 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Komendy wojewódzkie Policji 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na państwowy fundusz celowy 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 000,00 000, ,00 000, ,00 0, ,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

13 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe zagraniczne 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podatek od nieruchomości 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Obrona cywilna 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie kryzysowe 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 0, ,00 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 000, ,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

14 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, Zakup materiałów i wyposażenia 000, ,00 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek samorządu terytorialnego 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Rezerwy 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Oświata i wychowanie 0,00,,, 00 0,0 0,00,00, 0,00 0,00 0 0, 0 0,, 0,00 00 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Gimnazja specjalne,00,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 00 Licea ogólnokształcące,00 00,00 0,00,00 0,00 0,00 00,00 000,00 0,00 0,00,00,00, 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

15 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 inwestycyjne budżetowych 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00 0,00 0,00,,, 0,00 00 na inwestycyjne budżetowych 0, 0,00 0,00 0,00 0, 0, 0,00 0,00 00 Szkoły zawodowe 0,00, 00, 00,,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, 0,, 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

16 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0 Zakup usług pozostałych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 00 inwestycyjne budżetowych, 0,00 0,00 0,00,, 0,00 0,00 0 inwestycyjne budżetowych 0, 0,00 0,00 0,00 0, 0, 0, 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00 0,00 0,00,,, 0,00 0 Szkoły zawodowe specjalne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

17 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 Podróże służbowe krajowe,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Pozostała działalność 0,00 0,00, 0, 0,0 0,00 00,00, 0 Stypendia dla uczniów 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 000, 000, 000, 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Składki na ubezpieczenia społeczne,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 Składki na Fundusz Pracy,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 Składki na Fundusz Pracy,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Składki na Fundusz Pracy,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 00, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 Wynagrodzenia bezosobowe,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 00 Zakup usług pozostałych,0,0,0 0,00,0 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Zakup usług pozostałych,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 000,00 000,00 000,00 0,00 000, ,00 0,00 0,00 Strona 0 z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 000,00 ubezpieczenia zdrowotnego 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 000,00 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0 0, 0,00 0,,00,00, 0,00 0,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup środków żywności 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

19 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i,,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podatek od nieruchomości 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 inwestycyjne budżetowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 00, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup środków żywności,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0 00, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

20 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe zagraniczne 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podatek od nieruchomości 0 00, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 0,00, ,00, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0 Świadczenia społeczne 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 0 00,00 rodzinie 00,00 00,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie,00,00, 0 0,00, 0,00,00, 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona 0

21 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, Zakup materiałów i wyposażenia,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Zakup materiałów i wyposażenia,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Zakup usług zdrowotnych,0,0,0 0,00,0 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych,,, 0,00, 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0 Zakup usług pozostałych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0 Podróże służbowe krajowe,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 0 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 0,00 kryzysowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podatek od nieruchomości 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, 0, 0,00,00, ,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 0 000,00 niepełnosprawnych 0 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

22 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0 Podatek od nieruchomości,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Świadczenia społeczne 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Składki na ubezpieczenia społeczne,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 Składki na ubezpieczenia społeczne,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, Składki na Fundusz Pracy,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 Składki na Fundusz Pracy,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0 Zakup usług pozostałych 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0 0 Zakup usług pozostałych 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza,00,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup środków żywności 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona z Id: AECAE-F-C-BAD-DBFD. Podpisany Strona

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 452 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo