SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska

2 Aky prawne doyczące OZE Agenda Saysyka pozyskania i wykorzysania energii ze źródeł odnawialnych Produkcja energii elekrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii Modelowanie procesów dynamicznych Symulacje srukury produkcji energii elekrycznej i ciepła z odnawialnych nośników energii Podsumowanie

3 Aky prawne doyczące OZE Dyrekywa Parlamenu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwienia 2009 r. w sprawie promowania sosowania energii ze źródeł odnawialnych. Udział OZE w finalnym zużyciu energii bruo w Polsce powinien osiągnąć poziom 15 % w 2020 roku. Ważnym dokumenem programowym dla rozwoju OZE w Polsce była Poliyka energeyczna Polski do roku 2030 Przyjęy w 2010 r. przez Radę Minisrów i przesłany do Komisji Europejskiej Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zakłada, że podsawowymi działaniami zwiększającymi udział OZE w bilansie energeycznym będzie większe wykorzysanie biomasy oraz energii wiaru.

4 Aky prawne doyczące OZE (cd) Podsawowymi akami normaywnymi regulującymi obowiązki z zakresu wykorzysania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce są: Usawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie usawy Prawo energeyczne oraz niekórych innych usaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) Usawa z dnia 10 kwienia 1997 r. Prawo energeyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059), Rozporządzenie Minisra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedsawienia do umorzenia świadecw pochodzenia, uiszczenia opłay zasępczej, zakupu energii elekrycznej i ciepła wyworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku powierdzania danych doyczących ilości energii elekrycznej wyworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. Nr 156, poz. 969 z późn.zm.), Usawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponenach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199) wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

5 Rozporządzenie Minisra Gospodarki z dnia 15 sierpnia 2011 r. Obowiązek spoczywający na danym przedsiębiorswie (w zakresie zakupu ceryfikaów/wniesienia opłay zasępczej) na dany rok sanowi odpowiedni procenowy udział energii elekrycznej w całkowiej ilości energii elekrycznej dosarczonej przez o przedsiębiorswo do odbiorców końcowych. Zgodnie z rozporządzeniem Minisra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. o świadecwach pochodzenia OZE, udział en wynosi: 11,4% za rok ,9% za rok ,4% za rok ,9% za rok 2017

6 Dane saysyczne Zakres danych przygoowanych przez Agencję Rynku Energii S.A. oraz Główny Urząd Saysyczny w publikacji Energia ze źródeł odnawialnych Publikacja zawiera zbiorcze dane saysyczne doyczące pozyskania i zużycia energii z wykorzysywanych w Polsce odnawialnych źródeł energii, a w szczególności: energii wody, energii geoermalnej, energii słonecznej, energii wiaru, odpadów komunalnych, biopaliw sałych, biogazu, biopaliw ciekłych (dla ransporu), ciepła ooczenia (środowiska nauralnego), przy zasosowaniu pomp ciepła.

7 Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym pozyskaniu energii pierwonej ogółem w laach W osanich laach rośnie udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w krajowym bilansie pozyskania energii pierwonej, przy niewielkich zmianach w samym pozyskaniu energii pierwonej. Wyszczególnienie Pozyskanie energii pierwonej ogółem [TJ] Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych [TJ] Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwonej ogółem ,7% 7,6% 9,0% 10,2% 10,9% 11,7%

8 Srukura pozyskania energii z odnawialnych nośników 1% Energia wiaru 1% Energia wody 4% Rok 2007 Biopaliwa ciekłe 2% Pozosałe 0% Rok 2012 Biopaliwa sałe 92% Biopaliwa ciekłe 8% Energia wiaru 2% 5% Energia wody 2% Pozosałe 1% Biopaliwa sałe Energia wody Energia wiaru Biopaliwa ciekłe Pozosałe Biopaliwa sałe 82% Biopaliwa sałe Energia wody Energia wiaru Biopaliwa ciekłe Pozosałe

9 Produkcja energii elekrycznej z odnawialnych nośników [GWh] Wyszczególnienie Ogółem ,4 3847,7 4291,2 5429, , , ,9 Woda z ego elekrownie ,7 2201,1 2043,2 2352,1 2152,2 2375,1 2919,9 2331,4 2036,9 poniżej 1 MW ,5 358,2 247,9 306,3 290,2 292, ,7 od 1 do 10 MW ,9 504,2 566,6 658,1 605,4 627,9 667,2 636,1 619,5 powyżej 10 MW ,4 1338,7 1227,8 1387,7 1256, ,7 1388,3 1096,7 Wiar ,3 135,5 256,1 521,6 836,8 1077,3 1664,3 3204,5 4746,6 Biopaliwa sałe ,2 1399,9 1832,7 2360,4 3365,4 4904,1 5905,2 7148,4 9528,7 w ym współspalanie - 620,5 1236,3 1644,6 2125,6 2963,3 4660,8 5592,5 6388,8 7238,6 z ego biogaz z wysypisk odpadów biogaz z oczyszczalni ścieków 56 82,2 111,3 160,1 195,2 251,6 319,2 398,4 451,1 565, ,3 75, ,6 148,4 174,8 219,9 233,7 236,5 2 18,1 35,4 66,7 79,5 94,9 122,7 132,4 149,8 193,7 biogaz pozosały 1 0,8 0,6 1,5 2,1 8,3 21,7 46,1 67,7 135,1 Biopłyny ,9 1,4 0,2 Energia słoneczna ,2 1,1

10 Produkcja energii elekrycznej z odnawialnych nośników (cd) GWh Laa Woda Wiar Biopaliwa sałe Biopłyny Energia słoneczna Rok produkcja GWh Rok produkcja GWh Biopaliw a sałe 18% 2% Biopłyny 0% 3% Energia słoneczna 0% Woda 12% Wiar 6% Wiar 28% Biopaliw a sałe 57% Woda 74% Woda Wiar Biopaliwa sałe Woda Wiar Biopaliwa sałe Biopłyny Energia słoneczna

11 Produkcja ciepła z odnawialnych nośników [TJ] Wyszczególnienie Ogółem Biopaliwa sałe z ego biogaz z wysypisk odpadów biogaz z oczyszczalni ścieków biogaz pozosały Biopłyny

12 Produkcja ciepła z odnawialnych nośników (cd) TJ Laa Biopaliwa sałe Biopłyny Rok produkcja TJ Rok produkcja TJ 11% 1% Biopaliw a sałe 89% Biopaliw a sałe 99% Biopaliwa sałe Biopaliwa sałe

13 Modelowanie procesów dynamicznych Procesy dynamiczne w ekonomii i energeyce, w kórych isnieją zaburzenia losowe można modelować za pomocą równań sochasycznych ypu równań Io Wykorzysanie meody Eulera do rozwiązania sochasycznych równań różniczkowych umożliwia symulację kszałowania się wykorzysania odnawialnych nośników energii w produkcji energii elekrycznej i ciepła Proces sochasyczny wielu zmiennych ciągłych w czasie można opisać równaniami różniczkowymi o ogólnej posaci:, X d G X dw dx F, gdzie: X zmienna sanu, W zmienna procesu Wienera (ruchów Browna), F funkcja deerminująca rend, G funkcja dyfuzji

14 Modele SDE (Sochasic Differenial Equaions) Opis modelu Model względnych zmian zmiennej sanu ze składnikiem losowym opisanym ruchami Browna (GBM Geomeric Brownian Moion) uwzględniający w procesach Wienera korelacje pomiędzy współczynnikami energochłonności Model sałej elasyczności wariancji (CEV Consan Elasiciy of Variance) Posać równań różniczkowych dx dx B dx B dx Xd V XdW X d X X d X dw X d V X dw dw Model z rewersją SDEMRD (SDE from Mean-Revering Drif) Model Hull-Whie/Vasicek (HWV) dx L X d D, X S X d X dw μ warość średnia zmiennej X, σ odchylenie sandardowe zmiennej X., S prędkość rewersji, α - wykładnik dx S dx dx S S V dw L X d V dw X d dw

15 Przykładowa symulacja produkcji energii elekrycznej z odnawialnych nośników GWh 25000, , , ,0 5000,0 0, Laa Woda Wiar Biopaliw a sałe Biopłyny Energia słoneczna Symulacj a produkcj i energii elekrycznej z OZE GWh w 2020 roku 3% Biopłyny 0% Energia słoneczna 0% Woda 8% Wiar 24% Biopaliwa sałe 65%

16 Przykładowa symulacja produkcji ciepła z odnawialnych nośników 40000, ,0 TJ 20000, ,0 0, Laa Biopaliw a sałe Symulacj a produkcj i ciepła z OZE TJ w 2020 roku 3% Biopaliwa sałe 97%

17 Podsumowanie Przykładowe symulacje produkcji energii elekrycznej i ciepła oraz srukury odnawialnych nośników do 2020 roku wyznaczone meodą Eulera należy rakować jako możliwe scenariusze, pod warunkiem konynuowania doychczasowych endencji na rynku OZE. Do symulacji wykorzysano rozwiązania przybliżone uzyskane z modelu GBM z uwzględnieniem korelacji w przebiegach zmiennych (odnawialnych nośnikach energii) opisanych procesami Wienera. Odmienne przebiegi symulacyjne można uzyskać zmieniając założenia o kszałowaniu się zmiennych. Nie uwzględnienie korelacji pomiędzy zmiennymi w modelu GBM prowadzi do odmiennych rezulaów. Kolejne scenariusze można uzyskać przy założeniu, że o zachowaniu się zmiennych decydują reguły mechanizmów rynkowych, a nie giełdowych. Wedy do symulacji należy przyjąć rezulay z modelu z rewersją (SDEMRD) lub modelu Hull- Whie/Vasicek (HWV).

18 Dziękuję za uwagę!

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Janusz SOWIŃSKI Insyu Elekroenergeyki, Poliechnika Częsochoska Koszy energii elekrycznej z odnaialnych źródeł energii Sreszczenie. W arykule przedsaiono dosępne opracoania szacujące yarzania energii elekrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo