Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U t.j. ze zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuję: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie ,51 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie ,22 zł; 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego; 3) Informację o stanie mienia komunalnego. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania: 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 2039

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 2039

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 2039

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 2039

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 2039

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 2039

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 2039

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 2039

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 2039

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 2039

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 2039

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 2039

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 2039

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 2039

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 2039

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz. 2039

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz. 2039

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz. 2039

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz. 2039

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz. 2039

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz. 2039

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz. 2039

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz. 2039

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz. 2039

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26 Poz Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 27 Poz Dział Rozdział Paragraf Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 78 Razem , , , ,66 98

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 28 Poz Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 roku REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2014 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 710 Działalność usługowa 4 000, ,00 100, Cmentarze 4 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem: majątkowe 4 000, ,00 100, , ,00 100,0 600 Transport i łączność , ,53 100, Drogi publiczne gminne , ,53 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,53 100,0 majątkowe razem: , ,53 100,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 bieżące razem: majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, , ,76 73, Drogi publiczne gminne , ,76 73, Oświata i wychowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,76 73, , ,37 100, Przedszkola , , ,0 Dotacje celowa otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy , ,37 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów 100,0 między jst majątkowe razem: , ,13 76,0

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 29 Poz Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 600 Transport i łączność , ,12 26, Drogi publiczne gminne , ,12 26, Wpływy z różnych opłat , ,12 26,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 91, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 100, , ,64 74, Pozostałe odsetki , ,64 119, Wpływy z różnych dochodów , ,00 74,0 720 Informatyka 7 110,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 110,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 110,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 100, ,86 126, Urzędy wojewódzkie 100,00 9,30 9, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 9,30 9, Pozostała działalność 2 000, ,56 132, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,56 132,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 71, Straż gminna (Miejska) , ,30 71, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,30 70, Wpływy z różnych opłat 186, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,18 96, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 100, ,90 103, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, ,90 108, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,87 98, Podatek od nieruchomości , ,87 101,1

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 30 Poz Podatek rolny 3 500, ,00 69, Podatek leśny 300,00 263,00 87, Podatek od środków transportowych , ,00 64, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 370,00 18, Wpływy z różnych opłat 200,00 128,00 64, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 105,7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,13 87, Podatek od nieruchomości , ,84 97, Podatek rolny , ,99 97, Podatek leśny 7 000, ,95 110, Podatek od środków transportowych , ,90 98, Podatek od spadków i darowizn , ,00 22, Opłata od posiadania psów , ,00 92, Wpływy z opłaty targowej , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 74, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,20 85, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 66, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,78 87, Wpływy z opłaty skarbowej , ,47 73, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,81 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,70 90, Wpływy z różnych opłat 672,80 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,50 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,50 82,3 758 Różne rozliczenia , ,58 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,58 100, Pozostałe odsetki , ,58 100,3 801 Oświata i wychowanie , ,91 91, Szkoły podstawowe 1 100,00 910,00 82, Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 910,00 82, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,62 92, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0,0

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 31 Poz Wpływy z usług , ,00 91, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja 3 000, ,00 109, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 109, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,29 79, Wpływy z usług , ,29 79,9 852 Pomoc społeczna , ,90 99, Wspieranie rodziny , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,68 93, , ,68 93, , ,51 99, , ,51 99, , ,47 100, , ,47 100, Zasiłki stałe , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,40 99, Wpływy z różnych opłat 200,00 108,40 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 200, ,84 114, Wpływy z usług 8 000, ,23 116, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 68,61 34, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,21 97,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,82 35,5 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,21 97,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,21 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,62 97,9

32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 32 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 327, ,59 94,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,51 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,51 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,51 78,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 40, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2, Pozostałe odsetki 2, Gospodarka odpadami 1 000, ,96 197, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,96 197, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,12 39, Wpływy z różnych opłat , ,12 39, Pozostała działalność 4 072, ,20 49, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 0,00 0,0 bieżące , ,09 95,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,21 81,6 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,46 25, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 25, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,70 89, , ,76 24,8 720 Informatyka , ,99 32, Pozostała działalność , ,99 32, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,99 32, , ,99 32,9

