3. Funkcje elementarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Funkcje elementarne"

Transkrypt

1 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących operacji: ograiczaia dziedziy, dodawaia, możeia, dzieleia i odwracaia fukcji, gdy jest to możliwe. Tak więc wśród fukcji elemetarych zajdą się także fukcja logarytmicza, wielomiay, fukcje wymiere, kołowe, hiperbolicze i wiele iych. W tym rozdziale podamy precyzyje defiicje tych fukcji i wypuktujemy ich ajprostsze własości. Zaczijmy od podstawowych własości potęgi: a) a x > 0, b) a x+y = a x a y, c) Jeśli a > i x > 0, to a x >, d) a x ) y = a xy dla a > 0 oraz x, y R. Dla ustaloego a > 0 fukcję R x a x 0, ) azywamy fukcją wykładiczą o podstawie a. Jeśli a = e, to fukcję x e x azywamy po prostu fukcją wykładiczą. Zauważmy, że z własości c) wyika, że fukcja wykładicza o podstawie a > jest ściśle rosąca. Jeśli z kolei ustalimy α R, to fukcja 0, ) x x α 0, ) azywa się fukcją potęgową o wykładiku α. W przypadku, gdy α = N, dziedzią fukcji potęgowej jest cała prosta R. 3.. Lemat. Niech a > 0 i iech A = max{a, /a}. Wtedy 3.2) a x A x, x R. Co więcej, jeśli x, to 3.3) a x A ) x. Dowód. Rzeczywiście, jeśli a x, a jeśli a x <, to a x = a x A x, a x = a x = a x a x ) a x A x, co dowodzi pierwszej ierówości. Druga wyika z pierwszej przez zastosowaie odwrotej ierówości Beroulliego: x a x A x = + A )) A ) x, bo x Twierdzeie. Niech a > 0. Wtedy x x R pociąga a x a x.

2 2 Dowód. Dla dostateczie dużych, mamy x x. Wtedy skąd atychmiast wyika asza teza. a x a x = a x a x x a x A ) x x, 3.5. Twierdzeie. Niech 0 < a a > 0. Wtedy dla każdego x R a x a x. Dowód. Przyjmijmy ajpierw, że a = i [x] = m. Wtedy b a x B, gdzie b = mi{a m, a m+ }, B = max{a m, a m+ }. jak widać, b i B, więc a mocy lematu o trzech ciągach a. Niech teraz A = max{a /a, a/a }. Skoro a a, mamy A. Poadto a x a x = a x a /a) x a x A x ) x, gdzie A x, co daje aszą tezę Jeśli < a, to A = + /a ) a e, B = /a ) a e, Dowód. Przyjmijmy ajpierw, że a N. Wtedy wszystkie wyrazy ciągu {A } są rówież wyrazami ciągu o wyrazach e = + / ) z co ajwyżej skończoą ilością powtórzeń, więc lim A = lim e = e. Dla dowolego ciągu {a } skorzystamy z twierdzeia o trzech ciągach. Mamy bowiem ) [a] + A + ) [a]+ [a ] + [a ] i a mocy pierwszej części dowodu skraje ciągi są zbieże do e. Druga część tezy wyika z rówości a ) a B = = + ) a a a i wcześiejszych rozważań Twierdzeie. Dla każdego x R ) 3.8) lim + x/ = e x. x < Dowód. Jeśli x = 0, teza jest trywiala. Jeśli x 0, to a = x zaku x. W obu przypadkach ± zależie od + x/ ) = + /a ) a ) x e x a mocy 3.6) i Twierdzeia 3.5. Te sposób rozumowaia podpowiedział mi p. Bartosz Kuśmierz.

3 3 Przyjrzyjmy się jeszcze ciągowi 3.8). Jeśli x 0 i > x, to z ierówości Beroulliego wyika, że ) + x ) + = + x ) + > + x, + + ) a więc ciąg te dla > x jest ściśle rosący Wiosek. Dla każdego x 0 Dla każdego 0 x < e x > + x. e x < + x x. Dowód. Jeśli x 0, to dzięki ierówości Beroulliego dla wykładików aturalych) i temu, że ciąg 3.8) jest rosący, otrzymujemy e x > + x ) N > + x, N jeśli N = [x] +. Stąd, jeśli dodatkowo x <, co kończy dowód. e x = e x < x = + x x, 3.0. Lemat. Dla dowolych aturalych 2 k 0 < ) 2 )... k ) Dowód. Niech A k = ) 2 )... gdzie 2 k. Jak widać, A 2 = oraz skąd przez idukcję k A k A k + k, 2 < k, A k k j= j kk ) =. 2 kk ). 2 ), 3.. Twierdzeie. Dla każdego x R e x = lim x k k!. Dowód. Przypuśćmy ajpierw, że x 0. Zauważamy, że dla > m 2 m ) m m x k k! < + x ) x k < k!, skąd aalogiczie jak w rozdziale 2 otrzymujemy żądaą rówość.

4 4 Niech teraz x będzie dowole. Oszacujmy różicę x k k! + x ) k=2 ) 2 )... k Na mocy Lematu i pierwszej części dowodu dla x 0 x k k! + x ) x k 2 k 2)! x 2 e x 2, skąd już łatwo wyika teza. k=2 ) ) x k k! Wiosek. Dla każdego x i każdego N gdzie e x = r x) e ) x, r x) Dowód. Jak łatwo zauważyć Jak wiemy, dla 2 m x k m k! k= k= r x) = lim x k k! x k k! + r x), m k= x m k= x )! ), 2. m x k k!. k! < x )! ), bo x. Oszacowaie dla = widać bezpośredio. Zatem po przejściu do ieskończoości z m, widać, że reszty r spełiają żądae ierówości. gdzie Warto dobrze zapamiętać ajprostsze przypadki tej ierówości: e x = + r x) = + x + r 2 x) = + x + x 2 /2 + r 3 x), x, r x) e ) x, r 2 x) x 2, r 3 x) x 3 /4. Dla ozaczeia fukcji wykładiczej będziemy też używali symbolu exp x = e x Obrazem R przez fukcję wykładiczą jest cała półprosta dodatia. Iymi słowy, Dowód. Niech dla y > 0 expr) = 0, ). E = {x R : e x < y}. Poieważ y < e y, więc także e /y < y. Stąd x = /y E oraz y jest górym ograiczeiem E. Zbiór E jako iepusty i ograiczoy z góry ma kres góry. Niech a = sup E. Istieje ciąg o wyrazach x E zbieży do a, więc e a = lim ex y.

5 5 Z drugiej stroy a + / / E, więc co kończy dowód. e a = lim ea+/ y, Stąd i z własości 3) potęgi wioskujemy, że fukcja wykładicza exp : R 0, ) jest wzajemie jedozaczym przekształceiem R a półprostą 0, ). Istieje zatem fukcja do iej odwrota log : 0, ) R, którą azywamy fukcją logarytmiczą Fukcja logarytmicza ma astępujące własości:. log jest fukcją ściśle rosącą, 2. log = 0, log e =, 3. log x y = log x + log y, x, y > 0, 4. a x = e x log a, a > 0, x R, 5. log a x = x log a, a > 0, x R. Dowód. Pierwsze trzy własości są atychmiastową kosekwecja tego, że log jest fukcją odwrotą do wykładiczej. Własość czwarta wyika stąd, że e x log a = e log a) x = a x. Ostatia własość wyika z poprzediej przez zlogarytmowaie. Poiższe ierówości mają podstawowe zaczeia dla badaia fukcji logarytmiczej Wiosek. Dla każdego 0 x > x < log + x) < x. + x Dowód. Logarytmując pierwszą z ierówości Wiosku 3.9 dla 0 x >, otrzymujemy drugą z ierówości dla logarytmu. Druga z ierówości Wiosku 3.9 e x < + x x, 0 x <, po podstawieiu y = >, daje x x e y +y < + y, y >, a stąd przez zlogarytmowaie otrzymujemy pierwszą z aszych ierówości. Dla x = otrzymujemy 3.6. Wiosek. Dla każdego N + < log + ) < Wiosek. Dla każdego 0 < α i każdego x > 0 log + x) < α xα.

6 6 Dowód. Mamy α log + x) = log + x) α < log + x α ) < x α, skąd po podzieleiu przez α dostajemy żądaą ierówość. Skorzystaliśmy tu z ierówości + x) α < + x α Lemat. Ciąg jest zbieży. γ = Dowód. Zwróćmy ajpierw uwagę, że k log log + ) log = log + /) 0, więc wystarczy rozważać ciąg c = log + ) k = k ) ) logk + ) log k = k log + /k). Z Wiosku 3.6 wyika, że ciąg {c } jest rosący, a poadto ) k log + /k) < k ) = k + + <, więc jest rówież ograiczoy. Jest zatem zbieży, a przecież o to chodziło. Graicę ciągu {γ } będziemy ozaczać przez γ i azywać stałą Eulera. Zatem 3.9) γ = lim log = lim k k log + ) ). k Dokłade oszacowaie stałej Eulera jest sprawą bardzo trudą. Wspomijmy tu jedyie, że ie wiadomo awet, czy jest oa liczbą wymierą, czy ie. A oto iteresujące zastosowaie ciągu Eulera Jeżeli ciąg a > 0 spełia waruek a + a a +, N, dla pewego a > 0, to jest malejący i dąży do zera. Dowód. Mamy więc skąd log a log a ) a = a a a a 2 a2 a a, + log a a a a + ) a. k + log a < a log + ) + log a,

7 7 Przechodzimy teraz do defiicji fukcji hiperboliczych i trygoometryczych. Fukcje cosh x = ex + e x, sih x = ex e x 2 2 azywamy odpowiedio cosiusem i siusem hiperboliczym. Wprost z defiicji łatwo wyikają astępujące własości tych fukcji. Cosius hiperboliczy jest fukcją parzystą, a sius ieparzystą. Poadto zachodzi wzór cosh 2 x sih 2 x =, zway jedyką hiperboliczą. Nietrudo też spostrzec, że sih jako suma dwóch fukcji ściśle rosących jest fukcją ściśle rosącą. Stąd i z jedyki hiperboliczej wioskujemy, że cosh jest fukcją ściśle rosącą a półprostej [0, ). Wreszcie z Twierdzeia 3.7 wyika, iż cosh x = lim x 2k 2k)!, sih x = lim x 2k+ 2k + )!. Wbrew pozorom podaie ścisłej aalityczej defiicji fukcji trygoometryczych ie jest wcale proste. Jedym z możliwych rozwiązań jest skorzystaie z astępującego twierdzeia Twierdzeie. Istieje dokładie jeda para fukcji s : R R, c : R R o astępujących własościach. Dla wszystkich x, y R. sx) 2 + cx) 2 =, 2. sx + y) = sx)cy) + sy)cx), 3. cx + y) = cx)cy) sx)sy), 4. 0 < xcx) < sx) < x dla 0 < x <. Są to oczywiście iektóre z dobrze zaych własości fukcji trygooometryczych cosiusa i siusa. Nasze twierdzeie mówi, że wyszczególioe wyżej własości są aksjomatycze w tym sesie, że moża z ich wywieść wszystko, co skądiąd wiemy o fukcjach trygoometryczych, a także że są oe wystarczające do jedozaczego określeia tych fukcji. Nawiasem mówiąc, ta druga część twierdzeia jedozaczość) przysparza więcej kłopotu. Część pierwsza jest bardziej elemetara, choć ieco żmuda. W szczególości dowodzi się, że Wiosek. Fukcje s i c mają wspóly okres podstawowy T, który jest liczbą iewymierą. Tradycyjie ozaczamy π = T/2. Liczby postaci kπ, gdzie k Z to wszystkie miejsca zerowe fukcji s. Tak więc defiicja liczby π ukryta jest we własościach fukcji trygoometryczych. Nie będziemy dowodzić tego twierdzeia, ai awet systematyczie wyprowadzać pozostałych własości fukcji trygoometryczych. Podkreślmy jedak wyraźie, że p. ciągłość fukcji trygoometryczych, jak i okresowość wraz z wszystkimi iymi ich cechami są a mocy Twierdzeia 3.2 kosekwecją własości ) 4) Lemat. Ciąg b = si ie jest zbieży do zera. Dowód. Pokażemy, że jest rzeczą iemożliwą, aby prawie wszystkie wyrazy aszego ciągu leżały w przedziale /2, /2). Przypuśćmy ie wprost, że si < /2, N.

8 8 Wtedy dla takich więc cos 2 = si 2 > 3 4, si 2 = si2 2 4 cos 2 < 4 3. Powtarzając to rozumowaie, pokazujemy, że si 2 < 4 3 p dla każdego p N, co pociąga si = 0 dla N. Wtedy jedak N = kπ dla pewego k, czyli π = N/k. To już jest sprzeczość, bo przecież π jest liczbą iewymierą.

9 9 Zadaia. Udowodij, że potęga o dodatiej podstawie i wykładiku wymierym ma własości a) c) z wykładu. 2. Udowodij, że fukcja wykładicza o podstawie a > jest ściśle rosąca. 3. Niech a > 0. Pokaż, że dla wszystkich x, y R jest a x ) y = a xy. 4. Wyprowadź własości ) 3) fukcji logarytmiczej podae a wykładzie. 5. Korzystając z ierówości Beroulliego, pokaż, że fukcja fx) = + x )x jest ściśle rosąca dla x. 6. Niech 0 < a a > 0 i R x x. Pokaż, że a x a x. 7. Czy a 0, jeśli a 0? 8. Wykaż, że e jest liczbą iewymierą dla każdego N. 9. Przeprowadź dyskusję zbieżości ciągu u = + p ) q w zależości od p, q > Udowodij, że dla każdego α > 0 jest lim log α = 0.. Wyjaśij schemat 2. Udowodij ierówość log << k << k << 2 <<! <<. e y < + y 2 y 0 < y < Udowodij ierówość x + < log + x), x >. 2x 4. Udowodij ierówość e x ex dla x > 0. Pokaż też, że rówość zachodzi jedyie dla x =. 5. Niech a > 0. Pokaż, że a a > a oraz a /a e /e. 6. Wyprowadź ierówość log + x) > x dla x > x 7. Pokaż, że log + y) < α yα dla y > 0 i 0 < α. 8. Pokaż, że log 2 = lim 2 + k=2 + k = lim 9. Pokaż, że 2/3 < log 2 < 2/e. W tym celu skorzystaj m.i. z ierówości e x > ex. 20. Pokaż, że e e >> e oraz log log << log Wykaż, że cosh x = lim x2k 2k)!, sih x = lim 22. Udowodij ierówości + a + < + k. ) a a < +, a <, 0 Z. 23. Udowodij ierówości + a < + ) a a < +, > a > lub < 0. a x2k+ 2k+)!.

10 0 24. Wiedząc, że a a, oblicz graicę lim + a 25. Udowodij że fukcje sih : R R i cosh : [0, ) R są ściśle rosące i wyprowadź wzory a fukcje odwrote: sih y = log y + ) y 2 +, cosh y = log y + ) y Udowodij, że dla każdego N stała Eulera γ spełia ierówości log + ) < γ < log. k k ). 27. Niech 0 < b <. Pokaż, że dla każdego 0 < a < b + a + ) b dla dostateczie dużych. 28. Udowodij, że dla każdego p > 0 ciąg a = logp, N, jest począwszy od pewego miejsca) ściśle malejący. 29. Niech b > a > 0. Uzasadij ierówości log b log a < < b b a a, ea < eb e a b a < eb, korzystając z ierówości już zaych. 30. Pokaż, że dla każdego N a wobec tego 3. Udowodij, że log / ) / log, / ) lim =. log log 4 = + lim k4k 2 ).

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk Teoria grup I Andriy Panasyuk 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1 Grupa: Zbiór G wyposażony w działanie μ : G G G (skrótowo oznaczamy μ(a, b) =: a b lub poprostu ab) spełniające następujące aksjomaty: 1.

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna Zestaw 2

Matematyka Dyskretna Zestaw 2 Materiały dydaktyczne Matematyka Dyskretna (Zestaw ) Matematyka Dyskretna Zestaw 1. Wykazać, że nie istnieje liczba naturalna, która przy dzieleniu przez 18 daje resztę 13, a przy dzieleniu przez 1 daje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo