WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r Nr 59/03 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok Nr 11/03 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok Nr 11/03 Wójta Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok Nr 5/03 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok Nr 14/03 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Burmistrz Suchowoli postanawia: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (przychody i rozchody) jednostek gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1. Radzie Miejskiej w Suchowoli, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Województwa Podlaskiego. Burmistrz Jerzy Omielan Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2002 R. Plan dochodów Wykonanie za Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu na 2002 r r Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,9 097 wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,3 91,3 100,0

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,0 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,2 96,4 37, Administracja publiczna ,3 Urzędy wojewódzkie ,0 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Spis powszechny i inne ,0 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Pozostała działalność , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z różnych dochodów ,3-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,0

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,0 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,0 zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,2 Ochotnicze straże pożarne , wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości ,7 prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,6 108,1 103,1 100,6 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,2

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe czynności cywilnoprawne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,3 91,1 119,5 80,7 97,3 95,1 58,9 72,0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,7 041 wpływy z opłaty skarbowej ,7 25, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych ,5 19, Różne rozliczenia ,9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0 292 subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin ,0 292 subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,0 292 subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 Różne rozliczenia podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Oświata i wychowanie ,8

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Szkoły podstawowe , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0 100, Gimnazja ,0 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dowożenie uczniów do szkół ,9 083 wpływy z usług , Licea ogólnokształcące , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,0 100, Pozostała działalność ,0 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0 853 Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Dodatki mieszkaniowe ,0

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,3 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Ośrodki pomocy społecznej ,0 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Pozostała działalność ,0 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,0 wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 100, ,0 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,9 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów Razem ,9

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2002 R. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan na 2002 r. Wykonanie za 2002 r Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , składki na ubezpieczenia społeczne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,4 58, Izby rolnicze , wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ,2 wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne zakupy materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,4 71,0 100,0 99,7 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , dotacje celowe przekazane dla powiatu na ,0 inwestycje i zakupy incest. realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytor. Drogi publiczne gminne , zakupy materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. ze środków Banku Światowego ,2 89,2 99,4 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,3

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zakup usług pozostałych ,3 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,0 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Rady gmin , różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakupy materiałów i wyposażenia podróże służbowe krajowe ,5 95, Urzędy gmin /miast/ ,1 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,4-98,6 99,9 100,0 92,5 75,7 90,1 30,2 90,9 74,5 52,1 100,0 Pobór podatków ,9-77, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Spis powszechny i inne , różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe ,0 100,0 100,0 100,0 100, Pozostała działalność ,0

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,3 wynagrodzeń różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 92,9 73,8 65,0 93,6 89,3 92,0 99,9 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych ,0 100,0 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe , ,0 92,8 100,0 28,7 46,7 61,3 15,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowej , Jednostki terenowe policji , zakup usług pozostałych , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , Ochotnicze straże pożarne , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,0 wynagrodzeń 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii ,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 66,5 34,2 83,6 100,0 83,9 99,9 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów ,9 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , pozostałe odsetki ,6 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, , Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych ,0

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Gimnazja , nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Dowożenie uczniów do szkół , nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 99,9 100,0 98,5 98,1 99,3 13,9 94,6 68,8 92,9 100, Licea ogólnokształcące , dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz wydatki inwestycyjne jednostek budżetow , Pozostała działalność , zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 851 Ochrona zdrowia , Kolumny transportu sanitarnego , zakup energii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakupy materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki ,4 93,7 67,8 97,8 32, Pozostała działalność , zakup usług zdrowotnych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 99,4 853 Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,6 świadczenia społeczne ,6 składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Dodatki mieszkaniowe , świadczenia społeczne zakup usług pozostałych ,7 62,9 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń ,

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,7 99,9 98,9 99,2 70,0 16,9 94,5 86,1 100, Pozostała działalność , świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia ,7 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Przedszkola , dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , zakup energii różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ,0-57, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , zakup materiałów i wyposażenia , ,7 98,7

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz zakup energii zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych ,2 97,3 99, Pozostała działalność , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczonych do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 93,2 98,5 88,7 91,8 98,7 35,2-89,7 85,2 100,0 99,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji ,0 kultury Biblioteki , dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury ,0 926 Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zakup energii zakup usług pozostałych ,9 87,4 Razem ,6

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2002 ROK Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan na 2002 r. Wykonanie za 2002 r Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Spis powszechny i inne , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 201 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,1 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wyczowaw ,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,4 oraz innych zadań zleconych gminie Ośrodki pomocy społecznej ,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,0 oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność ,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,0 oraz innych zadań zleconych gminie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,9 oraz innych zadań zleconych gminie Razem ,6

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2002 ROK Plan Wykonanie Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu na 2002 r. za 2002 r Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Spis powszechny i inne , różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe ,0 100,0 100,0 100,0 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych ,0 100,0 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia ,0 92,8 100,0 28,7

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe ,7 61,4 15,6 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,0 853 Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , składki na ubezpieczenia zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne ,0 100, Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wyczowaw , świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Pozostała działalność , świadczenia społeczne ,

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , zakup energii ,9 Razem ,6

21 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. PRZYCHODY I ROZCHODY JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2002 R. Nazwa jednostki Stan środków Przychody Rozchody obrotowych na r plan wykonanie plan wykonanie Stan środków obrotowych na r Środek specjalny - stołówka szkolna Zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe w Suchowoli Instytucje kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Suchowoli

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 59/03 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148): 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach : sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2,4,5,6,7,8,9: a) plan dochodów wynosi zł, b) wykonanie dochodów wynosi zł, c) plan wydatków wynosi zł, d) wykonanie wydatków wynosi zł. Z kwoty uzyskanych dochodów spłacono kredyt w wysokości zł zaciągnięty w 2001 roku na zadania inwestycyjne, deficyt budżetowy w kwocie zł pokryty został kredytem bankowym w kwocie zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł; sprawozdanie z realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Józef Gajewski

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/03 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 marca 2003 r. w tym w tym wykonanie w tym w tym stopień Klasyfikacja Plan dochody dochody ogółem zadania zadania wykonania Dz. rozdzia gminy powiatu gminy powiatu R 8 : 5 ł ,2 O ,4 O ,4 O ,1 O , , ,9 O , , ,4 O ,4 O , , ,0 O , , ,1 O ,8 O ,7 O ,7 O , ,3 O , , ,8 O ,6 O ,0 O , ,5 O ,3 O , , ,8 O , ,0 O , , ,8 O ,5 O , ,2 O ,1 O ,0 O ,9 O ,3

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz O ,4 O ,6 O , ,1 O ,4 O ,3 O ,2 O ,9 O ,9 O ,8 O ,0 O ,6 O ,6 O , ,5 O ,5 O , ,5 OO ,5 OO , ,5 OO , , ,3 O , , ,0 O , ,4 O , , ,6 O , ,8 O , ,0 O , ,6 O , ,1 O , , ,4 O , , ,2 O , ,2 O ,0 O ,0 O , , , , ,0 O ,

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz ,9 O ,0 O , ,0 O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

28 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/03 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 marca 2003 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2002 ROK w tym w tym w tym w tym stopie ń Wyszczególnienie, nazwa działu, Klasyfikacja Plan wydatki wydatki Wykonanie zadania zadania wykon ania rozdziału, paragrafu gminy powiatu ogółem gminy powiatu R 8: Dz. Rozdział Rolnictwo i łowiectwo O ,9 z tego: - Inspekcja Weterynaryjna O ,0 wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 wynagrodz. osob. członków korp. sł. cyw ,0 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 składki na ubezpieczenia społeczne ,0 składki na Fundusz Pracy ,0 zakup materiałów i wyposażenia ,0 zakup energii ,0 zakup usług remontowych ,0 zakup usług pozostałych ,0 podróże służbowe krajowe ,0

29 różne opłaty i składki ,0 odpisy na zfśs ,0 - Zwalczanie chorób zakaźnych O ,2 zwierząt zakup materiałów i wyposażenia ,0 podróże służbowe krajowe ,8 - Izby rolnicze O ,4 wpłaty gmin na rzecz izb ,4 rolniczych - Pozostała działalność O ,4 wynagrodzenia agencyjno ,3 prowizyne zakup materiałów i wyposażenia ,0 zakup usług pozostałych ,0 Transport i łączność ,7 z tego: - Lokalny transport zbiorowy ,0 zakup usług pozostałych ,0 - Drogi publiczne w mias. na ,9 pr. Powiatu różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 wynagrodzenia osobowe ,3 pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 składki na ubezpieczenia ,6 społeczne składki na Fundusz Pracy ,0 zakup materiałów i wyposażenia ,1

30 zakup energii ,8 zakup usług remontowych ,1 zakup usług zdrowotnych ,0 zakup usług pozostałych ,9 podróże służbowe krajowe ,8 różne opłaty i składki ,6 odpisy na zfśs ,8 kary i odszkodowania ,6 wydatki inwestycyjne jedn ,4 budż. wydatki na zakupy inwest. jedn ,5 budż. - Drogi publiczne gminne ,8 wydatki inwestycyjne jednostek ,8 budżet. Turystyka ,4 z tego: - Zadania w zakresie upowszech. turystyki ,0 dotacje celowe dla stowarzyszeń ,0 - Pozostała działalność ,7 dotacje celowe dla ,1 stowarzyszeń zakup materiałów i ,8 wyposażenia zakup usług pozostałych ,5 Gospodarka mieszkaniowa ,3 z tego: - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,0 dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu ,0 dot. cel.z budż.na fin.lub ,8 dof.kosz.real.inw. - Gospodarka gruntami i ,8 nieruchomościami zakup usług pozostałych ,5

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo