Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC)"

Transkrypt

1 Grel kosruowaie pęli Symulacje Moe Carlo (MC) W Grelu, aby przyspieszyć pracę, wykoać iesadardową aalizę (ie do wyklikaia ) możliwe jes użycie pęli. Pęle realizuje komeda loop, kóra przyjmuje zesaw iych komed w sposób blokowy i wykouje je zgodie z zadaą ilością powórzeń. Ogóla składia jes asępująca: loop wyrażeie-korolujące [ --progressive --verbose --quie ] loop body edloop wyrażeie korolujące jes o sposób, w jaki pęla będzie zadawaa. Składia Grela przewiduje pięć główych ypów akich wyrażeń: pęle zliczające, pęle while, pęle ideksowae, pęle foreach i pęle for. Pęle zliczające, o pęle, kóre wykoują się bezpośredio określoą ilość razy. W ym przypadku, wyrażeiem korolującym jes liczba aurala (p. loop 500), bądź eż azwa umeryczej zmieej z bazy daych (loop zmiea). W przypadku zmieej z bazy daych, domyślie Grel spodziewa się, że jes oa skalarem i jej warość usala liczbę powórzeń pęli. Jeśli jedak zmiea jes wekorem warości, o Grel bierze pierwszy jego eleme. Poado, gdy wybraa warość ie jes liczbą całkowią, o jes do akiej zaokrąglaa. Np.: ger a=0 loop 0 a=a+ edloop pri a Pęle while, o pęle, w kórych wyrażeie korolujące przybiera formę ierówości. Lewą sroą ej ierówości powia być zmiea z bazy daych, zaś prawą skalar lub ia zmiea. Przykładowo, pęla: loop essdiff>0.000 będzie się wykoywać, że zmiea essdiff będzie rówa lub miejsza iż liczba 0,000. Pęle ideksowae, o pęle, kórych powórzeia ideksujemy w ramach ych pęli worzoa jes dodakowa zmiea, kóra zawiera iformację o umerze powórzeia. Składia pęli jes asępująca: loop i=a..b gdzie A i B są liczbami auralymi, akimi, że B-A saowi liczbę powórzeń pęli. Zmiea ideksująca przyjmuje więc aurale warości z przedziału <A;B>. Moża zarówo

2 odwoływać się do warości zmieej ideksującej i, jak i wykorzysywać ją do budowaia zmieych eksowych. Oo przykłady: ope greee4_ loop i=..6 smpl (ui=i) --resric --replace summary edloop oraz: ope greee4_ loop i=..3 smpl (ui=i) --resric --replace ger C$i=C ger Q$i=Q ger PF$i=PF ols C$i cos Q$i PF$i edloop Pęle ideksowae częso zajdują zasosowaie przy operacjach a zmieych saowiących wekory lub macierze. Przykładem (choć będą lepsze) jes wyzaczeie średiej warukowej i odchyleia sadardowego warukowego: ope greee_ /*dyskreyzacja zmieej Z8:*/ discree Z8 /*poiższa formuła, pomimo ego, że powia - ie działa (choć powia działać od wersji.6.): /*v8 = values(z8)*/ /*powia oa zwracać wekor warości zmieej Z8*/ /*o iedociągięcie Grela obejdziemy "ręczie":*/ /*Z8 przyjmuje warości {,,3,4,5}. Swórzmy więc wekor kolumowy zawierający e warości:*/ marix v8={;;3;4;5} = rows(v8) /*ilość warości w v8*/ loop for i=.. scalar xi = v8[$i] smpl (Z8=xi) --resric --replace #ograiczeie próby #usaleie formau wyświeleia saysyk i usaleie samych saysyk: prif "mea(y Z8 = %g) = %8.5f, sd(y Z8 = %g) = %g\", \ xi, mea(y), xi, sd(y) edloop Pęle foreach rówież używają ideksowaia, z ymże zmieymi ideksującymi są koleje eksowe elemey z lisy. Składia jes asępująca: loop foreach i lisa Przykładowo mamy:

3 ope daa4-7 loop foreach i uemp cig spiris ols chd cos $i #wykoae zosaą 3 regresje sopy umieralości a sałej i #jedej z rzech zmieych objaśiających edloop Pęle for, mają asępującą składię: loop for (r=a ; r (<, >, >=, <=) b ; r (+=, -=) c), gdzie a jes warukiem począkowym dla zmieej korolującej pęlę r, b jes warukiem końcowym, zaś c jes wielkością przyrosu lub zmiejszeia się r. Przykładowo: loop for (rr=-pi ; rr<pi ; rr+=0.) Opcje - -verbose - -quie oraz - -progressive wsawiae po wyrażeiu korolującym pęlę, odpowiedio zmuszają Grela do drukowaia wszyskich sadardowo pojawiających się w wyiku działaia komed komearzy, powsrzymują go od ego, zaś opcja --progressive używaa jes przy symulacjach Moe Carlo i w użyeczy sposób modyfikuje działaie komed ols oraz pri i sore. SYMULACJE MONTE CARLO Symulacje sochasycze, o echiki umerycze polegające a przedsawiaiu zagadień maemayczych za pomocą szeregu realizacji zmieych losowych. Meoda Moe Carlo zaś, polega a umeryczym rozwiązywaiu pewych problemów poprzez przeprowadzaie symulacji sochasyczych. Liczby pseudolosowe: Są o liczby geerowae przez fukcję deermiisyczą, jedak w prakyce ieodróżiale od liczb losowych. Oczywiście, jeśli koś za formułę, o jes w saie przewidzieć koleją warość, ale iezajomość formuły w zasadzie o uiemożliwia. Czy widać w jaki sposób zosały wygeerowae e liczby? -,, 7, 5, A e? 3, 69, 87,, 3, 9, 67, 4,? Okazuje się, że i jede i drugi szereg wygeeroway zosał przy użyciu ściśle deermiisyczej fukcji. Różica polega a ym, że o ile w pierwszym przypadku koleja warość szeregu jes sosukowo ławo przewidywala, o yle w drugim przypadku jes o iezmierie rude zadaie, by usalić fukcję geerującą dae. Część maeriałów w oparciu o Charemza i Deadma Nowa ekoomeria, PWE Warszawa 99

4 Fukcje e o: i. = 3 i = 0,,,... i. i + i 0 = 3 (mod 00) = 3, gdzie x (mod a ) o resza z dzieleia x przez a. Czyli 7(mod 5) =, bo 7/5= 3, a więc resza o. Mamy więc przykładowo: 5 = 3 (mod00) = 3 3(mod 00) = 69(mod 00) = 69 0 = 3 (mod00) = 3 69(mod 00) = 587(mod 00) = 87 = 3 (mod00) = 3 87(mod 00) = 00(mod 00) = 3 Liczba 3 w drugiej fukcji oraz 0 = 3 azywae są ziarami geeraora (seeds). Waże jes, że od wyboru ziare oraz (mod a ) zależy realizacja orzymaego procesu, kóra może pozosawiać losowości wiele do życzeia: = 7 (mod 0) = 3 daje 3,, 7, 9,, 7, 9,, 7, 9 i+ i 0 /*być może waro pokazać jak sumując zmiee z rozkładu jedosajego moża dosać zmieą z rozkładu ormalego zadaie do przemyśleia w domu*/ Szadarowym już przykładem prosego zasosowaia symulacji Moe Carlo jes wyzaczeie liczby π. Wiadomo, że π = 3,459..., jedak aszym zadaiem jes zaleźć umerycze oszacowaie ej liczby. Doskoale wiadomo, że pole koła moża wyzaczyć ze wzoru: = π r, gdzie r saowi promień ego koła. Widać więc, że jeśli przyjmiemy, że r =, o Pk = π. Jak więc skosruować asz eksperyme? Możemy wpisać o koło w figurę, kórej pole zamy wedy sosuek pola koła do pola ej figury, przemożoy przez pole figury P π powiie być rówy liczbie π ( = a (dla r = ) = a π = ap ). P P Jako figurę ajprościej wybrać kwadra: Pk

5 Koło jes wpisae w kwadra o boku (promień koła eż jes rówy ). Dodakowo, dla usaleie uwagi, wszysko zaprezeowae jes w układzie współrzędych, kórego środek jes w środku koła. Jak eraz mógłby wyglądać eksperyme? Moglibyśmy losowo wybrać z zaprezeowaego fragmeu układu współrzędych, powiedzmy, 00 puków. Część z ich ależała będzie do koła, część ie. Będziemy jedak w saie swierdzić jaki proce losowo wybraych puków ależał do koła. Te sam proce pola kwadrau powiie przybliżać liczbę π. Oczywise jes, że jakość przybliżeia rosła będzie z ilością wybraych puków zajmijmy się więc od razu zamias seką dziesięcioma ysiącami puków. Skryp w Grelu (wersja.6.0) mógłby wyglądać ak: seed 990 ger suma=0 loop 0000 ger xx=*uiform()- #geerujemy puky ger yy=*uiform()- # *uiform() wygeerowałoby zmieą z rozkładu #jedosajego a przedziale (0;). Odejmujemy jedykę, #że zmieić e przedział a (-;), zgodie z #aszym przypadkiem if (xx^+yy^<=) suma=suma+ edif edloop #zliczaie puków, kóre wpadły do koła ger pi_obl=(suma/0000)*4 #bo pole kwadraa=4 ZADANIE Wiemy, że całka: 3 ( x + x) dx = x + x = , x= 0 0 Sosując meodę Moe Carlo, spróbuj umeryczie scałkować podaą fukcję a podaym przedziale. Sprawdzaie własości MNK za pomocą symulacji MC Sosując symulacje Moe Carlo możemy sprawdzić jak precyzyje są oszacowaia MNK (Meody Najmiejszych Kwadraów). Załóżmy, że wygeerujemy zmiee objaśiające (przyjmijmy, że będą dwie e zmiee - x i x ) z rozkładu jedosajego a jakimś przedziale (dla usaleia uwagi: a przedziale (0;30)). Wygeerujemy jeszcze wekor zaburzeń losowych ε z rozkładu sadardowego ormalego. Późiej swórzmy zmieą objaśiaą, y, zgodie z rówaiem: y = 5 + 0x 3x + ε i =,,..., 00 i i i i Mamy eraz po 00 obserwacji (warości) zmieych y, x, x i błędu losowego.

6 A eraz załóżmy, że ie wiemy w jaki sposób wygeeroway zosał y. Przeprowadzimy regresję liiową zgodie z rówaiem: y = β + β x + β x + ε i 0 i i i Oszacowaia paramerów ej regresji (azwijmy je b0, b, b ) przy użyciu MNK (mamy warości y, x, x ) powiy być bliskie zaym am warościom rówym odpowiedio 5, 0 i -3. Jedokroe powórzeie akiego eksperymeu może jedak wypaczyć jego wyiki realizacje błędów losowych (ε ) mogą przypadkowo zaburzać rezulay. Powórzmy w akim razie e eksperyme 000 razy, w każdym kroku geerując a owo wekor błędów losowych (ε ) (warości x i x wygeerowae a począku eksperymeu pozosaą iezmieioe w czasie jego rwaia zmiee objaśiające mają być z góry usaloe ), a więc rówież wekor warości zmieej objaśiaej y, gdyż zależy o od realizacji ε. W ramach każdego powórzeia eksperymeu, jako jego wyik pojawiać się będzie zesaw oszacowań b0, b, b, kóry zapisywać będziemy do pliku. Dodakowo zapisujemy do ego samego pliku współczyik deermiacji każdego modelu (saysyk poesymacyjych możemy wygeerować zaczie więcej, ale o ie o o uaj chodzi już sam R zapisywać będziemy iejako dla zaspokojeia ciekawości). Po zakończeiu eksperymeu powiiśmy mieć owy plik z 000 obserwacji dla b0, b, b i R. Eksperyme e realizuje skryp MNK (moża zobaczyć jak wyglądałby przebieg jedego powórzeia pęli: MNK_bezpęli ). Proszę go oworzyć i przeaalizować. W wyiku działaia eksperymeu widzimy, że MNK ie powoduje sysemayczych błędów przy szacowaiu paramerów. Czy jedak oszacowaia są zgode? Przypomijmy defiicję zgodości: Esymaor b (gdzie jes ilością obserwacji w pojedyczym eksperymecie a więc u as =00) parameru β jes zgody, jeśli: ( ) plim b = β Czyli dla dowolie małego ε : lim Pr b β < ε = ( ) Z czego, z kolei wyika, że: var( b ) 0 oraz E( b ) β Więc: BIAS( b ) = E( b β ) 0 [ ] RMSE( b ) = var( b ) + E( b β ) 0 (RMSE = Roo Mea Squared Error) Zajmijmy się dla przykładu esymaorem parameru β. RMSE dla esymaora b możemy dalej wyrazić w aszym przypadku jako: [ ] 000 j ( ) 000 j RMSE( b ) var( ) ( ) ( ) = b + E b β = b j β = b j b BIAS = + =

7 j gdzie b ozacza realizację b w j-ym eksperymecie. Obciążeie zapiszemy wedy: 000 j BIAS b β = b β 000 j= Wzory e moża oczywiście ławo zasosować rówież dla esymaorów paramerów β 0 i β, jak rówież uogólić dla przypadku m-eksperymeów (a ie kokreie 000). Na asze porzeby powiy oe jedak w zupełości wysarczyć. Policzmy BIAS oraz RMSE dla aszego przypadku (skryp BIAS_RMSE ). I co? Oszacowaia są zgode? Ciężko a razie powiedzieć, gdyż miały oe zbiegać do pewych warości dla odpowiedio dużego. Przeprowadzeie ej symulacji dodakowo dla =0, =00 oraz =500 pozwala zesawić abelkę: =0 =00 =00 =000 BIAS -0,0057-0,0039-0, ,00053 RMSE 0,075 0,04 0, ,0080 Jak widać, oszacowaia są więc zgode, bo w miarę zwiększaia próby, zbiegają do spodziewaych warości. Przypomieie: proces auoregresyjy (AR) Proces auoregresyjy rzędu p, AR(p), moża zapisać jako: y µ β y β y β y ε = p p + Zajmiemy się procesami AR(), a więc: y = µ + β y + ε Co po wykluczeiu z aalizy sałej (zw. dryfu), możemy zapisać jako: y = β y + ε Okazuje się, że w przypadku akiego procesu, jego sacjoarość (co o akiego było?) zależy od warości parameru β. Wyróżiamy przypadki:. β =0 wedy proces y sprowadza się do: y = ε, gdzie ε IID(0, σ ) Proces aki azywamy białym szumem (whie oise). Biały szum jes, oczywiście, sacjoary.. β < wedy proces y eż jes sacjoary

8 3. β wedy proces y jes iesacjoary. Najciekawszym podprzypadkiem jes zw. proces błądzeia losowego (radom walk), dla kórego β =, a więc: y = y + ε Jak moża by wygeerować proces AR() w Grelu? Owórz skryp AR_ge. Zobacz wykres ego procesu. To samo zrób ze skrypami WhieNoise_ge oraz RadomWalk_ge. Eksperyme Newbold a-davies a Dość powszecha jes wiedza, że ie powio się przeprowadzać regresji MNK dla iesacjoarych zmieych, zaś ie ma akich przeciwwskazań dla zmieych sacjoarych. Czy ie jes o ylko czcze gadaie i dmuchaie a zime? Odpowiedzią a o pyaie może być eksperyme Newbold a- Davies a. Polega o a wykoaiu kilku kroków. Oo oe:. Geerujemy asępujące szeregi: x = x + ε y = y + ε dla =,,, 50 (dla usaleia uwagi T=50) gdzie ε, ε są błędami losowymi (białym szumem). Dla usaleia uwagi, przyjmijmy że ε, ε N(0,). Wyika z ego oczywiście, że szeregi x i y są procesami błądzeia losowego, a więc, jak już wiemy, są iesacjoare.. Przeprowadzamy regresje: ε = β ε + blad a. s b. y = βs x + blad Wyraźie widać, że regresja a jes dla zmieych sacjoarych, zaś b dla iesacjoarych (sąd sosowe subskrypy przy paramerach). UWAGA! Zarówo w regresji a, jak i w regresji b zmiea objaśiająca ie powia mieć żadego wpływu a zmieą objaśiaą! 3. Wyzaczamy saysyki esujące isoość zmieej w modelu dla ych dwóch regresji możemy wyzaczyć odpowiedio ( b s ) i ( b s ). Wyzaczamy rówież saysykę Durbia- Wasoa - DW a i DW ( DW = b T = ( e e ) T = e 4. Kroki -3 powarzamy dużą ilość razy (powiedzmy 000), orzymując w e sposób zmiee ( b s ) i ( b s ) oraz DW a i DW b. ).

9 Dla zmieych ( b s ) i ( b s ), o kórych z eorii ekoomerii wiemy, że powiy mieć rozkład -Sudea o N-K sopiach swobody (u as N-K, o T-=49) obliczamy saysyki opisowe. Dodakowo obliczamy dla ich perceyl odrzuceń hipoezy zerowej (dla α = 0,05 ), co wiemy, że asępuje w ogoach rozkładu, a więc poiżej,5 i powyżej 97,5 perceyla. Iymi słowy musimy zliczyć ilość przypadków, dla kórych: ( bs ) < 0,05 ( T ) ( bs ) < 0,05 ( T ) oraz ( b ) > ( T ) ( b ) > ( T ) s 0,975 s 0,975 Wiadomo rówież, że 0,05 (49) =,0 (asz przypadek). W końcu, aby zaleźć prawdziwą warość kryyczą, sorujemy rosąco ( b s ) i ( b s ) oraz zajdujemy warość,5 perceyla (czyli dla aszych posorowaych szeregów ( b s ) i ( b s ), kórych długość, zgodie z usaleiami rówa jes 000, perceyl e, o średia z obserwacji r 50 i 5). Eksperyme Newbolda-Davisa oprogramoway jes w skrypcie Newbold-Davies a jego wyiki opracowae w ND_wyiki. Oo wyiki: eoreyczy_eoreyczy (49) eoreyczy_geeroway (49) Regresja 'a' (s) Regresja 'b' (s) średia 0 0,008-0,034 5,47 odch. s.,0,08 9, skośość 0 0,034-0,03 0,564 kuroza 0,5 0,53-0,54,094,5 perceyl -,0 -,00 -,98-0,08 % przypadków w obszarze kryyczym 5% średio 5% (w zależości od seeda) 4,0% 8% DW,96 0,8 Z wyików eksperymeu Newbolda-Daviesa widać, że o ile saysyki esowe w regresji dla zmieych sacjoarych mają spodzieway rozkład, o yle w regresji dla zmieych iesacjoarych ich rozkład będzie zupełie iy, co prowadzi do zaczie częsszego odrzucaia hipoezy zerowej, a więc do uzawaia zmieej objaśiającej za isoą.

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 00 EWA DRABIK ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM. WSTĘP W iektórych grach bilas ryzyka, strat i zagrożeń przewyższa

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KRYTERIU OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTE OTYWACYJNY PTE ORAZ INIALNY WYÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Urząd Komsj Nadzoru Fasowego Warszawa 0 DEPARTAENT NADZORU INWESTYCJI EERYTALNYCH

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo