UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami ), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013 zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2014roku. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 1

3 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2013 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2013 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 2 2

4 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie na r. Procent 020 Leśnictwo , ,65 100,00% Gospodarka leśna , ,65 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,65 100,00% 600 Transport i łączność , ,72 94,55% Drogi publiczne powiatowe , ,72 94,55% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,50 247,58% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 231, Pozostałe odsetki 2 500, ,22 158,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,78 139,68% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% , ,26 99,97% , ,96 75,27% 630 Turystyka 3 323, ,49 99,92% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 323, ,49 99,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 323, ,32 99,92% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 158,66% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 158,66% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 1 760, ,36 116,73% wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 180,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500, ,02 154,96% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0, ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 99,10% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,74 129,10% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa , ,31 102,87% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,53 104,46% 0830 Wpływy z usług , ,92 106,67% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 42,61 Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 3 3

5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 500, ,00 96,32% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 500, ,00 96,32% Nadzór budowlany , ,78 100,22% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 556, Wpływy z różnych dochodów 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,35 100,00% Pozostała działalność 0,00 123, Wpływy z różnych dochodów 0,00 123, Administracja publiczna , ,04 85,33% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,01 97,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 700, ,00 99,58% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,41 86,73% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,15 194,66% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie , ,00 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,46 96,43% 2007 Dotacje celowe w ramach programów 7 854, ,49 89,09% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1 386, ,50 101,19% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa , ,82 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,82 99,99% zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 925, ,00 100,00% zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,21 76,90% 2008 Dotacje celowe w ramach programów , ,21 76,90% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,00 31,78% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,50 31,78% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 4 4

6 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 709, ,50 31,78% , ,11 100,21% , ,11 100,21% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 300,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 96, Pozostałe odsetki 1 500,00 977,31 65,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,15 140,32% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,91 99,99% 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację , ,00 100,00% zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000, ,00 100,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123,00 123,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123,00 123,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,17 100,45% , ,65 111,18% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,19 103,88% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,36 173,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 21, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,52 97,84% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 136,11% 758 Różne rozliczenia , ,81 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,81 101,84% 0920 Pozostałe odsetki , ,81 101,84% , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,05 90,77% Licea Ogólnokształcące , ,28 113,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 262,00 87,33% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,50 163,29% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 5

7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 9, Pozostałe odsetki 2 000, ,09 164,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,54 54,85% Szkoły zawodowe , ,87 88,70% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000, ,00 139,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , ,66 97,55% 0920 Pozostałe odsetki , ,89 54,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,78 260,04% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 85,38% , ,39 80,00% Pozostała działalność , ,90 100,38% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 196, Wpływy z różnych dochodów , ,84 101,73% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,05 98,83% Szpitale ogólne , ,08 101,21% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki 0,00 6, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% , ,97 97,60% , ,97 97,60% 852 Pomoc społeczna , ,76 156,87% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1, Rodziny zastępcze , ,32 158,55% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 183, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 8 375, ,50 99,99% , ,14 104,83% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 6

8 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 900, ,41 133,86% 0920 Pozostałe odsetki 1 600, ,41 121,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 597,00 199,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,65 86,35% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, ,00 400,00% 1 644, ,00 400,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,29 100,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,29 100,94% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100,00% , ,00 94,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 94,05% Powiatowe urzędu pracy , ,50 100,14% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,17 83,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 100, ,33 105,62% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,86 79,40% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,54 78,94% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 75,19% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 859, ,30 140,09% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 859, ,30 140,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 859,00 828,44 96,44% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 777,79 77,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 998, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 90,96% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 89,07% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,69 89,07% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,35 115,22% Instytucje kultury fizycznej , ,35 115,22% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 7 7

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400, ,03 124,11% 0830 Wpływy z usług , ,31 117,78% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 677,55 22,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,46 94,77% Razem , ,27 99,53% INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 r. 8 Wykonanie na r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Melioracje wodne , ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,80 99,99% Gospodarka leśna , ,60 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,95 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 99,99% 600 Transport i łączność , ,93 94,27% Drogi publiczne powiatowe , ,93 94,22% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące , ,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,49 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800, ,74 82,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 100,00% 4260 Zakup energii , ,69 99,98% 4270 Zakup usług remontowych , ,04 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 132, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 800,00 786,36 98,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 860, ,18 99,47% 1 815, ,24 96,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 580,00 576,78 99,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 6 223, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 860, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 57,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 99,83% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 8

10 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka , ,90 76,65% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,90 76,65% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, ,41 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 262,00 239,79 91,52% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 313,00 312,32 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 78,00 78,08 100,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 407,00 476,30 13,98% 4308 Zakup usług pozostałych 3 010, ,00 99,93% 4309 Zakup usług pozostałych 753,00 752,00 99,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 99,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 99,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 98,77% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891, ,50 99,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 99,62% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,17 80,65% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 99,33% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 96,32% Nadzór budowlany , ,35 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 696,00 695,88 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 551, ,05 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 99,99% 4260 Zakup energii 3 012, ,12 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 599,00 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,15 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 235,00 234,80 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800, ,51 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 831, ,16 100,00% Pozostała działalność , ,82 51,88% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 075, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 50,83% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,15 73,46% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 9

11 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 53,27% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 410,47 16,42% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,78 76,39% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 459,47 22,97% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 123,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,96 97,88% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,27 95,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,39 99,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 558,75 18,63% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,17 36,91% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,96 80,95% Starostwa powiatowe , ,77 98,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700, ,28 87,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 98,79% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 399, ,40 93,33% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 129, ,91 93,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 98,89% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094, ,32 93,36% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 193,00 180,22 93,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 95,04% 4127 Składki na Fundusz Pracy 157,00 146,27 93,17% 4129 Składki na Fundusz Pracy 28,00 25,87 92,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94,92% 4260 Zakup energii , ,26 98,78% 4270 Zakup usług remontowych , ,19 97,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700, ,00 98,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych 204,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 36,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 023, ,08 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,17 100,00% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,47 99,47% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 800,00 665,93 83,24% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, ,50 92,26% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,17 99,76% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 513, ,65 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 99,83% 4480 Podatek od nieruchomości 2 855, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 150,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 140,00 46,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,60 97,55% służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 99,99% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 10

12 75045 Kwalifikacja wojskowa , ,82 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 393,30 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 145, ,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 998,00 997,53 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 5 425, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,98 95,66% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 92,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 95,18% 4308 Zakup usług pozostałych 3 360, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 806, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,12 76,42% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 810,00 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 385,00 0,00 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 312,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 55,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych , ,50 42,85% 4309 Zakup usług pozostałych 6 459, ,50 42,85% 4430 Różne opłaty i składki , ,12 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,91 98,36% Komendy powiatowe Policji 1 000, ,00 100,00% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,91 99,99% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78,00 78,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom , ,46 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , ,06 100,00% cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183, ,80 99,99% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych , ,00 100,00% oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i , ,32 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 336, ,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 765,00 617,11 80,67% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,38 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 639, ,58 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 535, ,17 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 284, ,11 99,70% 1 755, ,91 97,89% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 626, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 846,00 846,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99,99% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 11

13 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123,00 123,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,00 123,00 100,00% Pozostała działalność 5 600, ,00 85,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 82,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, ,00 93,75% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 91,80% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 91,80% 4580 Pozostałe odsetki 6 600, ,32 90,84% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 91,67% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 332, ,00 93,24% 757 Obsługa długu publicznego , ,03 92,46% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,03 92,46% , ,03 92,46% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,53 96,07% Licea ogólnokształcące , ,39 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, ,75 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,13 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,38 100,00% 4260 Zakup energii , ,82 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,80 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 557, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 995, ,36 100,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 755, ,74 99,37% 1 850, ,43 97,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 952, ,60 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 915, ,00 100,00% Licea profilowane , ,23 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700, ,00 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 12

14 4260 Zakup energii 4 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 500,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 997,23 99,72% Szkoły zawodowe , ,32 95,89% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 360, ,00 100,00% , ,00 96,24% , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,39 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 898,00 956,44 24,54% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 416,00 61,88 14,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,08 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 557,00 177,38 31,85% 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,00 8,82 14,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 509, ,26 98,74% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe , ,03 49,17% 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 2 418,00 360,00 14,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99,91% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 80,17% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 830, ,34 76,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,12 99,93% 4260 Zakup energii , ,37 99,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 901, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 99,78% 4307 Zakup usług pozostałych , ,30 40,17% 4309 Zakup usług pozostałych , ,69 17,55% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 432, ,19 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 373, ,72 99,95% 5 456, ,53 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,79 100,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 9 507, ,96 32,39% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 407,00 458,47 32,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 270,00 270,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 900, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,64 91,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 2 000, ,82 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 92,54% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,79 86,33% Pozostała działalność , ,95 32,07% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 13

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950, ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposarzenia , ,32 7,86% 4300 Zakup usług pozostałych 6 321, ,51 98,87% 4307 Zakup usług pozostałych , ,86 18,06% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,00 673,26 5,61% 851 Ochrona zdrowia , ,13 86,99% Szpitale ogólne , ,78 80,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 77,43% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,52 92,41% , ,97 97,60% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,97 97,60% Pozostała działalność , ,38 73,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,14 69,15% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,24 96,68% 852 Pomoc społeczna , ,51 90,25% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,64 74,25% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,70 90,69% 3110 Świadczenia społeczne 3 000, ,30 82,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 74,47% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,61 93,16% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,47 91,17% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 94,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 89,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 81,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 465, ,77 79,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 96,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 77,49% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 561,19 100,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 79,84 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 159, ,97 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,88 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 314, ,42 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 98,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 600, ,66 93,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 900, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 99,79% 4260 Zakup energii 6 470, ,08 98,97% 4270 Zakup usług remontowych 2 260, ,55 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 924,00 924,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 048, ,94 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 380, ,14 89,50% 2 362, ,87 85,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700, ,71 95,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 14

16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 71,19% , ,38 95,51% , ,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 612, ,38 71,88% 4270 Zakup usług remontowych 4 500, ,00 97,78% 4300 Zakup usług pozostałych 8 088, ,00 74,10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 91,81% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,82 99,05% 1 644,00 274,00 16,67% , ,82 99,96% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,52 99,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 280,00 243,99 87,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 429, ,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095, ,92 99,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 99,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,62 99,92% 4260 Zakup energii 8 821, ,06 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 4 865, ,72 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 111,00 37,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461, ,24 100,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 208, ,08 99,92% 540,00 528,78 97,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 653, ,85 100,00% Powiatowe urzędy pracy , ,46 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 526,00 225,48 42,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 98,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 510, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 99,89% 4260 Zakup energii , ,40 92,59% 4270 Zakup usług remontowych 2 600, ,94 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 296, ,00 92,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 250, ,38 48,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,21 65,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,94 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 388, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 100,00% Pozostała działalność , ,20 79,81% 3119 Świadczenia społeczne , ,74 90,48% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 15

17 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 94,24% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 97,93% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 977, ,53 92,79% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 346, ,62 90,68% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,59 94,22% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 141, ,32 96,89% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 930, ,67 85,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy 451,00 427,23 94,73% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,62% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 74,21% 4307 Zakup usług pozostałych , ,38 69,02% 4309 Zakup usług pozostałych , ,22 75,19% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 920,00 891,91 96,95% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 2 478, ,05 42,09% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4 570, ,00 100,00% służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 806,00 806,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 97,26% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,12 97,54% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, ,00 48,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 97,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 97,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 085, ,38 82,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, ,41 99,83% 4260 Zakup energii , ,33 99,57% 4270 Zakup usług remontowych 702,00 701,26 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 637,00 84,93% 4300 Zakup usług pozostałych 8 753, ,75 99,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 730,00 725,40 99,37% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,24 92,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400, ,31 97,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 810,00 789,00 97,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 945, ,35 90,41% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 97,01% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 602, ,00 81,20% 4300 Zakup usług pozostałych 3 602, ,00 81,20% Pozostała działalność 1 080,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,38 82,30% Pozostała działalność , ,38 75,04% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 5 000,00 420,00 8,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 83,03% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 80,53% Biblioteki , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiziwane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Id: 9CF513B4-B9B9-42CD-A249-D6D7156BED6F. Podpisany Strona 16

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo