Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie rafych decyzji doyczących jej rozwoju. Rozwoju firmy dokouje się zasadiczo poprzez realizację długoermiowych przedsięwzięć iwesycyjych, kóre przyiosą zysk, ale wymagają zgromadzeia iezbędego kapiału do sfiasowaia akładów począkowych. Decyzję o podjęciu realizacji określoego przedsięwzięcia iwesycyjego podejmuje się a podsawie aalizy opłacalości owych projeków iwesycyjych. A. Meoda warości bieżącej eo iwesycji Meoda warości bieżącej eo iwesycji pozwala wyzaczyć bieżącą warość zysków z iwesycji orzymaą przez zdyskoowaie, oddzielie dla każdego okresu (roku), różicy między wpływami i wydakami pieiężymi w całym okresie realizacji i eksploaacji iwesycji, przy określoym i sałym poziomie sopy dyskoowej: Warość bieżąca eo iwesycji = Warość bieżąca płaości - Iwesycja począkowa Iwesycja począkowa jes kapiałem począkowym zaiwesowaym w przedsięwzięcie. Warość bieżąca płaości (przepływów pieiężych)- wyzaczaa się dla płaości regularych według 1 CFi i i= 1 (1+ d) wzoru: CFi przewidywae przepływy pieięże eo (czyli: wpływ wydaek) w kolejych okresach czasu (CF Cash Flow), d - sopa dyskoowa, - liczba okresów (p. la) w rozważaym horyzocie czasowym (realizacji iwesycji). Warość bieżącą eo iwesycji dla płaości regularych możemy obliczyć sosując fukcję NPV 1 (ag. Ne Prese Value) isiejącą w programie Excel: Warość bieżąca eo iwesycji = NPV(sopa; warość1; warość2;...) Iwesycja począkowa sopa sała sopa dyskoowa we wszyskich okresach płaości, warość1, warość2,... warości przepływów pieiężych (wpływy wydaki) w całym okresie realizacji i eksploaacji iwesycji. (przyjmuje się, że warość1, warość2,... są rówomierie rozmieszczoe w czasie, a ich płaości przypadają a koiec każdego okresu). Podejmowaie decyzji przy użyciu warości bieżącej eo iwesycji: 1. Przedsięwzięcie iwesycyje jes opłacale wedy i ylko wedy, gdy warość bieżąca eo iwesycji jes większa lub rówa zero 2 ( 0): gdy warość bieżąca eo iwesycji jes dodaia (> 0), o ozacza o, że sopa reowości daego przedsięwzięcia jes wyższa od sopy graiczej, określoej przez sopę dyskoową, jeżeli warość bieżąca eo iwesycji jes rówa zero, o aalizoway projek i projeky aleraywe (p. lokaa kapiału iwesycyjego w baku) są rówoważe, w przypadku gdy kilka projeków iwesycyjych charakeryzuje się dodaią warością bieżącą eo iwesycji, o do realizacji powiiśmy wybrać projek iwesycyjy, dla kórego warość bieżąca eo iwesycji jes ajwiększa. 2. Jeżeli warość bieżąca eo iwesycji jes miejsza od zera (< 0), o realizacja daego projeku iwesycyjego jes ieopłacala (gdyż sopa reowości przedsięwzięcia jes iższa od graiczej sopy reowości, kóra rówa jes sopie dyskoowej). 1 Fukcja NPV jes podoba do fukcji PV (warość bieżąca). Podsawowa różica pomiędzy PV a NPV polega a ym, że dla fukcji PV przepływy pieięże muszą być sałe i mogą mieć miejsce zawsze albo a końcu albo a począku okresu płaości. 2 Podjęcie realizacji przedsięwzięcia iwesycyjego jes uzasadioe ylko wówczas, gdy warość orzymaych dochodów (wpływów) jes co ajmiej rówa lub większa od zaiwesowaych w ie środków fiasowych.

2 Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa B. Meoda wewęrzej sopy zwrou iwesycji Meoda wewęrzej sopy zwrou iwesycji pozwala wyzaczyć rzeczywisą sopę dochodu uzyskiwaą z iwesycji w pełym okresie jej realizacji i eksploaacji: Wewęrza sopa zwrou iwesycji, o aka warość sopy dyskoowej: Wewęrza sopa zwrou = d dla kórej warość bieżąca eo iwesycji jes rówa zero: Warość bieżąca eo iwesycji = NPV(d;...)-Ip= 0 Wewęrza sopa zwrou (zwaa reowością wewęrzą) określa maksymaly kosz użycia kapiału (rówoważy sopie dyskoowej), przy kórym uzyskae wpływy rówoważą wydaki. Realizacja projeku iwesycyjego jes zaem opłacala wedy i ylko wedy, gdy jego wewęrza sopa zwrou jes wyższa od przyjęej sopy dyskoowej. Im przyjęy przez iwesora kosz użycia kapiału jes miejszy od wewęrzej sopy zwrou, ym bezpiecziejsza jes realizacja projeku iwesycyjego. Jeżeli aomias rzeczywisy kosz użycia kapiału przekracza wewęrzą sopę zwrou, o oczywisym jes, że day projek iwesycyjy ie przyiesie żadej adwyżki fiasowej. Warość bieżącą dla płaości regularych możemy obliczyć sosując fukcję IRR (ag. Ieral Rae of Reur): warości progozoway_wyik IRR(warości; progozoway_wyik) ablica lub adres do bloku komórek zwierających serię przepływów pieiężych, dla kórych obliczaa jes wewęrza sopa zwrou. progozowaa (przewidywaa) warość wewęrzej sopy zwrou (podaie ego argumeu iej jes koiecze i jeśli ie zosaie poday, o fukcja IRR przyjmie dla iego warość domyślą rówą 10%). UWAGA: W serii przepływów pieiężych (podaych przez paramer warości): musi wysąpić, co ajmiej jeda warość dodaia (przychód) i jeda warość ujema (wydaek), waża jes kolejość podawaych warości, kóra powia odpowiadać kolejości rzeczywisych przychodów i wydaków. Podejmowaie decyzji przy użyciu wewęrzej sopy zwrou iwesycji:

3 Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa wybieramy zawsze ylko e projek, dla kórego wewęrza sopa zwrou iwesycji jes większa od żądaej sopy dyskoowej d, czyli projek, dla kórego sopa zwrou jes większa od sopy zwrou z ajlepszych iych możliwych projeków, (p. z lokay kapiału w baku a oproceowaie rówe d), w przypadku aalizy kilku projeków, wybieramy zawsze projek, dla kórego warość wewęrzej sopy zwrou iwesycji jes ajwiększa, w przypadku, gdy: warość wewęrzej sopy zwrou iwesycji = d o rozważaa iwesycja i projek aleraywy (p. lokaa kapiału w baku a oproceowaie rówe d) są rówoważe, w przypadku wyboru jedego z wielu rożych projeków iwesycyjych o akiej samej warości wewęrzej sopy zwrou iwesycji ależy wybrać e, kóry ma ajwiększą warość NPV (gdyż jes oa miarą przyrosu warości firmy, jaki zapewiają przepływy pieięże powsałe dzięki realizacji daego projeku). C. Meoda zmodyfikowaej wewęrzej sopy zwrou iwesycji W oceie przedsięwzięć iwesycyjych według meody wewęrzej sopy zwrou przyjmuje się założeie, że dodaie przepływy pieięże z realizowaej iwesycji są reiwesowae przy sopie zysku rówej wewęrzej sopie zwrou. W prakyce, częso o założeie ie jes spełioe i dlaego w akich przypadkach sosowaa jes meoda zmodyfikowaej wewęrzej sopy zwrou. Meoda zmodyfikowaej wewęrzej sopy zwrou MIRR (Modified Ieral Rae of Reur) pozwala uwzględić przewidywaą sopę reiwesycji3 3 w oceie efekywości projeku iwesycyjego. Zmodyfikowaa wewęrza sopa zwrou jes warością sopy dyskoowej, przy kórej asępuje zrówaie warości bieżącej dodaich przepływów pieiężych z warością bieżącą przepływów ujemych: COF CIF (1 + d ) r = = 0 (1 + d j ) = 0 (1 + MIRR) COF ujemy przepływ pieięży w okresie (roku), CIF dodai przepływ pieięży w okresie (roku), d i sopa dyskoowa iwesycji, d r sopa dyskoowa reiwesycji, okres obliczeiowy (w laach). Rozwiązaiem ej rówości jes wzór: CIF (1 + dr ) = 0 COF = 0 (1 + dr ) MIRR = 1 Zmodyfikowaą wewęrzą sopę zwrou iwesycji możemy obliczyć sosując poday wzór lub sosując fukcję MIRR (udosępiaą przez program kalkulacyjy Excel): MIRR(warości; sopa_dyskoowa_iwesycji; sopa_dyskoowa_reiwesycji) warości, ablica lub adres bloku komórek zawierających warości przychodów i wydaków, sopa_dyskoowa_iwesycji, sopa dyskoowa dla daej iwesycji, sopa_dyskoowa_reiwesycji, sopa dyskoowa dla reiwesycji (wpływów z daej iwesycji zaiwesowaych w ową iwesycję). 3 Sopa reiwesycji o sopa proceowa iwesowaia dodaich przepływów pieiężych, (czyli zysków) osiągaych z daej iwesycji w ową iwesycję.

4 Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Fukcja MIRR oblicza warość zmodyfikowaej wewęrzej sopy zwrou dla szeregu okresowych przepływów goówkowych, biorąc pod uwagę jedocześie kosz iwesycji oraz dochody uzyskae z poowego reiwesowaia środków pieiężych: (-NPV(sopa_dyskoowa, dodaie warości przepływów)*(1+sopa_dyskoowa) / (NPV(sopa_dyskoowa_reiwesycji, ujeme warości przepływów)*(1+sopa_dyskoowa_reiwesycji) ) ) 1/(-1) Podejmowaie decyzji przy użyciu zmodyfikowaej wewęrzej sopy zwrou: 1. Projek iwesycyjy przyjmuje się do realizacji, gdy zmodyfikowaa wewęrza sopa zwrou jes większa od sopy dyskoowej d r, czyli wedy, gdy spełioy jes waruek: MIRR > d r W syuacji, gdy warość zmodyfikowaej wewęrzej sopy zwrou ma saowić podsawę do wyboru jedego spośród kilku oferowaych projeków, o wybiera się oczywiście e projek, dla kórego warość MIRR jes ajwiększa (i jes oczywiście większa od sopy dyskoowej dr). D. Meoda wskaźika zyskowości Wskaźik reowości (zyskowości, opłacalości) PI (ag. Profiabiliy Idex) jes ilorazem sumy zdyskoowaych dodaich przepływów pieiężych do modułu z sumy zdyskoowaych ujemych przepływów pieiężych: PI = zdyskooway przepłrz zdyskooway przepłrz dodai ujemy = = 0 = 0 CIF (1 + d) COF (1 + d) COF - ujemy przepływ pieięży w roku, CIF - dodai przepływ pieięży w roku, d - sopa dyskoowa sosowaa przez iwesora (kosz kapiału), - okres obliczeiowy (w laach). Podejmowaie decyzji przy użyciu wskaźika reowości: 1. Projek iwesycyjy przyjmuje się do realizacji, gdy wskaźik reowości PI > Wskaźik reowości PI: wyzaczay jes ylko dla ych projeków, kórych warość NPV jes ³ 0 (ujema warość NPV od razu elimiuje day projek iwesycyjy), sosoway jes wedy, gdy mamy dokoać wyboru jedego spośród kilku projeków iwesycyjych przy ograiczoych możliwościach fiasowych. 3. W syuacji, gdy wskaźik reowości sosoway jes do wyboru jedego spośród kilku oferowaych projeków, o wybiera się e projek, dla kórego warość wskaźika reowości PI jes ajwiększa. Wskaźik reowości wykorzysyway jes w prakyce, w syuacji, kiedy poecjaly iwesor boryka się z ograiczoością zasobów fiasowych. E. Meoda wskaźika dochodowości Doychczas pozae meody ocey efekywości ekoomiczej projeków iwesycyjych ie uwzględiają w dosaeczym sopiu wymagaej wysokości iwesycji począkowej, dla oceiaych projeków. Wysokość wymagaych iwesycji począkowych może częso decydować 4 o wyborze jedego z wielu projeków fiasowych. Dlaego przy oceie opłacalości projeków fiasowych bray jes jeszcze pod uwagę wskaźik dochodowości, kóry jes bardzo użyeczy przy oceie aalizowaych projeków fiasowych o zbliżoej warości wewęrzej sopy zwrou IRR i warości bieżącej eo NPV, ale o rożych wysokościach iwesycji począkowych. 4 Gdyż możemy podjąć się realizacji iwesycji ylko wedy, gdy mamy wysarczający kapiał począkowy.

5 Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Wskaźik dochodowości (ROI ag. Reur O Ivesme) jes fukcją kapiału począkowego i wyzaczay jes według formuły: Wskaźik dochodowości= (Warość_Bieżąca_Zysku (przychodu)_neo + Kapiał_Począkowy ) / Kapiał_Począkowy Wskaźik dochodowości jes porówaiem warości bieżącej przychodu (wyikającej z iwesycji) z warością zaiwesowaego kapiału począkowego. Podejmowaie decyzji przy użyciu wskaźika dochodowości: 1. Projek iwesycyjy przyjmuje się do realizacji, gdy wskaźik dochodowości > W syuacji, gdy wskaźik dochodowości sosoway jes do wyboru jedego spośród kilku oferowaych projeków, o wybiera się e projek, dla kórego warość wskaźika dochodowości jes ajwiększa. G. Meoda zdyskoowaego okresu zwrou iwesycji W przypadku ocey projeków iwesycyjych według meody warości bieżącej eo iwesycji waża rówież jes iformacja o okresie zwrou iwesycji, po upływie kórego suma przepływów pieiężych osiągie warość dodaią. Okres zwrou iwesycji w przypadku sosowaia meod dyamiczych wyzaczay jes a podsawie zdyskoowaych przepływów pieiężych. H. Wyzaczaie sopy dyskoowej iwesycji Sosowaie fukcji NPV do ocey projeków iwesycyjych wymaga wyzaczeia sopy dyskoowej. Zwykle we wszyskich meodach dyskoowych przyjmuje się sałą 5 sopę dyskoową, kóra jes rówa koszowi użycia kapiału. Wysokość koszu użycia kapiału zależy między iymi od: źródeł fiasowaia iwesycji (kapiał własy czy kredy bakowy), oproceowaia kredyu, wysokości podaku dochodowego, reowości osiągaej przy aleraywym lokowaiu środków własych oraz od ryzyka związaego z iwesowaiem a daym ryku. Przy usalaiu koszu użycia kapiału posługujemy się wzorem: K o = K b w b + K w K o kosz użycia kapiału (rówy sopie dyskoowej projeku), K b kosz użycia kredyów bakowych, K kosz użycia kapiału eo (kapiału własego), w b udział kredyów bakowych w ogólych środkach fiasowych przezaczoych a fiasowaie iwesycji, w udział kapiału eo (kapiału własego) w fiasowaiu iwesycji, przy czym: w b + w = 100% Z podaego wzoru wyika, że ogóly kosz użycia kapiału jes średią ważoą jego poszczególych składików (WACC ag. Weighed Average Cos of Capial), czyli koszu użycia kredyu bakowego oraz koszu użycia kapiału eo (kapiału własego). Kosz użycia kredyu bakowego określay jes a podsawie sopy oproceowaia ego kredyu, przy uwzględieiu faku, że odseki płacoe od zaciągięego kredyu wliczae są do wydaków przedsiębiorswa, czyli w rzeczywisości zmiejszają oe podsawę opodakowaia. W rezulacie kosz użycia kredyu bakowego oblicza się według wzoru: K b = p (1-P d ) p - bakowa sopa proceowa, (jeżeli korzysa się z kredyów o zróżicowaej sopie proceowej, o ależy za p wsawić średią ważoą sopę proceową), P d sopa podaku dochodowego. Kosz użycia kapiału eo (kapiału własego) określa się przez ormaywą sopę zwrou kapiału, czyli miimaly poziom zwrou kapiału, jaki muszą przyieść iwesycje fiasowe ze środków własych, aby ich 5 Sałą sopę dyskoową sosujemy jedak ylko do projeków iwesycyjych krókoermiowych o iedużym poziomie ryzyka. W pozosałych przypadkach sosowae jes podejście probabilisycze, w kórym przyjmuje się, że wpływy z przedsięwzięcia iwesycyjego są losowe, a akłady fiasowe są zdeermiowae (lub eż losowe).

6 Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa projeky były zaakcepowae 6. W prakyce, w oszacowywaiu koszu użycia kapiału własego uwzględia się rówież (dodając parę proce) ryzyko związae z realizacją daego przedsięwzięcia iwesycyjego: K = K br + K r K br kosz użycia środków własych bez ryzyka, K r kosz ryzyka. Poziom ryzyka szacuje iwesor a podsawie swoich subiekywych oce, dla kórego daa iwesycja jes miej lub bardziej pewa. Poziom ryzyka projeku iwesycyjego zależy od wielu czyików, do kórych zalicza się: przewidyway wzros iflacji, wzros sopy oproceowaia depozyów bakowych, zwiększeie kokurecyjości, kłopoy w pozyskiwaiu surowców produkcyjych, kłopoy z pozyskiwaiem ryków zbyu dla produkowaych wyrobów, zmiay meeorologicze (p. częse deszcze w okresie leim zmiejszają zaporzebowaie a kosiumy kąpielowe), ip. Zadaie Opracuj aplikację dla oszacowaia efekywości pewego projeku iwesycyjego. Dae: 1. Okresy realizacji iwesycji: 7 la, 2. Oproceowaie kredyu: 18,5 %, 3. Wymagay kapiał począkowy (iwesycyjy): zł, 4. Kosz miesięczy wyajmu lokalu: 1450 zł, 5. Ubezpieczeie kwarale: 400 zł 6. Rocze koszy płac (urzymaia persoelu): rozkład losowy rówomiery z przedziału warości: [10000, 15000] zł, 7. Leasig środków rasporu (roczie): rośie liiowo od warości 9000 zł z 10% przyrosem w każdym asępym roku w sosuku do roku poprzediego, 8. Paliwo: w pierwszym roku: 9 500, a w kolejych laach o 7, 5% więcej w sosuku do roku poprzediego, 9. Wpływy z iwesycji (ze sprzedaży): rozkład losowy rówomiery z przedziału warości: [70000, ] zł, 10. Sopa podaku dochodowego: 33% 11. Sopa refiasowa: 29,8 % Oblicz: 1. Koszy użycia kapiału (sopa dyskoowa), 2. Współczyik dyskoowy, 3. Zdyskoowae przepływy pieięże, 4. Warość bieżącą eo iwesycji (NPV), 5. Sumę zdyskoowaych przepływów pieiężych, 6. Wewęrzą sopę zwrou (IRR), 7. Zmodyfikowaą wewęrzą sopę zwrou (MIRR) przy reiwesowaiu zysków w iych przedsięwzięciach, 8. Wskaźik zyskowości (PI), 9. Wskaźik dochodowości (ROI), 10. Nr okresu zwrou iwesycji, 11. Opracuj wykres zależości NPV od wysokości sopy dyskoowej, przy iezmieych pozosałych warukach zadaia. 6 Oszacowywaie koszów użycia kapiału własego rozpoczya się zawsze od oproceowaia depozyów bakowych przy zerowym poziomie ryzyka. Takie możliwości swarzają baki, bądź zakup obligacji Skarbu Pańswa. Każdy jedak iwesor podwyższy ę sopę proceową do poziomu, kóry zbliży kosz użycia kapiału własego do sopy zwrou kapiału eo uzyskiwaego przez iego w doychczasowych przedsięwzięciach iwesycyjych.

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

30 Matematyka finansowa i bankowa

30 Matematyka finansowa i bankowa 30 Matematyka fiasowa i bakowa koszty admiistrowaia, koszty koserwacji, koszty utrzymaia techiczego budyku, koszty utrzymaia pomieszczeń wspólych op laty za utrzymaie czystości, eergiȩ elektrycz a i ciepl

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO

REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO Leszek CHYBOWSKI, Gzegoz NICEWICZ Pzedsiębioswo Amaoskie Pee Döhle, Hambug, Niemcy Isyu Nauk Podsawowych

Bardziej szczegółowo