33 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 33 Poz Oświata i wychowanie , ,14 33,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i , ,14 33, Pozostała działalność , ,14 33, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,14 33, , ,14 33,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, , ,00 100,0 majątkowe , ,59 59,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,13 81,4 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące Rolnictwo i łowiectwo , ,91 100, Pozostała działalność , ,91 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,91 100,0 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, , ,00 78, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 649, ,00 100, Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików , ,00 69,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 69, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0

34 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 34 Poz Oświata i wychowanie , ,81 100, Szkoły podstawowe , ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,81 100,0 852 Pomoc społeczna , ,45 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,07 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,07 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,36 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 911, ,36 98, Dodatki mieszkaniowe 3 987, ,56 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 987, ,56 72, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,46 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,46 96,0 bieżące , ,17 96,8 Ogółem: , ,51 86,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,34 81,4

35 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 35 Poz Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 roku Rodzaj: Porozumienia z AR Dział Rozdz. Treść Plan bieżące Plan majątkowe bieżące Wykonanie majątkowe % 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,53 100, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,53 100, Działalność usługowa 4 000, ,00 100, Cmentarze 4 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100,00 Razem 4 000, , , ,53 100,00 Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdz. Treść Plan bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan majątkowe Wykonanie bieżące majątkowe , ,95 100, , ,95 100, Wydatki na pomoc fin między jst , ,95 100, Oświata i Wychowanie , ,00 100, Przedszkola , ,00 100, Wydatki na pomoc fin między jst , ,00 100, Ochrona zdrowia 0,00 0, Szpitale ogólne 0,00 0, Wydatki na pomoc fin między jst 0,00 0, Kultura i ochron dziedz narod , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa jst , ,00 100,00 Razem , , , ,95 100,00 %

36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 36 Poz Rodzaj: własne Dział Rozdz. Treść Plan bieżące Plan majątkowe Wykonanie bieżące majątkowe % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 410, ,83 92, Izby rolnicze 1 410, ,83 92, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 410, ,83 92, Transport i łączność , , , ,23 88, Drogi publiczne gminne , , , ,23 84, Wynagrodzenie bezosobowe 2 000, ,00 85, Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000, ,46 91, Zakup usług remontowych , ,43 15, Zakup usług pozostałych , ,00 21, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,23 89, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 71, Wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,01 93, Różne opłaty i składki 300,00 44,70 14, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 910,00 60, Podatek od towarów i usług , ,00 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 73, Dotacje celowe z budżetu , , Pozostałą działalność , ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,95

37 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 37 Poz Działalność usługowa , ,31 35, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,80 24, Zakup usług pozostałych , ,80 21, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, ,00 37, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,20 34, Zakup usług pozostałych , ,20 34, Cmentarze 6 000, ,31 75, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, ,31 98, Zakup usług pozostałych 4 400, ,00 45, Informatyka , , , ,05 32, Pozostała działalność , , , ,05 32, Zakup usług dostęp do sieci internet 2 400, ,60 98, Szkolenie pracowników 7 110,00 0,00 0, Szkolenie pracowników 1 255,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 32, , ,06 32, Administracja publiczna ,00 0, ,91 81, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,39 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00 300,00 20, , ,17 81, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 80, Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,01 42, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,19 79, Zakup energii , ,42 55,22

38 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 38 Poz Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 78,00 7, Zakup usług pozostałych , ,56 91, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 531,36 35, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,86 94, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000, ,00 100, Szkolenie pracowników 2 000, ,00 66, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 90, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,47 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 16, Zakup usług pozostałych 4 500, ,65 95, Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) , ,23 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, ,00 53, , ,59 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 71, Składki na Fundusz Pracy , ,90 53, Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 1 500, ,00 68, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 77, Zakup energii , ,39 62, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 372,50 12, Zakup usług pozostałych , ,58 97, Zakup usług do internetu 1 500,00 0,00 0,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 39 Poz Opłaty za usługi telef. komórkowej , ,54 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,11 90, Podróże służbowe krajowe , ,74 45, Różne opłaty i składki , ,00 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 750,00 75, Szkolenie pracowników , ,00 53, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,14 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 60, Zakup usług pozostałych , ,35 73, Różne opłaty i składki 3 000, ,06 88, Pozostała działalność , ,73 97, Wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne , ,20 99, Różne opłaty i składki 4 000, ,53 48, Bezpieczeństwo publiczne , , , ,00 75, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 70, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 564,30 56, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,26 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 70, Zakup energii , ,95 69, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 851,50 42, Zakup usług pozostałych , ,27 99,11

40 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 181,44 36, Różne opłaty i składki , ,00 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 95, Obrona cywilna 2 600, ,23 61, Zakup energii 500,00 69,23 13, Zakup usług pozostałych 1 600, ,00 96, Szkolenie pracowników 500,00 0,00 0, Straż Miejska , ,52 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 71, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,98 57, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,07 78, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,72 65, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 832,47 41, Różne opłaty i składki 500,00 360,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, ,00 75, Szkolenie pracowników 3 000,00 500,00 16, Obsługa długu publicznego , ,15 58, Obsługa papierów wartościowych , ,15 58, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 50, Odsetki od samorządowych kredytów , ,15 59,18

41 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 41 Poz Oświata i wychowanie , , , ,39 97, Szkoły podstawowe , ,26 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, ,00 98, , ,27 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy , ,59 99, Wynagrodzenie bezosobowe 3 900, ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 200, ,97 98, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,50 97, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 552,79 92, , ,63 98, , ,31 94, Podróże służbowe krajowe 1 200, ,20 97, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 99, Szkolenie pracowników 4 400, ,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,63 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 900, ,16 98,89

42 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 42 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 87, Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,04 79, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 100, , ,82 99, Przedszkola , , , ,74 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0,00 0, , ,16 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 95, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,78 93, Składki na Fundusz Pracy , ,83 80, Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 1 800, ,00 68, Wynagrodzenie bezosobowe 9 000, ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 99, Zakup środków żywności , ,02 85, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 900, ,99 98, Zakup energii , ,29 84, Zakup usług zdrowotnych 2 700, ,50 66, Zakup usług pozostałych , ,20 96, Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,80 73, , ,54 88, , ,27 67, Podróże służbowe krajowe 1 800, ,85 65, Odpis na ZFŚS , ,59 99, Szkolenie pracowników 4 000, ,00 71,25

43 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 43 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 93, Gimnazja , ,13 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 280, ,88 100, , ,99 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 92, Składki na Fundusz Pracy , ,48 89, Wynagrodzenie bezosobowe 1 680, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,00 100, Zakup energii , ,05 86, Zakup usług zdrowotnych 2 170, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,31 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,34 97, ,00 891,21 89, , ,20 93, Podróże służbowe krajowe 1 800, ,40 96, Różne opłaty i składki 4 033, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,90 95, Zakup usług pozostałych , ,90 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 900, ,60 97, Zakup usług pozostałych 2 500, ,60 99, Szkolenie pracowników 1 400, ,00 94,29

44 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 44 Poz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,80 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 92, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,46 92, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,69 99, Zakup środków żywności , ,26 95, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 682, ,72 99, Pozostała działalność , , , ,65 99, Stypendia dla uczniów , ,00 92, Wynagrodzenie bezosobowe 1 600, ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Odsetki od dotacji wykorz. niezg 36,00 36,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99, Inwestycje jednostek budżetowych , ,39 96, Ochrona zdrowia , ,07 79, Programy polityki zdrowotnej 300,00 280,00 93, Zakup usług zdrowotnych 300,00 280, ,00 93, Zwalczanie narkomanii , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 70, przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 81,48 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200, ,36 81, Składki na Fundusz Pracy 900,00 638,43 70, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 83,99

45 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 45 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 80, Zakup środków żywności , ,72 57, Zakup usług pozostałych , ,00 57, Zakup usług dostęp do sieci internet 2 000, ,33 55, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 898,80 89, Różne opłaty i składki 4 000, ,16 28, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 160,00 16, Pomoc społeczna , ,21 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,30 99, Zakup usług przez jednostki samorządowe , ,30 99, Rodziny zastępcze 2 415, ,71 92, Świadczenia społeczne 2 415, ,71 92, Zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1 500, ,42 81, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,42 81, Szkolenie pracowników 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,51 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 585, ,51 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,30 94,59

46 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 46 Poz Świadczenia społeczne , ,30 94, Dodatki mieszkaniowe , ,92 98, Świadczenia społeczne , ,92 98, Zasiłki stałe , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,05 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500, ,04 76, , ,29 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 95, Składki na Fundusz Pracy , ,06 73, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,37 97, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 100, Zakup energii , ,39 84, Zakup usług zdrowotnych 500,00 321,50 64, Zakup usług pozostałych , ,16 96, Opłata zakup usług telekom 3 450, ,52 87, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,35 79, Różne opłaty i składki 3 000,00 317,28 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,87 99, Szkolenie pracowników 3 000, ,00 86, Pozostała działalność , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 698, ,00 98,22

47 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 47 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,58 70, Pozostała działalność , ,58 70, Wynagrodzenie osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,67 66, , ,95 92, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 897, ,77 66, Składki na ubezpieczenia społeczne 335,00 319,97 95, Składki fundusz pracy 270,00 179,27 66, Składki na fundusz pracy 48,00 31,95 66, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,09 94, Świetlice szkolne , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, ,56 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 965,55 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 700, ,73 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,51 66, Stypendia dla uczniów , ,00 74, Inne formy pomocy dla uczniów 600,00 600,00 100, Zakup pomocy naukowych , ,51 68, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,33 27, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,16 8, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,71 68,16

48 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 48 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 26, ,00 0,00 0, , ,00 98, Gospodarka odpadami , , , ,18 80, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,33 62, Składki na ubezp społeczne , ,17 36, Składki na fundusz pracy 7 000, ,87 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 61, Zakup usług pozostałych , ,29 92, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 66,40 6, Odpis na ZFŚS 4 900, ,00 100, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 676,00 33, , ,18 89, Oczyszczanie miast i wsi , ,50 50, Zakup usług pozostałych , ,50 50, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 97, Zakup usług pozostałych , ,95 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 3, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 500, ,00 98, Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,99 81, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,45 82, Zakup usług pozostałych , ,29 99,17

49 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 49 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 80, Pozostała działalność , ,24 43, Zakup usług pozostałych , ,24 43, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 99, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , , ,00 96, Obiekty sportowe , , , ,00 95, Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 88, Zakup energii , ,27 41, Zakup usług pozostałych , ,02 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 99, , ,00 100,00 Zakup usług pozostałych 6 500, ,00 98,92 Razem , ,48 Dział Rozdz. Treść Rodzaj: zlecone Plan Wykonanie bieżące majątkowe bieżące majątkowe % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 100, Pozostała działalność , ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 523,00 522,90 99, Różne opłaty i składki , ,01 100,00

50 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 50 Poz Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 132, ,00 100, Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , ,00 78, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 649, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 649, ,00 100, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 69, , ,00 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 176,00 823,00 69, Składki na Fundusz Pracy 117,00 117,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 619, ,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 6 030, ,00 91, Zakup usług pozostałych 5 269, ,00 64, Podróże służbowe krajowe 334,00 251,00 75, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 880, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 552,00 552,00 100, Składki na fundusz pracy 79,00 79,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe 3 230, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 077, ,00 100, Zakup usług pozostałych 138,00 138,00 100, Podróże służbowe krajowe 334,00 334,00 100, Oświata i wychowanie , ,81 99,00

51 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 51 Poz Szkoły podstawowe , ,81 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,81 99, Pomoc społeczna , ,45 97, Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego ,00 97, Świadczenia społeczne , ,13 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 72, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 88, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 646,46 64, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100, Szkolenia pracowników 900,00 659,00 73, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 911, ,36 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 911, ,36 98, Dodatki mieszkaniowe 3 987, ,56 72, Świadczenia społeczne 3 910, ,63 72, Zakup materiałów i wyposażenia 77,00 56,93 73, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Świadczenie społeczne , ,46 96, Świadczenie społeczne , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 678, ,46 54,39 Razem , ,17 97,00 OGÓŁEM , , , ,48 75,76

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo