DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2007 r Z A R ZĄDZENIE W Ó J T A G M I N Y J A N O W I E C K OŚCIELNY: 2162 Nr 10/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedłoŝenia sprawozdania z wykonania budŝetu za 2007 r UCHWAŁA Nr 37/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2007 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2007r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Zarządu Ryszard Skawiński Członek Zarządu Ryszard Podgórski Członek Zarządu Robert Dawidowski

2 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 37/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 19 marca 2008 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 ROK WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn r. na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. % wykonania Struktura wykonania Tabela Nr 1 % porównanie wykonania do 2006 r I 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,00% 0,04% 238,20% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00% 0,04% 238,20% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% II 020 Leśnictwo ,35 99,97% 0,05% 103,42% Gospodarka leśna ,35 99,97% 0,05% 103,42% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 99,97% III 600 Transport i łączność ,78 99,95% 0,84% 33,23% Drogi publiczne powiatowe ,52 99,95% 0,84% 33,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,28 91,12% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,24 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,00 100,00% publicznych Gospodarstwa pomocnicze ,26 100,05% 0,00% a Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego ,26 100,05% IV 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 90,76% 3,37% 76,52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,28 90,76% 3,37% 76,52% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,60 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,41 106,81% 0830 Wpływy z usług ,46 99,95% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 75,99% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0 81, Odsetki ,14 102,99% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,90 115,83% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,84 102,60% innych zadań zleconych ustawami V 710 Działalność usługowa ,55 99,98% 0,38% 95,35% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% 0,05% 93,90% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% 0,00% 72,17% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00%

3 Nadzór budowlany ,55 99,98% 0,32% 95,96% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,55 99,98% VI 750 Administracja publiczna ,56 107,46% 2,29% 93,50% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% 0,25% 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Starostwo powiatowe ,76 108,61% 2,00% 92,64% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 106,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 129,71% 0140 Podatek od towarów i usług 100 0,00 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 174,95% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,26 145,14% Komisje poborowe ,80 100,00% 0,04% 103,66% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,80 100,00% powiat Komisje egzaminacyjne ,00 107,40% 0,01% 78,14% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 107,40% VII 752 Obrona narodowa ,13 99,99% 0,02% a Pozostałe wydatki obronne ,13 99,99% 0,02% a Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,13 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% VIII 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 100,00% 4,18% 118,24% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00% 4,14% 117,44% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00% samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 100,00% realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego Pozostała działalność ,00 100,00% 0,03% a Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od IX 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,86 108,91% 10,42% 128,68% Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,86 108,91% 10,42% 128,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,86 131,14% X 758 RóŜne rozliczenia ,28 100,13% 51,70% 111,96% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 41,94% 109,51% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 1,12% 114,95% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 2760 samorządu terytorialnego ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 6,22% 132,06% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,28 139,19% 0,24% 191,30% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0 304, Odsetki ,35 138,96% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 2,17% 105,36% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00%

4 XI 801 Oświata i wychowanie ,95 101,20% 7,24% 578,15% Gimnazja ,06 171,45% 0,03% 182,27% 0920 Odsetki 0 76,81 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 50 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,43 18,88% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,82 173,05% innych źródeł Gimnazja specjalne ,89 100,00% 0,52% a Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,96 100,00% publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,93 100,00% finansów publicznych Licea ogólnokształcące ,89 65,44% 0,00% 0,13% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 110 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,89 61,45% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,00 100,00% publicznych Licea profilowane ,76 1,79% 0,00% 0,09% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 210 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,76 2,28% Szkoły zawodowe ,99 102,54% 0,06% 26,88% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 173,92% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 320 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,35 115,42% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących jednostek sektora finansów ,36 99,99% publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z ,28 62,36% innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 62,51% 0,00% 88,55% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 98,23% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,00% 0,10% 110,67% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Pozostała działalność ,36 101,18% 6,52% ,05% 0920 Odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 0 48,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2128 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,98 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2129 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,02 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,32 98,93% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 56,36% jednostkami samorządu terytorialnego XII 803 Szkolnictwo wyŝsze ,63 99,82% 1,03% 147,55% Pomoc materialna dla studentów ,63 99,82% 1,03% 147,55% Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2888 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania ,97 99,82% bieŝące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2889 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ,66 99,82% XIII 851 Ochrona zdrowia ,22 99,35% 1,63% 84,64% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,22 99,35% 1,63% 88,25%

5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,22 99,35% powiat XIV 852 Pomoc społeczna ,43 100,30% 12,62% 107,97% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,13 100,85% 0,47% 171,77% Wpłaty środków pozostałych po likwidacji 0810 przedsiębiorstw 60 60,00 100,00% 0920 Odsetki 0 85,61 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,58 150,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,45 74,14% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na ,00 100,00% realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,49 100,00% Domy pomocy społecznej ,09 100,35% 11,19% 104,14% 0830 Wpływy z usług ,31 101,34% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,80% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Ośrodki wsparcia ,00 100,00% 0,68% 173,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,75 100,54% 0,15% 139,49% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,75 100,54% jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00 100,00% 0,08% 483,33% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,50 67,58% 0,01% 75,29% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,50 100,01% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,96 99,99% 0,05% 36,24% 0920 Odsetki ,96 97,96% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% XV 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 97,84% 3,17% 177,83% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,13 99,92% 0,29% 118,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,13 99,92% Fundusz Pracy ,22 99,43% 2,62% 202,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,65 99,49% 0978 Wpływy z róŝnych dochodów ,57 99,42% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,46 95,44% 0,13% 149,78% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,46 95,44% Wojewódzkie urzędy pracy ,00 0,00% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy ,20 125,14% 0,01% 35,95% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,20 125,14% Pozostała działalność ,66 71,31% 0,13% 90,58% 0920 Odsetki 0 23,08 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów 2448 publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów 2449 publicznych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,30 47,16% ,70 47,14% ,58 95,87%

6 XVI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 51,72% 1,03% 33,06% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 100,00% 0,13% a Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,00 99,90% 0,01% a Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 99,90% Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 4,09% 0,04% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6291 powiatów, samorządów województw z innych źródeł ,00 0,00% Internaty i bursy szkolne ,63 124,67% 0,00% 3,52% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,63 124,67% Pomoc materialna dla uczniów ,56 94,58% 0,84% 28,13% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,87 89,32% Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2888 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania ,99 96,91% bieŝące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu 2889 terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania ,70 96,90% bieŝące realizowane na podstawie porozumień Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 117,17% 0,00% 166,00% 0830 Wpływy z usług ,00 117,17% RAZEM ,88 99,81% 100,00% 113,26% a) pozycja nie występowała w budŝecie 2006 r. 1. Dotacje celowe ,19 99,75% 26,18% - na zadania własne ,19 99,68% 9,49% - na zadania zlecone ,70 99,85% 7,43% - na porozumienia z organami adm. rząd ,00 100,00% 6,35% - na umowy i porozumienia z j.s.t ,30 99,15% 2,91% 2. Pozostałe dotacje ,25 94,49% 0,83% 3. Środki pozyskane z innych źródeł ,68 12,15% 0,13% WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 r. Tabela Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2007 r. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Wykonanie za 2007 r. w tym: Zadania własne finansowane z dotacji Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Zadania własne pozostałe Wykonanie ogółem za 2007 r. % wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2006 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 100,00% 0,04% 238,20% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,04% 238,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 020 LEŚNICTWO , , ,96 98,54% 0,05% 101,72% Gospodarka leśna ,00 0,00 0, , ,35 99,97% 0,05% 103,42% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,35 99,97% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0,00 0, , ,61 78,02% 0,00% 78,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,61 78,02% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , , ,18 99,64% 5,86% 74,17% Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) ,00 0, , , ,97 99,88% 5,56% 72,26% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 2310 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,42 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,23 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,71 96,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,37 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, , ,91 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,96 99,98%

7 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,16 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, , , ,85 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 691 0,00 0,00 0,00 690,70 690,70 99,96% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 0, , ,28 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,20 99,58% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 587 0,00 0,00 0,00 586,54 586,54 99,92% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,10 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,55 99,99% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0, , ,00 98,23% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,14% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00% 6639 samorządu terytorialnego Gospodarstwa pomocnicze ,00 0,00 0, , ,21 91,52% 0,16% 78,74% Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 2660 gospodarstwa pomocniczego , ,21 91,52% 630 TURYSTYKA ,00 0,00 0, , ,73 51,75% 0,02% 17,03% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0, , ,80 38,25% 0,01% 4,03% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0,00 0,00% 2810 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 60,00% 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00 0,00 0,00% 2830 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych ,80 824,80 41,24% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,93 57,37% 0,02% 163,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 65,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,20 39,04% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 55,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 942,00 94,20% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,43 980,43 98,04% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,81 86,75% 0,16% 95,16% Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,81 86,75% 0,16% 95,16% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,36 73,04% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,55 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,58 91,55% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,32 85,30% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 44,62% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,55 99,98% 0,39% 94,34% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,06% 97,27% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,01% 48,24% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% Nadzór budowlany ,55 0,00 0,00 0, ,55 99,98% 0,33% 95,96% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 słuŝby cywilnej , ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,22 99,98% 4260 Zakup energii , ,43 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,20 195,20 99,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 67 67,00 67,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 99,17% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,13 538,13 99,84% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,74 744,74 99,97% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,06 100,00% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , ,56 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75 363,75 99,93% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,01 799,01 99,88% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,80 0,00 0, , ,72 96,39% 6,92% 107,27% Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , ,64 97,91% 0,55% 108,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,94 97,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , ,79 99,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 100,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% Rada Powiatu ,00 0,00 0, , ,64 90,64% 0,29% 110,37% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 91,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,59 97,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 53,14%

8 PodróŜe słuŝbowe krajowe 517 0,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,16 99,97% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0,00 0,00 0,00% Starostwo Powiatowe ,00 0,00 0, , ,94 96,66% 5,96% 106,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,42 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 94,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 95,77% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 58,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 67,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 95,22% 4260 Zakup energii , ,43 95,27% 4270 Zakup usług remontowych , ,86 97,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 93,07% 4300 Zakup usług pozostałych , ,89 97,14% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,85 96,95% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,01 99,84% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,42 72,69% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 654,00 65,40% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,58 75,94% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,73 81,02% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 86,16% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,82 84,04% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,26 97,80% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,90 98,08% 4580 Pozostałe odsetki ,23 717,23 99,89% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,50 712,50 99,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , ,11 99,74% Komisje poborowe ,80 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,04% 103,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 164,64 99,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 735,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,00 97,29% 0,04% 126,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,64 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 99,56% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 73 0,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,90 99,99% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,70 80,78% 0,04% 261,92% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 50,73% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,70 86,33% 752 OBRONA NARODOWA ,00 0,00 0, , ,12 99,99% 0,02% a Pozostałe wydatki obronne ,00 0,00 0, , ,12 99,99% 0,02% a 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,72 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 34 34,52 34,52 101,53% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 77 76,90 76,90 99,87% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,98 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 0, , , ,70 99,48% 4,33% 119,15% Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0, , ,66 99,70% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , ,66 99,70% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 0, , , ,00 99,60% 4,24% 117,26% Wydatki osobowe niezliczone do uposaŝeń 3070 wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom , ,74 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,30 100,02% UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i 4050 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 100,00% Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,75 100,00% Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i 4070 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,54 100,00% UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i , ,00 100,00% 4080 funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 437,85 99,97% RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla 4180 Ŝołnierzy i funkcjonariuszy , ,24 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,99 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,03 100,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia , ,49 100,00% 4260 Zakup energii , ,73 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,48 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,29 100,02% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,39 100,01% , ,06 100,00%

9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,05 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,52 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,50 510,50 99,90% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,60 804,60 99,95% Pozostałe podatki na rzecz budŝetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,92 362,92 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych , , ,00 99,87% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0,00 0,00% 6630 samorządu terytorialnego Obrona cywilna (Zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,43 91,51% 0,00% 44,45% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,92 88,78% 4300 Zakup usług pozostałych 200 0,00 0,00 0,00 200,01 200,01 100,01% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 320 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 458 0,00 0,00 0,00 457,50 457,50 99,89% Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,61 88,48% 0,04% 500,53% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 97,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,10 48,08% 0,66% 106,25% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,10 70,86% 0,66% 106,25% Rozliczenia z bankami związane z obsługą 8010 długu publicznego , ,00 45,00% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i , ,32 41,37% 8070 kredytów Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych , ,78 73,35% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 446,37 605,53 99,54% 44,81% 115,60% Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,11 99,97% 2,82% 99,13% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu ,00 0,00 0, , ,20 99,99% 2590 terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,56 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,50 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,10 98,12% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,71 99,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,20 99,96% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,56 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,61 99,95% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,32 97,45% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,39 98,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,02 99,94% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0,00 996,94 996,94 99,69% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Gimnazja (Zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,60 99,79% 1,12% 86,14% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,97 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,50 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,32 99,47% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,96 98,82% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,99 96,34% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 232 0,00 0,00 0,00 232,00 232,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,15 99,66% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,97 94,67% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 176 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00 100,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 105 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 528 0,00 0,00 0,00 528,00 528,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,87 91,81% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00 0, , ,29 94,32% 4430 RóŜne opłaty i składki 258 0,00 0,00 0,00 258,00 258,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 688 0,00 0,00 0,00 688,00 688,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,00 100,00%

10 Gimnazja specjalne (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,13 99,96% 2,61% 133,83% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu ,00 0,00 0, , ,60 100,00% 2590 terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,81 99,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,91 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,93 99,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,60 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,17 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,36 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,82 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,77 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,13 97,86% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0,00 0,00 0,00 499,50 499,50 99,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, , ,30 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0, , ,13 100,00% Licea ogólnokształcące (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,00 99,91% 8,48% 75,86% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, , ,58 100,00% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,09 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,34 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,36 99,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,03 99,59% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, , ,00 99,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,98 83,70% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,93 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,29 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,35 99,92% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,35 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,30 92,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,70 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,30 99,51% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 0, , ,56 97,01% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,88 96,77% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,02 99,98% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,42 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,41 99,70% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,61 99,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, , ,82 99,78% Licea profilowane (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,33 99,94% 3,57% 88,09% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, , ,09 100,00% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 84,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,08 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,56 99,90% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 0,00 0, , ,03 99,90% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00 0,00 0,00 941,47 941,47 93,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,28 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 987,29 987,29 92,18% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 971 0,00 0,00 0,00 971,00 971,00 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,83 98,49% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,93 99,72% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,94 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 88 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,81 99,71% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Szkoły zawodowe (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,01 99,18% 16,34% 112,73% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0, , ,60 99,50% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,64 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,74 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,91 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,28 97,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,67 99,07% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 0,00 0, , ,44 99,90%

11 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, , ,00 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,54 99,80% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,39 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,87 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,41 96,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,28 98,98% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0, , ,60 92,50% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 0, , ,21 96,59% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0,00 0, , ,19 97,21% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,54 94,36% 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00 0, , ,28 71,81% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,81 99,99% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00 0, , ,44 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,00 99,07% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 0, , ,45 99,87% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,72 99,96% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, , ,00 81,27% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych ,00 0,00 0, , ,00 99,13% Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) ,00 0,00 0, , ,72 99,97% 1,50% 148,50% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00 0, , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, , ,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , ,20 98,32% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0, , ,18 99,97% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek ,00 0,00 0,00 996,60 996,60 99,66% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,30 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, , ,00 99,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, , ,58 99,83% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 0,00 0, , ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 0,00 0, , ,73 95,84% 0,97% 81,27% zawodowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 70,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 90,92% 4140 Wpłaty na PFRON , ,00 78,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 500,00 63,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 144,00 59,02% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,17 99,05% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,69 823,69 99,24% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) ,00 0, , , ,10 97,98% 0,43% 106,07% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 98 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 38,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , ,71 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0, , , ,48 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , ,80 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , , ,29 99,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, , , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 170,00 330,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 700, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 530,00 919, ,36 99,96% 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 400,00 800, ,00 100,00% 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 0, , , ,57 96,32% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0, , , ,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0, , , ,19 99,99% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0,00 0, , ,70 87,33% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 340,00 659,99 999,99 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji ,00 0,00 0, , ,01 100,00% Pozostała działalność (zbiorczo) , ,32 0, , ,80 99,90% 6,97% 2047,25% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00% 2310 samorządu terytorialnego (P) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2318 samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00%

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 1420 - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 1228 - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RAD POWIATÓW :

UCHWAŁY RAD POWIATÓW : Nr 79 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW : 1237 uchwała nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budşetu powiatu przasnyskiego na rok 2010... 12099 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo