UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. 1) ), uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł., z tego: 1) bieżące w wysokości zł., 2) majątkowe w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł., z tego: 1) bieżące w wysokości zł., 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości zł. 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł., 6. Kwotę wydatków na gwarancje i poręczenia przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł., 2) celową w wysokości zł., w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz j.t ), 3) rezerwę celową w wysokości zł na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 600, 700, 710, 750, 801, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł., wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd do: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz i poz Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł., 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do: - zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, - dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania. 3) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Ustala się wielkość dochodów skarbu państwa w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Własne Własne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne Własne ,00 Porozumienia JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 PorozumieniaJST , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Własne Własne ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Własne Własne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne Własne , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wpływy z różnych opłat , Własne Własne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone , Nadzór budowlany , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000, Własne Własne 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 3

4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 7 000,00 Własne Własne 7 000, Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Wpływy z różnych dochodów ,00 Własne Własne , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone ,00 Porozumienia AR Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 PorozumieniaAR , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne Własne , Obrona narodowa 5 000, Pozostałe wydatki obronne 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 Zlecone Zlecone 5 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Własne Własne ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Własne Własne , Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 Własne Własne , ,00 Własne Własne , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Własne Własne , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Własne Własne , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Własne Własne , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Własne Własne , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,00 Własne Własne , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Własne Własne , Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne 6 300,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 4

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 Własne Własne 5 000, Pozostałe odsetki 1 300,00 Własne Własne 1 300, Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat 500, Własne Własne 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 390,00 Własne Własne 2 390, Wpływy z usług 2 700,00 Własne Własne 2 700, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Własne Własne 500, Pozostałe odsetki 2 000,00 Własne Własne 2 000, Wpływy z różnych dochodów 8 000, Własne Własne 8 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Własne Własne , Szkoły zawodowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Własne Własne , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Wpływy z różnych dochodów 3 100, Własne Własne 3 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Własne Własne , Szkoły artystyczne , Pozostałe odsetki 1 300, Własne Własne 1 300,00 Porozumienia JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 PorozumieniaJST , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Pozostałe odsetki 200,00 Własne Własne 200, Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Zlecone Zlecone , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Własne Własne , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 5

6 Własne Własne , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Pozostałe odsetki 5 400,00 Własne Własne 5 400, Wpływy z różnych dochodów 1 700, Własne Własne 1 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 Własne Własne , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone , Rodziny zastępcze , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Własne Własne ,00 Porozumienia JST PorozumieniaJST , Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 000, Pozostałe odsetki 2 000,00 Własne Własne 2 000, Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Własne Własne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Zlecone Zlecone , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Pozostałe odsetki 4 150, Własne Własne 4 150,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 Własne Własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 000, Pozostałe odsetki 1 000,00 Własne Własne 1 000, Pomoc materialna dla uczniów , Porozumienia JST Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 PorozumieniaJST , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Własne Własne ,00 RAZEM: ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone Zlecone , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Własne Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 Własne Własne 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług zdrowotnych ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Własne Własne 1 000, Różne opłaty i składki ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 7

8 Własne Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Podatek od nieruchomości 8 850,00 Własne Własne 8 850, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600,00 Własne Własne 5 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Własne Własne ,00 Porozumienia JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 PorozumieniaJST , Turystyka 5 500, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 500, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 500,00 Własne Własne 5 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone 6 500, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 6 600,00 Własne Własne 4 300,00 Zlecone Zlecone 2 300, Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 600,00 Własne Własne 6 600, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe 2 230,00 Własne Własne 2 230, Różne opłaty i składki 2 000,00 Zlecone Zlecone 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 Własne Własne 4 300,00 Zlecone Zlecone 2 300, Podatek od nieruchomości 500,00 Zlecone Zlecone 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 Własne Własne ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 8

9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Własne Własne 7 000,00 Zlecone Zlecone , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone 3 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 Zlecone Zlecone 520, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne 2 850,00 Zlecone Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne 9 970,00 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne 1 350,00 Zlecone Zlecone 9 770, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 Własne Własne 7 000,00 Zlecone Zlecone 200, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne 7 960,00 Zlecone Zlecone 9 600, Zakup energii ,00 Własne Własne 4 000,00 Zlecone Zlecone , Zakup usług remontowych 1 800,00 Własne Własne 1 800, Zakup usług zdrowotnych 350,00 Zlecone Zlecone 350, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 200,00 Własne Własne 9 200, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 800,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 9

10 Zlecone Zlecone 800, Podróże służbowe krajowe 600,00 Zlecone Zlecone 600, Różne opłaty i składki 5 600,00 Własne Własne 2 400,00 Zlecone Zlecone 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 350,00 Własne Własne 1 650,00 Zlecone Zlecone 7 700, Podatek od nieruchomości 1 500,00 Zlecone Zlecone 1 500, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 400,00 Zlecone Zlecone 1 400, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 Własne Własne 1 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone 5 300, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone 1 500, Podróże służbowe krajowe 7 000,00 Własne Własne 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 Własne Własne 8 800, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 Własne Własne 9 500, Zakup usług pozostałych 3 900,00 Własne Własne 3 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne Własne 3 000, Starostwa powiatowe , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Własne Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 Własne Własne 8 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 10

11 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 Własne Własne 3 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000,00 Własne Własne 5 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne Własne , Różne opłaty i składki ,00 Własne Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 Własne Własne 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 Własne Własne 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne Własne , Kwalifikacja wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00 Zlecone Zlecone 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Zlecone Zlecone 1 000, Składki na Fundusz Pracy 200,00 Zlecone Zlecone 200, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 Zlecone Zlecone 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 900,00 Zlecone Zlecone 8 900, Zakup usług zdrowotnych ,00 Porozumienia AR PorozumieniaAR , Zakup usług pozostałych 600,00 Zlecone Zlecone 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Zlecone Zlecone 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 700,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 11

12 Zlecone Zlecone 6 700, Podróże służbowe krajowe 500,00 Zlecone Zlecone 500, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne Własne 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 Własne Własne 7 673, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 Własne Własne 1 319, Składki na Fundusz Pracy 188,00 Własne Własne 188, Podróże służbowe krajowe 1 148,00 Własne Własne 1 148, Obrona narodowa 5 000, Pozostałe wydatki obronne 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Zlecone Zlecone 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Zlecone Zlecone 3 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Zakup materiałów i wyposażenia , Własne Własne ,00 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Własne Własne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne Własne 3 000, Pozostała działalność , Porozumienia JST Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 PorozumieniaJST , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Własne Własne 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Własne Własne 2 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Własne Własne ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 Własne Własne , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 12

13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 150,00 Własne Własne 2 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 Własne Własne 510, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 410,00 Własne Własne 2 410, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 450,00 Własne Własne 4 450, Podróże służbowe krajowe 1 150,00 Własne Własne 1 150, Różne opłaty i składki 4 220,00 Własne Własne 4 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Podatek od nieruchomości 70,00 Własne Własne 70, Opłaty na rzecz budżetu państwa 340,00 Własne Własne 340, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00 Własne Własne 2 900, Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 13

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii 6 400,00 Własne Własne 6 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Podróże służbowe zagraniczne ,00 Własne Własne , Różne opłaty i składki 2 000,00 Własne Własne 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Szkoły zawodowe , Porozumienia JST Porozumienia JST Porozumienia JST Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 PorozumieniaJST 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 PorozumieniaJST ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 PorozumieniaJST , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 050,00 Własne Własne 2 050, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług zdrowotnych 8 820,00 Własne Własne 8 820, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne Własne , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne Własne ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 14

15 4421 Podróże służbowe zagraniczne 2 110,00 Własne Własne 2 110, Różne opłaty i składki ,00 Własne Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Podatek od nieruchomości 2 440,00 Własne Własne 2 440, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 Własne Własne 1 200, Opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 Własne Własne 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 830,00 Własne Własne 7 830, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne Własne , Szkoły artystyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 Własne Własne 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe 4 560,00 Własne Własne 4 560, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 290,00 Własne Własne 2 290, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 170,00 Własne Własne 4 170, Podróże służbowe krajowe 4 220,00 Własne Własne 4 220, Różne opłaty i składki 1 080,00 Własne Własne 1 080, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 230,00 Własne Własne 230, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 730,00 Własne Własne 2 730, Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 440,00 Własne Własne 2 440,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 15

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Porozumienia JST Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 200,00 PorozumieniaJST 8 200, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne Własne , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 Własne Własne 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 940,00 Własne Własne 6 940, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych 640,00 Własne Własne 640, Zakup usług zdrowotnych 280,00 Własne Własne 280, Zakup usług pozostałych 5 540,00 Własne Własne 5 540, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 Własne Własne 3 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 16

17 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 260,00 Własne Własne 3 260, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 810,00 Własne Własne 810, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy 9 240,00 Własne Własne 9 240, Wynagrodzenia bezosobowe 6 280,00 Własne Własne 6 280, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii 9 650,00 Własne Własne 9 650, Zakup usług remontowych 770,00 Własne Własne 770, Zakup usług zdrowotnych 510,00 Własne Własne 510, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900,00 Własne Własne 5 900, Podróże służbowe krajowe 1 220,00 Własne Własne 1 220, Różne opłaty i składki 240,00 Własne Własne 240, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Podatek od nieruchomości 690,00 Własne Własne 690, Opłaty na rzecz budżetu państwa 180,00 Własne Własne 180, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 860,00 Własne Własne 3 860, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne Własne ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone Zlecone , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Świadczenia społeczne , Własne Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne Własne , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 17

18 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne Własne , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne Własne , Zakup usług zdrowotnych ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe 9 070,00 Własne Własne 9 070, Różne opłaty i składki ,00 Własne Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Podatek od nieruchomości ,00 Własne Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 Własne Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne Własne , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 Zlecone Zlecone 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,00 Zlecone Zlecone , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Zlecone Zlecone 4 000,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone Zlecone , Zakup środków żywności 5 100,00 Zlecone Zlecone 5 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450,00 Zlecone Zlecone 450, Zakup energii ,00 Zlecone Zlecone , Zakup usług remontowych 9 600,00 Zlecone Zlecone 9 600, Zakup usług zdrowotnych 500,00 Zlecone Zlecone 500, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 Zlecone Zlecone 6 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Zlecone Zlecone 500, Podróże służbowe krajowe 200,00 Zlecone Zlecone 200, Różne opłaty i składki ,00 Zlecone Zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zlecone Zlecone , Podatek od nieruchomości 6 850,00 Zlecone Zlecone 6 850, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zlecone Zlecone , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 Zlecone Zlecone 4 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne Własne , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 Własne Własne 4 800, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy 8 800,00 Własne Własne 8 800, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych , Własne Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe 4 580,00 Własne Własne 4 580, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 Własne Własne 2 200, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 19

20 Własne Własne 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych 3 190,00 Własne Własne 3 190, Zakup usług zdrowotnych 810,00 Własne Własne 810, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 820,00 Własne Własne 7 820, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe 5 560,00 Własne Własne 5 560, Różne opłaty i składki 670,00 Własne Własne 670, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 190,00 Własne Własne 3 190, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Porozumienia JST Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 PorozumieniaJST , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400,00 Własne Własne 5 000,00 Zlecone Zlecone 4 400, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone 7 000, Składki na Fundusz Pracy 1 820,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 20

21 Własne Własne 1 320,00 Zlecone Zlecone 500, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne Własne 8 600,00 Zlecone Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 Własne Własne 3 000,00 Zlecone Zlecone 4 600, Zakup usług remontowych 620,00 Własne Własne 620, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne ,00 Zlecone Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 870,00 Własne Własne 1 870, Podróże służbowe krajowe 220,00 Własne Własne 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 Własne Własne 3 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 610,00 Własne Własne 610, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 Własne Własne 3 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych 6 600,00 Własne Własne 6 600, Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 Własne Własne 2 700, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00 Własne Własne 5 200, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne Własne , Podróże służbowe krajowe 800,00 Własne Własne 800, Różne opłaty i składki 5 100,00 Własne Własne 5 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Podatek od nieruchomości 7 200,00 Własne Własne 7 200,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 21

22 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Własne Własne 1 200, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270,00 Własne Własne 270, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy 3 480,00 Własne Własne 3 480, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 860,00 Własne Własne 6 860, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Porozumienia JST Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 PorozumieniaJST , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 280,00 Własne Własne 8 280, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne Własne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 560,00 Własne Własne 5 560, Zakup energii ,00 Własne Własne , Zakup usług remontowych 5 990,00 Własne Własne 5 990, Zakup usług zdrowotnych 410,00 Własne Własne 410, Zakup usług pozostałych ,00 Własne Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 370,00 Własne Własne 6 370, Podróże służbowe krajowe 4 670,00 Własne Własne 4 670, Różne opłaty i składki 510,00 Własne Własne 510, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne Własne 100,00 Id: E02B729E-E86A-4DD C AC. Podpisany Strona 22

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo