PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 ( ) Plan na Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność PLAN DOCHODÓW dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacja celowac w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , pozostałe odsetki , , wpływy z róznych dochodów 710 Działalność usługowa , , Cmentarze , , wpływy z usług , , wpływy z róznych dochodów , , dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65,00 5, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , pozostałe odsetki , ,00

2 0970 wpływy z róŝnych dochodów 4 000, , Spis powszechny i inne ,00 0, dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 300, , dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2 300, , Wybory Prezydenta Rzeczposoplitej ,00 0, dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami ,00 0, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.poŜ Ochotnicze StraŜe PoŜarne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wlasnych zadań bieŝacych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od oób fizycznych , , Podatek od osób fizycznych oplacany w formie karty podatkowej , , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1 000, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny 100,00 100, podatek leśny 2 600, , podatek od środków transportowych , , podatek od czynności cywilno-prawnych , , wpływy z róŝnych opłat 50,00 50, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny 500,00 500, podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilno-prawnych , , wpływy z róŝnych opłat 3 700, , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00

3 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , , wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, , wpływy z opłat za koncesje i licencje 220,00 300, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych , , Dywidendy Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 500, , wpływy z usług , , otrzymane spadki i darowizny 0, , wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne 6300 Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przedszkola , , wpływy z róŝnych opłat 0, , dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0830 wpływy z usług , , pozostałe odsetki , , wpływy z róŝnych dochodów 2310 doatacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst , , Gimnazjum , , dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , wpływy z róznych opłat 200,00 200, wpływy z usług , , pozostałe odsetki 0, ,00

4 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 000, , Pozostała działalność 2030 Dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne 2707 środki na dofinasowanie zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1 900,00 300, Pozostała działaność 1 900,00 300, wpływy z róŝnych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami 300,00 300, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne , , wpływy z róznych opłat 1 500, , pozostałe odsetki 4 100, , wpływy z róŝnych dochodów , , wpywy z tyt. zwrotów wypłaconych świoadczeń z fszu alimentacyjnego , , dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , , , , , , , dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , wpływy z róŝnych dochodów 2010 dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlkeconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2030 dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne , , Zasiłki stałe , , wpływy z róŝnych dochodów 5 000, , dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 2 830, , dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , wpływy z usług , , Pozostała działalność , , pozostałe odsetki 681,00 0, dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne , , Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00

5 85395 Pozostała działalność ,00 0, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 492,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jst Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , wplywy z róŝnych opłat , , wpływy z róŝnych dochodów 0, , dotacja celowa ( porozumienia) Pozostała działalność , , wpływy z róŝnych dochodów , , środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jst dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ptk. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst 926 Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Instytucje kultury fizycznej , ,00

6 0830 wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0, ,00 Razem , ,00 majatkowe ,00 bieŝące ,00.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział 1 600 700 2 60016 70005 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 0470 0750 Nazwa paragrafu 4 Pozostałe odsetki Nazwa działu rozdziału źródło Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo