PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do 01 lipca 2004r. przez Helenę M. inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz Łukasza W. młodszego referenta Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 14/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego do przeprowadzenia kontroli problemowej. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Józef Prus, któremu Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego powierzył stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 od dnia 01 września 1999r. uchwałą nr 106/99 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 01 kwietnia 1999r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Główną księgową w Gimnazjum nr 2 jest Irena Wałczyk zatrudniona od 01 czerwca 1995r. na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres kontroli: Rozliczenie środków na wydatki budżetowe za maj 2004 roku. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Irena Wałczyk. Zbadano 100% dokumentów z kontrolowanego okresu.

2 Wnioski: 1. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sklepiku (KP nr 61 z dnia r. na kwotę 141,82 zł) nie były odprowadzone na rachunek bankowy co jest niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., nr 15, poz. 148, z późn. zm.). 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z art. 24, ust. 1 i ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) polegające na: a) niezgodnym wykazaniu kwoty ,18 zł w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 2004r., a zaksięgowaną kwotą na koncie 229 pozostałe rozrachunki publicznoprawne w wysokości ,12 zł. b) błędnym wykazaniu kwoty 25,77 zł zrealizowanych wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb-28S za maj 2004r. na 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w porównaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków w tym okresie. 3. Mylnie zaksięgowano kwotę 116,00 zł za zakup mapy ściennej Unii Europejskiej na 4210 zakup materiałów i wyposażenia zamiast na 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 68, poz. 634 z późn. zm.). 2

3 Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim zostało utworzone z dniem 1 września 1999r. na mocy aktu założycielskiego szkoły publicznej stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr VII/69/99 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 marca 1999r. w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych. Gimnazjum nr 2 w okresie od 1 września 1999r. do 31 sierpnia 2001r. funkcjonowało jako Zespół Szkół Publicznych. W szkole zatrudnionych jest 63 osób w tym: - 46 nauczycieli, - 5 w administracji, - 12 w obsłudze. Szczegółowy wykaz zatrudnionych przedstawiają załączniki nr 1 i 2. Rozliczenie środków na wydatki budżetowe za maj 2004r. Temat ten zbadano w oparciu o dokumenty źródłowe, tj.: faktury, wyciągi bankowe, delegacje służbowe, rachunki, sprawozdawczość i urządzenia finansowo-księgowe. 1. Kontrolą zostały objęte wyciągi bankowe od numeru 43 z dnia 4 maja 2004r. do 53 z dnia 31 maja 2004r Stan konta na dzień r. WB nr ,39 zł 1.2. Wpływy za maj stanowiły: Otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego: - WB nr 44 z dnia r ,00 zł - WB nr 47 z dnia r ,00 zł - WB nr 48 z dnia r ,00 zł - WB nr 52 z dnia r ,00 zł ,00 zł Wpłacone środki z tytułu dzierżawy sali 543,00 zł Odsetki bankowe 0,95 zł Ogółem wpływy ,95 zł 1.3. Rozchody za maj stanowiły: Przekazane wynagrodzenie pracowników za maj ,16 zł Nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy 2.694,79 zł Potracenia z list płac, w tym: - składka na związki zawodowe 165,66 zł - składka ZNP 167,97 zł - składka PZU 1.826,94 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 2.124,00 zł - spłata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej 4.810,00 zł 9.094,57 zł Składki przekazane do ZUS za kwiecień (WB nr 44 z dnia r.) ,62 zł 3

4 Podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień (WB nr 49 z dnia r.) 8.563,83 zł Podatek od nieruchomości (WB nr 45 z dnia r.) 23,70 zł Opłaty i prowizje bankowe 327,00 zł Odprowadzone dochody do Urzędu Miejskiego 1.374,06 zł Podjęte czeki 9.523,45 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł Zapłacone faktury, w tym: - Fakt. VAT nr 397/04/04 za program do sporządzania świadectw 349,00 zł - Fakt. VAT nr za abonament za korzystanie ze strony internetowej Prawo oświatowe 486,78 zł - Fakt. VAT nr A/53/04/04 za flagę Unii Europejskiej 45,02 zł - Fakt. VAT nr W/1821/3/04, 2439 za wodę 324,34 zł - Fakt. VAT nr 57/00082/H za energię elektryczną 2.817,00 zł - Fakt. VAT nr FVS /004/04, FVS /004/04, FVS /004/04, FVS /005/04, FVS /005/04, FVS /005/04 za usługi telefoniczne 2.192,19 zł - Fakt. VAT nr 134/04, 180/04 za przygotowanie posiłków 2.704,80 zł - Fakt. VAT nr 458/04 za instalację programu FK wraz ze szkoleniem 391,62 zł - Fakt. VAT nr TO/4169/04, TO/5615/2004 za wywóz nieczystości 547,18 zł - Fakt. VAT nr 591/07, 827, 1065 za monitorowanie obiektu 732,00 zł - Fakt. VAT nr 1560 za energię cieplną 5.585,99 zł - Fakt. VAT nr 72/09 za konserwację systemu 117,12 zł - Fakt. VAT nr 38/04 za abonament za konto internetowej 80,00 zł - Fakt. VAT nr 2794/PP za prasę 230,50 zł - Fakt. VAT nr 563 za arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, legitymacje 496,28 zł - Fakt. VAT nr 3255/04 za mapę ścienną Unii Europejskiej 116,00 zł - Fakt. VAT nr 04/71772 za poradnik sfery budżetowej 46,00 zł - Rach. nr 1/05/04 za dyplomy gimnazjalne i listy gratulacyjne 500,00 zł ,82 zł Ogółem rozchody ,00 zł 1.4. Stan konta na dzień r. WB nr ,34 zł W wyniku kontroli stwierdzono, że nieprawidłowo została zaksięgowana kwota 116,00 zł Fakt. VAT nr 3255/04 za mapę ścienną Unii Europejskiej jest zaksięgowana na 4210 zakup materiałów i wyposażenia, winno być na 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 68, poz. 634 z późn. zm.). 4

5 2. Kontrolą zostały objęte następujące raporty kasowe: 2.1. Nr 22 za okres od 01 do 10 maja 2004r stan środków na dzień 1 maja 2004r. 336,76 zł przychody: - KP nr 53 - podjęcie gotówki z banku (nr czeku ) 1.239,52 zł rozchody, w tym: - KW nr 22 - wypłata wynagrodzeń wg listy wypłat 1/maj 2004r ,52 zł - Fakt. VAT nr 1292/L za zakup tonera, zszywek, dyskietek 228,31 zł - Fakt. VAT nr 145/2004 za zakup pieczątki 20,00 zł - polecenia wjazdu służbowego 77,12 zł 1.564,95 zł stan środków na dzień 10 maja 2004r. 11,33 zł 2.2. Nr 24 za okres od 11 do 21 maja 2004r Stan środków na dzień 11 maja 2004r. 11,33 zł Przychody: - KP nr 60 podjęcie gotówki z banku (nr czeku ) 2.000,00 zł Rozchody w tym: - Fakt. VAT nr 393/2004, 303/2004 za usługi ksero 26,96 zł - Rach. nr 5/2004 za pomiary elektryczne 565,00 zł - Fakt. VAT nr 85/2004 za opryskiwacz i środki chwastobójcze 61,60 zł - Fakt. VAT nr 37/04/MAG za akcesoria komputerowe 617,39 zł - polecenia wyjazdu służbowego 110,46 zł 1.381,41 zł Stan środków na dzień 21 maja 2004r. 629,92 zł 2.3. Nr 26 za okres od 22 do 31 maja 2004r Stań środków na dzień 22 maja 629,92 zł Przychody, w tym: - KP nr 61 Rach. nr 8/04 za wynajem sklepiku 141,82 zł - KP nr 64 podjęcie gotówki z banku (nr czeku ) 6.283,93 zł 6.425,75 zł Rozchody, w tym: - polecenie wyjazdu służbowego 184,12 zł - wypłata wynagrodzeń wg list wypłat 11/kwiecień 2004r., 4/maj 2004r., 5/maj 2004r ,37 zł - opłata za przesyłkę 24,00 zł 6.602,49 zł Stan środków na dzień 31 maja 2004r zł Stan zgodny z kontem syntetycznym 101 Kasa księgi głównej na dzień r. Stan gotówki w kasie jest zgodny z ustalonym pogotowiem kasowym. 5

6 Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sklepiku (KP nr 61 z dnia r. na kwotę 141,82 zł) nie były odprowadzone na rachunek bankowy co jest niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., nr 15, poz. 148, z późn. zm.). 3. Ewidencję syntetyczną wybranych kont księgi głównej przedstawiają poniższe tabele: Saldo konta 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Wn ,34 zł , , , , ,34 0,00 Wykazane saldo konta 130 jest zgodne z WB 53 z dnia r. Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Wn 2.343,28 zł ,06 0, ,28 0, ,28 0,00 Na koncie tym ujmuje się dochody, które odprowadzane są do Urzędu Miejskiego. Saldo konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Ma ,00 zł 223 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Kwota konta stanowi środki otrzymane z Urzędu Miejskiego na wydatki budżetowe. Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetem na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Ma 7.940,50 zł , , , ,92 0, ,50 Saldo konta stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc maj 2004r., który przelano na rachunek Urzędu Skarbowego dnia r. (WB nr 61). Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Ma ,12 zł , , , ,83 0, ,12 Saldo konta stanowią składki na ZUS od wynagrodzeń za miesiąc maj 2004r., które zostały odprowadzone na rachunek ZUS dnia r. (WB nr 57). Saldo konta 229 jest niezgodne z deklaracją ZUS DRA za maj 2004r. Wyjaśnienie głównej księgowej dotyczące stwierdzonej różnicy stanowi załącznik nr 3. Saldo konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Wn 197,15 zł 234 0,00 0,00 197,15 0,00 197,15 0,00 Saldo konta stanowi nierozliczony zakup znaczków pocztowych. 6

7 Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Ma 3.115,89 zł , , , ,98 0, ,89 Na saldo konta składają się składki na: - związki Solidarność 80 50,05 zł - PZU 489,84 zł - Kasę Zapomogowo Pożyczkową 1.700,00 zł - Pożyczki Mieszkaniowe 876,00 zł Saldo konta 400 Koszty według rodzajów na dzień 31 maja 2004r. wynosiło po stronie Wn ,66 zł ,76 0, ,66 0, ,66 0,00 Obroty w maju 2004r. oraz salda od początku roku do końca maja 2004r. po stronie Wn na poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela: Obroty (zł) za m-c maj Salda (zł) na dzień 31 maja 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpis na ZFŚS 4480 Podatek od nieruchomości 0, , , ,88 0, ,33 0, ,87 371, ,00 23,70 299, , , , ,00 339, ,88 15, , , ,00 59,25 Razem , ,66 W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowo wykazaną kwotę wydatków na 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 25,77 zł w sprawozdaniu Rb-28S za miesiąc maj 2004r. w porównaniu do kwoty zaksięgowanej w tym okresie. Wyjaśnienie głównej księgowej stanowi załącznik nr 3. 7

8 Na tym czynności kontrolne zakończono. Integralną częścią jest protokół z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2004r. Dyrektor Gimnazjum nr 2 Józef Prus został poinformowany o przysługującym mu na podstawie zarządzenia nr 335/2003 z dnia 22 maja 2003r. Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie elektronicznej), z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami na piśmie co do: które załączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz..... Stargard Szczeciński,... lipca 2004r. 8

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

Protokół. 1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2017 roku. 2. Prawidłowość pobierania i roliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Protokół. 1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2017 roku. 2. Prawidłowość pobierania i roliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Adytu i Kontroli MK.1712.1.2018.2 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Stargardzie w okresie od 11 stycznia 05 lutego 2018 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora.

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora. Urząd Miejski W Stargardzie Szczecińskim Wydział kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.3,4/0912-1/2005 -do użytku zewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne: od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w ZSO w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku. PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Leśna Polana w Stargardzie

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Leśna Polana w Stargardzie Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Audytu i Kontroli Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Leśna Polana w Stargardzie Stargard Daty skrajne od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Wydział

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do... Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Audytu i Kontroli Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Stargard Daty skrajne od... do... 1 Urząd Miejski w Stargardzie Wydział

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od 14.01.2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza:

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: A. w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...2010

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r. Lędziny 12.06.2006 r Protokół nr II/2006 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego Orzesze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka Słupsk, dnia 19 czerwca 2013 r. PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka Działając na podstawie upoważnienia Nr 41/2013 z dnia 13.03.2013 r. oraz upoważnienia Nr 87/2013

Bardziej szczegółowo