ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz i poz. 1548), art. 121 ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz. 986, poz i poz. 1548), 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata oraz 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3: a) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: - bieżących wynosi ,00 zł, - majątkowych wynosi ,00 zł, b) wykonanie dochodów wynosi ,62 zł, w tym: - bieżących wynosi ,66 zł, - majątkowych wynosi ,96 zł, c) plan wydatków wynosi zł, w tym: - bieżących wynosi zł, - majątkowych wynosi zł, d) wykonanie wydatków wynosi ,33 zł, w tym: - bieżących wynosi ,04 zł, - majątkowych wynosi ,29 zł; 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 1

2 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach: 1) informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata ; 2) informację o dokonanych w 2012 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny; 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 2

3 Rodzaj zadania: Poroz. z AR DOCHODY BUDśETU MIASTA ZA 2012 ROK z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2020 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,93 0,00 93,56% Pozostała działalność , ,00 0, , ,93 0,00 93,56% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2020 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,93 93,56% 852 Pomoc społeczna 7 611, ,00 0, , ,40 0,00 99,99% Rodziny zastępcze 7 611, ,00 0, , ,40 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 7 611, , , ,40 99,99% rządowej , ,00 0, , ,33 0,00 98,86% Poroz. z AR razem: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 768/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 marca 2013 r. Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 3

4 Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 720 Informatyka 3 496, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 3 496, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 496, ,00 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , , ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,15 0,00 101,21% Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,05 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,05 100,00% terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,46 0,00 100,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,46 100,00% terytorialnego Przedszkola , ,00 0, , ,00 0,00 113,05% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,00 113,05% terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 4 200, ,00 0, , ,00 0,00 95,24% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 200, , , ,00 95,24% terytorialnego Gimnazja , ,00 0, , ,48 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,48 100,00% terytorialnego Licea ogólnokształcące , ,00 0, , ,16 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,92 100,00% terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 540, , , ,24 99,98% 851 Ochrona zdrowia , ,00 0, , ,00 0,00 96,24% Izby wytrzeźwień , ,00 0, , ,00 0,00 96,24% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 96,24% 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,52 0,00 99,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0, , ,91 0,00 77,08% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,91 77,08% terytorialnego Rodziny zastępcze , ,00 0, , ,61 0,00 105,96% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 5

6 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,61 105,96% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, , , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,50 0,00 99,36% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0, , ,50 0,00 90,16% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,50 90,16% terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,00 100,00% terytorialnego Poroz. z JST razem: , ,00 0, , ,17 0,00 99,67% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 6

7 Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, ,00 0, , ,00 0,00 131,92% Pozostała działalność 2 500, ,00 0, , ,00 0,00 131,92% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 500, , , ,00 131,92% 100 Górnictwo i kopalnictwo , ,00 0, , ,70 0,00 100,57% Pozostała działalność , ,00 0, , ,70 0,00 100,57% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,70 100,57% 600 Transport i łączność , , , , , ,80 72,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,80 63,99% Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,54 0,00 100,00% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,54 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi , , , , , ,80 59,30% gminne) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,80 0, ,80 56,60% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,35 49,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 122, ,75 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,41 234,45% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,80 56,60% Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 99,83% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00 111,53% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,00 99,37% Pozostała działalność , ,00 0, , ,23 0,00 97,37% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,44 0,00 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,79 90,63% 0977 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,44 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,54 100,46% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,59 0, ,59 100,00% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, , ,80 0,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 853, , , ,84 100,00% 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego , , , ,96 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,54 100,46% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,59 0, ,59 100,00% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,40 102,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000, , , ,47 241,02% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,72 117,62% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŝytkowania wieczystego przysługującego , , , ,62 107,57% osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego , , , ,33 99,99% nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , , , ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 8 415, ,41 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 329,00 329,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 8

9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,67 101,33% , , , ,59 100,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,03 0,00 103,92% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,03 103,92% 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,03 0,00 113,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,54 0,00 100,47% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,85 0,00 115,93% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,97 122,85% 0830 Wpływy z usług , , , ,08 63,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 154,80 154,80 0,00% 2980 Wpływy do wyjaśnienia -18,00-18,00 0,00% Nadzór budowlany 150,00 150,00 0,00 2,64 2,64 0,00 1,76% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150,00 150,00 2,64 2,64 1,76% zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 0, , ,54 0,00 100,47% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,54 0,00 100,47% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,54 100,47% 750 Administracja publiczna , , , , , ,00 103,72% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 9

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 103,10% Urzędy wojewódzkie 656,00 656,00 0,00 519,20 519,20 0,00 79,15% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 406,00 406,00 406,00 406,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 250,00 113,20 113,20 45,28% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,32 0,00 101,45% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000, , , ,00 114,50% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 000, , , ,86 122,10% 0920 Pozostałe odsetki 0,71 0,71 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,75 95,49% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 104,30% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 103,10% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 550, , , ,38 176,91% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,89 103,58% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 10

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 5 500, ,00 0, , ,01 0,00 51,27% Pozostałe wydatki obronne 4 500, ,00 0, , ,01 0,00 62,67% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 500, , , ,01 62,67% Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, ,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , ,00 99,72% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,00 0, ,00 99,48% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 100,67% ,00 0, , ,00 0, ,00 99,48% 0920 Pozostałe odsetki 1 904, ,43 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000, , , ,39 138,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,25 99,48% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,75 99,48% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 11

12 StraŜ gminna (miejska) , ,00 0, , ,70 0,00 95,42% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,70 95,42% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,00 0, , ,24 0,00 100,77% poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, , ,81 0,00 110,80% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,51 109,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 397, ,30 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,00 0, , ,58 0,00 103,14% innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,32 103,23% 0320 Podatek rolny 500,00 500, , ,00 219,40% 0330 Podatek leśny 9 000, , , ,00 158,72% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,50 99,69% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 96,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 100,41% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 716, ,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,76 163,06% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i , ,00 0, , ,06 0,00 103,76% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,89 103,48% 0320 Podatek rolny , , , ,47 225,67% 0330 Podatek leśny 2 500, , , ,16 124,73% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,08 104,06% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , , ,05 102,30% 0370 Opłata od posiadania psów , , , ,69 96,06% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 500,00 329,60 329,60 65,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,17 100,81% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , , ,02 127,25% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,93 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 12

13 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , ,65 0,00 92,96% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,47 98,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , ,35 100,53% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu , , , ,97 84,19% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na , , , ,34 99,98% podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , , ,98 102,52% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 115,20 115,20 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 180,00 180,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 607,34 607,34 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,00 0, , ,07 0,00 99,29% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 99,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,07 103,43% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,00 0, , ,07 0,00 99,98% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 99,75% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,07 107,87% 758 RóŜne rozliczenia , ,00 0, , ,88 0,00 100,11% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , , ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,47 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 248,62 248,62 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 13

14 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 1,40 1,40 0,00% 8120 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,39 0,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,08 101,10% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,78 0,00 98,84% Szkoły podstawowe , , , , , ,38 101,56% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 313,00 313,00 313,00 313,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,46 102,38% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,09 102,32% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 186, , , ,38 148,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 306, , , ,08 217,64% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,67 113,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,12 90,42% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% Szkoły podstawowe specjalne 48,00 48,00 0,00 47,97 47,97 0,00 99,94% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 44,00 44,00 44,00 44,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4,00 4,00 3,97 3,97 99,25% Przedszkola , ,00 0, , ,94 0,00 99,40% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 14

15 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,23 96,56% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,63 98,76% 0920 Pozostałe odsetki 7 132, , , ,45 80,90% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,63 140,40% Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 800,00 800,00 0,00% Gimnazja , ,00 0, , ,16 0,00 100,33% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 845,00 845,00 875,60 875,60 103,62% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,67 99,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 607, , , ,82 123,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,07 100,11% Licea ogólnokształcące , ,00 0, , ,11 0,00 101,34% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 040, , , ,00 101,81% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,72 101,07% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,28 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 290, , , ,70 118,41% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 011, , , ,41 108,42% Licea profilowane 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 19,00 19,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,25 0,00% Szkoły zawodowe , ,00 547, , ,54 545,70 99,63% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,40 0,00 99,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 427, , , ,00 90,52% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,75 101,75% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 15

16 0830 Wpływy z usług 587,00 587,00 586,56 586,56 99,93% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 547,00 547,00 545,70 545,70 99,76% 0920 Pozostałe odsetki 2 058, , , ,64 119,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 656, , , ,19 95,46% 0977 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,40 99,35% Szkoły zawodowe specjalne 4 830, ,00 0, , ,65 0,00 114,26% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 893, , , ,76 96,01% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 937,00 937, , ,89 190,06% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 0, , ,41 0,00 96,18% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 200,00 201,00 201,00 100,50% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,35 99,35% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,76 92,85% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 300,00 300,00 286,49 286,49 95,50% 0920 Pozostałe odsetki 422,00 422,00 961,39 961,39 227,82% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300, , , ,42 407,96% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 0, , ,66 0,00 140,67% 0750 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 90,00 90,00 0,00% 0830 Wpływy z usług , , , ,00 139,88% 0920 Pozostałe odsetki 33,61 33,61 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 112,05 112,05 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, , ,14 0,00 98,55% 0830 Wpływy z usług , , , ,84 98,49% 0920 Pozostałe odsetki 4 254, ,00 892,56 892,56 20,98% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,74 121,50% Pozostała działalność , , , , , ,00 98,69% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,38 0,00 86,73% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 200,00 200,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 16

17 0690 Wpływy z róŝnych opłat 20,00 20,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 609,00 609,00 0,37 0,37 0,06% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,54 100,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , , ,77 86,73% , , , ,61 86,72% 1 716, , , ,00 100,00% 2 112, , , ,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,40 99,94% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,00 0, , ,66 0,00 91,36% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 1 150, ,53 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 552,39 552,39 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,59 0,00% Izby wytrzeźwień , ,00 0, , ,15 0,00 85,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 500, , , ,31 113,45% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,81 99,26% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , ,74 82,79% 0920 Pozostałe odsetki 731,73 731,73 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,56 68,11% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 17

18 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,65 0,00 99,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,37 0,00 100,00% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 443, ,00 0, , ,12 0,00 96,16% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 755,00 755,00 526,00 526,00 69,67% 0830 Wpływy z usług 3 000, , , ,77 38,33% 0920 Pozostałe odsetki 2,00 2, , , ,50% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 686, , , ,68 106,03% Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,59 0,00 100,31% 0830 Wpływy z usług , , , ,01 100,40% 0920 Pozostałe odsetki 21,00 21, , , ,48% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,59 102,32% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , , ,00 99,65% Ośrodki wsparcia 1 253, ,00 0, , ,25 0,00 111,19% 0920 Pozostałe odsetki 61,00 61,00 60,57 60,57 99,30% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 742,00 742,00 741,80 741,80 99,97% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 450,00 450,00 590,88 590,88 131,31% zleconych ustawami Rodziny zastępcze , ,00 0, , ,34 0,00 101,57% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , , , ,56 108,62% 0920 Pozostałe odsetki 577,00 577,00 669,88 669,88 116,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 287,00 287,00 286,90 286,90 99,97% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , , ,00 100,00% Wspieranie rodziny 9 011, ,00 0, , ,33 0,00 97,64% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 7 611, , , ,33 97,21% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 18

19 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 400, , , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,99 0,00 89,77% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,06 88,08% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,26 64,71% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , ,67 109,16% zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, , ,54 0,00 97,50% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 256,00 256,00 255,55 255,55 99,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,99 97,50% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,42 0,00 99,92% 0920 Pozostałe odsetki 857,00 857,00 546,12 546,12 63,72% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,30 97,22% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 28,81 28,81 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 683,19 683,19 0,00% Zasiłki stałe , ,00 0, , ,06 0,00 99,71% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, , , ,04 97,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,02 72,85% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,29 0,00 101,33% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 053, , , ,10 114,45% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,15 108,13% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,17 121,70% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 19

20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , , ,00 100,00% (związków gmin) 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,87 99,99% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 0, , ,67 0,00 79,87% 0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,00 56,24 56,24 104,15% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,43 79,76% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,87 0,00 102,12% 0830 Wpływy z usług , , , ,29 102,28% 0920 Pozostałe odsetki 27,00 27,00 35,31 35,31 130,78% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 250, ,00 979,27 979,27 78,34% zleconych ustawami Fundusz Alimentacyjny w likwidacji 0,00 0,00 0,00 395,28 395,28 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 395,28 395,28 0,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,90 0,00 100,42% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,37 0,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 2 878, ,44 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 483,00 483,00 360,45 360,45 74,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,64 107,98% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,96 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,41 100,00% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 20

21 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,77 94,91% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 93,26% śłobki , , , , , ,77 99,20% 0830 Wpływy z usług , , , ,20 97,91% 0920 Pozostałe odsetki 750,00 750,00 732,06 732,06 97,61% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 300, , , ,24 99,02% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,77 100,00% Pozostała działalność , , , , , ,00 93,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 93,26% 0830 Wpływy z usług 2 600, ,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 418, , , ,78 143,08% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,04 94,52% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , , ,75 82,79% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 21

22 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 026, , , ,00 100,00% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 534,00 534,00 534,00 534,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 219, , ,78 218,80 96,10% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , ,88 0,00 100,00% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 809, ,00 0, , ,68 0,00 111,82% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 306, , , ,10 107,11% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 30,00 30,00 212,50 212,50 708,33% 0920 Pozostałe odsetki 1 103, , , ,03 112,97% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 370, , , ,05 109,20% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 9,00 9,00 0,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 300, ,00 0, , ,81 0,00 110,06% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 401,16 401,16 100,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 900,00 900, , ,65 114,41% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0, , ,31 0,00 95,27% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , ,78 94,96% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 420, , , ,62 96,54% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 486,38 486,38 97,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 448, , , ,53 97,94% Internaty i bursy szkolne , ,00 219, , ,54 218,80 96,66% Id: A46EBEF7-78D AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 22

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1353/2014 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1353/2014 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1353/2014 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo