Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,6/ / do użytku zewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od roku do roku przez zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 26/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Zakres kontroli: 1. Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w wybranych okresach 2010 roku. 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników w wybranych okresach 2010 roku oraz prowadzenie akt osobowych. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Beata Gniazdowska, której powierzono stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 Zarządzeniem nr 201/2009 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 03 czerwca 2009 roku na okres od 01 września 2009 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Głównym księgowym w Gimnazjum nr 1 jest Danuta Miecznik zatrudniona od 01 sierpnia 2005 roku na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Podczas kontroli wyjaśnień udzielały: 1. Danuta Miecznik - Główna księgowa 2

3 Wnioski: W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na: 1. Wydatkowanie funduszu premiowego w kwocie wyższej niż ustalono w planie finansowym jednostki na rok Nieprzestrzeganiu ustawy o rachunkowości w zakresie prawidłowego nanoszenia poprawek na dokumentach księgowych co wynika z art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.). 3 Nieprzestrzeganiu art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. 3

4 1. Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w wybranych okresach 2010 roku Rozliczenie dotacji w pierwszym kwartale 2010 roku Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. 0,00 zł Wpływy w pierwszym kwartale wynosiły: otrzymane dotacje z Urzędu Miejskiego: WB nr 0001/2010 za okres od do roku WB nr 0006/2010 za okres od do roku WB nr 0010/2010 za okres od do roku WB nr 0025/2010 za okres od do roku WB nr 0025/2010 za okres od do roku WB nr 0028/2010 za okres od roku ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,00 zł wpłata za wynajem sal odsetki bankowe zwrot odsetek wpłata za rozmowy telefoniczne 2.156,00 zł 1,16 zł 0,17 zł 78,79 zł Ogółem przychody: ,12 zł Rozchody w pierwszym kwartale wynosiły: opłaty i prowizje bankowe odprowadzone dochody wypłacone wynagrodzenia pracowników /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/ potrącenia z list płac na kwotę: w tym: składki związkowe NSZZ Solidarność składki PZU składki ZNP spłata pożyczek KZP składka Aviva potrącenia komornicze przekazane składki na ubezpieczenia społeczne 1.237,00 zł 1.354,46 zł ,65 zł ,76 zł 78,48 zł 5.748,60 zł 893,69 zł ,00 zł 288,09 zł 3.837,90 zł ,74 zł 4

5 podjęcie gotówki czekiem przekazany podatek od osób fizycznych PIT 4 odpis na ZFŚS ,03 zł ,00 zł ,00 zł zapłacone faktury na kwotę ,66 zł w tym: - pozostałe usługi obce 2.769,04 zł / odprowadzenie ścieków, odśnieżanie, ochrona mienia, przesyłki pocztowe/ - opłata za gaz, wodę, energię elektryczną ,26 zł - opłata za Internet 324,00 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne 983,20 zł /dokonano wpłaty naliczonych odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 0,17 zł/ - zakup materiałów i wyposażenia 3.518,31 zł /środki chemiczne i czystości, materiały biurowe, literatura fachowa, druki, meble farba, pędzel, folia/ badania profilaktyczne 402,00 zł - zakup materiałów dydaktycznych 1.453,40 zł - zakup materiałów papierniczych do urządzeń komputerowych 193,33 zł - wydatki na szkolenia 460,00 zł - zakup usług remontowych 9.366,80 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 804,22 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 447,10 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 marca 2010 r. Ogółem rozchody: ,30 zł ,82 zł 1.2. Stan środków w kasie na dzień rok 0,00 zł Kontrolą objęto następujące raporty kasowe: RK nr 1/2010 za okres od 01 do 31 stycznia 2010 roku. RK nr 2/2010 za okres od 11 do 28 lutego 2010 roku. RK nr 3/2010 za okres od 01 do 31 marca 2010 roku Na przychody składały się: - wpłata za telefon i odsetki 78,96 zł - zrealizowane czeki ,03 zł Razem przychody: ,99 zł 5

6 Rozchody ogółem ,99 zł w tym: - wypłacone wynagrodzenie 3.358,82 zł - wypłacona zaliczka 1.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 2.546,40 zł - pozostałe usługi obce 1.210,35 zł - szkolenia pracowników 300,00 zł - zakup usług zdrowotnych 110,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 883,71 zł - podróże służbowe krajowe 689,75 zł - odprowadzenie gotówki do banku 7 8,96 zł Stan środków w kasie na dzień rok 0,00 zł W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: 1. Do raportu kasowego dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury, wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, bankowe dowody wpłat, kwitariusze dokonanych wpłat gotówkowych dowody wpłaty - KP. 2. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3. Faktury VAT i rachunki zakupu opisane były pod względem celowości, formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Faktura VAT nr z dnia roku, ujęta w raporcie kasowym nr 3/2010 sporządzonym za okres od do r. została nieprawidłowo poprawiona, użyto korektora, co jest niezgodne z art. 25 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223). 4. Dowody KP i kwitariusze przychodowe opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej i sprawdzającej. 5. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 6. Gotówka podejmowana czekiem z konta bankowego wpłacana do kasy Gimnazjum Nr w tym samym dniu. 6

7 Ewidencję syntetyczną wybranych kont księgi głównej przedstawiają poniższe tabele: Saldo konta 101 Kasa na dzień r. r. wynosi 0,00 zł Symbol konta 101 Obroty marcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień r. Wn Ma Wn Ma Wn Ma 3.089, , , ,99 0,00 - Saldo na koniec miesiąca jest zgodne z Raportem Kasowym Nr 3/2010 sporządzonym za okres od do r. 2) Saldo konta 130 Rachunek bieżący na dzień r. wynosiło po stronie Wn ,82 zł Symbol konta 131 Obroty w marcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,82 - Saldo konta jest zgodne z WB nr 42/2010 z dnia r. Poniesione koszty za pierwszy kwartał kształtują się następująco: Rozdział Oświata i wychowanie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.150,39 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,19 zł składki na Fundusz Pracy ,02 zł zakup materiałów i wyposażenia 5.829,98 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.453,40 zł zakup energii ,37 zł Zgodnie ze zbadanymi wyciągami bankowymi, w pierwszym kwartale 2010 roku dokonano zapłaty za zakupioną energię w kwocie ,26 zł. Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji stanowi załącznik nr zakup usług remontowych 9.366,80 zł zakup usług zdrowotnych 512,00 zł zakup usług pozostałych 5.216,39 zł opłaty za usługi internetowe 324,00 zł 7

8 opłaty za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 466,22 zł podróże służbowe krajowe 689,75 zł odpis na ZFŚS ,00 zł szkolenia pracowników 460,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego 165,56 zł zakup akcesoriów komputerowych i licencji 804,22 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: podróże służbowe krajowe 223,53 zł szkolenia pracowników 300,00 zł Rozdział Edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników 6.900,08 zł składki na ubezpieczenia społeczne 974,66 zł składki na fundusz pracy 157,21 zł odpis na ZFŚS 2.575,00 zł Po zbadaniu dokumentów księgowych stwierdzono różnice występujące pomiędzy ewidencją księgową a dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych jednostki. Sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych miesięczne sprawozdania nie przedstawiają stanu faktycznego wydatków poniesionych na poszczególne paragrafy. Różnice występują w paragrafach: Zakup materiałów i wyposażenia oraz Zakup energii. Wyjaśnienie głównej księgowej stanowi załącznik nr 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w ten sposób jest niezgodne z art. 24 ustawy o rachunkowości - księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, sprawdzalne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty natomiast zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, prawidłowe zapisy sald umożliwiają sporządzanie poprawnych sprawozdań finansowych obowiązujących jednostkę. 5. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, składkę zdrowotną, należny podatek dochodowy /PIT-4/ naliczono i wpłacono na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego ze właściwych terminach. 8

9 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników w wybranych okresach 2010 roku oraz prowadzenie akt osobowych. Temat zbadano w oparciu o akta pracownicze oraz dokumenty księgowe z grudnia 2009 roku oraz stycznia 2010 roku. Na dzień 31 maja 2010 roku stan zatrudnienia wynosił 55 osoby (53,63 etatu) załącznik nr 2. Sprawdzono akta osobowe 6 zatrudnionych w Gimnazjum nr 1, tj.: 1 nauczyciela dyplomowanego, 1 nauczyciela mianowanego, 1 nauczyciela kontraktowego, 1 nauczyciela stażystę oraz 2 - administracji i obsługi, w tym: umowy o pracę, porozumienia zmieniające, informacje pracodawcy o wymiarze wynagrodzenia i kategorii zaszeregowania oraz innych składnikach wynagrodzenia, listy wypłat wynagrodzeń za grudzień 2009 roku oraz styczeń 2010 roku, indywidualne karty wynagrodzeń, informacje o wysokości przyznanej premii regulaminowej za grudzień 2009 roku/ styczeń 2010 roku, następnie porównano z przepisami zawartymi w: ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (jt. Dz. U. z 2006 nr 97 poz. 674 ze zm.), rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Karta nauczyciela, Uchwale nr XXIX/325/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński, Ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński z dnia 10 maja 1999 r. wraz z protokołami dodatkowymi, regulaminem premiowania pracowników administracji i obsługi Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim z dnia roku W gimnazjum sporządzane są listy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi, administracji, indywidualne karty wynagrodzeń pracowników, listy wypłat za godziny ponadwymiarowe, wykazy godzin ponadwymiarowych, wykazy pracowników do premii uznaniowej. Powyższe dokumenty, sporządzone zostały w oparciu o prowadzoną ewidencję czasu pracy, umowy o pracę, - zgodnie z przyznanym wynagrodzeniem zasadniczym oraz pozostałymi składnikami (za staż pracy, dodatek za wychowawstwo, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, premia, dodatek specjalny) w badanym okresie - zawierały podpisy osób sporządzających i odpowiedzialnych. Wynagrodzenia wypłacane były we właściwych terminach Kontrolowane akta osobowe prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem MPPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U z 1996 r. Nr 62 poz. 286 ze zm.), kolejne dokumenty ułożone są chronologicznie, z zachowaniem układu na część A,B,C. Uwagi: w aktach osobowych nauczyciela kontraktowego wymiar wynagrodzenia sporządzony w dniu roku nie zawiera daty - od kiedy obowiązuje. W aktach nauczyciela mianowanego, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z dnia r. oraz zaświadczenie o odbyciu studiów podyplomowych z dnia r. znajdują się w części A akt osobowych winno być w części B. W aktach osobowych pracownika administracji, przyznany dnia r. dodatek specjalny na czas nieobecności pracownika oraz z tytułu powierzenia dodatkowych zadań uległ zmniejszeniu na skutek jednostronnej decyzji Dyrektora z dnia r. Jest to składnik wynagrodzenia a obowiązek wypłaty ustaje z 9

10 upływem czasu, na który został przyznany albo na skutek wypowiedzenia lub porozumienia stron żadne z tych zdarzeń nie wystąpiło (powyższe wynika z art. 42 Kodeksu Pracy). W aktach osobowych kolejnego pracownika administracji, określono wysokość dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań w wysokości 407,50 zł - nie określono czasu na jaki został przyznany (powyższe wynika z art. 14 cyt. Ponadzakładowego układu zbiorowego) Na podstawie sprawozdania Rb-28S za okres od 01 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie, oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, stwierdzono wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w następującej wysokości: Rozdział Gimnazja Plan 2009 Wykonanie Grudzień 2009 % Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,20 Razem , ,28 11 Rozdział Świetlice szkolne Plan 2009 Wykonanie Grudzień 2009 % Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6.093,00 697, Składki na Fundusz Pracy 952,00 71,84 Razem , Na podstawie sprawozdania Rb-28S za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie, oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, stwierdzono wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w następującej wysokości: Rozdział Gimnazja Plan 2010 Wykonanie Styczeń 2010 % Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00 - Razem , ,70 5 Rozdział Świetlice szkolne Plan 2010 Wykonanie Styczeń 2010 % Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5.100,00 9, Składki na Fundusz Pracy 850,00 42,30 Razem , , Z art. 8 cyt. wyżej Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy wynika, że w ramach środków na wynagrodzenia osobowe pracowników objętych układem tworzy się fundusz premiowy w wysokości 20% wynagrodzeń zasadniczych. Zasady podziału funduszu określa regulamin premiowania sporządzony przez Dyrektora Gimnazjum nr 1 i wszedł w życie r. Na podstawie regulaminu kierownik administracyjno gospodarczy sporządziła 10

11 wykazy pracowników, którym przyznano premię uznaniową podpisany przez Dyrektora Gimnazjum. Zatwierdzony wykaz jest podstawą do wypłaty premii regulaminowej. W badanym okresie wypłacono premie w wysokości od 20% do 40%, naliczone od podstawy wynagrodzenia. Premie wypłacone zostały w terminach wypłaty wynagrodzeń. Wysokość funduszu wynagrodzeń i premiowego dla pracowników administracji i obsługi w badanym okresie przedstawia poniższa tabela: rok Planowany fundusz Planowany fundusz Wykonanie funduszu różnica wynagrodzeń premiowy premiowego , , ,25 (I-XII) 1.136, , , ,03 (I-VI) - Na podstawie przedłożonego projektu planu na 2009 rok części opisowej dot do rozdziału Gimnazja oraz dokumentów księgowych stwierdzono przekroczenie funduszu premiowego o kwotę 1.136,25 zł. (w opinii kontrolujących jest to naruszenie art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz z późn. zm.). Faktyczne wykonanie planu wynagrodzeń dla pracowników objętych układem w 2009 roku wyniosło ,90 zł. Wyjaśnienie, plan wynagrodzeń na 2009 rok, zestawienie płac składnikami oraz zakres obowiązków Głównej księgowej stanowi załącznik nr Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, składkę zdrowotną, należny podatek dochodowy /PIT-4/ naliczono i wpłacono na konta ZUS i odpowiednio Urzędu Skarbowego ze właściwych terminach. Poniższa tabela przedstawia kwoty i terminy odprowadzonych zobowiązań: za jaki okres składki Nr WB 0162/2009 z r. ZUS / ,68 zł 12/ /2010 z r. PIT-4 / ,00 zł 0162/2009 z r. ZUS / ,32 zł 0016/2010 z r. 01/2010 PIT-4 / 9.868,00 zł 0022/2010 z r. 11

12 Na tym czynności kontrolne zakończono. Integralną częścią protokołu jest protokół z kontroli kasy, przeprowadzonej w dniu roku. Dyrektor Gimnazjum nr 1 Beata Gniazdowska została poinformowana o przysługującym, na podstawie zarządzenia nr 386/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 22 października 2008 roku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie elektronicznej), z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami na piśmie co do: które załączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją... Stargard Szczeciński roku. 12

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół. 1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2017 roku. 2. Prawidłowość pobierania i roliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Protokół. 1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2017 roku. 2. Prawidłowość pobierania i roliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Adytu i Kontroli MK.1712.1.2018.2 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Stargardzie w okresie od 11 stycznia 05 lutego 2018 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora.

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora. Urząd Miejski W Stargardzie Szczecińskim Wydział kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.3,4/0912-1/2005 -do użytku zewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w ZSO w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od 14.01.2014

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 6/2007 Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Tadeusza Tańskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wazów 1A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do... Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...2010

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli wydanego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r.

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, daty skrajne od.do..2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo