Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie"

Transkrypt

1 Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie

2 Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem, z jakim w zadaym przedziale zajdzie się dowoly pomiar z serii, azywa się poziomem ufości, a przedział przedziałem ufości. W przedziale <X-σ, X+σ> mieści się 68,26% wyików z serii. W przedziale <X-2σ, X+2σ> mieści się 95,45% wyików z serii. W przedziale <X-3σ, X+3σ> mieści się 99,73% wyików z serii

3 Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: - 3 -

4 Niepewość pomiaru: Niepewość pomiaru jest parametrem związaym z wyikiem pomiaru charakteryzującym rozrzut wartości, które moża w sposób uzasadioy przypisać wielkości mierzoej. Wielkości mierzoe są szczególymi wielkościami, których wartość ależy określić poprzez pomiar. Przy wzorcowaiu mamy zwykle do czyieia tylko z jedą wielkością mierzoą, azywaą rówież wielkością wyjściową Y, która jest związaa z wielkościami wejściowymi X i (i = 1, 2,..., ) fukcją: Y = f (X 1, X 2,..., X ) Fukcja pomiaru f opisuje zarówo metodę pomiarową jak i metodę obliczeiową. Podaje oa, jak z wartości wielkości wejściowych X i otrzymuje się wartość wielkości wyjściowej Y. Niepewość pomiaru związaa z estymatami wielkości wejściowych jest obliczaa metodą typu A lub typu B

5 Niepewość pomiaru: Metoda typu A obliczaia iepewości stadardowej jest metodą, w której iepewość jest obliczaa za pomocą aalizy statystyczej serii obserwacji. Niepewość stadardowa jest w tym przypadku odchyleiem stadardowym eksperymetalym średiej otrzymaej metodą uśrediaia lub odpowiedią aalizą regresji. Metoda typu B obliczaia iepewości stadardowej jest metodą, w której iepewość jest obliczaa iym sposobem iż aaliza statystycza serii obserwacji. W takim przypadku obliczaie iepewości oparte jest a iego rodzaju przesłakach aukowych

6 Niepewość pomiaru: Metodę typu A obliczaia iepewości stadardowej stosuje się wtedy, gdy istieje możliwość przeprowadzeia w idetyczych warukach pomiarowych wielu iezależych obserwacji jedej z wielkości wejściowych. Jeżeli rozdzielczość procesu pomiarowego jest wystarczająca, otrzymae wyiki charakteryzuje zauważaly rozrzut. Obliczaie iepewości stadardowej metodą typu B jest obliczaiem iepewości związaej z estymatą x i wielkości wejściowej X i ią metodą iż aaliza statystycza serii obserwacji. Niepewość stadardowa jest określaa za pomocą aalizy aukowej opartej a wszystkich dostępych iformacjach a temat możliwej zmieości X i. W tej kategorii iformacji mogą zajdować się: dae uzyskae z wcześiej przeprowadzoych pomiarów, posiadae doświadczeie lub ogóla zajomość zachowaia się i właściwości odpowiedich materiałów i przyrządów pomiarowych, specyfikacje produceta, dae uzyskae ze świadectw wzorcowaia i z iych certyfikatów, iepewości związae z daymi odiesieia, uzyskae z podręczików

7 Niepewość pomiaru: W praktyce istieje wiele możliwych źródeł iepewości pomiaru, są to między iymi: a) iepeła defiicja wielkości mierzoej, b) iedoskoała realizacja defiicji wielkości mierzoej, c) iereprezetatywe pobieraie próbek, tz. mierzoa próbka ie jest reprezetatywa dla defiiowaej wielkości mierzoej, d) iepeła zajomość wpływu waruków środowiskowych a procedurę pomiarową lub iedoskoały pomiar parametrów charakteryzujących te waruki, e) subiektywe błędy w odczytywaiu wskazań przyrządów aalogowych, f) skończoa rozdzielczość lub próg pobudliwości przyrządu, - 7 -

8 Niepewość pomiaru: W praktyce istieje wiele możliwych źródeł iepewości pomiaru, są to między iymi: g) iedokładie zae wartości przypisae wzorcom i materiałom odiesieia, h) iedokładie zae wartości stałych i iych parametrów, otrzymaych ze źródeł zewętrzych i stosowaych w procedurach przetwarzaia daych, i) upraszczające przybliżeia i założeia stosowae w metodach i procedurach pomiarowych, j) rozrzut wartości wielkości mierzoej uzyskaych podczas obserwacji powtarzaych w warukach pozorie idetyczych

9 Błąd średi: Średi błąd kwadratowy wyzaczamy zgodie z zależością: gdzie: X - wartość zaa daej wielkości. Jeżeli ie zamy mierzoej wielkości X możemy zastąpić ją średią arytmetyczą pomiarów y 0, poieważ jest oa jej ajlepszym przybliżeiem. Wówczas średi błąd kwadratowy pomiaru x i (i=1,2,..,) wyiesie: gdzie: x i1 x i m m i1 i1 Prawdopodobieństwo popełieia błędu średiego wyosi 68,3%. X x x x 1 i i 2 2,, - 9 -

10 Błąd średi średiej arytmetyczej: Błąd średi średiej arytmetyczej wyzaczamy przy pomocy zależości: lub iaczej średia x i1 m ' jest obarczoa błędem: x x i ( 1) 2 m ' m

11 Błąd maksymaly: Błąd maksymaly pomiaru jest to błąd uzay za wartość graiczą błędów przypadkowych: mmax 3 m Prawdopodobieństwo pojawieia się błędu w graicach od wyosi 99,7%. 3 m do 3 m Prawdopodobieństwo popełieia błędu większego co do wartości bezwzględej iż wyosi 0,3%. 3 m

12 Błąd przecięty: Błędem przeciętym pomiaru azwao średią arytmetyczą bezwzględych wartości błędów w daej serii obserwacji: i1 x x i Między błędem średim a przeciętym istieje astępująca zależość: m 1,

13 Błąd prawdopodoby: Błędem prawdopodobym pomiaru σ mp azywa się taką wartość błędu, która spełia waruek, iż zarówo prawdopodobieństwo wystąpieia błędu ie przekraczającego wartości σ mp, jak też błędu przekraczającego tę wartość jest rówe i wyosi 50%: mp 0,6745 m 2 3 m

14 Średi rówoległobok błędów: Dokoując pomiarów dwuwymiarowych (2D) (p. pozycje a odwzorowaych powierzchiowo systemach odiesieia w awigacji, geodezji, iżyierii ruchu morskiego, hydrografii, oceaotechice), przy założeiu, że pomiary w obu wymiarach mają rozkład Gaussa uzyskujemy miary dokładości w postaci rówoległoboku błędów, elipsy błędów lub koła błędów błędu kołowego. Prawdopodobieństwo zalezieia się w średim rówoległoboku błędów: P 0,683 0,683 0,466 lub 46,6%

15 Średia elipsa błędów: 1 P 1 e 2, a+b V 2 ogólie: V 1 P c 2 1 e 2, m l1 b a-b V 2 liia poz. 1 V 2 V 2 dla: c = 1 P = 39,3% a m l2 c = 1,41 P = 63,2% V 1 c = 1,5 P = 67,5% c = 2 P = 86,5% liia poz. 2 c = 2,45 P = 95,0% c = 3 P = 98,9% a+b a a a-b b b a-b gdzie e = 2, jest podstawą logarytmu aturalego

16 Średi błąd kołowy:

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Definicje: Pojęciami związanymi z metodami diagnozowania procesów i oceny ich bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo