ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje: 1. Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za 2010 rok zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1, - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2, - sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3, - sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4, - sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5, - sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) załącznik Nr 6, - sprawozdanie z wykonania zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej załącznik Nr 7, - sprawozdanie z udzielonej dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 8, - sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności załącznik Nr 9, - zestawienie planowanych i realizowanych przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 10, - sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi załącznik nr 11, - informację o stanie mienia załącznik Nr 12, - sprawozdanie opisowe o stanie załącznik Nr 13, - sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne załącznik nr 14, - sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne załącznik Nr 15, 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy w Zarębach Kościelnych 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 1

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt mgr Józef Rostkowski Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2011 r. Dochody bieżące i majątkowe DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdział T R E Ś Ć Plan po zmianach wykonanie ogółem za rok 2010 r. w tym dochody bieżące dochody majątkowe % wykonania ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,90 84, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,90 84, Pozostała działalność , ,68 247,065,68 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.950, , ,88 149, , , ,80 100, , , ,23 117, Dostarczanie wody , , , Wpływy z usług , , ,29 117, Pozostałe odsetki 0 386,94 386, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,12 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00-100, Drogi publiczne gminne , ,12 376, ,12 98, Wpływy z różnych dochodów 0 376,00 376, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów , , , Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 1

4 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,12 98, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,16 128, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,16 128, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,57 127, Wpływy z różnych dochodów - 191,59 191, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,06-100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) - 336,77 336, Wpływy z różnych dochodów - 336,77 336, Spis powszechny i inne , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność 5.000, , ,29-99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5.000, , ,29-99, , , ,97 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 660,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 660,00-100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,43 100, , , ,54 57, , , ,54 57,23 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 2

5 ( związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.480, , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.480, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.480, , ,00 100, , , ,17 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000, , ,84 86, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000, , ,84 86, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 102, Podatek od nieruchomości , , ,00 103, Podatek rolny 1.200, , ,00 103, Podatek leśny , , ,00 89, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 40,10 40, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,97 100, Podatek od nieruchomości , , ,03 76, Podatek rolny , , ,65 101, Podatek leśny , , ,00 93, Podatek od środków transportowych , , ,00 145, Podatek od spadków i darowizn 3.500,00 693,00 693,00 19, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 106, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 139, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,59 93, Wpływy z różnych opłat 0 388,03 388, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,15 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 108, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.500, , ,00 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,93 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.500,00 27,50 27, Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 3

6 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000, , ,38 119, Pozostałe odsetki 0 98,34 98, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,35 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,35 57, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 9.480, , ,76 243, Wpływy z różnych opłat 6.480, , ,00 127, Wpływy z różnych dochodów 3.000, , ,76 492, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,60 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 3.000, , ,60 548, Pozostałe odsetki 3.000, , ,60 548, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,11-16, Szkoły podstawowe , , ,12-12, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 245,90 245, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00-100, , Pozostała działalność 6.000, , ,99 124, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000, , ,78 123, Pozostałe odsetki - 8,21 8, POMOC SPOŁECZNA , , ,78 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,97 100, , , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , , ,97 115,76 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 4

7 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,37 99, , , ,37 99, , , ,00 100, , , ,37 100, , , ,37 100, Zasiłki stałe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,07 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,07 100, , , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,35-100, Pozostała działalność , , ,35-100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,31 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.954, , ,04-100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 94, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 94, , , ,90-106,14 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 5

8 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , ,94-95, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00 146,96 146,96-99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,94-104, Pozostałe odsetki - 15,04 15, Wpływy z różnych dochodów 4.720,00 100,00 100,00-2, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.500, , ,00 100, Biblioteki 2.500, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500, , ,00 100,00 OGÓŁEM: , , , ,12 98,45 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 6

9 Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdział T R E Ś Ć WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Plan po zmianach Wykonanie za rok 2010 r. ogółem w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,00 46, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 26, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 182,75 182,75 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.620, , ,03 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.574, , ,07 97, Składki na Fundusz Pracy 890,00 877,79 877,79 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 477,80 477,80 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 97, Zakup energii , , ,10 94, Zakup usług zdrowotnych 100,00 30,00 30,00 30, Zakup usług pozostałych , , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 268,05 268,05 53, Różne opłaty i składki 1.800, , ,61 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 60,00 60,00 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,000 1, Izby Rolnicze 3.850, , ,00 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.850, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 446,65 446,06 446,06 99, Składki na Fundusz Pracy 49,73 49,73 49,73 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.950, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 979,62 979,62 979,62 100, Różne opłaty i składki , , ,60 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 362,00 362,00 362,00 100, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % wykon ogółem Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 7

10 15011 Rozwój przedsiębiorczości , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,22 82, Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 70, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 66, Drogi publiczne gminne , , , ,22 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 584,00 568,15 568,15 97, Składki na Fundusz Pracy 93,00 92,18 92,18 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4.813, , ,29 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 99, Zakup usług remontowych , , ,83 97, Zakup usług pozostałych , , ,31 76, Różne opłaty i składki 500,00 168,00 168,00 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,02 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.450, , ,20 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,99 65, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,99 65, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 62, Zakup energii 3.200, , ,58 62, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 4.000, , ,37 88, Różne opłaty i składki 100,00 38,30 38,30 38, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,61 48, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,61 48, Zakup usług pozostałych , , ,61 48, INFORMATYKA , , ,05 99, Pozostała działalność , , ,05 99, Zakup usług pozostałych , , ,05 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,63 97, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 8

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.531, , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.968, , ,35 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , ,24 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,62 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4.650, , ,55 99, Zakup usług pozostałych 2.400, , ,57 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 274,50 274,50 91, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1.255,084, , , ,63 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000, , ,81 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,28 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 99, Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.200, , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 500,00 500,0 31, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,29 99, Zakup energii , , ,77 97, Zakup usług zdrowotnych 500,00 480,00 480,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,62 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000, , ,66 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00 721,50 721, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,63 99, Podróże służbowe krajowe , , ,95 99, Różne opłaty i składki 3.500, , ,28 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.100, , ,93 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.000, , ,50 45, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.500,00 990,21 990,21 28, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.038, , ,26 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,43 100, Spis powszechny i inne , , ,00 100, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,50 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 9

12 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.952, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,83 244,83 244,83 100, Składki na Fundusz Pracy 24,50 24,50 24,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.621, , ,42 100, Podróże służbowe krajowe 612,26 612,26 612,26 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 198,49 198,49 198,49 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,45 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,85 97, Zakup usług pozostałych , , ,60 99, Pozostała działalność , , ,75 49, Różne opłaty i składki , , ,75 82, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , ,97-73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 660,00-100, Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 660,00 660,00-100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,43-99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.130, , ,00-100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.747, , ,06-100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.750, , ,27-100, Zakup usług pozostałych 13,01 13,01 13,01-100, Podróże służbowe krajowe 279,26 279,26 279,26-100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 742,63 742,06 742,06-99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.732, , ,77-100, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,54-57, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00-49, Składki na ubezpieczenie społeczne 299,25 299,25 299,25-100, Składki na Fundusz Pracy 48,55 48,55 48,55-100, Wynagrodzenia bezosobowe 3.312, , ,74-67, Zakup materiałów i wyposażenia 2.776, , ,59-60, Zakup usług pozostałych 864,29 614,29 614,29-71, Podróże służbowe krajowe 1.014,00 514,00 514,00-50,69 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 10

13 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 527,12 527,12 527,12-100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,85-95, Komendy wojewódzkie Policji 1.000, , ,00-100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.000, , ,00-100, Ochotnicze straże pożarne , , ,85-94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,00 297,42 297,42-24, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000, , ,05-65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80-99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.170, , ,65-99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.780, , ,37-99, Składki na Fundusz Pracy 1.105, , ,22-99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 477,80 477,80-95, Wynagrodzenia bezosobowe 2.800, , ,00-90, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93-98, Zakup energii 5.400, , ,55-92, Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00-100, Zakup usług pozostałych 3.000, , ,40-99, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 331,80 331,80-82, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.850, , ,21-89, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 3.200, , ,65-99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60,00 60,00 60,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.480, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.480, , ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,40 99, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,40 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,40 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,42 77, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,42 77,97 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 11

14 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,31 15, Różne rozliczenia finansowe 6.000, , ,31 68, Zakup usług pozostałych 6.000, , ,31 68, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,88 93, Szkoły podstawowe , , , ,88 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,54 99, Stypendia dla uczniów 4.000, , ,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,02 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 92, Składki na Fundusz Pracy , , ,67 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,94 95, Zakup energii , , ,85 97, Zakup usług remontowych 9.775, , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1.045,00 645,00 645,00 61, Zakup usług pozostałych , , ,31 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.800, , ,50 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.220, , ,10 86, Podróże służbowe krajowe 2.000, , ,17 95, Różne opłaty i składki 3.050, , ,81 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.381, , ,89 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520,00 520,00 520,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 665,00 277,38 277,38 41, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.600, , ,25 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,88 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,63 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.836, , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 99,97 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 12

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.926, , ,72 90, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 842,99 842,99 93, Zakup energii 6.385, , ,67 99, Zakup usług remontowych 5.165, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 300,00 292,80 292,80 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.545, , ,00 100, Gimnazja , , ,66 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,73 99, Stypendia dla uczniów 1.500, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,06 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6.476, , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200,00 987,30 987,30 82, Zakup energii , , ,49 99, Zakup usług zdrowotnych 600,00 430,00 430,00 71, Zakup usług pozostałych 9.800, , ,87 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.350, , ,44 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.050, , ,56 97, Podróże służbowe krajowe 1.500,00 396,90 396,90 26, Różne opłaty i składki 2.000, , ,34 60, Różne opłaty i składki 147,00 147,00 147,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 234,08 234,08 23, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900,00 823,06 823,06 91, Dowożenie uczniów do szkół , , ,29 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 340,00 333,36 333,36 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,98 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.750, , ,80 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,19 90, Składki na Fundusz Pracy 2.444, , ,04 99,72 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 13

16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 400,00 312,00 312,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 99, Zakup usług remontowych 500,00 465,92 465,92 93, Zakup usług pozostałych , , ,32 99, Różne opłaty i składki 2.050, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.274, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 120,00 120,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 8.300, , ,70 26, Podróże służbowe krajowe 3.000, , ,87 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000, , ,07 44, Pozostała działalność , , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, OCHRONA ZDROWIA , , ,24 72, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,24 72, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 271,80 271,80 90, Składki na Fundusz Pracy 50,00 44,16 44,16 88, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000, , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 56, Zakup usług pozostałych , , ,10 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 511,66 511,66 85, Podróże służbowe krajowe 300,00 100,29 100,29 33, Różne opłaty i składki 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,77 98, Domy Pomocy społecznej , , ,06 97, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,06 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,21 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98,75 98,75 98,75 100, Świadczenia społeczne , , ,40 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.237, , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 100, Składki na Fundusz Pracy 899,64 899,64 899,64 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 14

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2.576, , ,49 95, Zakup usług pozostałych 3.874, , ,73 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 14,64 14,64 7, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800,00 599,11 599,11 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,27 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,27 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,31 75, Świadczenia społeczne , , ,31 75, Dodatki mieszkaniowe , , ,85 94, Świadczenia społeczne , , ,85 94, Zasiłki stałe , , ,92 100, Świadczenia społeczne , , ,92 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,74 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 392,50 392,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 96, Składki na Fundusz Pracy 2.956, , ,67 87, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,05 98, Zakup usług zdrowotnych 260,00 260,00 260,00 100, Zakup usług pozostałych 4.860, , ,17 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 945,99 945,99 94, Podróże służbowe krajowe 2.430, , ,39 99, Różne opłaty i składki 250,00 243,50 243,50 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.096, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.120, , ,00 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.130, , ,23 99, Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 420,00 419,89 419,89 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 15

18 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 816,00 816,00 816,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,96 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.765, , ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,33 100, Składki na Fundusz Pracy 1.894, , ,79 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.144, , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 180,00 180,00 100, Pozostała działalność , , ,41 90, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 100, Świadczenia społeczne , , ,10 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.948, , ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 480,11 377,07 377,07 78, Składki na Fundusz Pracy 103,84 99,24 99,24 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2.486, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,56 100, Pozostała działalność , , ,56 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,61 82,58 82,58 97, Świadczenia społeczne 9.226, , ,08 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.175, , ,55 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3.405, , ,43 100, Składki na Fundusz Pracy 524,54 523,73 523,73 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7.350, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.265, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,33 100, Zakup usług pozostałych 3.954, , ,04 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 524,00 524,00 524,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 720,00 720,00 720,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,14 98, Świetlice szkolne , , ,14 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.172, , ,37 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,48 99,97 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 16

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.130, , ,37 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,76 99, Składki na Fundusz Pracy 2.076, , ,73 98, Zakup materiałów i wyposażenia 4.350, , ,13 99, Zakup usług pozostałych 100,00 97,60 97,60 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.390, , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150,00 60,70 60,70 40, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 94, Stypendia dla uczniów , , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 77, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,34 90, Gospodarka ściekami i ochrona wód , , ,27 96, Różne opłaty i składki , , ,27 96, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,34 94, Zakup energii , , ,79 88, Zakup usług remontowych , , ,20 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,34 99, Pozostała działalność , , ,67 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600, , ,11 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,22 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000, , ,46 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 7.883, , ,65 88, Składki na Fundusz Pracy 2.660, , ,90 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.870, , ,40 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,64 83, Zakup energii , , ,14 98, Zakup usług remontowych , , ,81 50, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 930,00 930,00 93, Zakup usług pozostałych , , ,46 99, Różne opłaty i składki 1.500,00 952,48 952,48 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048, , ,00 100, Koszty postepowania sadowego prokuratorskiego 20,00 13,40 13,04 67,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 17

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60,00 60,00 60,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 94, Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 18

21 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdz. T R E Ś Ć Plan po zmianach wykonanie ogółem za rok 2010 r. dochody bieżące W tym dochody majątkowe % wykonania ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,58-91, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,23-117, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,12 98, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,06-100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,97-73, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.480, , ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,17-99, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,60-100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,11-16, POMOC SPOŁECZNA , , ,78-100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,35-100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00-94, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,90-106, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.500, , ,00 100,00 RAZEM : , , , ,12 98,45 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 19

22 WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Klasyfikacja Budżetowa Dział Rozdział T R E Ś Ć 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach Wykonanie za rok 2010 r. wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe % wykonania ogółem , , , ,00 46, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,22 82, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,99-65, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,61-48, INFORMATYKA , , ,05-99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,63 97, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,97-73, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,85-95, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,40-99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,42-77, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,31-15, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,88 93, OCHRONA ZDROWIA , , ,24-72, POMOC SPOŁECZNA , , ,77-98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,56-100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,14-98, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,34 90, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00-94,77 RAZEM : , , , ,07 92,12 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 20

23 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2010 ROKU. DOTACJE OTRZYMANE - DOCHODY Klasyfikacja Budżetowa T R E Ś Ć Plan po zmianach Wykonanie za rok 2010 r. % wykon. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,80 100, Pozostała działalność , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,80 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,00 100, Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100, , ,97 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,43 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,43 99, , ,54 57, , , POMOC SPOŁECZNA , ,37 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,37 99, , ,37 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00 Id: SRYJX-KJDCP-THJOL-MFESM-JGUDR. Podpisany Strona 1

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo