Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?"

Transkrypt

1 Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań egzamiacyjych. Każda szkoła z iformacją o wyikach egzamiu zewętrzego zapozawaa jest poprzez Raport przygotoway w OKE Jaworzo, który zawiera wyiki ucziów piszących egzami zewętrzy w województwie śląskim, a także - zamieszczoą w Załącziku - charakterystykę osiągięć ucziów daej szkoły. Celem iiejszego opracowaia jest opisaie wskaźików statystyczych pojawiających się w Raporcie, tak aby moża było obliczać i iterpretować je samodzielie podczas aalizowaia wyików egzamiów i sprawdziaów wewątrzszkolych. I. Wyiki dotyczące zestawu egzamiacyjego Na początek propoujemy porówaie wyików podstawowych (a więc wyików za zestaw egzamiacyjy) statystyczego uczia w województwie śląskim z ucziem w SP r 1 w Ogrodzie (przykładowa szkoła) oraz w Państwa szkole. Przypomiamy, że wyiki statystyczego uczia to wyiki średie dla daej zbiorowości. Tabela 1. Wyiki sprawdziau' 003 uzyskae przez ucziów Szkoły Podstawowej r 1 w Ogrodzie Kod Nazwisko, imię Miejsce Pukty za stadardy Wyik Arkusz urodzeia (x) A01 Bylica Krystya Ogród A A0 Fasola Krzysztof Łąka A A03 Hiacyt Jerzy Łąka A A04 Jodła Agieszka Ogród A A05 Klo Ja Łąka A A06 Kowalia Urszula Łąka A A07 Krokus Ryszard Ogród A A08 Malia Haa Ogród A A09 Malwa Aita Ogród A A10 Mech Grzegorz Ogród A A11 Paproć Ewa Ogród A A1 Pelargoia Jadwiga Ogród A A13 Piwoia Barbara Ogród A A14 Rumiaek Michał Szklaria A A15 Sasaka Tomasz Ogród A A16 Stokrotka Aa Ogród A Razem

2 Tabela. Wyiki uzyskae przez statystyczego uczia w 003 r. Wskaźiki Województwo Szkoła Podstawowa r 1 w Ogrodzie Liczba ucziów Moja szkoła Łatwość zestawu 0,7 0,68 Liczba puktów możliwa do zdobycia Wyik ajczęstszy (modala Mo) 33 - Wyik środkowy (mediaa Me) 30 8 Wyik średi (średia arytmetycza) M) 8,9 7,3 Odchyleie stadardowe 6,69 6,64 Wyik ajwyższy uzyskay przez ucziów Wyik ajiższy uzyskay przez ucziów 0 15 Rozstęp 40 3 Jak obliczyć łatwość zestawu egzamiacyjego, wyik średi, wartość odchyleia stadardowego? Jak wyzaczyć wyik ajczęstszy, wyik środkowy i rozstęp wyików? Łatwość zestawu zadań wyrażaa jest za pomocą wskaźika łatwości (p). Jest o stosukiem sumy puktów uzyskaych za rozwiązaie zadań do liczby puktów możliwych do uzyskaia. Wskaźik łatwości przyjmuje wartości z przedziału 0-1. p = x p - wskaźik łatwości k x - suma puktów uzyskaych za rozwiązae zadaia - liczba piszących k - maksymala liczba puktów, którą ucziowie otrzymali za poprawe rozwiązaie wszystkich zadań W SP r 1 w Ogrodzie: suma puktów uzyskaych za rozwiązae zadaia wyiosła 437, sprawdzia pisało 16 ucziów, za poprawe rozwiązaie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 40 puktów p = 0, Łatwość zestawu dla ucziów w SP r 1 w Ogrodzie wyosi 0,68. Aby ziterpretować uzyskaą wartość ależy skorzystać z poiższej tabeli.

3 Tabela 3. Stopie opaowaia umiejętości przez ucziów Wartość wskaźika łatwości 0,00 0,19 0,0 0,49 0,50 0,69 0,70 0,79 0,80 0,89 0,90 1,00 Iterpretacja bardzo trude trude umiarkowaie trude łatwe bardzo łatwe Stopień osiągięć bardzo iski iski iżej zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry Egzami zewętrzy w 003 r. w SP r 1 w Ogrodzie był umiarkowaie trudy, co ozacza iżej zadowalający poziom osiągięć. W skali województwa sprawdzia wypadł a poziomie zadowalającym (wskaźik wyiósł 0,7). W te sam sposób moża policzyć łatwość testu w Państwa szkole. Wyik średi (średia arytmetycza (M)) jest sumą wszystkich uzyskaych wyików podzieloą przez ich liczbę. M wyik średi M = x x - suma uzyskaych wyików liczba piszących (liczba wyików) W SP r 1 w Ogrodzie: suma uzyskaych wyików wyiosła 437, liczba piszących M = 7, 3 16 Wyik średi sprawdziau 003 w SP r 1 w Ogrodzie wyosi 7,3 puktu, dla województwa 8,9 puktu, a ile wyosi w Państwa szkole? Wyik ajczęstszy (modala (Mo)) jest wyikiem uzyskiwaym przez ajwiększą liczbą ucziów (jest wyikiem ajbardziej typowym) dla daej zbiorowości. W szkole w Ogrodzie ie moża wskazać modalej, gdyż spośród szesastu ucziów, dwuastu uzyskało wyiki róże (każdy iy), wyik 5 puktów powtórzył się dwukrotie, podobie jak wyik 8 puktów. Wśród piszących sprawdzia w województwie śląskim ajbardziej typowym okazał się wyik 33 pukty. Uzyskało go 396 ucziów. Jaki wyik ajczęściej uzyskiwali ucziowie w Państwa szkole? Wyik środkowy (mediaa (Me)) jest wyikiem zajdującym się w środku rozkładu uporządkowaego w kolejości malejącej lub rosącej o ieparzystej liczbie wyików, albo średią arytmetyczą dwóch środkowych wyików, jeżeli ich liczba jest parzysta. 3

4 W SP r 1 w Ogrodzie liczba wyików jest parzysta (16 ucziów). Ich rozkład uporządkoway rosąco przedstawiamy poiżej: Mediaa = 8 8 = 8 Wyik środkowy w aszej przykładowej szkole wyosi 8 puktów, tz. połowa ucziów uzyskała wyik wyższy od podaego. Jeśli w szkole pisałaby ieparzysta liczba ucziów, to wyik środkowy ależy wyzaczyć w sposób jak poiżej: Wyik środkowy w przypadku tej szkoły wyosi 30 puktów. Ile wyosi wyik środkowy w Państwa szkole? Rozstęp wyików (R) jest to różica między ajwyższym a ajiższym wyikiem uzyskaym przez ucziów. W SP r 1 w Ogrodzie rozstęp wyików wyosi 3 pukty. Wyik ajwyższy (xmax): 38 puktów, Wyik ajiższy(xmi): 15 puktów. R = xmax xmi 3 = Rozstęp łatwo odczytać z wykresu przedstawiającego rozkład puktów. Zamieszczoy jest w Załącziku, jaki szkoła otrzymała wraz z Raportem. Te sam wykres moża wykorzystać do ustaleia modalej i mediay. Proszę odszukać wyżej wspomiay wykres i odczytać z iego rozstęp wyików dla ucziów w Państwa szkole. Odchyleie stadardowe jest miarą zmieości (rozproszeia) wyików w stosuku do średiej arytmetyczej. Jeśli wyiki są mało rozproszoe, to odchyleie stadardowe przyjmuje iską wartość. s odchyleie stadardowe x wyik piszącego ( x M s ) M wyik średi - liczba piszących 4

5 Tabela 4. Wyiki sprawdziau' 003 uzyskae przez ucziów Szkoły Podstawowej r 1 w Ogrodzie Kod Nazwisko, imię Miejsce urodzeia Arkusz Wyik (x) x-m (x-m) A01 Bylica Krystya Ogród A ,3 (0,7) 0,49 A0 Fasola Krzysztof Łąka A ,3 (-1,3) 151,9 A03 Hiacyt Jerzy Łąka A ,3 (-0,3) 0,09 A04 Jodła Agieszka Ogród A ,3 (-,3) 5,9 A05 Klo Ja Łąka A ,3 (-10,3) 106,09 A06 Kowalia Urszula Łąka A ,3 (1,7),89 A07 Krokus Ryszard Ogród A ,3 (8,7) 75,69 A08 Malia Haa Ogród A ,3 (,7) 7,9 A09 Malwa Aita Ogród A ,3 (0,7) 0,49 A10 Mech Grzegorz Ogród A ,3 (-7,3) 53,9 A11 Paproć Ewa Ogród A ,3 (-8,3) 68,89 A1 Pelargoia Jadwiga Ogród A ,3 (7,7) 59,9 A13 Piwoia Barbara Ogród A ,3 (4,7),09 A14 Rumiaek Michał Szklaria A ,3 (-,3) 5,9 A15 Sasaka Tomasz Ogród A ,3 (10,7) 114,49 A16 Stokrotka Aa Ogród A ,3 (5,7) 3,49 Razem ,44 ( x M ) s = 705,44 16 = 44, 09 = 6,64 Wartość odchyleia stadardowego w SP r 1 w Ogrodzie wyosi 6,64 puktu i jest zbliżoa do wartości odchyleia stadardowego w województwie (6,69 puktu). Zachęcamy do obliczeia tej miary w Państwa szkole. Wyik średi i odchyleie stadardowe służą do wyzaczaia przedziału wyików typowych dla daej grupy ucziów. Długość przedziału wyików typowych wyosi: M s M = 7,3 s = 6,64 7,3 6,64 czyli od 0 do 33 puktów. W przedziale wyików typowych swój rezultat uzyskało 10 ucziów, co staowi 6,5% wszystkich piszących w przykładowej szkole. Jaki % ucziów w Państwa szkole uzyskało wyiki z przedziału wartości typowych? Proszę wyliczyć długość przedziału i % ucziów. 5

6 Teraz porówajmy wyiki podstawowe uzyskae w roku 003 z uzyskaymi w 00. Tabela 5. Wyiki uzyskae przez statystyczego uczia w 00 i w 003 r. Szkoła Podstawowa r 1 w Ogrodzie Moja szkoła Wskaźiki 00 r. 003 r. 00 r. 003 r. Liczba ucziów 0 16 Łatwość zestawu 0,68 0,68 Liczba puktów możliwa do zdobycia Wyik ajczęstszy (modala Mo) 5 - Wyik środkowy (mediaa Me) 7 8 Wyik średi (średia arytmetycza) M) 7 7,3 Odchyleie stadardowe 3,51 6,64 Wyik ajwyższy uzyskay przez ucziów Wyik ajiższy uzyskay przez ucziów 0 15 Rozstęp 13 3 W przykładowej szkole łatwość sprawdziau a przestrzei dwóch lat jest bardzo podoba i ieco iższa iż w województwie. Jak było w Państwa szkole? 6

7 II. Wyiki dotyczące osiągięć w zakresie poszczególych stadardów Tabela 6. Wskaźiki opisujące opaowaie stadardów Wskaźiki Województwo Szkoła Podstawowa r 1 w Ogrodzie Moja szkoła Czytaie (1) Liczba puktów Łatwość 0,78 0,69 Wyik średi 7,6 6,9 Odchyleie stadardowe 1,93 1,89 Pisaie () Liczba puktów 1 1 Łatwość 0,77 0,78 Wyik średi 8,8 9,4 Odchyleie stadardowe,35 1,83 Rozumowaie (3) Liczba puktów 8 8 Łatwość 0,68 0,61 Wyik średi 5,4 4,9 Odchyleie stadardowe,03 1,54 Korzystaie z iformacji (4) Liczba puktów Łatwość 0,87 0,81 Wyik średi 1,7 1,6 Odchyleie stadardowe 0,53 0,48 Wykorzystywaie wiedzy w praktyce (5) Liczba puktów 8 8 Łatwość 0,59 0,56 Wyik średi 4,7 4,5 Odchyleie stadardowe 1,99,1 Łatwość stadardu 1 (czytaie) dla SP 1 w Ogrodzie oblicza się aalogiczie, jak łatwość zestawu czyli według wzoru: p = x p - wskaźik łatwości stadardu k x - suma puktów uzyskaych za stadard - liczba piszących k - maksymala liczba puktów, którą uczeń otrzymuje za stadard W SP r 1 w Ogrodzie: suma puktów uzyskaych za stadard 1 (czytaie) wyiosła 111 patrz tabela 1, sprawdzia pisało 16 ucziów, za poprawe rozwiązaie stadardu 1. uczeń mógł otrzymać 10 puktów p = 0,

8 Łatwość stadardu 1. dla statystyczego uczia w SP r 1 w Ogrodzie wyosi 0,69, w województwie 0,78. Wyik średi (średia arytmetycza (M)) dla stadardu 1 oblicza się podobie, jak średią arytmetyczą dla zestawu. M wyik średi dla stadardu M = x x - suma uzyskaych wyików za stadard 1 liczba piszących (liczba wyików) W SP r 1 w Ogrodzie: suma uzyskaych wyików wyiosła 111, liczba piszących M = 6, 9 16 Wyik średi za stadard 1 w SP r 1 w Ogrodzie wyosi 6,9 puktu, dla województwa 7,6, a ile wyosi w Państwa szkole? Do obliczeia odchyleia stadardowego towarzyszącego średiej arytmetyczej stadardu 1 wykorzystao wcześiej poday wzór: s odchyleie stadardowe x wyik piszącego ( x M s ) M wyik średi dla stadardu - liczba piszących Tabela 7. Wyiki za stadard 1. uzyskae podczas sprawdziau' 003 przez ucziów Szkoły Podstawowej r 1 w Ogrodzie Kod Nazwisko, imię Miejsce urodzeia Stadard Wyik (x) x-m (x-m) A01 Stokrotka Aa Ogród ,9 (3,1) 9,61 A0 Malwa Aita Łąka ,9 (-,9) 8,41 A03 Paproć Ewa Łąka ,9 (1,1) 1,1 A04 Krokus Ryszard Ogród ,9 (-,9) 8,41 A05 Bylica Krystya Łąka ,9 (-1,9) 3,61 A06 Klo Ja Łąka ,9 (0,1) 0,01 A07 Malia Haa Ogród ,9 (,1) 4,41 A08 Fasola Krzysztof Ogród ,9 (0,1) 0,01 A09 Mech Grzegorz Ogród ,9 (-0,9) 0,81 A10 Jodła Agieszka Ogród ,9 (-0,9) 0,81 A11 Rumiaek Michał Ogród ,9 (-1,9) 3,61 A1 Sasaka Tomasz Ogród ,9 (3,1) 9,61 A13 Hiacyt Jerzy Ogród ,9 (0,1) 0,01 A14 Piwoia Barbara Szklaria ,9 (-0,9) 0,81 A15 Pelargoia Jadwiga Ogród ,9 (,1) 4,41 A16 Kowalia Urszula Ogród ,9 (1,1) 1,1 Razem ,96 8

9 ( x M s ) = 56,96 16 = 3, 56 = 1,89 Wartość odchyleia stadardowego w SP r 1 w Ogrodzie wyosi 1,89 puktu i jest zbliżoa do wartości odchyleia stadardowego w województwie (1,93 puktu). Zachęcamy do obliczeia tej miary w Państwa szkole. Wskaźiki dla pozostałych stadardów oblicza się aalogiczie, jak dla stadardu 1. Mamy adzieję, że zamieszczoe wyżej wskazówki zachęcą do uzupełieia tabeli 6. i tym samym do obliczeia wartości średiej arytmetyczej i towarzyszącego jej odchyleia stadardowego. Oprócz łatwości, średiej arytmetyczej i odchyleia stadardowego w obrębie każdego stadardu moża w bardzo prosty sposób wyzaczyć modalą, mediaę i rozstęp. Wystarczy uzyskae przez ucziów liczby puktów przedstawić jak poiżej: Na przedstawioym rozkładzie moża zauważyć, że dwóch ucziów uzyskało po 4 pukty, dwóch po 5 puktów, trzech po 6 puktów itd., widać rówież brak wyiku ajczęstszego czyli modalej, atomiast wyik środkowy (mediaa) łatwo ustalić licząc średią arytmetyczą dwóch środkowych wartości (liczba wyików jest parzysta) czyli wyiku ósmego i dziewiątego: 7 7 Mediaa = = 7 W SP r 1 w Ogrodzie ajiższy uzyskay wyik wyosi 4, a ajwyższy 10 puktów, stąd rozstęp wyosi 6 puktów. Ilustruje to poiższy zapis: R = xmax xmi 6 =

10 Aaliza wyliczoych wskaźików a pewo wyzwoli w uczących refleksję co do jakości prowadzoych zajęć dydaktyczych. Aby była oa głębsza, warto porówać wyiki w obszarze stadardów w roku 003 z wyikami 00. Tabela 8. Porówaie poziomu opaowaia stadardów Wskaźiki Szkoła Podstawowa r 1 w Ogrodzie Moja szkoła Czytaie (1) Liczba puktów Łatwość 0,73 0,69 Wyik średi 7,3 6,9 Odchyleie stadardowe 1,31 1,89 Pisaie () Liczba puktów Łatwość 0,70 0,78 Wyik średi 8,4 9,4 Odchyleie stadardowe,01 1,83 Rozumowaie (3) Liczba puktów Łatwość 0,71 0,61 Wyik średi 5,7 4,9 Odchyleie stadardowe 1,5 1,54 Korzystaie z iformacji (4) Liczba puktów Łatwość 0,75 0,81 Wyik średi 1,5 1,6 Odchyleie stadardowe 0,67 0,48 Wykorzystywaie wiedzy w praktyce (5) Liczba puktów Łatwość 0,51 0,56 Wyik średi 4,1 4,5 Odchyleie stadardowe 1,37,1 Pomimo, że stopień trudości sprawdziau w 00 i 003 roku w SP-1 w Ogrodzie był taki sam, to widocze są różice w opaowaiu stadardów. Powyższe dae są iewystarczające do ocey dotychczasowego auczaia w tej szkole. Koiecze jest dokoywaie po każdym kolejym sprawdziaie porówań, gdyż z czasem staą się oe źródłem iformacji dla auczycieli, o tym jakie podejmować działaia dydaktycze, by proces auczaia-uczeia się uczyić bardziej trafym i efektywym. 10

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

Żywe liczby i nie tylko

Żywe liczby i nie tylko Mirosław Dąbrowski, Ewa Wiatrak Żywe liczby i nie tylko Od ponad 0 lat w naszym kraju bardzo są popularne tzw. metody aktywne, niekiedy nazywane też metodami aktywizującymi. Prawdopodobnie ogromna większość

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH klient: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Komitywa.com Sp. z o.o. ul. Pilicka 8 lok 1a 02-629 Warszawa dobra@komitywa.com DOKUMENT: RAPORT

Bardziej szczegółowo

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl administracja@janski.edu.pl tel. 851 28 88 do 90; fax 851 28 87 Seria EK1000. Wolumen I E Projekt normy etyczności pracy EK 1000 K 1 0 0 Warszawa, 2

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo