Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm./, Prezydent Miasta zarządza, co następuje: 1. Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 rok. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 UZASADNIENIE Obowiązek przedłoŝenia, przez Prezydenta Miasta, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta za 2003 r, w terminie do dnia 31 marca 2004 r, wynika z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

3 Realizacja dochodów budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 1 w zł Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Ogółem ,19 100,00 - dochody własne ,10 38,54 - dot.cel.na realiz.zad.zleconych ,80 8,49 z zakresu admin.rządowej - bieŝące ,79 8,30 - inwestycyjne ,95 0,19 - dot.cel.na zadania własne ,83 7,67 - bieŝące ,83 7,58 - inwestycyjne ,00 0,08 - dot.cel.z funduszy celowych ,00 0,03 - bieŝące ,00 0,03 - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,32 - bieŝące ,00 0,32 - dot.cel.na zad.bieŝ.realiz.przez gminę na podst.poroz.między organ.adm.rządowej ,00 0,01 - środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 0,05 - środki unijne z Fundacji Fund.Współpracy ,41 0,03 - subwencja ,00 44, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln ,00 0,01 Strona 1

4 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Inspekcja Weterynaryjna ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrzy.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatk.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Leśnictwo ,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Transport i łączność ,62 0, Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu ,00 0, Dot.cel.otrzy.z budŝ.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu ,00 0, Drogi publiczne gminne ,15 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,15 0, Gospodarka mieszkaniowa ,17 1, Gospodarka gruntami i nieruchom ,62 1, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 0, Wpływy z innych lokal.opłat pobieran. przez jedn.sam.teryt.na podst.odręb.ust ,39 0, Wpływy z róŝnych opłat ,86 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatk.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych Strona 2

5 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r umów o podobnym charakterze ,59 0, Wpływy z tyt. przekształ.prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności ,37 0, Wpł.ze sprzedaŝy wyrobów i skł.majątkow ,43 0, Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat ,01 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami ,77 0, Pozostała działalność ,93 0, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,93 0, Działalność usługowa ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Nadzór budowlany ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrzy.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Administracja publiczna ,05 1, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań Strona 3

6 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu) ,00 0, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,65 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,92 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatk.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 0, Wpł.ze sprzedaŝy wyrobów i skł.majątkow ,04 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,54 0, Komisje poborowe ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Pozostała działalność ,76 0, Wpływy z róŝnych opłat ,44 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,92 0, Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,71 0, Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0,01 Strona 4

7 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Obrona narodowa ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoŝarowa ,97 3, Kom.powiatowe Pań.StraŜy PoŜarnej ,00 3, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 3, Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bieŝ.jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Obrona cywilna ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, StraŜ Miejska ,56 0, Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝ.od ludn ,04 0, Wpływy z róŝnych dochodów , Dochody od osób prawn,od osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiad.osobowości prawnej ,93 32, Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych ,48 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk ,47 0, Odsetki od nieterminowych wpłat Strona 5

8 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r z tytułu podatków i opłat ,78 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz ,95 14, Podatek od nieruchomości ,65 14, Podatek rolny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,89 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,44 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,37 0, Wpływy z podatki rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,05 3, Podatek od nieruchomości ,58 1, Podatek rolny ,69 0, Podatek leśny ,85 0, Podatek od środków transportowych ,61 0, Podatek od spadków i darowizn ,54 0, Podatek od posiadania psów ,84 0, Wpływy z opłaty targowej ,11 0, Wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd ,65 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,24 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,12 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,59 1, Wpływy z opłaty skarbowej ,28 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,36 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 0, Udziały gm. w podatk.stan.doch.budŝ.państ ,39 11,87 Strona 6

9 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Podatek dochodowy od osób fizycznych ,89 11, Podatek dochodowy od osób prawnych ,75 0, Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,89 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,89 0, RóŜne rozliczenia ,93 44, Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 39, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 39, Część podstaw..subwen.ogóln.dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm ,00 2, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 2, Część drog.subwen.ogóln.dla powiat.i woj ,00 2, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 2, RóŜne rozliczenia finansowe ,42 0, Pozostałe odsetki ,42 0, Oświata i wychowanie ,56 0, Szkoły podstawowe ,97 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkow.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 0, Pozostałe odsetki ,36 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,27 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Gimnazja ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkow.skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych Strona 7

10 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r umów o podobnym charakterze ,00 0, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ,24 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,12 0, Licea ogólnokształcące ,40 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,56 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Szkoły zawodowe ,15 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,25 0, Wpływy z usług ,25 0, Wpł.ze sprzedaŝy wyrobów i skł.majątkow ,84 0, Pozostałe odsetki ,28 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,54 0, Wpływy do budŝ.części zysku gosp.pomocn ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,29 0, Pozostałe odsetki ,29 0, Pozostała działalność ,92 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Środki na dofinans.własnych zad.bieŝ. gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ,41 0, Ochrona zdrowia ,00 0,07 Strona 8

11 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn. na dofin. własnych zadań bieŝących ,00 0, Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Opieka społeczna ,63 10, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,03 1, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,44 0, Wpływy z usług ,25 0, Pozostałe odsetki ,44 0, Wpływy z róŝnych dochodów , Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 1, Domy pomocy społecznej ,39 3, Wpływy z usług ,06 0, Pozostałe odsetki ,50 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,90 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 2, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat ,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0,64 Strona 9

12 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r śłobki ,51 0, Wpływy z usług ,84 0, Pozostałe odsetki , Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,99 1, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,99 1, Dodatki mieszkaniowe ,00 1, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 1, Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze ,45 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,64 0, Ośrodki pomocy społecznej ,10 0, Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dotacje celowe otrzymane Strona 10

13 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp ,29 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,29 0, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek ,18 0, Wpływy z usług ,51 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,89 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,36 1, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Pozostałe odsetki , Przedszkola ,46 1, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,56 1, Pozostałe odsetki , Przedszkola specjalne ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Poradn.psych.-pedag. oraz inne porad.specj ,57 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,25 0,00 Strona 11

14 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Internaty i bursy szkolne ,45 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 0, Wpływy z usług ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Gosp.komunalna i ochrona środowiska ,97 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,97 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.administr. rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami ,86 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narod ,00 0, Centra kultury i sztuki ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na zadania bieŝące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Biblioteki ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. Strona 12

15 Dział Rozdz. Treść Plan dochodów Ogółem Wykonanie dochodów Wykonanie Wskaź. Struktura na 2003 r plan za 2003 r. dochodów wykon dochodów ogółem za kol.10:7 kol. 10 miasto powiat na 2003 r. miasto powiat 2003 r na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 0,00 Strona 13

16 Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 rok w zł Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Ogółem ,71 100,00 - bieŝące ,54 92,48 - inwestycyjne ,78 7, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Inspekcja Weterynaryjna ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodz.osob.członków korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,97 0, Izby rolnicze ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 0, Leśnictwo ,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Strona 1

17 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Transport i łączność ,44 7, Lokalny transport zbiorowy ,00 3, Dotacja przedmiot.z budŝetu dla zakładu budŝet ,00 2, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,99 1, Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu ,74 2, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,05 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,71 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,97 1, Drogi publiczne gminne ,03 1, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 0, Składki na Fundusz Pracy ,86 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,07 0, Zakup usług remontowych ,23 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,88 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 1, Turystyka ,70 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,67 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Strona 2

18 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Pozostała działalność ,47 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,96 0, Zakup usług pozostałych ,95 0, Gospodarka mieszkaniowa ,29 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,03 0, Zakup usług remontowych ,57 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,59 0, Pozostałe odsetki ,02 0, Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn ,83 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,13 0, Pozostała działalność ,69 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,41 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,37 0, Zakup energii ,71 0, Zakup usług remontowych ,03 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 0, Działalność usługowa ,27 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,89 0, Zakup usług pozostałych ,89 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opracowania geodezyjne i katrograficzne ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Nadzór budowlany ,81 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0,00 Strona 3

19 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodz.osob.członków korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 0, Zakup usług pozostałych ,84 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,23 0, Informatyka ,82 0, Pozostała działalność ,82 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 0, Zakup usług pozostałych ,91 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,06 0, Administracja publiczna ,92 8, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,95 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,75 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, Zakup usług pozostałych ,40 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,79 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,60 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,45 7, Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bieŝ. Strona 4

20 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,43 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 0, Składki na Fundusz Pracy ,54 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 0, Zakup energii ,74 0, Zakup usług remontowych ,12 0, Zakup usług zdrowotnych ,27 0, Zakup usług pozostałych ,93 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,67 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,30 0, RóŜne opłaty i składki ,42 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,00 0, Pozostałe odsetki ,80 0, Niewłaściwe obciąŝenie oraz uznanie rach.bieŝących , Komisje poborowe ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Pozostała działalność ,69 1, Dot.celowa z budŝ.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,61 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,30 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,76 0,05 Strona 5

21 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Zakup energii ,06 0, Zakup usług remontowych ,61 0, Zakup usług pozostałych ,75 0, Zakup usług pozostałych ,63 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,48 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,01 0, RóŜne opłaty i składki ,57 0, Niewłaściwe obciąŝenie oraz uznanie rach.bieŝących , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝ ,19 0, Urzędy naczel.organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądown ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Obrona narodowa ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,54 4, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 3,53 Strona 6

22 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, UposaŜ.Ŝołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy ,00 2, Pozost.naleŜn.Ŝołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon ,00 0, Nagr.roczne dla Ŝołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup środków Ŝywności ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne ,26 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,68 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,94 0, Zakup usług pozostałych ,60 0, RóŜne opłaty i składki ,92 0, Obrona cywilna ,61 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,73 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,93 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet ,42 0, StraŜ Miejska ,34 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,77 0,02 Strona 7

23 Plan wydat. Plan wydat. Plan wydat. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wskaźn. Struktura Dz. Rozdz. Treść miasta powiatu ogółem wydatków wydatków wydatków wykon 2003 na 2003 r. na 2003 r. na 2003 r. miasta powiatu ogółem kol.10:7 kol. 10 za 2003 r. za 2003 r. za 2003 r Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 0, Składki na Fundusz Pracy ,97 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 0, Zakup energii ,51 0, Zakup usług remontowych ,42 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,11 0, RóŜne opłaty i składki ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet ,62 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,32 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 0, Zakup energii ,75 0, Zakup usług pozostałych ,53 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŝet ,06 0, Obsługa długu publicznego ,16 1, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jedn.samorządu terytorialnego ,16 1, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papieró wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,16 1, RóŜne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie ,68 42, Szkoły podstawowe ,96 12, Dot.podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej ,00 0, Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń ,77 0, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 7, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,57 Strona 8

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r.

Zarządzenie Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r. Zarządzenie Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie projektu budŝetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody Dochody Dochody Dochody Dz Rozdz P. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo