Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

2 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.w.2,4/ /2010 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 18 października 2010 roku do 26 października 2010 roku przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz podinspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 34/2010 z 08 października 2010 roku Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Zakres kontroli: 1. Gospodarka finansowa z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych w wybranych okresach 2010 roku. 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników w wybranych okresach 2010 roku. Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie Szczecińskim jest Małgorzata Góźdź, powołana Zarządzeniem nr 289/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie Szczecińskim, na okres od 01 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Główną księgową jest Barbara Kuczyńska zatrudniona od 01 listopada 2003 roku na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w niepełnym pełnym wymiarze czasu pracy. Podczas kontroli wyjaśnień udzielała: 1. Barbara Kuczyńska - Główna księgowa. 2

3 1. Gospodarka finansowa z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych w wybranych okresach 2010 roku. Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr 21/2010 z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2010 sporządzono plany przychodów i kosztów Przedszkola Miejskiego nr 3. Plan po zmianach z dnia r. złożono do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Poniższa tabela została opracowana w oparciu o plan przychodów i kosztów na 2010 rok, ewidencję księgową oraz sprawozdanie Rb 30 za pierwsze półrocze 2010 r. koszty Plan wykonanie % Plan działu , ,22 45,2 Plan rozdziału , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników 4740 Zakup materiałów kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 6.000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, ,00 100, , , , , , ,46 0, , ,81 300, , , , , ,02 50, ,15 270,00 766,14 262,00 0, ,00 50,00 800,00 233,70 800, ,01 Plan rozdziału , , Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników 1.500,00 500, ,00 0,00 0, ,00 3

4 przychody Plan wykonanie Plan działu 801 Plan rozdziału , , Dochody z najmu i dzierżawy 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 6.000, ,00 10, , , , ,21 2,18 100, ,00 Plan rozdziału , , Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 5.000, ,00 przez zakład budżetowy Niżej rozliczono dotację przyznaną na pokrycie kosztów działalności Przedszkola Miejskiego nr 3 w maju i czerwcu 2010 roku. Rozliczenie dotacji w miesiącu maju 2010 roku. 1.1 Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 0066/2010) ,42 zł Wpływy za miesiąc maj wynosiły: otrzymane dotacje z Urzędu Miejskiego: WB nr 0066/2010 za okres r. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu odsetki bankowe za wynajem sal ,00 zł ,30 zł 0,41 zł 1.037,60 zł Ogółem: ,31 zł Rozchody za miesiąc maj wynosiły: opłaty i prowizje bankowe wypłata gotówki czekiem wypłacone wynagrodzenia pracowników za maj 2010 roku potrącenia z list płac na kwotę w tym: składki związkowe ZNP składki PZU, CU spłata pożyczek mieszkaniowych i PKZP przekazane składki na ubezpieczenia społeczne przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazane składki na Fundusz Pracy przekazany podatek od osób fizycznych PIT 4 odpis na ZFŚS zapłacone faktury na kwotę w tym: 179,25 zł ,67 zł ,80 zł 62,00 zł 1.103,14 zł 3.190,00 zł ,63 zł 4.155,25 zł 986,24 zł 3.651,00 zł ,00 zł 4

5 - artykuły żywnościowe 2.976,10 zł - odprowadzenie ścieków wywóz śmieci, woda 981,73 zł - opłata za gaz 228,84 zł - energia cieplna 4.186,18 zł - opłata za rozmowy telefoniczne 196,96 zł - za artykuły chemiczne, środki czystości 919,21 zł - za książki, wydawnictwa edukacyjne, art. papiernicze 462,80 zł - opieka technologiczna systemu, naprawa dźwigu, ochrona obiektu 542,90 zł - odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego 158,60 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 maja 2010 r. (WB nr 0083/2010) Ogółem: ,31 zł ,42 zł 1.2. Stan środków w kasie na dzień rok Stan środków w kasie na dzień r.: 3.014,79 zł Kontrolą objęto następujące raporty kasowe: RK nr 13 za okres od 01 do 10 maja 2010 roku. RK nr 14 za okres od 11 do 20 maja 2010 roku. RK nr 15 za okres od 21 do 31 maja 2010 roku Na przychody składały się: - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ,75 zł - wpłaty pracowników za posiłki 984,00 zł - wpłaty za wynajem pomieszczeń 360,00 zł - wpłata gotówki podjętej czekiem z banku ,67 zł - odsetki za zwłokę 0,72 zł - zwrot zaliczki zł Ogółem: ,14 zł Na rozchody składały się: - wypłacone wynagrodzenie ,40 zł - wypłacone zaliczki 3.026,11 zł - przesyłki polecone 5,65 zł - wpłaty gotówki do banku ,91 zł - zakup pieczątki 40,00 zł - zakup art. żywnościowych 4.563,02 zł - zakup materiałów do remontu 120,20 zł - za wykonane zlecenie 208,57 zł Ogółem: ,86 zł Stan środków w kasie na dzień r.: 1.507,02 zł 5

6 1.3. Rozliczenie dotacji w miesiącu czerwcu 2010 roku. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 0084/2010) ,42 zł Wpływy za miesiąc maj wynosiły: otrzymane dotacje z Urzędu Miejskiego: WB nr 0085/2010 z r. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu odsetki bankowe Rozchody za miesiąc maj wynosiły: ,00 zł ,46 zł 0,36 zł Ogółem: ,82 zł opłaty i prowizje bankowe 187,15 zł wypłata gotówki czekiem ,45 zł wypłacone wynagrodzenia pracowników za czerwiec 2010 roku ,80 zł potrącenia z list płac na kwotę w tym: składki związkowe ZNP 62,00 zł składki PZU, CU 1.117,00 zł spłata pożyczek mieszkaniowych i PKZP 2.440,00 zł przekazane składki na ubezpieczenia społeczne ,58 zł przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.300,18 zł przekazane składki na Fundusz Pracy 2.001,33 zł przekazany podatek od osób fizycznych PIT ,00 zł zapłacone faktury na kwotę ,73 zł w tym: - artykuły żywnościowe 2.859,07 zł - odprowadzenie ścieków wywóz śmieci, woda 1.558,06 zł - opłata za gaz 466,79 zł - energia cieplna 3.442,94 zł - energia elektryczna 1.207,37 zł - opłata za rozmowy telefoniczne 251,10 zł - ochrona obiektu 183,00 zł - za książki, wydawnictwa edukacyjne, art. papiernicze, tonery 1.534,08 zł - opieka technologiczna systemu, naprawa dźwigu, zmywarki 905,32 zł - szkolenie rady pedagogicznej 756,00 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2010 r. (WB nr 0101/2010) Ogółem: ,12 zł ,12 zł 6

7 1.4. Stan środków w kasie na dzień r.: 1.985,07zł Kontrolą objęto następujące raporty kasowe: RK nr 16 za okres od 01 do 10 czerwca 2010 roku. RK nr 17 za okres od 11 do 20 czerwca 2010 roku. RK nr 18 za okres od 21 do 30 czerwca 2010 roku Na przychody składały się: - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ,86 zł - wpłaty pracowników za posiłki 1.270,00 zł - wpłaty za wynajem pomieszczeń 360,00 zł - wpłata gotówki podjętej czekiem z banku ,91 zł - wpłacony podatek 48,00 zł - zwrot zaliczki 46,35 zł Ogółem: ,12 zł Na rozchody składały się: - wypłacone wynagrodzenie ,60 zł - wypłata nadpłat za przedszkole 137,90 zł - przesyłki polecone 5,65 zł - wpłaty gotówki do banku ,11 zł - badania okresowe pracowników 50,00 zł - zakup art. żywnościowych 3.305,51 zł - zakup farby do malowania twarzy 99,00 zł - zakup herbaty dla pracowników 196,42 zł Ogółem: ,19 zł Stan środków w kasie na dzień r.: 0,00 zł W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: 1. Do raportu kasowego dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury, rachunki, bankowe dowody wpłat, KW i KP, kwitariusze przychodowe, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki. 2. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3. Faktury VAT i rachunki zakupu opisane były pod względem celowości, formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. 4. Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej. 4. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 7

8 5. Gotówka podjęta czekiem z konta bankowego wpłacona do kasy przedszkola w tym samym dniu zgodnie z treścią art. 24 ust.5 pkt. 3 ustawy o rachunkowości. 6. Pogotowie kasowe w wysokości 4.000,00 zł ustalono w zarządzeniu nr 1/2006 r. z dnia r. 7. Dokumentacja księgowa prowadzona w sposób rzetelny. Ewidencję syntetyczną wybranych kont księgi głównej przedstawiają poniższe tabele: 1) Saldo konta 101 Kasa na dzień r. wynosił 0,00 zł Symbol konta Obroty w czerwcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień r. 101 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , Saldo na koniec miesiąca jest zgodne z Raportem Kasowym Nr 18 sporządzonym za okres od 20 do r. 2) Saldo konta 131 Rachunek bieżący zakładów budżetowych na dzień r. wynosiło po stronie Wn ,12 zł Symbol konta Obroty w czerwcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,12 - Saldo konta jest zgodne z WB nr 0101/2010 z dnia r. 3) Saldo konta 201 Rozrachunki z dostawcami konto analityczne 201 na dzień r. wynosiło po stronie Ma 5.072,18 zł Symbol konta Obroty w czerwcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,18 Wykazane saldo stanowi zobowiązanie wobec: PEC 2.076,61 zł, (ochrona danych) 183,00 zł, MPGK sp. z o.o. 271,79 zł, (ochrona danych) 264,33 zł, (ochrona danych) 1.974,25 zł, oraz nadpłaty rodziców za Przedszkole 452,20 zł (z tego: należności 2.817,14 zł, zobowiązania 3.269,34 zł). 8

9 4) Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetem na dzień r. wynosiło 0,00 zł Symbol konta Obroty w czerwcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , Saldo konta stanowią uregulowania z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku PIT 4 za miesiąc maj i czerwiec 2010 roku, odprowadzone: roku WB nr 84/2010 oraz roku WB nr 100/ ) Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne na dzień r. wynosiło 0,00 zł. Symbol konta Obroty w czerwcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , Saldo konta stanowią przekazane na rachunek ZUS składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc maj i czerwiec 2010 roku ( rok, WB nr 84/2010 oraz rok, WB nr 100/2010). 6) Saldo konta 400 Koszty według rodzajów na dzień r. wynosiło po stronie Wn ,21 zł. Symbol konta Obroty w czerwcu 2010 Obroty narastająco od początku roku Saldo na dzień Wn Ma Wn Ma Wn Ma ,92 150,00 545,600,21 150, ,21 - Analityka do kosztów według rodzajów. Rozdział Oświata i wychowanie: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.072,27 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,61 zł składki na Fundusz Pracy 6.175,81 zł wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,67 zł zakup środków żywności ,67 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.903,72 zł zakup energii ,99 zł zakup usług remontowych 1.687,02 zł zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych 9.023,15 zł opłaty za usługi internetowe 270,00 zł opłaty za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 766,14 zł podróże służbowe krajowe 262,00 zł 9

10 odpis na ZFŚS ,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 zł szkolenia na rzecz pracowników nie będących czł. sł. cyw. 800,00 zł zakup materiałów kserograficznych 233,70 zł zakup akcesoriów komputerowych i licencji 800,00 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: szkolenia na rzecz pracowników nie będących czł. sł. cyw ,00 zł 2. Prawidłowość wynagradzania pracowników w wybranych okresach 2010 roku oraz prowadzenie akt osobowych. Szczegółowej kontroli poddano okres od maja do czerwica 2010 roku. Temat ten zbadano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz ze zm.), ustawę o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572), Uchwałę Nr XXIX/325/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński, Uchwałę Nr XXIX/326/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Gminę- Miasto Stargard Szczeciński, akta osobowe 7 pracowników Przedszkola Miejskiego nr 3, w tym umowy o pracę, kolejne angaże zawierające wymiar zatrudnienia, wymiar wynagrodzenia, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, a także listy płac za okres maj - czerwiec 2010 r., oraz wewnętrzne uregulowania Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Na podstawie sprawozdania Rb-30 za okres od 01 maja do 30 czerwca 2010 roku, w Dziale 801 Oświata i Wychowanie, Rozdziale Przedszkola, stwierdzono wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w następującej wysokości: Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Plan Wykonanie za okres maj - czerwiec 2010 r ,77 16, ,22 15, ,33 11, ,00 15 Razem ,32 16,05 % 10

11 Wyliczenie funduszu premiowego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim na dzień 21 października 2010 roku zatrudnionych było 25 osób (tj.: 22,84 etatu), w tym: Ilość zatrudnionych Ilość etatów Nauczyciele 11 10,09 Administracja 3 2,25 Obsługa 7 7 Kuchnia 4 3,50 Razem 25 22,84 W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe 7 pracowników, co stanowi 28 % zatrudnionych tj.: 1 pracownika obsługi, 1 pracownika administracji oraz 5 nauczycieli ( 1 kontraktowy, 2 dyplomowanych, 2 mianowanych). W wyniku kontroli w/w akt osobowych stwierdzono: 1) każdy pracownik posiada założoną teczkę akt osobowych. Dokumenty umieszczone są w poszczególnych częściach akt (A, B, C), ujmowane w wykazie i numerowane zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 28 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.): - część A związana z ubieganiem się o stanowisko pracy, zawierała: kwestionariusze osobowe, kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, świadectwa pracy, - część B związana z zawarciem umowy o pracę zawierała: umowy o pracę, orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP; przeciwpożarowego, zakres czynności, wymiar wynagrodzenia i zaszeregowania, informacje o przyznanych nagrodach, podania, świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu szkół, uczelni i kursów, pisma o przyznanych dodatkach; premiach, - część C przeznaczono na dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy; Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i składników wynagrodzenia (np.: dodatku za staż pracy, motywacyjnego, premii) wynikające z umowy o pracę, kolejne wymiary wynagrodzeń i inne dokumenty potwierdzające przyznanie poszczególnych składników wynagrodzeń znajdujące się w sprawdzanych aktach osobowych porównano z obowiązującymi przepisami, listami płac z badanego okresu, indywidualnymi kartami wynagrodzeń pracowników, wyciągami bankowymi i stwierdzono co następuje: 1) wynagrodzenia pracowników, których akta osobowe kontrolowano, wypłacane były w prawidłowej wysokości i terminach na podstawie umów o pracę i obowiązujących przepisów, 2) listy płac w badanym okresie sporządzał Główny księgowy, a zatwierdzał Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3, 11

12 3) wykaz godzin ponadnormatywnych nauczycieli za maj i czerwiec 2010 roku, naliczone, sporządzone i podpisane były przez Dyrektora, 4) premie dla pracowników administracji i obsługi za maj i czerwiec 2010 roku, były naliczane i wypłacane na podstawie regulaminu premiowania z dnia 01 września 2003 roku. Listy premiowanych podpisał Dyrektor Przedszkola oraz przedstawiciele związków zawodowych. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT - 4) w kontrolowanym okresie 2010 roku, odprowadzone zostały następująco: Terminowość odprowadzania składek ZUS za maj i czerwiec 2010 roku. Miesiąc i rok Nr WB Data przekazania Maj / r. Czerwiec / Terminowość odprowadzania podatku od osób fizycznych za maj i czerwiec 2010 roku. Miesiąc i rok Nr WB Data przekazania Maj / r. Czerwiec / r. 12

13 Na tym czynności kontrolne zakończono. Integralną częścią protokołu jest protokół z kontroli kasy, przeprowadzonej w dniu 19 października 2010 roku. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Małgorzata Góźdź została poinformowana o przysługującym jej na podstawie zarządzenia nr 386/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 22 października 2008 roku prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie elektronicznej), z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami na piśmie co do: które załączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją... Stargard Szczeciński roku. 13

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół. 1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2017 roku. 2. Prawidłowość pobierania i roliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Protokół. 1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2017 roku. 2. Prawidłowość pobierania i roliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Adytu i Kontroli MK.1712.1.2018.2 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Stargardzie w okresie od 11 stycznia 05 lutego 2018 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w ZSO w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora.

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora. Urząd Miejski W Stargardzie Szczecińskim Wydział kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.3,4/0912-1/2005 -do użytku zewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do... Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od 14.01.2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Leśna Polana w Stargardzie

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Leśna Polana w Stargardzie Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Audytu i Kontroli Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Leśna Polana w Stargardzie Stargard Daty skrajne od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Wydział

Bardziej szczegółowo

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wazów 1A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce. Starostwo Powiatowe w Słupsku Tylko do użytku służbowego P r o t o k ó ł Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. K. J. Gałczyńskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo