Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U t.j. ze zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuję: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie ,51 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, - wykonanie ,22 zł; 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego; 3) Informację o stanie mienia komunalnego. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania: 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 2039

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 2039

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 2039

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 2039

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 2039

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 2039

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 2039

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 2039

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 2039

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 2039

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 2039

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 2039

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 2039

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 2039

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 2039

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz. 2039

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz. 2039

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz. 2039

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz. 2039

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz. 2039

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz. 2039

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz. 2039

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz. 2039

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz. 2039

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26 Poz Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 27 Poz Dział Rozdział Paragraf Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 78 Razem , , , ,66 98

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 28 Poz Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 roku REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2014 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 710 Działalność usługowa 4 000, ,00 100, Cmentarze 4 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem: majątkowe 4 000, ,00 100, , ,00 100,0 600 Transport i łączność , ,53 100, Drogi publiczne gminne , ,53 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,53 100,0 majątkowe razem: , ,53 100,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 bieżące razem: majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, , ,76 73, Drogi publiczne gminne , ,76 73, Oświata i wychowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,76 73, , ,37 100, Przedszkola , , ,0 Dotacje celowa otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy , ,37 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów 100,0 między jst majątkowe razem: , ,13 76,0

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 29 Poz Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 600 Transport i łączność , ,12 26, Drogi publiczne gminne , ,12 26, Wpływy z różnych opłat , ,12 26,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 91, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 100, , ,64 74, Pozostałe odsetki , ,64 119, Wpływy z różnych dochodów , ,00 74,0 720 Informatyka 7 110,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 110,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 110,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 100, ,86 126, Urzędy wojewódzkie 100,00 9,30 9, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 9,30 9, Pozostała działalność 2 000, ,56 132, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,56 132,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 71, Straż gminna (Miejska) , ,30 71, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,30 70, Wpływy z różnych opłat 186, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,18 96, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 100, ,90 103, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, ,90 108, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,87 98, Podatek od nieruchomości , ,87 101,1

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 30 Poz Podatek rolny 3 500, ,00 69, Podatek leśny 300,00 263,00 87, Podatek od środków transportowych , ,00 64, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 370,00 18, Wpływy z różnych opłat 200,00 128,00 64, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 105,7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,13 87, Podatek od nieruchomości , ,84 97, Podatek rolny , ,99 97, Podatek leśny 7 000, ,95 110, Podatek od środków transportowych , ,90 98, Podatek od spadków i darowizn , ,00 22, Opłata od posiadania psów , ,00 92, Wpływy z opłaty targowej , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 74, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,20 85, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 66, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,78 87, Wpływy z opłaty skarbowej , ,47 73, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,81 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,70 90, Wpływy z różnych opłat 672,80 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,50 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,50 82,3 758 Różne rozliczenia , ,58 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,58 100, Pozostałe odsetki , ,58 100,3 801 Oświata i wychowanie , ,91 91, Szkoły podstawowe 1 100,00 910,00 82, Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 910,00 82, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,62 92, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0,0

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 31 Poz Wpływy z usług , ,00 91, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja 3 000, ,00 109, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 109, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,29 79, Wpływy z usług , ,29 79,9 852 Pomoc społeczna , ,90 99, Wspieranie rodziny , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,68 93, , ,68 93, , ,51 99, , ,51 99, , ,47 100, , ,47 100, Zasiłki stałe , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,40 99, Wpływy z różnych opłat 200,00 108,40 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 200, ,84 114, Wpływy z usług 8 000, ,23 116, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 68,61 34, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,21 97,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,82 35,5 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,21 97,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,21 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,62 97,9

32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 32 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 327, ,59 94,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,51 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,51 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,51 78,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 40, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2, Pozostałe odsetki 2, Gospodarka odpadami 1 000, ,96 197, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,96 197, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,12 39, Wpływy z różnych opłat , ,12 39, Pozostała działalność 4 072, ,20 49, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 0,00 0,0 bieżące , ,09 95,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,21 81,6 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,46 25, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 25, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,70 89, , ,76 24,8 720 Informatyka , ,99 32, Pozostała działalność , ,99 32, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,99 32, , ,99 32,9

33 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 33 Poz Oświata i wychowanie , ,14 33,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i , ,14 33, Pozostała działalność , ,14 33, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,14 33, , ,14 33,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, , ,00 100,0 majątkowe , ,59 59,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,13 81,4 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące Rolnictwo i łowiectwo , ,91 100, Pozostała działalność , ,91 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,91 100,0 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, , ,00 78, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 649, ,00 100, Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików , ,00 69,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 69, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0

34 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 34 Poz Oświata i wychowanie , ,81 100, Szkoły podstawowe , ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,81 100,0 852 Pomoc społeczna , ,45 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,07 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,07 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,36 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 911, ,36 98, Dodatki mieszkaniowe 3 987, ,56 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 987, ,56 72, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,46 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,46 96,0 bieżące , ,17 96,8 Ogółem: , ,51 86,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,34 81,4

35 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 35 Poz Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 roku Rodzaj: Porozumienia z AR Dział Rozdz. Treść Plan bieżące Plan majątkowe bieżące Wykonanie majątkowe % 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,53 100, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,53 100, Działalność usługowa 4 000, ,00 100, Cmentarze 4 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100,00 Razem 4 000, , , ,53 100,00 Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdz. Treść Plan bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan majątkowe Wykonanie bieżące majątkowe , ,95 100, , ,95 100, Wydatki na pomoc fin między jst , ,95 100, Oświata i Wychowanie , ,00 100, Przedszkola , ,00 100, Wydatki na pomoc fin między jst , ,00 100, Ochrona zdrowia 0,00 0, Szpitale ogólne 0,00 0, Wydatki na pomoc fin między jst 0,00 0, Kultura i ochron dziedz narod , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa jst , ,00 100,00 Razem , , , ,95 100,00 %

36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 36 Poz Rodzaj: własne Dział Rozdz. Treść Plan bieżące Plan majątkowe Wykonanie bieżące majątkowe % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 410, ,83 92, Izby rolnicze 1 410, ,83 92, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 410, ,83 92, Transport i łączność , , , ,23 88, Drogi publiczne gminne , , , ,23 84, Wynagrodzenie bezosobowe 2 000, ,00 85, Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000, ,46 91, Zakup usług remontowych , ,43 15, Zakup usług pozostałych , ,00 21, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,23 89, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 71, Wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,01 93, Różne opłaty i składki 300,00 44,70 14, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 910,00 60, Podatek od towarów i usług , ,00 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 73, Dotacje celowe z budżetu , , Pozostałą działalność , ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,95

37 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 37 Poz Działalność usługowa , ,31 35, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,80 24, Zakup usług pozostałych , ,80 21, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, ,00 37, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,20 34, Zakup usług pozostałych , ,20 34, Cmentarze 6 000, ,31 75, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, ,31 98, Zakup usług pozostałych 4 400, ,00 45, Informatyka , , , ,05 32, Pozostała działalność , , , ,05 32, Zakup usług dostęp do sieci internet 2 400, ,60 98, Szkolenie pracowników 7 110,00 0,00 0, Szkolenie pracowników 1 255,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 32, , ,06 32, Administracja publiczna ,00 0, ,91 81, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,39 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00 300,00 20, , ,17 81, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 80, Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,01 42, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,19 79, Zakup energii , ,42 55,22

38 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 38 Poz Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 78,00 7, Zakup usług pozostałych , ,56 91, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 531,36 35, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,86 94, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000, ,00 100, Szkolenie pracowników 2 000, ,00 66, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 90, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,47 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 16, Zakup usług pozostałych 4 500, ,65 95, Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) , ,23 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, ,00 53, , ,59 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 71, Składki na Fundusz Pracy , ,90 53, Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 1 500, ,00 68, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 77, Zakup energii , ,39 62, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 372,50 12, Zakup usług pozostałych , ,58 97, Zakup usług do internetu 1 500,00 0,00 0,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 39 Poz Opłaty za usługi telef. komórkowej , ,54 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,11 90, Podróże służbowe krajowe , ,74 45, Różne opłaty i składki , ,00 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 750,00 75, Szkolenie pracowników , ,00 53, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,14 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 60, Zakup usług pozostałych , ,35 73, Różne opłaty i składki 3 000, ,06 88, Pozostała działalność , ,73 97, Wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne , ,20 99, Różne opłaty i składki 4 000, ,53 48, Bezpieczeństwo publiczne , , , ,00 75, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 70, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 564,30 56, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,26 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 70, Zakup energii , ,95 69, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 851,50 42, Zakup usług pozostałych , ,27 99,11

40 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 181,44 36, Różne opłaty i składki , ,00 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 95, Obrona cywilna 2 600, ,23 61, Zakup energii 500,00 69,23 13, Zakup usług pozostałych 1 600, ,00 96, Szkolenie pracowników 500,00 0,00 0, Straż Miejska , ,52 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 71, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,98 57, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,07 78, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,72 65, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 832,47 41, Różne opłaty i składki 500,00 360,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, ,00 75, Szkolenie pracowników 3 000,00 500,00 16, Obsługa długu publicznego , ,15 58, Obsługa papierów wartościowych , ,15 58, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 50, Odsetki od samorządowych kredytów , ,15 59,18

41 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 41 Poz Oświata i wychowanie , , , ,39 97, Szkoły podstawowe , ,26 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, ,00 98, , ,27 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy , ,59 99, Wynagrodzenie bezosobowe 3 900, ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 200, ,97 98, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,50 97, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 552,79 92, , ,63 98, , ,31 94, Podróże służbowe krajowe 1 200, ,20 97, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 99, Szkolenie pracowników 4 400, ,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,63 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 900, ,16 98,89

42 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 42 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 87, Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,04 79, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 100, , ,82 99, Przedszkola , , , ,74 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0,00 0, , ,16 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 95, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,78 93, Składki na Fundusz Pracy , ,83 80, Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 1 800, ,00 68, Wynagrodzenie bezosobowe 9 000, ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 99, Zakup środków żywności , ,02 85, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 900, ,99 98, Zakup energii , ,29 84, Zakup usług zdrowotnych 2 700, ,50 66, Zakup usług pozostałych , ,20 96, Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,80 73, , ,54 88, , ,27 67, Podróże służbowe krajowe 1 800, ,85 65, Odpis na ZFŚS , ,59 99, Szkolenie pracowników 4 000, ,00 71,25

43 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 43 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 93, Gimnazja , ,13 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 280, ,88 100, , ,99 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 92, Składki na Fundusz Pracy , ,48 89, Wynagrodzenie bezosobowe 1 680, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,00 100, Zakup energii , ,05 86, Zakup usług zdrowotnych 2 170, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,31 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,34 97, ,00 891,21 89, , ,20 93, Podróże służbowe krajowe 1 800, ,40 96, Różne opłaty i składki 4 033, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,90 95, Zakup usług pozostałych , ,90 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 900, ,60 97, Zakup usług pozostałych 2 500, ,60 99, Szkolenie pracowników 1 400, ,00 94,29

44 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 44 Poz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,80 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 92, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,46 92, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,69 99, Zakup środków żywności , ,26 95, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 682, ,72 99, Pozostała działalność , , , ,65 99, Stypendia dla uczniów , ,00 92, Wynagrodzenie bezosobowe 1 600, ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Odsetki od dotacji wykorz. niezg 36,00 36,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99, Inwestycje jednostek budżetowych , ,39 96, Ochrona zdrowia , ,07 79, Programy polityki zdrowotnej 300,00 280,00 93, Zakup usług zdrowotnych 300,00 280, ,00 93, Zwalczanie narkomanii , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 70, przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 81,48 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200, ,36 81, Składki na Fundusz Pracy 900,00 638,43 70, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 83,99

45 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 45 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 80, Zakup środków żywności , ,72 57, Zakup usług pozostałych , ,00 57, Zakup usług dostęp do sieci internet 2 000, ,33 55, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 898,80 89, Różne opłaty i składki 4 000, ,16 28, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 160,00 16, Pomoc społeczna , ,21 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,30 99, Zakup usług przez jednostki samorządowe , ,30 99, Rodziny zastępcze 2 415, ,71 92, Świadczenia społeczne 2 415, ,71 92, Zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1 500, ,42 81, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,42 81, Szkolenie pracowników 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,51 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 585, ,51 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,30 94,59

46 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 46 Poz Świadczenia społeczne , ,30 94, Dodatki mieszkaniowe , ,92 98, Świadczenia społeczne , ,92 98, Zasiłki stałe , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,05 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500, ,04 76, , ,29 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 95, Składki na Fundusz Pracy , ,06 73, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,37 97, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 100, Zakup energii , ,39 84, Zakup usług zdrowotnych 500,00 321,50 64, Zakup usług pozostałych , ,16 96, Opłata zakup usług telekom 3 450, ,52 87, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,35 79, Różne opłaty i składki 3 000,00 317,28 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,87 99, Szkolenie pracowników 3 000, ,00 86, Pozostała działalność , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 698, ,00 98,22

47 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 47 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,58 70, Pozostała działalność , ,58 70, Wynagrodzenie osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,67 66, , ,95 92, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 897, ,77 66, Składki na ubezpieczenia społeczne 335,00 319,97 95, Składki fundusz pracy 270,00 179,27 66, Składki na fundusz pracy 48,00 31,95 66, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,09 94, Świetlice szkolne , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, ,56 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 965,55 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 700, ,73 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,51 66, Stypendia dla uczniów , ,00 74, Inne formy pomocy dla uczniów 600,00 600,00 100, Zakup pomocy naukowych , ,51 68, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,33 27, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,16 8, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,71 68,16

48 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 48 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 26, ,00 0,00 0, , ,00 98, Gospodarka odpadami , , , ,18 80, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,33 62, Składki na ubezp społeczne , ,17 36, Składki na fundusz pracy 7 000, ,87 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 61, Zakup usług pozostałych , ,29 92, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 66,40 6, Odpis na ZFŚS 4 900, ,00 100, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 676,00 33, , ,18 89, Oczyszczanie miast i wsi , ,50 50, Zakup usług pozostałych , ,50 50, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 97, Zakup usług pozostałych , ,95 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 3, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 500, ,00 98, Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,99 81, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,45 82, Zakup usług pozostałych , ,29 99,17

49 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 49 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 80, Pozostała działalność , ,24 43, Zakup usług pozostałych , ,24 43, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 99, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , , ,00 96, Obiekty sportowe , , , ,00 95, Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 88, Zakup energii , ,27 41, Zakup usług pozostałych , ,02 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 99, , ,00 100,00 Zakup usług pozostałych 6 500, ,00 98,92 Razem , ,48 Dział Rozdz. Treść Rodzaj: zlecone Plan Wykonanie bieżące majątkowe bieżące majątkowe % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 100, Pozostała działalność , ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 523,00 522,90 99, Różne opłaty i składki , ,01 100,00

50 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 50 Poz Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 132, ,00 100, Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , ,00 78, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 649, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 649, ,00 100, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 69, , ,00 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 176,00 823,00 69, Składki na Fundusz Pracy 117,00 117,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 619, ,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 6 030, ,00 91, Zakup usług pozostałych 5 269, ,00 64, Podróże służbowe krajowe 334,00 251,00 75, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 880, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 552,00 552,00 100, Składki na fundusz pracy 79,00 79,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe 3 230, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 077, ,00 100, Zakup usług pozostałych 138,00 138,00 100, Podróże służbowe krajowe 334,00 334,00 100, Oświata i wychowanie , ,81 99,00

51 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 51 Poz Szkoły podstawowe , ,81 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,81 99, Pomoc społeczna , ,45 97, Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego ,00 97, Świadczenia społeczne , ,13 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 72, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 88, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 646,46 64, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100, Szkolenia pracowników 900,00 659,00 73, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 911, ,36 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 911, ,36 98, Dodatki mieszkaniowe 3 987, ,56 72, Świadczenia społeczne 3 910, ,63 72, Zakup materiałów i wyposażenia 77,00 56,93 73, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Świadczenie społeczne , ,46 96, Świadczenie społeczne , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 678, ,46 54,39 Razem , ,17 97,00 OGÓŁEM , , , ,48 75,76

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo