Zeszyty naukowe nr 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 9"

Transkrypt

1 Zeszyty aukowe r 9 Wyższej Szkoły Ekoomiczej w Bochi 2011 Piotr Fijałkowski Model zależości otowań giełdowych a przykładzie otowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A. Streszczeie Niiejsza praca opisuje próbę kostrukcji liiowego, potęgowego, wykładiczego i logarytmiczego modelu ekoometryczego zależości otowań ołowiu i akcji spółki Orzeł Biały S.A. zajmującej się odzyskiwaiem ołowiu z wyeksploatowaych akumulatorów. Dae do modelu pochodzą z pięciomiesięczego okresu otowań ołowiu a Lodo Metal Exchage i akcji spółki Orzeł Biały S.A. a Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Abstract The preset article describes the attempt to costructio of the liear, power, expoetial ad logarithmic ecoometric models of depedece betwee quotatios of the lead ad the stock of Orzeł Biały S.A., the compay recoverig the lead from exploited accumulators. The data to the model iclude the five-moth period of quotatios of the lead o Lodo Metal Exchage ad the stock of Orzeł Biały S.A. o Warsaw Stock Exchage. 1. Wstęp Celem iiejszej pracy jest testowaie hipotezy o liiowej, ewetualie potęgowej, wykładiczej lub logarytmiczej zależości pomiędzy dwiema zmieymi: giełdowymi otowaiami ołowiu jako zmieą objaśiającą x i kursem akcji spółki Orzeł Biały S.A. (OBL) zajmującej się odzyskiwaiem ołowiu z wyeksploatowaych akumulatorów jako zmieą objaśiaą y. Oszacowaie modelu takiej zależości mogłoby być pomoce w progozowaiu otowań OBL a podstawie przewidywaego tredu ce ołowiu.

2 Notowaia Dae użyte w iiejszym opracowaiu pochodzą ze stroy iteretowej [4]. Poiżej przedstawioe jest tabelarycze zestawieie otowań ołowiu a Lodo Metal Exchage (LME) - dostawa za 3 miesiące w USD/t (zmiea x) oraz kurs zamkięcia OBL a Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w PLN (zmiea w półroczym okresie od połowy listopada 2010 do połowy kwietia W zestawieiu tym pomiięte są soboty i iedziele, czyli di tygodia, w których obie giełdy są ieczye oraz dodatkowo , , i di, w których ie była czya GPW. Tabela podaje rówieżśredi kurs NBP dolara względem złotego (zmiea z). Tabela1. Notowaia ołowiu a LME x w USD/t, kurs akcji OBL a GPW y w PLN oraz średi kurs NBP dolara z w PLN/USD (a podstawie [4]) Data x (USD/t) Y (PLN) z (PLN/USD) Data x (USD/t) Y (PLN) z (PLN/USD) ,0 24,3 2, ,5 23,8 2, ,0 23,5 2, ,0 23,5 2, ,0 23,2 2, ,0 23,0 2, ,0 23,4 2, ,0 22,5 2, ,0 23,5 2, ,0 23,4 2, ,0 23,4 2, ,0 23,7 2, ,0 23,0 2, ,0 23,5 2, ,0 23,0 2, ,5 23,9 2, ,0 22,8 2, ,0 24,9 2, ,0 22,5 3, ,0 25,4 2, ,0 22,5 3, ,0 25,4 2, ,0 22,9 3, ,0 25,1 2, ,0 22,0 3, ,0 25,6 2, ,0 22,3 3, ,0 25,7 2, ,0 22,5 3, ,0 25,7 2, ,0 22,6 3, ,0 25,0 2, ,0 23,2 2, ,0 24,8 2, ,0 23,9 3, ,0 25,6 2, ,0 23,9 3, ,0 25,7 2, ,0 23,9 3, ,0 25,7 2, ,0 23,5 3, ,0 25,9 2, ,0 23,6 2, ,0 26,5 2, ,5 23,5 2, ,0 26,5 2,8843

3 ,0 23,1 3, ,0 27,0 2, ,5 23,5 2, ,0 27,1 2, ,0 23,5 3, ,0 27,0 2, ,0 23,5 3, ,0 27,0 2, ,0 23,5 3, ,0 26,9 2, ,5 23,0 3, ,0 25,8 2, ,0 23,2 3, ,0 25,8 2, ,0 23,0 3, ,0 25,8 2, ,0 23,1 3, ,0 25,2 2, ,5 23,9 2, ,0 25,0 2, ,5 23,6 2, ,0 25,3 2, ,5 24,1 2, ,0 26,0 2, ,0 24,1 2, ,0 26,0 2, ,0 23,7 2, ,0 25,5 2, ,0 24,0 2, ,0 25,6 2, ,0 23,4 3, ,0 25,5 2, ,5 23,7 3, ,0 25,4 2, ,0 24,0 3, ,0 25,1 2, ,0 24,0 2, ,0 24,5 2, ,0 24,0 2, ,0 24,3 2, ,0 23,6 2, ,0 24,5 2, ,0 23,8 2, ,0 24,4 2, ,0 23,6 2, ,0 24,3 2, ,0 23,8 2, ,0 24,5 2, ,0 23,8 2, ,0 24,4 2, ,0 23,7 2, ,5 24,4 2, ,0 23,7 2, ,0 24,0 2, ,0 23,7 2, ,5 24,3 2, ,0 23,7 2, ,0 23,9 2, ,0 24,0 2, Liiowy model zależości Hipoteza dodatiej korelacji otowań ołowiu i akcji Orła Białego jest aturala ze względu a przedmiot działalości tej spółki. Nie jest oczywiste, czy związek tych dwóch wielkości jest istoty, gdyż jest jeszcze wiele iych czyików, które mogą wpływać a kurs OBL, a iekoieczie a otowaia ołowiu. Przykłady takich czyików moża zaleźć w prospekcie emisyjym

4 174 spółki [3] (Dokumet Podsumowujący s. 7, Dokumet Rejestracyjy s. 9-15): kurs dolara, działalość kokurecyjej firmy Baterpol Spółka z o.o., ryzyko powstaia iego przedsiębiorstwa utylizującego akumulatory, straty spowodowae ewetualymi szkodami góriczymi a tereach spółki, duże awarie maszy, ograiczeia dostaw gazu i eergii elektryczej w sytuacjach awaryjych. Dalej spośród ich rozpatrywać będziemy jedyie kurs dolara ze względu a słabą mierzalość i brak daych o iych. Poiżej pokazujemy kostrukcję modelu wspomiaej zależości. Wszystkie obliczeia wykoao za pomocą programu Microsoft Excel. Kostrukcję modelu liiowego zaczyamy od wyzaczeia współczyika korelacji liiowej między zmieymi x i y dla aszej próby ze wzoru (zobacz a przykład [1], s. 481): r i ( ( x x)( y = 1 i i ( x, =. 2 2 x = i i x) ( y i= i 1 1 Dla aszych daych uzyskujemy r ( x, = 0,4837. Wysoka wartość współczyika korelacji dla dużej próby ozacza, że prawdopodobie zmiee x i y są skorelowae w całej populacji otowań, to zaczy, że współczyik korelacji dla populacji ρ jest iezerowy. Moża to zweryfikować stosując test istotości opisay a przykład w [1], s Dla hipotezy zerowej postaci H 0 : ρ = 0 i alteratywej H 0 : ρ 0 test te wykorzystuje statystykę r t = 2 1 r 2 o rozkładzie Studeta z -2 stopiami swobody. Dla = 105 rozkład te moża uzać za rozkład przybliżeiu ormaly. Wartość statystyki testowej wyosi t = 5, 6089, wobec wartość krytyczej 5,3267 a poziomie istotości α =10 7 (uzyskaej z odpowiedich tablic rozkładu ormalego). Możemy zatem uzać, że współczyik korelacji jest istotie iezerowy i przyjąć liiową postać modelu zależości między x i y:

5 175 y = α x + β + ε, gdzie ε jest składikiem losowym (zobacz a przykład [1], s ). Ocey a i b parametrów odpowiedio α i β są wyliczae metodą ajmiejszych kwadratów, to zaczy tak, by miimalizowały wartość wyrażeia 2 ( ˆ ) i = y 1 i yi, gdzie (y i )są wartościami rzeczywistymi, a ( y ˆi = α xi + β ) teoretyczymi zmieej y. Odpowiedie wzory pozwalające obliczyć te ocey mają postać: a ( i= 1 = xi x)( yi, 2 ( x x) i= 1 b = y ax, gdzie x ozacza średią wartość ( x i ), a y - średią wartość ( y i ). Stosując powyższe wzory do aszych daych wyzaczamy oszacowaie modelu liiowego: y = 0,0039x + 14, ε. Miarą dopasowaia wartości rzeczywistych i teoretyczych może być współczyik determiacji r 2 ( x,, którego wartości bliskie 1 wskazują a dobre dopasowaie oszacowaego modelu do daych (zobacz [2], s.41). Dla aszych daych otrzymamy wartość i r 2 ( x, = 0,2340, która wskazuje iestety a iedopasowaie wartości teoretyczych i rzeczywistych. 4. Uwzględieie zmia kursowych Wielkości w powyższym modelu są mierzoe w różych jedostkach pieiężych, których zależość jest zmiea. Wydawać by się mogło, że ustaleie jedej jedostki, a więc a przykład przeliczeie otowań ołowiu

6 176 z USD/t a PLN/t według aktualego kursu dolara, zdecydowaie poprawi jakość modelu. Okazuje się jedak, że tak ie jest. W Tabeli 1 podao średi kurs dolara w NBP z daego dia z, a podstawie którego moża przeliczyć otowaia ołowiu a złotówki według wzoru xz. Współczyik korelacji dla podaych otowań ołowiu a LME wyrażoych w PLN/t (xz) i otowań OBL ( wyosi r( xz, = 0,2391 i jest dużo miejszy iż odpowiedi współczyik dla otowań ołowiu ieprzeliczoych a złotówki (0,4837). W związku z tym budowaie odpowiediego modelu liiowego ie ma sesu, bo będzie o jeszcze słabiej dopasoway do daych, iż poprzedi. W zestawieiu z tymi faktami ciekawe jest to, że współczyik korelacji pomiędzy kursem dolara (z), a otowaiami OBL ( jest zacząco róży od zera i wyosi r ( z, = 0,3109. Przeprowadzając test istotości opisay w rozdziale 3. stwierdzamy, że a poziomie istotości 0,001 korelacja w całej populacji otowań jest istotie iezerowa (wartość statystyki testowej wyosi t = 3, 3201, czyli t = 3, 3201, wobec wartości krytyczej 3,2905). Ozacza to, że po części wzrost kursu dolara idzie w parze ze spadkiem otowań OBL, co prawdopodobie wiąże się z odpływem kapitału spekulacyjego z giełdy warszawskiej w sytuacji słabącej złotówki. Powyższa uwaga mogłaby sugerować, że lepszym modelem wyjaśiającym otowaia OBL będzie model liiowy dwóch zmieych postaci y = α x + βz + γ + ε ze względu iezerową korelację kursu dolara (z), a otowaiami OBL (. Niestety, współczyik korelacji pomiędzy x i z wyosi r( x, z) = 0,3135 i jest większy co do wartości bezwzględej od współczyika korelacji między z i y. Tak więc x i z ie adają się a quasi-iezależe zmiee modelu (zobacz [2], s. 64).

7 Modele ieliiowe Powodem słabego dopasowaia modelu do daych może być iewłaściwa postać aalitycza modelu. Próbujemy zatem przetestować użycie typowych modeli ieliiowych, sprowadzalych do liiowych: potęgowego, wykładiczego i logarytmiczego. Przez model potęgowy rozumiemy hipotetyczą zależość postaci a ε y = bx e. Logarytmując obie stroy powyższej rówości, sprowadzamy model potęgowy do modelu liiowego: y ' = ax' + b' +ε, gdzie b'= lb, x'= l x, y'= l y. Model wykładiczy to hipotetycza zależość postaci x ε y = ba e. Logarytmując obie stroy powyższej rówości, sprowadzamy model potęgowy do modelu liiowego: y ' = a' x + b' +ε, gdzie b'= lb, a'= l a, y'= l y. Model logarytmiczy to hipotetyczą zależość postaci y = al x + b + ε, sprowadzala do zależości liiowej y = ax' + b + ε przez podstawieie x'= l x. Najprostszym kryterium wyboru postaci modelu spośród powyższych może być wartość współczyika korelacji zmieych w modelu zliearyzowaym. Dla aszych daych uzyskujemy: r ( x', y') = r(l x,l = 0,5026, r ( x, y') = r( x,l = 0,4949, r ( x', = r(l x, = 0,4923.

8 178 Użycie otowań ołowiu przeliczoych a złotówki w miejsce orygialych wyrażoych w dolarach, czyli zmiaa zmieej x a xz daje wyiki słabsze: r (l( xz),l = 0,2719, r ( xz,l = 0,2468, r (l( xz), = 0,2640. Spośród rozpatrywaych wariatów ajlepszym okazał się model potęgowy zmieych x i y. Według rozpatrywaego kryterium jest o ieco lepszy od modelu liiowego. Zliearyzowaa postać tego modelu ma oszacowaie: y ' = x' 0, ε, dla którego współczyik determiacji wyosi r 2 = 0,2526, a więc iezaczie więcej, iż w modelu liiowym. Wyzaczając b = e b' = e 0,0531 = 0,9483, otrzymujemy oszacowaie modelu potęgowego: y 0,4138 ε = 0,9483x e. 5. Wioski Powyższe rozważaia pokazują a kokretym przykładzie trudość uzyskaia dobrego w sesie ekoometryczym modelu zależości otowań giełdowych. Nie ozacza to, że szukaie takich zależości ie ma sesu, gdyż każde badaie statystycze typu szukaie korelacji daje pewie zasób iformacji o związku (lub braku związku) pomiędzy badaymi wielkościami. W aszym przypadku awet tak iedoskoałe modele, jak opisae, mogłyby być podstawą do progozowaia orietacyjego poziomu otowań OBL w sytuacji, gdy uważamy światowe cey surowców za bardziej przewidywale iż otowaia akcji a GPW.

9 179 Bibliografia 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaiu, PWN, Warszawa 2000, ISBN Welfe A., Ekoometria, Państwowe Wydawictwo Ekoomicze, Warszawa 2008, ISBN Prospekt emisyjy trzyczęściowy spółki Orzeł Biały S.A. [olie], 2007, dostępy w World Wide Web: 4.

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku

Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXIX) 2011 Piotr Kowalczuk * Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku WSTĘP Pojęcie efektywności rynku kapitałowego zdefiniował Eugene Fama.

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Milena Jamroziak i Paweł Androszczuk Model ekonometryczny Jednowskaźnikowy model Sharpe`a dla akcji Amici Praca zaliczeniowa napisana pod kierunkiem mgr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych MBA. CE 5/202 Artuł 3 Maagemet ad Busiess Admiistratio. Cetral Europe 5/202 (8): s. 3 28, ISSN 2084 3356, Copright b Aademia Leoa Koźmińsiego Zastosowaie modeli cziowch w zarządzaiu portfelowm rziem redtowm

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków.

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków. Notatki do wykªadu Rachuek prawdopodobie«stwa dla iformatyków. Marci Milewski Wrocªaw, 4 lutego 2009 Spis tre±ci 1 Prawdopodobie«stwo 2 1.1 Ozaczeia i poj cia...........................................

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ. 1. Płynność a rentowność

STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ. 1. Płynność a rentowność B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2006 Bogusław GUZIK* STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ W artykule opisano najczęściej spotykane podejścia

Bardziej szczegółowo