Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 1. Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2013 rok, według załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. Starosta Lubiński: A. Myrda Wicestarosta: D. Stawikowski Członek Zarządu: R. Zubko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz I.1. Dz. Załącznik do Uchwały Nr CCV/787/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 marca 2014 r. I. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach (w zł) Wykonanie za 2013 r. % wyk. (6:5) Bieżące, w tym: , ,84 95,90 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 73, Rolnictwo i łowiectwo , ,31 99,77 O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 000, ,31 98, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 000, ,31 98,36 O1095 Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Leśnictwo , ,14 99, Gospodarka leśna , ,14 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,14 99, Transport i łączność , ,94 74, Drogi publiczne powiatowe , ,74 71, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0,00 O690 Wpływy z różnych opłat 0, ,00,,-,,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 175,47 O920 Pozostałe odsetki 0, ,27,,-,, Pozostała działalność 0, ,20,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,20,,-,, 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,08 135, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,08 135, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 100,00 0,00 100,00,,-,, 9 950, ,58 165,83 O830 Wpływy z usług 0,00 91,60,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0, ,21,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 695,49,,-,, 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 89, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,60 143, Działalność usługowa , ,87 94, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,14 90, , ,50 99, Wpływy z różnych opłat , ,45 80, Wpływy z usług , ,85 100,08 O920 Pozostałe odsetki 0,00 19,69,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 31,00 31,20 100,65

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,45 99, , ,80 100, , ,80 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,80 99, Nadzór budowlany , ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,93 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2,20,,-,, 750 Administracja publiczna , ,25 137, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,92 219,43 O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,22,,-,, 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 674,82,,-,,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,39,,-,, 0830 Wpływy z usług , ,81 639,77 O920 Pozostałe odsetki 0,00 165,75,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,93 118, Kwalifikacja wojskowa , ,33 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 100, , ,84 99, , ,83 99, , ,37 99,99 0,00 174,46,,-,, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,01,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,01,,-,, Obrona cywilna 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000, ,00 100, , ,97 89, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,33 113, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,53 114, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,80 180, Wpływy z różnych opłat , ,00 19,40

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,64 88, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,64 64, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0, Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,95 98, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,95 29, Pozostałe odsetki , ,59 29, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 882,36 882,36 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,79 101,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 73, Szkoły podstawowe specjalne 9 000, ,71 135,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 440,00,,-,, 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 650, ,00 100, , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,71,,-,, Gimnazja specjalne , ,50 68,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 68, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 74, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 193, ,00 30, Licea ogólnokształcące 0, ,61,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0, ,47,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,14,,-,, Szkoły zawodowe , ,13 102,55 O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,09,,-,, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,04 99, Biblioteki pedagogiczne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,84,,-,, 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,84,,-,, 851 Ochrona zdrowia , ,09 124, Szpitale ogólne 0, ,25,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 669,46,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,79,,-,,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,60 99, Pozostała działalność 0, ,24,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,24,,-,, 852 Pomoc społeczna , ,53 151, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,70 363,43 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,22,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80,,-,, O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 420, ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,98,,-,, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 399, , ,29 244, Rodziny zastępcze , ,37 121,86 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,17,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 157,42,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00,,-,, 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 000, ,00 100, , ,83 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,18 315, , ,37 84, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 554, ,96 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 554, ,96 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 142,00,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 142,00,,-,, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej 0,00 544,5,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 544,5,,-,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,68 103,11 0, ,53,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,94,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,59,,-,, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, ,00,,-,, , ,00 100, , ,00 100, , ,03 145, Wpływy z różnych dochodów , ,03 145, Powiatowe urzędy pracy , ,12 100,20

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Wpływy z różnych dochodów 0,00 432,12,,-,, 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,22 104, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, ,77,,-,, O830 Wpływy z usług 0, ,48,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 399,29,,-,, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,45 96, Wpływy z usług , ,30 96, Pozostałe odsetki 0,00 266,15,,-,, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 100, , ,89 100, Wpływy z różnych opłat , ,89 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,38,,-,, Pozostała działalność 0, ,38,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,29,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,09,,-,, 926 Kultura fizyczna 0,00 149,91,,-,, Pozostała działalność 0,00 149,91,,-,, 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,48,,-,, 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 132,43,,-,, Majątkowe, w tym: , ,76 71,45 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33, Rolnictwo i łowiectwo , ,12 99,06 O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,12 99,06

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,12 99, Transport i łączność , ,84 39,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33, Drogi publiczne powiatowe , ,84 39,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,84 33, , ,00 50, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,81 0, Administracja publiczna 0, ,20,,-,, Starostwa powiatowe 0, ,20,,-,, O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, ,20,,-,, 1 500,00 0,00 0, Wpływy z różnych rozliczeń 1 500,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Różne rozliczenia , ,79 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,79 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,79 100, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 100, Pomoc społeczna 0,00 635,00,,-,, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 635,00,,-,, O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 635,00,,-,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 198,00,,-,, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 198,00,,-,, O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 198,00,,-,, Razem dochody, w tym: , ,60 91,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,34 34,64 bieżące, w tym: , ,84 95,90 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 73,87 majątkowe, w tym: , ,76 71,45 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 33,66 I.2. Przychody budżetu powiatu Wyszczególnienie Plan po zmianach (w zł) Wykonanie za 2013 r. % wyk. (6:5)

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , ,84 125,00 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 0,00 0, ,00,,-,, Ogółem przychody , ,84 99,23 I.3. Wydatki budżetu powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2013 r. % wyk. (6:5) Bieżące, , ,16 90,32 wydatki jednostek budżetowych, , ,87 90,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 93,86 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,83 86,28 dotacje na zadania bieżące , ,77 90,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 90,66 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , ,00 42,99 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu , ,24 88, Rolnictwo i łowiectwo , ,31 99,77 O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 000, ,31 98,36 wydatki jednostek budżetowych, 9 000, ,31 98,36 wydatki związane z realizacją ich stat , ,31 98,36 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,31 98,36 O1095 Pozostała działalność , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Leśnictwo , ,20 88, Gospodarka leśna , ,82 91,34 wydatki jednostek budżetowych, , ,68 14,21 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,68 14,21

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,14 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 99, Zakup usług pozostałych , ,68 14, Nadzór nad gospodarką leśną , ,38 75,14 wydatki jednostek budżetowych, , ,38 75,14 wynagrodzenia i składki od nich , ,98 86,27 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 4 000,00 890,40 22, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 86, Zakup usług pozostałych 4 000,00 890,40 22, Transport i łączność , ,86 77, Drogi publiczne powiatowe , ,56 77,85 wydatki jednostek budżetowych, , ,78 71,27 wydatki związane z realizacją ich stat , ,78 71,27 zadań dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 74, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 63, Zakup energii , ,67 48, Zakup usług remontowych , ,61 63, Zakup usług pozostałych , ,18 75, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 52, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 205,00 205,00 100, Pozostała działalność , ,30 52,04 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 22,76 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 22,76 zadań dotacje na zadania bieżące , ,30 100, Dotacja celowa na pomoc finansową , ,30 100,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 22,76

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Gospodarka mieszkaniowa , ,86 76, Gospodarka gruntami i , ,86 76,82 nieruchomościami wydatki jednostek budżetowych, , ,86 76,82 wynagrodzenia i składki od nich 8 373, ,21 97,41 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,65 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 053,00 876,70 83, Wynagrodzenia bezosobowe 7 320, ,51 99, Zakup materiałów i wyposażenia 718,00 201,72 28, Zakup energii , ,80 92, Zakup usług pozostałych , ,12 89, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,26 69,12 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,75 73, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 740, ,00 94, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Działalność usługowa , ,69 82, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,16 78,16 wydatki jednostek budżetowych, , ,16 78,16 wynagrodzenia i składki od nich , ,79 92,87 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,37 61,46 zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 91, Składki na Fundusz Pracy , ,99 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 40, Zakup usług pozostałych , ,35 62, Zakup usług dostępu do sieci Internet 458,00 410,77 89, Różne opłaty i składki 5 341, ,67 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 55,70

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,80 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,80 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,80 100,00 zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 99,58 wydatki jednostek budżetowych, , ,80 99,58 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,80 99, Zakup usług pozostałych , ,70 100, Różne opłaty i składki 220,00 146,10 66, Nadzór budowlany , ,93 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,93 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,30 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 100, Składki na Fundusz Pracy 6 815, ,67 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 103, ,00 100, Zakup energii 8 929, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 845,00 845,00 100, Zakup usług pozostałych , ,72 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 607,00 606,14 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 060, ,45 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 583,00 583,00 100, Różne opłaty i składki 1 937, ,78 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, ,54 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 100, Pozostałe odsetki 7,00 7,00 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Administracja publiczna , ,58 83, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 479, ,00 100, Rady powiatów , ,27 88,80 wydatki jednostek budżetowych, 2 500, ,48 77,22 wydatki związane z realizacją ich stat , ,48 77,22 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,79 88, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,48 77, Starostwa powiatowe , ,50 81,92 wydatki jednostek budżetowych, , ,60 82,45 wynagrodzenia i składki od nich , ,43 83,71 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,17 79,28 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 74, Składki na Fundusz Pracy , ,74 57, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 70, Zakup energii , ,75 100, Zakup usług remontowych , ,21 59, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,88 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,25 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,85 50,95

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,70 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,27 37, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,87 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,95 84, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,44 28, Pozostałe odsetki , ,87 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,80 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 840,00 6, , ,47 64, Kwalifikacja wojskowa , ,33 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,33 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,08 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 581, ,48 100, Składki na Fundusz Pracy 117,60 117,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 743, ,31 99, Zakup usług pozostałych 5 792, ,94 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,10 96,20 wydatki jednostek budżetowych, , ,10 96,20 wydatki związane z realizacją ich stat , ,10 96,20 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 93, Zakup usług pozostałych , ,64 96, Pozostała działalność , ,38 55,52

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz wydatki jednostek budżetowych, , ,38 55,52 wydatki związane z realizacją ich stat , ,38 55,52 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 96, Zakup usług pozostałych , ,00 53, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,76 99, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 99,80 wydatki jednostek budżetowych, 5 000, ,00 99,80 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, ,00 99, , ,00 99, , ,37 99,99 wydatki jednostek budżetowych, , ,05 99,99 wynagrodzenia i składki od nich , ,33 99,98 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,72 99,99 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,32 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,32 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 100, Wynagrodzenia osobowe członków , ,11 98,66 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 331, ,62 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz , ,02 100,00 funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , ,01 100, , ,21 100, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 99, Składki na Fundusz Pracy 1 512, ,85 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 99,72

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,96 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 100, Zakup energii , ,23 100, Zakup usług remontowych , ,20 100, Zakup usług zdrowotnych , ,05 99, Zakup usług pozostałych , ,87 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 515, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 342, ,82 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 236, ,01 99, Podróże służbowe krajowe , ,62 99, Różne opłaty i składki , ,66 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 097, ,69 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 699, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 722,00 721,57 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 129, ,60 99,96 samorządu terytorialnego Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 000, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,39 88,89 wydatki jednostek budżetowych, , ,39 88,89 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,39 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 92, Zakup usług pozostałych 2 300, ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,01 75, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 3, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 3,94

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz wydatki jednostek budżetowych, , ,32 3,94 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,32 3, , ,32 3, Obsługa długu publicznego , ,24 88, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,24 88,82 obsługa długu , ,24 88, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,84 88, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,40 99, Różne rozliczenia , ,00 96, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,91 92, Szkoły podstawowe specjalne , ,85 99,52 wydatki jednostek budżetowych, , ,31 99,58 wynagrodzenia i składki od nich , ,46 99,73 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,85 99,00 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 93,38 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,54 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,39 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 650, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 334,29 95, Zakup energii , ,44 93, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,61 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300, ,28 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, ,00 82, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 800, ,02 98, Podróże służbowe krajowe 200,00 120,36 60, Różne opłaty i składki 4 070, ,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 570, ,50 99, Gimnazja specjalne , ,41 98,15 wydatki jednostek budżetowych, , ,88 99,66 wynagrodzenia i składki od nich , ,66 99,80 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,22 96,71 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 99,52 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 30, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 99, Inne formy pomocy dla uczniów 1 500, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99,85

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 2 288,69 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 403,89 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,84 98, Składki na Fundusz Pracy 326,20 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 57,56 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77, Wynagrodzenia bezosobowe 2 217, ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,59 98, Zakup materiałów i wyposażenia 340,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, Zakup energii , ,61 89, Zakup usług pozostałych 5 603, ,34 99, Zakup usług pozostałych 1 088, ,00 93, Zakup usług pozostałych 192,00 180,00 93, Podróże służbowe krajowe 20,00 16,68 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,60 92,24 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań dotacje na zadania bieżące , ,60 92, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,45 84, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,15 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280,00 280,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 939, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 100,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 330, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,53 82,49 wydatki jednostek budżetowych, , ,76 99,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,17 98,98 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,59 99,06 zadań dotacje na zadania bieżące , ,51 70,51 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,11 68, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 97, , ,26 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 98, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii , ,23 93, Zakup usług remontowych , ,04 99, Zakup usług zdrowotnych 2 050, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000, ,00 100, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 964,92 53,61 500,00 494,00 98, Szkoły zawodowe specjalne , ,42 99,77

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz wydatki jednostek budżetowych, , ,57 99,82 wynagrodzenia i składki od nich , ,93 99,83 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,64 99,68 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 99, Stypendia dla uczniów 1 000,00 534,50 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,14 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 766, ,93 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,93 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 293, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 45,00 41,71 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,22 67,29 wydatki jednostek budżetowych, , ,22 67,29 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,22 67, Zakup materiałów i wyposażenia 8 900, ,28 98, Zakup usług pozostałych , ,00 47, Podróże służbowe krajowe 2 790, ,94 43, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 73, Biblioteki pedagogiczne , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,00 100,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, , ,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 9 500, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 900,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 100,00 300,00 300,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 100, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 910, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 250, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,00 100, Pozostała działalność , ,88 14,56 wydatki jednostek budżetowych, , ,88 6,00 wynagrodzenia i składki od nich 2 300, ,00 97,35 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,88 5,38 zadań dotacje na zadania bieżące , ,00 73, Dotacje celowe z budżetu jednostki , ,00 73,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 28, Zakup usług remontowych 3 075,00 0,00 0,00

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo