ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Burmistrz mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK Dochody budżetu Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,24 100,42% , ,44 0,00 0, , , Melioracje wodne 52,00 51,80 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 52,00 51,80 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 52,00 51,80 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Pozostała działalność , ,44 100,42% , ,44 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,44 100,42% , ,44 0,00 0, , , wpływy z różnych dochodów 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,44 100,00% , ,44 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 3 854, ,07 103,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 3 854, ,07 103,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 553, ,66 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 1

3 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 1 553, ,66 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe 2 301, ,41 105,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 301, ,41 105,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 35,00 35,11 100,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 7 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 7 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 1 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0970 wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 040, ,10 101,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 040, ,10 101,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 2 040, ,10 101,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 101,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 102,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, , ,90 101,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 400,00 399,80 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat 2 800, ,70 98,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 2

4 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników , ,16 103,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki , ,89 68,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,12 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa 245,00 244,75 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,37 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,01 97,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,09 97,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,60 96,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 4 000, ,81 95,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,44 107,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,24 100,00% b) dochody majątkowe , ,92 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,92 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , ,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,65 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 3

5 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Administracja publiczna , ,20 102,54% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,02 99,02% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,02 99,02% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 99,02% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 34,10 97,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,66 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 600,00 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,51 59,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 4 000, ,01 77,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,14 107,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,81 111,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,81 111,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 100, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań , ,01 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 2 168, ,71 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 168, ,71 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 1 869, ,91 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat 299,00 298,80 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,10 98,09% , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 4

6 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 920, ,00 100,00% 6 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 920, ,00 100,00% 6 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 920, ,00 100,00% 6 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,57 100,00% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 100,00% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,57 100,00% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,65 95,16% , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,65 95,16% , ,65 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,65 95,16% , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,88 97,85% , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,88 97,85% , ,88 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 97,85% , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,32 100,15% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 947, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek 6 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 947,00 947,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących b) dochody majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 5

7 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 7 059, ,32 101,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 059, ,32 101,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 7 047, ,60 101,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 12,00 12,72 106,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,43 99,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 109,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 109,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,09 109,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 242,48 118,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 103,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 6

8 a) dochody bieżące , ,39 103,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,93 103,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,88 115,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny , ,00 111,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,78 99,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 85,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 500,00 557,80 111,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 102,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 97,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,15 97,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,03 104,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,04 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny , ,40 101,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,10 103,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od spadków i darowizn , ,13 78,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,82 74,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,47 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,16 107,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 93,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,23 93,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,37 68,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,17 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,81 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 napojów alkoholowych 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,43 104,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,16 103,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat , ,78 103,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 2 450, ,51 98,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 98,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 7

9 a) dochody bieżące , ,09 98,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 98,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 99,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,69 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy do wyjaśnienia 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,87 98,03% , , , ,94 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,24 98,30% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,24 95,01% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 wpływy z różnych opłat 339,00 339,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,84 91,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,00 91,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 634,00 662,60 40,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 8

10 0970 wpływy z różnych dochodów , ,97 86,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,57 95,28% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b) dochody majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,25 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 3 600, ,25 101,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,13 97,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,13 97,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,95 89,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 2 500, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,04 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 845,00 761,57 90,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 4 969, ,80 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,41 100,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 108,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 9

11 80105 Przedszkola specjalne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja , ,75 98,10% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,75 98,10% , ,43 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 330,00 313,00 94,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,92 99,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 950,00 950,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 982, ,74 94,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 240,00 240,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,21 97,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,43 96,94% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań , ,51 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań 4 066, ,94 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne 80,00 67,34 84,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 80,00 67,34 84,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 80,00 67,34 84,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,18 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,11 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 15,00 15,07 100,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 7 287, ,04 51,60% 7 287, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 10

12 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) dochody bieżące 7 287, ,04 51,60% 7 287, ,04 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 287, ,04 51,60% 7 287, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,94 99,92% 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,94 99,92% 0,00 0, , ,94 0,00 0, wpływy z usług 2 562, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,94 99,91% 0,00 0, , ,94 0,00 0, Pomoc społeczna , ,96 100,08% , ,52 0,00 0, , , Domy pomocy społecznej , ,57 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 110,00 110,40 100,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,17 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 100,21% , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,90 100,21% , ,45 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 44,00 43,60 99,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,99 147,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,94 121,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,45 99,99% , ,45 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 104,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 11

13 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,53 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 650, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,53 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe , ,05 97,09% , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,05 97,09% , ,05 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,05 97,09% , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,35 98,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,35 98,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 830, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,35 98,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,04 100,01% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,04 100,01% , ,50 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,62 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 800,00 833,89 104,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 10,00 6,03 60,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,50 100,00% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 12

14 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 3 672, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 672, ,00 100,00% 3 672, ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 672, ,00 100,00% 3 672, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,52 99,72% 6 802, ,52 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,52 99,72% 6 802, ,52 0,00 0, , , wpływy z różnych opłat 105,00 105,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 802, ,52 95,67% 6 802, ,52 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 99,32% 0,00 0,00 0,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 96,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,45 96,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 96,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 13

15 (związków gmin) 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,45 87,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,75 101,48% 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,17 99,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,17 99,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 5 800, ,15 56,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,22 102,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,80 99,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,70 102,68% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,70 102,68% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,53 102,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 9 400, ,17 140,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 200,00 144,00 72,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 674, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 674, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 674, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 9,00 9,15 101,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 9,00 9,15 101,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 9,00 9,15 101,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,51 80,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,51 80,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,51 80,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 021, ,34 151,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 14

16 a) dochody bieżące 1 021, ,34 151,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty produktowej 1 021, ,34 151,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,88 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,88 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 23,00 23, pozostałe odsetki 104,00 104,22 100,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,46 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 682, ,40 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 682, ,40 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 682, ,40 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,68 103,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,68 103,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,33 104,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 135,00 135,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,40 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,27 105,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 762,00 977,93 128,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,73 101,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,35 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,35 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 15

17 powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 710, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 710, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 710, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,91 99,75% , , , , , ,00 a) dochody bieżące , ,11 99,74% , , , , , ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na , ,34 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,80 100,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,27 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 16

18 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK Wydatki budżetu Dział Rozdz. Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 98,69% , ,44 0,00 0, , , Melioracje wodne , ,51 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,86 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,86 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 68,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,65 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,65 99,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,41 93,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,41 93,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,41 93,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,40 98,34% , ,44 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,40 98,34% , ,44 0,00 0, , ,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,40 98,34% , ,44 0,00 0, , ,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 1

19 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 98,96% , ,44 0,00 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,36 99,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,68 98,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,52 96,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 2

20 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,27 97,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 97,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 96,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 350,25 35,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,16 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 99,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,57 99,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,69 99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,69 99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,88 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,88 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,38 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,98 99,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,98 99,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 99,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 7 134, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 834, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,60 96,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,11 98,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 3

21 wydatki bieżące , ,38 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,38 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,73 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 92,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,66 94,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,66 94,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 85,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 94,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,86 89,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,86 89,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,97 97,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,30 96,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 96,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 95,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 4

22 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 9 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 9 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 9 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , ,93 98,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,93 98,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,93 98,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 7 000, ,74 93,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 959, ,74 93,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41,00 41,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 98,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,89 96,36% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,59 89,12% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,59 89,12% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,59 89,12% , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 89,42% , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,47 84,11% 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 99,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CB35E53D-8C ACC0-EB7489C2C223. Podpisany Strona 5

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 201 DOCHODY Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 82,3 8 91,90 100, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200-2013 11 09,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 40 4 01095 Pozostała działalność 102 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo