Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2013 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Burmistrz Miasta Kolno zarządza, co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2013 r. według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,95 zł; 2) wykonanie dochodów ,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,95 zł; 4) wykonanie wydatków ,03 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2; 5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3; 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr 4; 7) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6; 8) Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Kolno zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kolno za 2013 r. wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 przekazać w terminie do 31 marca 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Sprawozdania o których mowa w 1 przekazać w terminie do 31 marca 2014 r. Radzie Miasta Kolno. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Andrzej Duda

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 27 marca 2014 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,51 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,51 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,51 0,00 100,00% 600 Transport i łączność , , ,87 0,00 99,19% Drogi publiczne gminne , , ,87 0,00 99,19% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,64 0,00 99,41% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 053, , ,23 0,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,10 94,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,10 94,19% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,03 0,00 98,37% , , ,00 0,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 790, , ,47 0,00 100,23% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,94 0,00 106,01% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000, ,00 0, ,00 293,80%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,68 0, ,68 89,09% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1,66 1,66 0,00 0,17% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,05 0,00 88,63% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,42 0, ,42 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,16 0,00 102,47% Urzędy wojewódzkie , , ,35 0,00 100,01% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 119,35 119,35 0,00 119,35% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , ,69 0,00 92,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,69 0,00 92,43% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,46 0,00 128,55% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 206,00 234,14 234,14 0,00 113,66% 0920 Pozostałe odsetki , , ,13 0,00 141,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 250, , ,19 0,00 99,98% Pozostała działalność 3 544, , ,66 0,00 106,40% Wpływy z różnych dochodów 3 544, , ,66 0,00 106,40% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 865, , ,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 865, , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 865, , ,00 0,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,93 0,00 93,73% Straż gminna (miejska) , , ,93 0,00 93,73% ,00 5,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,93 0,00 93,73%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,50 0,00 97,08% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 200, , ,40 0,00 99,69% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000, , ,00 0,00 102,21% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 22,40 22,40 0,00 11,20% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,96 0,00 100,42% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,76 0,00 100,61% 0320 Podatek rolny 401,00 402,00 402,00 0,00 100,25% 0330 Podatek leśny 160,00 160,00 160,00 0,00 100,00% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 0,00 98,37% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 647,00 647,00 0,00 64,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 36,40 36,40 0,00 7,28% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,80 0,00 94,58% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,83 0,00 97,14% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,68 0,00 97,60% 0320 Podatek rolny , , ,05 0,00 101,78% 0330 Podatek leśny 1 700, , ,75 0,00 88,93% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,99 0,00 90,45% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,70 0,00 93,55% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0,00 99,45% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,01 0,00 99,34% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych opłat 3 000, , ,20 0,00 92,84% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , ,45 0,00 185,19% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,16 0,00 89,13% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,07 0,00 100,89% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 0,00 100,01%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,09 0,00 80,74% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,15 0,00 96,74% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,15 0,00 103,86% 758 Różne rozliczenia , , ,41 0,00 99,84% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , ,00 0,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,41 0,00 68,40% 0920 Pozostałe odsetki , , ,41 0,00 68,40% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,19 0,00 98,14% Szkoły podstawowe , , ,52 0,00 100,05% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 826, , ,00 0,00 120,86% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 958,02 958,02 0,00 47,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 757, , ,50 0,00 63,71% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,26 0,00 99,89% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,26 0,00 99,89% Przedszkola , , ,31 0,00 101,22%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Wpływy z usług , , ,42 0,00 102,20% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 355,89 355,89 0,00 35,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 360,00 360,00 0,00 18,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% Gimnazja , , ,24 0,00 69,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 69,65% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 492,16 492,16 0,00 49,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 844,08 844,08 0,00 84,41% Pozostała działalność , , ,86 0,00 60,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 924, , ,46 0,00 79,68% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,34 0,00 54,80% 2 343, , ,06 0,00 54,80% 852 Pomoc społeczna , , ,46 0,00 98,16% Domy pomocy społecznej , , ,76 0,00 122,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,76 0,00 122,38% Wspieranie rodziny , , ,14 0,00 98,48% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,14 0,00 98,48% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,35 0,00 97,54% , , ,64 0,00 97,60% , , ,71 0,00 85,56%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,70 0,00 97,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000, , ,60 0,00 98,60% , , ,10 0,00 97,15% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% Zasiłki stałe , , ,62 0,00 98,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,62 0,00 98,99% Ośrodki pomocy społecznej , , ,27 0,00 99,42% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 813,67 813,67 0,00 81,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 281,60 281,60 0,00 28,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,08 0,00 98,74% 0830 Wpływy z usług , , ,16 0,00 92,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,92 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,54 0,00 99,43% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 99,68% , , ,54 0,00 99,34% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,14 0,00 74,27% Pozostała działalność , , ,14 0,00 74,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,38 0,00 74,66% , , ,76 0,00 66,94%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 96,01% Świetlice szkolne , , ,00 0,00 103,33% 0830 Wpływy z usług , , ,00 0,00 103,33% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 95,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,00 0,00 90,56% , , ,00 0,00 99,15% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,54 80,17% Gospodarka odpadami , ,54 0, ,54 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,54 0, ,54 100,00% , , ,41 0,00 61,46% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 122, , ,00 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,41 0,00 60,61% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 153,55 153,55 0,00 51,18% ,55 153,55 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Razem: , , , ,64 97,75%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 27 marca 2014 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO ZA 2013 R. Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,77 0,00 98,67% Izby rolnicze 3 600, , ,26 0,00 70,92% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 600, , ,26 0,00 70,92% Pozostała działalność , , ,51 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 470, , ,17 0,00 99,99% 4430 Różne opłaty i składki , , ,34 0,00 100,00% 600 Transport i łączność , , , ,18 97,38% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 0,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 0,00 100,00% Drogi publiczne gminne , , , ,18 97,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,92 0,00 97,80% 4270 Zakup usług remontowych , , ,43 0,00 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,12 0,00 99,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 0, ,18 96,97%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Gospodarka mieszkaniowa , , , ,14 86,87% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,14 86,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 87,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 0,00 43,14% 4260 Zakup energii , , ,66 0,00 84,34% 4270 Zakup usług remontowych , , ,75 0,00 84,89% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,23 0,00 90,36% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,80 0,00 93,15% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 141,38 141,38 0,00 47,13% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 99,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 121,00 121,00 0,00 11,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0,00 46,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 0, ,14 87,88% 710 Działalność usługowa , , , ,42 89,92% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000, , ,54 0,00 21,13% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , ,54 0,00 21,13% Cmentarze , , , ,42 93,83% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,08 0,00 93,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 0, ,57 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 0, ,85 85,48% Pozostała działalność 4 000,00 78,40 78,40 0,00 1,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 000,00 78,40 78,40 0,00 3,92% 750 Administracja publiczna , , ,18 0,00 95,51% Urzędy wojewódzkie , , ,40 0,00 93,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,58 0,00 96,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,18 0,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 0,00 89,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 296, , ,58 0,00 91,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,55 0,00 80,65% 4260 Zakup energii 2 000, , ,76 0,00 52,09% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,98 0,00 83,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 411,06 411,06 0,00 13,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,00 0,00 61,50% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,22 0,00 87,23% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,55 0,00 97,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 216,30 216,30 0,00 10,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 0,00 9,08% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,60 0,00 97,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 480,00 480,00 0,00 24,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 0,00 98,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,26 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 0,00 99,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,83 0,00 99,94% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0,00 91,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 0,00 89,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 0,00 90,18% 4260 Zakup energii , , ,04 0,00 96,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,50 0,00 66,78% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,66 0,00 94,98%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0,00 95,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,67 0,00 70,74% , , ,45 0,00 73,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,06 0,00 68,64% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 79,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,52 0,00 72,58% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,61 0,00 78,50% 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 97,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 0,00 87,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,35 0,00 68,47% Pozostała działalność , , ,35 0,00 94,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,32 0,00 93,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 0,00 98,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 0,00 97,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 420, , ,86 0,00 90,54% Różne opłaty i składki 3 000, , ,58 0,00 98,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 865, , ,00 0,00 100,00% 1 865, , ,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,66 240,66 240,66 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 34,30 34,30 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,04 190,04 190,04 0,00 100,00%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,80 91,69% Komendy powiatowe Policji , , ,00 0,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , , ,80 97,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490,00 438,24 438,24 0,00 89,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 885, , ,00 0,00 90,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,36 0,00 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 671, , ,00 0,00 95,46% 4430 Różne opłaty i składki 729,00 729,00 729,00 0,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 708, ,80 0, ,80 100,00% Straż gminna (miejska) , , , ,00 90,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 60,00 60,00 0,00 6,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,69 0,00 97,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,55 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 84,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 476, , ,90 0,00 85,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,34 0,00 73,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,38 0,00 88,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, , ,51 0,00 70,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 429,84 429,84 0,00 28,66% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0,00 96,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 759,00 759,00 0,00 37,95% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , ,00 86,81%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Obsługa długu publicznego , , ,08 0,00 88,90% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,08 0,00 88,90% , , ,08 0,00 88,90% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,01 0,00 95,65% Szkoły podstawowe , , ,14 0,00 94,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 695, , ,00 0,00 58,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 0,00 94,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 0,00 93,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,71 0,00 91,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , ,33 0,00 80,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,77 0,00 91,46% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,52 0,00 97,32% 4260 Zakup energii , , ,96 0,00 94,64% 4270 Zakup usług remontowych 3 700, , ,86 0,00 99,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000, , ,00 0,00 92,06% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,49 0,00 76,16% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, , ,74 0,00 64,15% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,95 0,00 79,42% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, , ,82 0,00 29,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 67,49% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, , ,27 0,00 44,87% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,32 0,00 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 247, , ,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 310, , ,07 0,00 99,93% Przedszkola , , ,11 0,00 97,43% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 96,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,37 0,00 97,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,20 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 0,00 93,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,40 0,00 93,76% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 500, , ,00 0,00 67,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , ,00 0,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 0,00 92,44% 4220 Zakup środków żywności , , ,91 0,00 99,70% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , ,57 0,00 99,93% 4260 Zakup energii , , ,02 0,00 99,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900, , ,00 0,00 91,07% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,95 0,00 99,23% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 874,53 874,53 0,00 87,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,42 0,00 56,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 296,82 296,82 0,00 29,68% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, , ,00 0,00 79,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0,00 100,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Gimnazja , , ,00 0,00 97,04% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 0,00 95,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 598, , ,00 0,00 39,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 0,00 97,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,59 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,82 0,00 93,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,65 0,00 92,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 70,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 0,00 93,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , ,83 0,00 98,14% 4260 Zakup energii , , ,55 0,00 99,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 130,00 130,00 0,00 4,33% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,72 0,00 99,67% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , ,10 0,00 96,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,07 0,00 64,11% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,76 0,00 74,39% 4430 Różne opłaty i składki 4 255, , ,00 0,00 87,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0,00 94,38% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 750,00 750,00 0,00 37,50% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,04 0,00 76,71% 4300 Zakup usług pozostałych 5 800, , ,84 0,00 90,79% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 129, , ,20 0,00 60,80% Pozostała działalność , , ,40 0,00 91,06%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 765,00 575,60 575,60 0,00 75,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 135,00 101,59 101,59 0,00 75,25% 4127 Składki na Fundusz Pracy 111,00 82,49 82,49 0,00 74,32% 4129 Składki na Fundusz Pracy 19,00 14,52 14,52 0,00 76,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 158,00 158,00 0,00 7,90% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 224, , ,99 0,00 79,69% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 746,00 594,01 594,01 0,00 79,63% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 040, , ,64 0,00 99,54% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 358,36 358,36 0,00 99,54% 4307 Zakup usług pozostałych 5 780, , ,62 0,00 21,14% 4309 Zakup usług pozostałych 1 020,00 215,58 215,58 0,00 21,14% 4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4437 Różne opłaty i składki 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , , ,00 81,59% Szpitale ogólne , ,00 0, ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 100,00% Zwalczanie narkomanii 7 000, , ,49 0,00 16,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,49 0,00 56,27% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,72 0,00 81,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,68 0,00 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 058, , ,13 0,00 96,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,11 0,00 97,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 882, , ,51 0,00 97,80%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Wynagrodzenia bezosobowe , , ,51 0,00 74,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 0,00 55,44% 4260 Zakup energii , , ,08 0,00 72,87% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,16 0,00 80,34% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,76 0,00 94,39% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , ,87 0,00 78,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , ,68 0,00 64,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , , ,36 0,00 97,52% Domy pomocy społecznej , , ,02 0,00 98,01% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,02 0,00 98,01% Rodziny zastępcze , , ,79 0,00 95,32% 3110 Świadczenia społeczne , , ,79 0,00 95,32% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,77 0,00 94,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 97,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 144, , ,24 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 374, , ,99 0,00 92,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 330, , ,68 0,00 92,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 662,81 662,81 0,00 57,64% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 61,38 61,38 0,00 6,14%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , ,93 0,00 99,45% Wspieranie rodziny , , ,14 0,00 98,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 335, , ,24 0,00 98,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 304,00 298,96 298,96 0,00 98,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,94 0,00 98,48% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,38 0,00 97,41% 3110 Świadczenia społeczne , , ,40 0,00 98,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,27 0,00 88,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 050, , ,17 0,00 99,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 0,00 84,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 181, , ,31 0,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, , ,95 0,00 92,36% 4300 Zakup usług pozostałych 6 986, , ,57 0,00 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 168,00 167,20 167,20 0,00 99,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,86 0,00 99,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 285,00 285,00 285,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,70 0,00 89,45% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,70 0,00 89,45% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,63 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , , ,63 0,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , , ,61 0,00 99,68% 3110 Świadczenia społeczne , , ,61 0,00 99,68% Zasiłki stałe , , ,62 0,00 98,99%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Świadczenia społeczne , , ,62 0,00 98,99% Ośrodki pomocy społecznej , , ,97 0,00 96,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 97,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 0,00 92,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000, , ,06 0,00 88,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, , ,00 0,00 97,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 740, , ,00 0,00 86,86% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,73 0,00 85,68% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 210,00 958,93 958,93 0,00 79,25% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 600, , ,71 0,00 76,89% , , ,08 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 988,00 987,60 987,60 0,00 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 650,00 591,00 591,00 0,00 90,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500, , ,38 0,00 99,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 579,00 579,00 579,00 0,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,09 0,00 95,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 0,00 96,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,03 0,00 95,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 0,00 92,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100, , ,37 0,00 79,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , ,92 0,00 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 480, , ,65 0,00 99,81% Pozostała działalność , , ,64 0,00 93,56% 3110 Świadczenia społeczne , , ,60 0,00 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, , ,00 0,00 47,92% 4300 Zakup usług pozostałych 5 600, , ,04 0,00 91,11%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,64 0,00 78,48% Pozostała działalność , , ,64 0,00 78,48% 3119 Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 98,16% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 717, , ,24 0,00 95,30% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 060,06 994,92 994,92 0,00 93,86% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 93,01% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 999, , ,98 0,00 97,40% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 0,00 99,22% 4307 Zakup usług pozostałych , , ,24 0,00 59,42% 4309 Zakup usług pozostałych , , ,76 0,00 66,94% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4437 Różne opłaty i składki 476,00 476,00 476,00 0,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,57 0,00 95,89% Świetlice szkolne , , ,57 0,00 96,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 0,00 97,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,16 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 0,00 88,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 888, , ,61 0,00 89,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,22 0,00 96,18% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 95,58% 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 93,68% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 0,00 97,47%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 87,99% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 99,78% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0, ,00 100,00% Gospodarka odpadami , , ,39 0,00 61,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,56 0,00 89,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 0,00 88,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 0,00 65,80% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,23 0,00 55,76% Oczyszczanie miast i wsi , , ,94 0,00 92,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 721,50 721,50 0,00 72,15% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 0,00 92,91% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,72 0,00 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , ,76 0,00 96,65% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,96 0,00 99,34% Schroniska dla zwierząt , , ,00 0,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 99,91% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 84,34% 4260 Zakup energii , , ,20 0,00 87,48% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 467,40 467,40 0,00 93,48% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 0,00 99,91% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 23,65%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,01 0,00 70,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 0,00 64,50% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 76,07% Pozostała działalność , , , ,00 96,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 3 000, , ,57 0,00 47,65% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,69 0,00 91,07% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0, ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% Biblioteki , , ,00 0,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , , , ,68 93,52% Obiekty sportowe , , , ,68 93,08% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,68 0, ,68 77,48% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 100,00% Razem: , , , ,22 94,05%

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 73/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo