ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, obejmujące: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: dochodów bieżących ,00 zł, dochodów majątkowych ,00 zł, b) wykonanie planu dochodów wynoszące ,85 zł, w tym: dochodów bieżących ,89 zł, dochodów majątkowych ,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: wydatków bieżących ,00 zł, wydatków majątkowych ,00 zł, d) wykonanie planu wydatków wynoszące ,83 zł, w tym: wydatków bieżących ,47 zł, wydatków majątkowych ,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo inż. Adam Kiełczewski Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK Rodzaj zadania: porozumienia AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100, Cmentarze 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00 RAZEM 5 000, ,00 100,00 Rodzaj zadania: porozumienia JST Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 750 Administracja publiczna , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , ,24 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,24 99, Oświata i wychowanie , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,01 99, , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Rodzaj zadania: własne bieżące razem , ,25 99,86 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 236,00 235,80 99, Dostarczanie ciepła , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów 236,00 235,80 99, , ,12 152, ,00 236,00 235,80 99, Transport i łączność , ,99 107, Drogi publiczne gminne , ,99 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 362, ,65 99, Wpływy z różnych opłat , ,34 107, Pozostała działalność 700,00 582,00 83, Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 700,00 582,00 83, , ,03 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 95,14 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 94,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 375, ,10 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 94, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1 320, ,48 112, , ,05 129, , , , ,29 105, , ,71 105, Wpływy z różnych dochodów , ,81 105,43 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 27,90 93,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 105,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,97 99,01 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

4 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , ,61 118,62 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,85 99, Straż gminna (miejska) , ,85 99,85 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,80 93, Wpływy z różnych dochodów , ,05 218,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 98,70 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,69 100,15 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,69 100,15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,65 98, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , ,50 98,78 60,00 198,00 330,00 644,00 767,00 119, , ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 528,00 52,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 940, ,15 113,44 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,24 104, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,12 108, , ,79 307,43 708,00 996,50 140, , ,14 97, , ,80 68, , ,00 112, , ,57 92, Wpływy z różnych opłat , ,50 144,41 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,82 467,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 96, Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 92, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 75,59 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,88 100,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 77, Różne rozliczenia , ,47 100,55 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki , , ,47 104, , ,14 107, Wpływy z różnych dochodów , ,33 100,61 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,42 101,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 98, Szkoły podstawowe , ,57 106,44 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 730, ,20 84, Pozostałe odsetki , ,27 132, Wpływy z różnych dochodów , ,67 103,42 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonymrachunku jednostki budżetowej 376,43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 95,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,59 107, Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,26 44, , ,26 138, , ,59 100, , ,34 104, , ,57 100, , ,17 101, , ,60 257, Gimnazja , ,30 97,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,60 100, Pozostałe odsetki , ,01 72, Wpływy z różnych dochodów , ,69 109,71 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , ,60 100,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

6 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 0970 Wpływy z różnych dochodów 884,00 883,60 99,95 884,00 883,60 99, Pozostała działalność , ,50 95,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30 72, Pozostałe odsetki ,00 18,28 18,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 72,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 902, ,08 72,68 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,92 100, Ochrona zdrowia 3 165, ,00 108, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 108,53 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165,00 435,00 263,64 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,23 96, Ośrodki wsparcia ,00 294,25 147,13 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 294,25 147,13 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,98 104, Wpływy z różnych opłat ,60 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,38 104,02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,32 90,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 90,62 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 91, Wpływy z usług , ,05 125,52 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 967, Wpływy z różnych dochodów 666,97 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,04 89, Zasiłki stałe 0690 Wpływy z różnych opłat , ,33 98,28 8, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,53 98, Ośrodki pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki , ,04 103,51 8, , ,24 164, Wpływy z różnych dochodów ,00 482,00 26,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 103, Wpływy z usług , ,54 102,86 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 290,00 638,36 220, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostała działalność , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostałe odsetki 0977 Wpływy z różnych dochodów 3 890, ,16 66, , ,90 100, Wpływy z różnych dochodów , ,51 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 80,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 79, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,52 73,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,52 73,64 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 141, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,20 99,95 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 772, ,20 99, Gospodarka odpadami , ,86 107,51 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 692,81 115, Wpływy z różnych dochodów ,55 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 300, ,50 83,89 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 99,81 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 260, Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 926 Kultura fizyczna , ,89 99, ,19 38, , , ,42 122, Instytucje kultury fizycznej , ,86 108,06 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 107, Pozostałe odsetki , ,68 149,97 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 2 270, ,78 98, Instytucje kultury fizycznej ,56 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1 102,56 Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 7 100,00 bieżące razem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,26 100,64 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,83 86,25 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,15 85,93 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85, Dostarczanie ciepła , ,15 85, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 85, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 90, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 109, , ,81 87, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 775,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 725,00 majątkowe , ,96 86,56 Rodzaj: zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,74 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon. Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

10 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, Pozostała działalność , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 99, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 823, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 823, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 823, ,00 100, Pomoc społeczna , ,80 98, Ośrodki wsparcia , ,38 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,52 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 94, , ,30 94,34 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 99, Pozostała działalność , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,49 bieżące , ,38 98,63 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

11 Ogółem: , ,85 98,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,98 85,84 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN WYDATKÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 r. Rodzaj zadania: porozumienia z AR Dział rozdział NAZWA PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Działalność usługowa 5 000, , ,00 100, Cmentarze 5 000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100, Wydatki razem: 5 000, , ,00 100, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonania Administracja publiczna , , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , , ,24 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31,00 31,00 31,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 032, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 397,00 397,00 397,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 237,00 237,00 237,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 307, , ,00 100, Zakup energii 826,00 826,00 826,00 100, Zakup usług zdrowotnych 18,00 18,00 18,00 100, Zakup usług pozostałych 1 651, , ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 112,00 112,00 112,00 100, Podróże służbowe krajowe 36,00 36,00 36,00 100, Różne opłaty i składki 25,00 25,00 25,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 421,00 421,00 331,24 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119,00 119,00 119,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 100, Pozostała działalność , , ,01 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,01 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, Wydatki razem: , , ,25 99, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Rolnictwo i łowiectwo 4 070, ,00 908,73 22, Izby rolnicze 1 070, ,00 908,73 84, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 070, ,00 908,73 84, Pozostała działalność 3 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,20 99, , ,26 86, Dostarczanie ciepła ,00 0, , ,26 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,98 98,54 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,15 85,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,13 86, Dostarczanie wody , , ,20 99, Zakup usług pozostałych , , ,20 99, Transport i łączność , , ,62 69, , ,32 96, Drogi publiczne gminne , , ,62 69, , ,32 96, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,91 100, Zakup usług remontowych , , ,76 65, Zakup usług pozostałych , , ,95 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,34 94,56 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,42 99,22 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,56 96,25 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,32 100, ,00 0, , ,68 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 98, , ,75 98, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , ,00 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 515,00 0, , ,99 75,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 8 515,00 0, , ,99 75,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 96, , ,76 98, Zakup energii 8 500, , ,91 52, Zakup usług pozostałych , , ,19 95, Różne opłaty i składki 888,00 888,00 530,50 59, Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 800, , ,00 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 463, , ,66 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,07 99,39 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,69 94, Pozostała działalność 3 716, , ,24 34, Zakup usług pozostałych 2 351, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 365, , ,24 94, Działalność usługowa , , ,91 30, , ,12 99, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 16, Zakup usług pozostałych , , ,00 17, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,91 11, Zakup usług pozostałych , , ,91 13, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Cmentarze , ,00 500,00 16, , ,12 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 500,00 50, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,12 99, Pozostała działalność , , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 615,00 12, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000, , ,00 100, Administracja publiczna , , ,83 97, , ,75 60, Urzędy wojewódzkie , , ,11 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 246, , ,26 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,95 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,96 98, Składki na Fundusz Pracy 3 681, , ,22 42, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

15 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 138, , ,52 84, Wynagrodzenia bezosobowe 1 624, ,00 300,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 69, Zakup energii , , ,21 84, Zakup usług zdrowotnych 772,00 772,00 533,50 69, Zakup usług pozostałych , , ,47 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,16 77, Podróże służbowe krajowe 1 069, ,00 372,60 34, Różne opłaty i składki 584,00 584,00 294,18 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,86 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 006, , ,00 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,06 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 70, Zakup usług pozostałych 5 700, , ,02 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 719,94 59, ,8 65, Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,27 98, , ,75 60,56 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,44 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 100, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,38 69, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,13 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,61 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 96, Zakup energii , , ,94 98, Zakup usług remontowych , , ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 3 481, , ,00 90, Zakup usług pozostałych , , ,23 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,70 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,85 88, , , ,62 96, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

16 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,91 96, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 95, Różne opłaty i składki , , ,89 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,12 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 94, ,00 0, , ,75 60,56 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 96, Zakup usług pozostałych , , ,28 99, Pozostała działalność , , ,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 6 095, , ,90 57, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,10 74, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,76 95, , ,00 100, Komendy powiatowe Policji , , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , ,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , ,60 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 644, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 850, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, , ,11 90, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 986,00 986,00 381,00 38, Zakup usług pozostałych 2 400, , ,99 85, Różne opłaty i składki 3 220, , ,50 99, Straż gminna (miejska) , , ,16 95, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100, , ,38 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,20 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 91, Składki na Fundusz Pracy 2 893, , ,90 55, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 352, , ,33 69, Zakup materiałów i wyposażenia 5 232, , ,80 88, Zakup energii 5 500, , ,27 87, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 393,50 78, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

17 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 203, , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,26 77, , , ,36 95, Podróże służbowe krajowe 65,00 65,00 11,50 17, Różne opłaty i składki 3 500, , ,29 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 687, , ,45 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,81 88, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,81 88, , , ,81 88, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,42 98, , ,00 65, Szkoły podstawowe , , ,94 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 93, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,22 99, Zakup energii , , ,75 97, Zakup usług remontowych , , ,66 99, Zakup usług zdrowotnych 5 482, , ,87 98, Zakup usług pozostałych , , ,40 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 737, , ,46 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 920,37 92, , , ,75 92, Podróże służbowe krajowe 2 717, , ,33 98, Różne opłaty i składki 5 076, , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 522, , ,85 97, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,47 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 87, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 816, , ,10 99, Zakup energii , , ,56 99, Zakup usług pozostałych 3 127, , ,84 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Przedszkola , , ,45 96, , ,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,96 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,37 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 729, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 880, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 99, Zakup środków żywności , , ,46 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 990, , ,94 99, Zakup energii , , ,79 97, Zakup usług remontowych , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 3 322, , ,37 99, Zakup usług pozostałych , , ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 209, , ,32 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,54 81, Podróże służbowe krajowe 1 165, ,00 732,86 62, Różne opłaty i składki 1 586, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,74 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 739, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 96, Gimnazja , , ,51 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 922, , ,07 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,53 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 424, , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,21 99, Zakup energii , , ,47 94, Zakup usług remontowych , , ,51 99, Zakup usług zdrowotnych 3 716, , ,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,76 98, Zakup usług pozostałych 5 200, ,00 210,00 4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 035, , ,52 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,78 95, Podróże służbowe krajowe 2 436, , ,75 98, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 103,50 10, Podróże służbowe zagraniczne , , ,08 23, Różne opłaty i składki 3 513, , ,00 100, Różne opłaty i składki 2 990, ,00 155,00 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 216, , ,25 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,88 96, Zakup usług pozostałych , , ,88 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,98 90, Wynagrodzenia bezosobowe 2 776, , ,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 8 488, , ,87 58, Zakup usług pozostałych , , ,00 84, Podróże służbowe krajowe , , ,28 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,83 97, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 033, , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy 9 715, , ,98 76, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,58 99, Zakup energii , , ,87 99, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 201,00 201,00 200,00 99, Zakup usług pozostałych 5 728, , ,30 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 998,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,70 96, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 528, , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 266,82 98, Składki na Fundusz Pracy 249,00 249,00 230,34 92, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 40,65 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 113, ,00 892,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,56 93, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786, , ,66 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 542, , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,51 89, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 720,00 646,85 89, Zakup usług pozostałych , , ,92 100, Zakup usług pozostałych 5 780, , ,90 19, Zakup usług pozostałych 1 020, ,00 203,10 19, Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 0, Różne opłaty i składki 102,00 102,00 0, Różne opłaty i składki 18,00 18,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,32 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,90 90, ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,90 92, ,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00 476,00 448,12 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,89 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 964, , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2014r. Na podstawie art. 249 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 180/13 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 73/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo