Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość"

Transkrypt

1 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Leśnictwo 500, Pozostała działalność 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 1 z 8

2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 4 500, Podróże służbowe krajowe 500, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 670, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 110, Składki na Fundusz Pracy 15, Wynagrodzenia bezosobowe 675, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 200, Zakup usług zdrowotnych 3 150, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 8 850, Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 Strona 2 z 8

3 Rezerwy 4 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 700, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 3 z , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 540, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 050, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 507, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

4 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 120, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 600, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja ,00 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Zakup usług pozostałych , Stołówki szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 630, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 850, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Strona 4 z 8

5 4220 Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 990, Pozostała działalność ,00 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 025, Składki na Fundusz Pracy 4 513, Składki na Fundusz Pracy 796, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 025, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 625, Zakup energii , Zakup energii 5 940, Zakup usług zdrowotnych 510, Zakup usług zdrowotnych 90, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 020, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 180, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 9 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 400, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500, Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki 500,00 Strona 5 z 8

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, Składki na Fundusz Pracy 200, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 049, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 600, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 465, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Strona 6 z 8 300, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Pozostała działalność ,00

7 3110 Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 790, Składki na Fundusz Pracy 650, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 6 500, Podróże służbowe krajowe 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 020, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 020, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 670, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 1 000, Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Strona 7 z 8

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 500, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000, Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 530, Składki na Fundusz Pracy 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Strona 8 z 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r. Wykonanie wydatków za 2007r. 18 269 234,17 w tym : wydatki bieŝące 16 837 436,26 z tego: wynagrodzenia i pochodne 8 379 689,30 wydatki majątkowe 1 431 797,91

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo