ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2013 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2013 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2013 rok, 4. Załącznik Nr 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2013 rok, 5. Załącznik Nr 5 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok z częścią opisową. 8. Załącznik Nr 8 informacja o stanie mienia za 2013 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2014 roku REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2013 ROK 2013 w złotych Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan ogółem wg uchwały budżetowej 2013 Plan po zmianach na Wykonanie na % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy 0960 darowizny w postaci pieniężnej ,67 77, ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,67 77, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 102, ,50 46, ,26 100, ,91 100,00 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 2

3 020 LEŚNICTWO ,77 100, Pozostała działalność ,77 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,77 100, ,67 99, Drogi publiczne gminne ,67 99, Wpływy z różnych opłat ,39 97, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 100, ,28 100, ,24 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,24 92, ,41 100, ,01 92,14 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 3

4 0920 Pozostałe odsetki ,82 58, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,11 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 100, Urzędy gmin ,11 92, Wpływy z różnych opłat ,20 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 76, ,91 72, ,00 0, ,00 100, ,00 100,00 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,99 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób ,00 100,75 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 5

6 0310 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości ,00 101, Podatek rolny ,00 100, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ,00 100, ,00 0, ,60 100, ,83 102, Podatek rolny ,71 98, Podatek leśny ,80 100, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 100, Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 105, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,26 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,82 102, Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 88, ,21 119,98 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,39 99, ,22 0, ,57 96, ,00 96, ,57 163, RÓŻNE ROZLICZENIA ,06 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, ,00 100, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,06 100, Pozostałe odsetki ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) OŚWIATA I WYCHOWANIE ,35 100, ,99 100, , Szkoły podstawowe ,71 102, Pozostałe odsetki ,62 0,00 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, ,09 99, ,00 100, ,65 157, ,56 91, ,09 0, ,28 95, Wpływy z usług ,28 95, Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,39 0, ,39 0, OPIEKA SPOŁECZNA ,60 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16 97,78 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,94 97, ,22 99, ,57 75, ,80 48, ,77 94, ,59 99, ,59 99, Zasiłki stałe ,99 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,99 97,32 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 9

10 Ośrodki pomocy społecznej ,69 106, Pozostałe odsetki ,66 0,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 100, ,03 0, Pozostała działalność ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 100, ,60 86, ,31 97, ,31 97, ,00 97,43 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,31 99, ,61 98, ,62 98, Wpływy z usług ,47 57, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, Pozostałe odsetki ,15 181, Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100, ,00 100, Gospodarka odpadami ,36 99, Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,36 99, ,00 100, ,99 100,00 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska ,99 100, ,00 0, ,83 67, Wpływy z różnych opłat ,83 67, Pozostała działalność ,81 106, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,81 106, ,11 92, Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,11 92, ,11 92, KULTURA FIZYCZNA ,70 100,00 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 12

13 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,70 100, ,70 100,00 Dochody ogółem ,87 97,95 Dochody bieżące ,00 99,19 Dochody majątkowe ,87 93,76 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 13

14 Realizacja planowanych wydatków za 2013 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2014 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , , ,39 0, ,73 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,18 30,18 0,00 30,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Różne opłaty i składki 709 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 99, Izby rolnicze , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,80 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,80 podatku rolnego Pozostała działalność , , , ,42 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 202,84 202,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 29 28,92 28,92 28,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych ,24 419,24 0,00 419,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Transport i łączność , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 99, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83, Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Zakup energii , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług pozostałych , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Różne opłaty i składki , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Administracja publiczna , , , ,26 0, ,57 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 96,66 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 14

15 75011 Urzędy wojewódzkie , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych ,65 313,65 0,00 313,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Podróże służbowe krajowe 12 12,50 12,50 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 320,00 320,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,90 490,90 0,00 490,90 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 331,00 0,00 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup usług pozostałych ,90 159,90 0,00 159,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,09 0, ,57 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 96,34 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Składki na Fundusz Pracy , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Zakup energii , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług remontowych , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 214,00 0,00 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53, Zakup usług pozostałych , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,29 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Różne opłaty i składki , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,54 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,26 331,26 0,00 331,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,25 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,58 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,30 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 161, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , ,34 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy ,00 338,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 338,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,51 282,51 282,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 49 48,57 48,57 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 7 6,92 6,92 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,86 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,93 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 90,09 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 15

16 75405 Komendy powiatowe Policji , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 3000 celowy , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , ,93 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy ,68 135,68 135,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Zakup usług zdrowotnych , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59, Zakup usług pozostałych , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,30 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 80 55,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 86 85,50 85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,62 Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 100, Obsługa długu publicznego ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 88,06 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 88,06 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 88,06 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46, Różne rozliczenia finansowe , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Zakup usług pozostałych , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,63 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Szkoły podstawowe , , , ,91 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup energii , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Zakup usług zdrowotnych ,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63, Zakup usług pozostałych , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,80 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,78 samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,83 995,83 0,00 995,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,99 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w ,13 974,13 0,00 974,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,93 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,80 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,24 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,35 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 16

17 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,59 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Gimnazja , , , ,55 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,65 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73, Zakup materiałów i wyposażenia ,93 41,93 0,00 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28, Zakup usług zdrowotnych ,00 173,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Zakup usług pozostałych 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,75 754,75 0,00 754,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Różne opłaty i składki ,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Dowożenie uczniów do szkół , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72, Zakup usług remontowych 733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Podróże służbowe krajowe ,00 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17, Zakup materiałów i wyposażenia ,67 566,67 0,00 566,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 300 9,84 9,84 0,00 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,79 427,79 0,00 427,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Podróże służbowe krajowe ,96 383,96 0,00 383,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,57 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,79 0,00 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,50 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68, Zakup usług pozostałych ,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Pozostała działalność , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, Zakup usług pozostałych , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, Ochrona zdrowia , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Lecznictwo ambulatoryjne , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup energii , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług remontowych ,38 859,38 0,00 859,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Zakup usług pozostałych , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Różne opłaty i składki ,43 441,43 0,00 441,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 449,14 449,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Składki na Fundusz Pracy 50 14,94 14,94 14,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 17

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Podróże służbowe krajowe ,00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki ,00 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Pomoc społeczna , , , ,11 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , , ,33 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,76 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 691,86 691,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 609,62 609,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, Składki na Fundusz Pracy ,24 36,24 36,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 155,95 0,00 155,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,61 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,61 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,54 0, ,54 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Świadczenia społeczne ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,45 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,61 samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, Świadczenia społeczne ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, Zasiłki stałe ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Świadczenia społeczne ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,67 0,00 458,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,70 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Składki na Fundusz Pracy ,82 817,82 817,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Zakup usług zdrowotnych 80 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 76 75,03 75,03 0,00 75,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Podróże służbowe krajowe ,90 453,90 0,00 453,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Różne opłaty i składki ,00 113,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,29 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00 863,00 0,00 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Pozostała działalność ,00 108,00 0,00 108,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych ,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 0, ,31 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Pomoc materialna dla uczniów , ,31 0, ,31 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,43 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,04 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 18

19 Szkolne schroniska młodzieżowe 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,86 0, ,79 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 90, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 87, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 83,19 83,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, Składki na Fundusz Pracy ,86 11,86 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22, Zakup energii , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług pozostałych , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Różne opłaty i składki , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,40 Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 100, Gospodarka odpadami , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72, Składki na Fundusz Pracy ,09 259,09 259,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych ,75 118,75 0,00 118,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Podróże służbowe krajowe ,15 188,15 0,00 188,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,97 546,97 0,00 546,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,80 930,80 0,00 930,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Oczyszczanie miast i wsi , ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 88, Zakup energii , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 344,40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,72 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,12 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup środków żywności , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124, Zakup energii ,84 499,84 0,00 499,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,75 666,75 0,00 666,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Podróże służbowe krajowe ,10 130,10 0,00 130,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Różne opłaty i składki ,60 402,60 0,00 402,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,77 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 99,57 Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 19

20 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 99,53 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 96,47 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 99,70 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 99, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Kultura fizyczna , , ,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki razem: , , , , , , ,16 0, , , ,47 0,00 0,00 Wydatki bieżące plan: Wydatki bieżące wykonanie: ,04 96,64 Wydatki majątkowe plan: Wydatki majatkowe wykonanie: ,43 99,18 WYDATKI OGÓŁEM: ,47 97,089 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: 942DF6A2-6B30-42B9-9A28-2EA0EB65CF26. Podpisany Strona 20

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo