ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1113, zm. z 2013r. poz. 1646) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,51zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,58zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Adam Tobota Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 48000, ,00 86, Drogi publiczne powiatowe 48000, ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48000, ,00 86,2 630 Turystyka 34000, ,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38, Pozostała działalność 34000, ,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34000, ,00 38,2 bieżące razem: 82000, ,00 66,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38,2 majątkowe 630 Turystyka , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11, Pozostała działalność , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 11,1 majątkowe razem: , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11,1 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120, ,32 105, Pozostała działalność 9120, ,32 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120, ,32 105,9 600 Transport i łączność 85400, ,67 101, Drogi publiczne gminne 85400, ,67 101,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2

4 0690 Wpływy z różnych opłat 20400, ,44 104, Pozostałe odsetki 0,00 1, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65000, ,00 100,0 630 Turystyka 11611, ,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11611, ,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11611, ,27 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,63 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 28000, ,84 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28000, ,69 98, Pozostałe odsetki 0,00 137, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95600, ,79 101, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95600, ,03 93, Pozostałe odsetki 0,00 669, Informatyka , ,99 81,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 81, Pozostała działalność , ,99 81,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,94 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,05 81,2 750 Administracja publiczna 30000, ,02 103, Urzędy wojewódzkie 0,00 9, Wpływy z różnych opłat 0,00 9, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30000, ,72 103, Pozostałe odsetki 0,00 939, Wpływy z różnych dochodów 30000, ,41 100,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10000, ,51 162, Ochotnicze straże pożarne 10000, ,51 162, Wpływy z różnych dochodów 10000, ,51 162,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,30 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,62 99, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Podatek rolny 783,00 793,00 101,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4

6 0330 Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15000, ,00 102, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13957, ,25 107, Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 676, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,80 115, Podatek od nieruchomości , ,13 115, Podatek rolny 35826, ,36 96, Podatek leśny 73143, ,01 99, Podatek od środków transportowych 12470, ,70 135, Podatek od spadków i darowizn 8500, ,00 172, Wpływy z opłaty targowej 1100, ,00 107, Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 689,00 137, Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000, ,00 98, Wpływy z różnych opłat 300,00 908,40 302, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 93, Wpływy z opłaty skarbowej 8000, ,00 114, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36981, ,91 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 82000, ,40 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 299,20 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,37 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,37 120,0 758 Różne rozliczenia , ,89 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 43868, ,89 106, Pozostałe odsetki 18000, ,17 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25868, ,72 100,0 801 Oświata i wychowanie 34458, ,90 124, Szkoły podstawowe 0,00 696, Wpływy z usług 0,00 696, Przedszkola 34458, ,30 112, Wpływy z różnych opłat 15000, ,30 127, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19458, ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Pomoc społeczna , ,65 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600, ,91 321, Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6

8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600, ,11 320, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818, ,66 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4818, ,66 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80513, ,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80513, ,42 99, Zasiłki stałe 62361, ,66 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62361, ,66 93, Ośrodki pomocy społecznej 34504, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34504, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 72, Pozostała działalność , ,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 72,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 75, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6803, ,93 26,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20299, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 20299, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10074, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10225, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11088, ,68 94, Gospodarka odpadami 7088, ,00 104, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7088, ,00 104, Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 338, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 338, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4000, ,00 67, Wpływy z różnych opłat 4000, ,00 67,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68000, ,49 103, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Pozostała działalność 68000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 68000, ,00 100,0 bieżące razem: , ,47 99,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 80,3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 94080, ,95 118, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94080, ,95 118, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 94080, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Informatyka ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 73,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 73,9 majątkowe razem: , ,17 192,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 70,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 100, Pozostała działalność , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100,0 750 Administracja publiczna 57674, ,00 100, Urzędy wojewódzkie 57674, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57674, ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500,00 500,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,22 97,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10

12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,02 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1500, ,20 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1500, ,20 94, Pozostała działalność 5562, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5562, ,00 100,0 bieżące razem: , ,87 98,2 Ogółem: , ,51 94,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,63 68,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe w złotych % wykonania 600 Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 98, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,00 0,00 98, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 48000, ,00 0, , ,00 0,00 86,2 630 Turystyka , , , , , ,50 44, Pozostała działalność , , , , , ,50 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników 25095, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4290, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 615,00 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,50 0, ,50 37,4 Wydatki razem: , , , , , ,50 74,8 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74, Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

14 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 600 Transport i łączność , , , , , ,50 89, Lokalny transport zbiorowy 4534, ,00 0, , ,72 0,00 100, Zakup usług pozostałych 4534, ,00 0, , ,72 0,00 100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,50 91, Zakup materiałów i wyposażenia 13800, ,00 0, , ,67 0,00 80, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,63 0,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,42 0,00 99, Różne opłaty i składki 35600, ,00 0, , ,67 0,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,50 0, ,50 59, Drogi wewnętrzne 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka 72452, ,00 0, , ,10 0,00 62, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69452, ,00 0, , ,10 0,00 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000, ,00 0, , ,48 0,00 31, Składki na ubezpieczenia społeczne 4100, ,00 0, , ,39 0,00 57, Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 251,41 251,41 0,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe 9000, ,00 0, , ,00 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2719, ,00 0, , ,20 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 680,00 680,00 0,00 679,80 679,80 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 14654, ,00 0, , ,63 0,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia 8892, ,00 0, , ,08 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5561, ,00 0, , ,79 0,00 85, Zakup usług pozostałych 8220, ,00 0, , ,75 0,00 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000, ,00 0,00 827,82 827,82 0,00 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 0,00 522,75 522,75 0,00 87, Różne opłaty i składki 1446, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2

15 63095 Pozostała działalność 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,93 0,00 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 61928, ,00 0, , ,40 0,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26000, ,00 0, , ,40 0,00 87, Zakup usług remontowych 29028, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5200, ,00 0, , ,00 0,00 32, Różne opłaty i składki 700,00 700,00 0,00 480,00 480,00 0,00 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,53 0,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4814, ,00 0, , ,63 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00 810,00 0,00 805,34 805,34 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 114,00 114,00 0,00 105,32 105,32 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, ,00 0, , ,40 0,00 99, Zakup energii 16500, ,00 0, , ,14 0,00 93, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,70 0,00 91, Różne opłaty i składki 3200, ,00 0, , ,00 0,00 59, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4596, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 710 Działalność usługowa 26400, ,00 0, , ,75 0,00 57, Plany zagospodarowania przestrzennego 8400, ,00 0, , ,75 0,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe 5400, ,00 0, , ,00 0,00 90, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,75 0,00 63, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15000, ,00 0, , ,00 0,00 55, Zakup usług pozostałych 15000, ,00 0, , ,00 0,00 55, Cmentarze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka , , , , ,99 0,00 65, Pozostała działalność , , , , ,99 0,00 65,4 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3

16 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92857, ,00 0, , ,02 0,00 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 16386, ,00 0, , ,28 0,00 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 15879, ,00 0, , ,77 0,00 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 2802, ,00 0,00 620,61 620,61 0,00 22, Składki na Fundusz Pracy 2275, ,00 0,00 397,21 397,21 0,00 17, Składki na Fundusz Pracy 401,00 401,00 0,00 70,11 70,11 0,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe 13770, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2430, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,55 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 91425, ,00 0, , ,45 0,00 98, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 925,00 925,00 0,00 30, Zakup usług pozostałych 33915, ,00 0, , ,39 0,00 73, Zakup usług pozostałych 5985, ,00 0, , ,60 0,00 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 21675, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3825, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5185, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56384,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,49 0,00 95, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,64 0,00 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,64 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 6200, ,00 0, , ,00 0,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,11 0,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10728, ,00 0, , ,12 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,23 0,00 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,54 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,13 0,00 90, Składki na Fundusz Pracy 37300, ,00 0, , ,62 0,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,34 0,00 99, Zakup energii 59500, ,00 0, , ,66 0,00 99, Zakup usług remontowych 57000, ,00 0, , ,27 0,00 93, Zakup usług zdrowotnych 3500, ,00 0, , ,00 0,00 49, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,64 0,00 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5200, ,00 0, , ,93 0,00 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9800, ,00 0, , ,06 0,00 73,9 7500, ,00 0, , ,62 0,00 74, Podróże służbowe krajowe 6400, ,00 0, , ,33 0,00 60, Różne opłaty i składki 10694, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34830, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14000, ,00 0, , ,62 0,00 86, , ,00 0, , ,26 0,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5045, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513,00 0,00 513,00 513,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 0,00 74,00 74,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1325, ,00 0, , ,71 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0,00 999,55 999,55 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,79 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 9000, ,00 0, , ,19 0,00 44,8 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5

18 4300 Zakup usług pozostałych 92000, ,00 0, , ,60 0,00 97, Pozostała działalność 65535, ,00 0, , ,69 0,00 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9200, ,00 0, , ,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,81 0,00 78, Zakup usług pozostałych 46396, ,00 0, , ,47 0,00 99, Różne opłaty i składki 4939, ,00 0, , ,41 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,92 84, Komendy powiatowe Policji 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Straż Graniczna 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,92 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000, ,00 0, , ,50 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,84 0,00 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7674, ,00 0, , ,62 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 19950, ,00 0, , ,89 0,00 93, Składki na Fundusz Pracy 2860, ,00 0, , ,54 0,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe 4400, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,33 0,00 79, Zakup energii 54000, ,00 0, , ,79 0,00 67, Zakup usług remontowych 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2800, ,00 0, , ,00 0,00 80, Zakup usług pozostałych 31526, ,00 0, , ,59 0,00 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 567,25 567,25 0,00 70, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 437,72 437,72 0,00 87, Różne opłaty i składki 27500, ,00 0, , ,00 0,00 28,1 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6750, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000, ,00 0, , ,50 0,00 40, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1800, ,00 0, , ,75 0,00 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82000,00 0, , ,92 0, ,92 99, Zarządzanie kryzysowe 8000, ,00 0, , ,90 0,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 2300, ,00 0, , ,41 0,00 54, Zakup usług pozostałych 5700, ,00 0, , ,49 0,00 97,7 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,60 0,00 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,60 0,00 97, , ,00 0, , ,60 0,00 97,3 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 97, Rezerwy ogólne i celowe 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,36 0,00 95, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,95 0,00 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50940, ,00 0, , ,70 0,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,40 0,00 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96406, ,00 0, , ,16 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,70 0,00 89, Składki na Fundusz Pracy 33082, ,00 0, , ,96 0,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia 28816, ,00 0, , ,70 0,00 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6970, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii , ,00 0, , ,19 0,00 96, Zakup usług remontowych 15000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000, ,00 0, , ,00 0,00 83, Zakup usług pozostałych 42344, ,00 0, , ,38 0,00 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1756, ,00 0, , ,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7300, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 10500, ,00 0, , ,76 0,00 99, Różne opłaty i składki 3500, ,00 0, , ,00 0,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500, ,00 0, , ,00 0,00 96, Przedszkola , ,00 0, , ,33 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12256, ,00 0, , ,60 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,25 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19240, ,00 0, , ,07 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 48875, ,00 0, , ,80 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 6817, ,00 0, , ,99 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7500, ,00 0, , ,41 0,00 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000, ,00 0, , ,23 0,00 99, Zakup energii 18900, ,00 0, , ,40 0,00 88, Zakup usług zdrowotnych 1000, ,00 0,00 602,00 602,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych 7200, ,00 0, , ,74 0,00 92, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 784,00 784,00 0,00 783,84 783,84 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,00 0, , ,35 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32112, ,00 0, , ,34 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,70 0,00 99,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41605, ,00 0, , ,89 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 94342, ,00 0, , ,65 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 9946, ,00 0, , ,77 0,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,73 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 45000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 10000, ,00 0, , ,62 0,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,11 0,00 98, Różne opłaty i składki 12985, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12428, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 9428, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność 14800, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1600, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13200, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 60, Zwalczanie narkomanii 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36981, ,00 0, , ,54 0,00 92, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1500, ,00 0, , ,40 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 16000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,29 0,00 97, Zakup usług pozostałych 10981, ,00 0, , ,85 0,00 91, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia 25000, ,00 0, , ,11 0,00 36, Zakup usług pozostałych 76200, ,00 0, , ,73 0,00 73,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9

22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, , ,00 0, ,00 10,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,13 0,00 97, Domy pomocy społecznej 88150, ,00 0, , ,67 0,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 88150, ,00 0, , ,67 0,00 100, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000, ,00 0, , ,94 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2150, ,00 0, , ,94 0,00 100, Zakup usług pozostałych 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818, ,00 0, , ,66 0,00 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4818, ,00 0, , ,66 0,00 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94384, ,00 0, , ,42 0,00 98, Świadczenia społeczne 94384, ,00 0, , ,42 0,00 98, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31, Zasiłki stałe 62361, ,00 0, , ,66 0,00 93, Świadczenia społeczne 62361, ,00 0, , ,66 0,00 93, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,25 0,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,69 0,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14700, ,00 0, , ,97 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 35531, ,00 0, , ,29 0,00 94, Składki na Fundusz Pracy 3127, ,00 0, , ,39 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 5500, ,00 0, , ,11 0,00 98, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10

23 4300 Zakup usług pozostałych 11800, ,00 0, , ,17 0,00 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2100, ,00 0, , ,07 0,00 74, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 470,56 470,56 0,00 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1300, ,00 0, , ,00 0,00 78, Pozostała działalność , ,00 0, , ,80 0,00 98, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,80 0,00 98,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,21 0,00 75, Pozostała działalność , ,00 0, , ,21 0,00 75, Świadczenia społeczne 13479, ,00 0, , ,06 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 27031, ,00 0, , ,14 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1431, ,00 0, , ,72 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4917, ,00 0, , ,44 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 0,00 255,83 255,83 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 593,00 593,00 0,00 580,80 580,80 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 30,77 30,77 0,00 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3710, ,00 0, , ,39 0,00 30, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 196,00 196,00 0,00 59,86 59,86 0,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe 15045, ,00 0, , ,00 0,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe 1515, ,00 0, , ,00 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 9627, ,00 0, , ,99 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 510,00 0,00 401,94 401,94 0,00 78, Zakup usług pozostałych 53228, ,00 0, , ,11 0,00 61, Zakup usług pozostałych 2819, ,00 0, , ,72 0,00 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 779,00 779,00 0,00 779,17 779,17 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11

24 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,00 41,00 0,00 41,27 41,27 0,00 100,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83299, ,00 0, , ,53 0,00 93, Pomoc materialna dla uczniów 83299, ,00 0, , ,53 0,00 93, Stypendia dla uczniów 7000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 68299, ,00 0, , ,39 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 8000, ,00 0, , ,14 0,00 99,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,57 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,02 72, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,51 91, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926,00 926,00 0,00 926,00 926,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,45 0, ,45 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,49 0, ,49 67, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0, , ,08 0, ,08 100, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,88 0,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,97 0,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,91 0,00 73, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,20 0,00 44, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,60 0,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , ,72 0,00 95, Zakup energii , ,00 0, , ,22 0,00 98, Zakup usług pozostałych 38500, ,00 0, , ,50 0,00 80, Zakłady gospodarki komunalnej 13000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 12

25 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4000, ,00 0, , ,00 0,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, ,00 0, , ,60 0,00 100, Zakup usług pozostałych 2500, ,00 0, , ,40 0,00 48, Pozostała działalność 43700, , , , , ,55 73, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, ,00 0, , ,24 0,00 63, Zakup usług pozostałych 21700, ,00 0, , ,80 0,00 64, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12000,00 0, , ,55 0, ,55 96,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,35 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,35 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9220, ,00 0, , ,40 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 1080, ,00 0, , ,65 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 53860, ,00 0, , ,80 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 95000, ,00 0, , ,60 0,00 96, Zakup energii 28000, ,00 0, , ,86 0,00 89, Zakup usług remontowych 50100, ,00 0, , ,20 0,00 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 654,00 654,00 0,00 81, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,12 0,00 79, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000, ,00 0, , ,00 0,00 89, Różne opłaty i składki 1100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 13

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo