UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1) )oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale NR XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, c) w pkt.21 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załączniki nr 3,5,7 i 10 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.poz.1045 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz oraz z 2016 r. poz Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 Po zmianie , , Leśnictwo ,00 0, , Gospodarka leśna ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 2

3 710 Działalność usługowa ,00 689, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Nadzór budowlany , , , Wpływy z różnych opłat 9 311, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 7 000,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 172,00 0, Obrona narodowa 5 000,00 0, Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 0, Wymiar sprawiedliwości ,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 3

4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 0, ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 0, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Gimnazja specjalne 6 300,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 500,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 390,00 0, Wpływy z usług 2 700,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , ,00 500, , , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 4

5 80130 Szkoły zawodowe ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 100,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Szkoły artystyczne ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ,00 0, ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 400,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 5

6 85204 Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 000,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 150,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 000,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 0, ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , Zakup usług pozostałych , , Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, ,00 0, , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 7

8 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 8 850,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Turystyka 5 500,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 500,00 0, , , , , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 500,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 667,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 600,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 230,00 0, Różne opłaty i składki 4 260,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 0, Podatek od nieruchomości 500,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, ,00 800, , , , , ,00 400, , , , , , , , , ,00 500,00 40, , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 8

9 710 Działalność usługowa ,00 689, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Nadzór budowlany , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 0,00 520, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 800,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 350, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 800,00 0,00 800, Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 600, Różne opłaty i składki 5 600,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 350,00 0, , Podatek od nieruchomości 1 500,00 0, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 400,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 9

10 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 0, Rady powiatów ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 900,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , Starostwa powiatowe ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 10

11 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 660,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych 860,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 380,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , , , , ,00 200, , , ,00 860,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 140,00 0,00 terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 0, Składki na Fundusz Pracy 188,00 0, Składki na Fundusz Pracy 58,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 148,00 0, , Podróże służbowe krajowe 352,00 0,00 352, , , , ,00 405,00 188,00 58, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 11

12 752 Obrona narodowa 5 000,00 0, Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, Wymiar sprawiedliwości ,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ,00 0, ,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 0, , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 12

13 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 30, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 150,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup energii 0,00 11, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Gimnazja specjalne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 410,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 450,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 150,00 0, Różne opłaty i składki 4 220,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 70,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 340,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , , , , , ,00 11,00 19, , , , , , ,00 510, , , , , , , , , ,00 70,00 340, , , , , , , , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 13

14 4260 Zakup energii 6 400,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Szkoły zawodowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 520,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 80,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 050,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 150,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8 820,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 110,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 520, ,00 80, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 14

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 2 440,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 0,00 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 830,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Szkoły artystyczne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 560,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 290,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 170,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 220,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Różne opłaty i składki 1 784,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 230,00 0,00 230, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 660,00 0,00 660, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 730,00 0, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 15

16 80134 Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 440,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 8 200,00 0,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 3 740, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 940,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 640,00 0, Zakup usług zdrowotnych 280,00 0, Zakup usług pozostałych 5 540,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0, ,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 640,00 280, , , , , , , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 16

17 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 260,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 810,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 240,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 280,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii 9 650,00 0, Zakup usług remontowych 770,00 0, Zakup usług zdrowotnych 510,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 220,00 0, Różne opłaty i składki 240,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 690,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 180,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 860,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ,00 0, ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , , , , , , , ,00 810, , , , , , , ,00 770,00 510, , , ,00 240, ,00 690,00 180, , ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 17

18 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności ,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 9 070,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup środków żywności 3 100,00 0, , ,00 400,00 400, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 18

19 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 7 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 4 350,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 750,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 939,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 580,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 3 190,00 0, Zakup usług zdrowotnych 810,00 0,00 450, , ,00 500, , ,00 500,00 0, , , , , ,00 750, , , , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , ,00 810,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 820,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 560,00 0, Różne opłaty i składki 670,00 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 190,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 820,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 0, Zakup usług remontowych 620,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 870,00 0, Podróże służbowe krajowe 220,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 610,00 0, , , , ,00 710, , , , , , , , , , , , ,00 620, , ,00 220, ,00 610,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 20

21 85333 Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00-200, Zakup usług remontowych 6 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 0, Różne opłaty i składki 5 100,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 169,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 800, , , , ,00 369, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 500, ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00-500,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270,00 0,00 270, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 480,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 860,00 0, ,00 Id: 80714B34-B706-45DF-88D7-492E132982BC. Podpisany Strona 21

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/259/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/257/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 522/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo