KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH"

Transkrypt

1 US2413 Wydanie: 2.06 Data: KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk Pełnmcnik ds. SZJ Naczelnik Naczelnik Imię i nazwisk Elżbieta Michalak Bartłmiejczyk Ewa Zakrzewska Ewa Zakrzewska Data

2 SPIS TREŚCI POLITYKA JAKOŚCI PREZENTACJA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA Struktura rganizacyjna Pdstawwe dpwiedzialnści w zakresie SZJ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zakres Systemu Zarządzania Jakścią Wyłączenia Dkumentacja Systemu Zarządzania Jakścią Kmunikacja wewnętrzna Infrastruktura Śrdwisk pracy Planwanie realizacji wyrbu Identyfikacja i identyfikwalnść Własnść klienta PROCESY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nadzrwanie i dsknalenie SZJ Planwanie pracy Urzędu Zarządzanie zasbami ludzkimi Obsługa pdatników Przetwarzanie danych pdatkwych Prwadzenie ewidencji pdatników Wymiar pdatku Kntrla pdatkwa Rachunkwść pdatkwa Pstępwanie karn-skarbwe Prwadzenie egzekucji administracyjnej Rzpatrywanie wnisków zmianę spsbu uregulwania zbwiązań pdatkwych Obsługa administracyjna Urzędu WYKAZ DOKUMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Prcedury Systemu Zarządzania Jakścią Instrukcje Systemu Zarządzania Jakścią Pzstałe dkumenty TABELA ZMIAN

3 POLITYKA JAKOŚCI Plityka jakści Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach Mając na uwadze, chęć dstarczenia pdatnikm i innym klientm usług najwyższej jakści, Drugi Urząd Skarbwy w Gliwicach pstanwił wprwadzić System Zarządzania Jakścią zgdny z wymaganiami Nrmy PN EN ISO 9001:2001, który traktwany jak narzędzie zarządcze zapewnia wzrst pzimu jakści ich bsługi i równcześnie daje mżliwść uprządkwania prcesu rganizacyjneg w Urzędzie Skarbwym. Cele Plityki Jakści w Drugim Urzędzie Skarbwym. Zapewnienie prfesjnalnej i przyjaznej bsługi pdatników, wbec których Urząd pełni rle służebną. 2. Świadczenie usług najwyższej jakści, na pdstawie i w granicach prawa, spełniających ptrzeby i czekiwania klientów. 3. Umacnianie rli Urzędu jak instytucji pełniącej służbę publiczną. Realizacja celów plityki jakści. Zarówn Kierwnictw jak i pracwnicy Urzędu wiedzą i zdają sbie sprawę z rli Urzędu Skarbweg jak jednstki administracji rządwej, dlateg wypełniając swją misję zbwiązaliśmy się realizwać kreślne cele plityki jakści pprzez: Działania nastawine przyjaźnie d pdatników i innych klientów, parte na prawrządnści, prwadzące d pgłębienia zaufania d rganów pdatkwych. 2. Dknywanie zmian w rganizacji pracy, prcedur i narzędzi pd kątem dsknalenia jakści bsługi pdatnika i inneg klienta. 3. Dsknalenie systemu przepływu infrmacji między Urzędem a pdatnikami i innymi klientami w spsób najbardziej dla nich dpwiedni - przejrzysty, szybki i czekiwany. 4. Ciągłe dsknalenie swych umiejętnści i pgłębianie wiedzy zawdwej krzystając z różnych frm edukacji. 5. Stałe mnitrwanie realizwanych zadań w sferze wewnętrznej Urzędu, a także prwadzenie działań kntrlnych zewnętrznych w celu prmwania działań zmierzających d zwiększenia dbrwlnści wypełniania bwiązków pdatkwych. 6. Dsknalenie skutecznści systemu zarządzania jakścią. 3

4 Realizację zamierznych celów umżliwi: Przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakścią, Odpwiedzialnść za jakść świadcznych usług, Znajmść prcedur pstępwania, Ciągłe mnitrwanie realizwanych prcesów. Kierwnictw i pracwnicy Urzędu znają i rzumieją deklarację plityki jakści i mając świadmść, iż interes publiczny wymaga działań skutecznych i realizwanych w spsób zdecydwany, realizują swje zadania w spsób rzważny, prawrządny, na wyskim pzimie kmpetencji zawdwej, z pszanwaniem gdnści innych i z pczuciem gdnści własnej. Naczelnik Urzędu Ewa Zakrzewska 4

5 2. PREZENTACJA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Drugi Urząd Skarbwy w Gliwicach utwrzny zstał 1 stycznia 1996 rku. Zatem w becnym kształcie funkcjnuje już prawie 10 lat. Od pczątku jeg utwrzenia tj. d 1996 rku d rku 1998 siedziba Urzędu znajdwała się przy ul. Góry Chełmskiej 15, w budynku starym i mał funkcjnalnym, uciążliwym w kntakcie z pdatnikami z uwagi funkcjnwanie dwóch urzędów w jednej siedzibie. P bjęciu becneg budynku przy ulicy Młdeg Hutnika 2, dknaniu remntu i wypsażeniu g w mżliwie najlepsze rzwiązania techniczne Urząd swją działalnść w nim rzpczął w marcu 1998 rku. Budynek wypsażny zstał w bszerną, klimatyzwaną salę bsługi pdatnika d kmplekswej bsługi pdatnika. Przed gmachem utwrzn miejsca parkingwe. Zastswan udgdnienia dla sób niepełnsprawnych. W celu stwrzenia udgdnień w bsłudze pdatników w gmachu Urzędu przygtwan całą gamę punktów raz tablic infrmacyjnych z zakresu realizwanych pdatków. Pnadt Urząd tut. wraz ze zmianami pdatkwymi czy też strukturalnymi na bieżąc będzie wprwadzał nwe rzwiązania przyjazne dla pdatnika. Urząd trzykrtnie zstał wyróżniny w knkursach Szefa Służby Cywilnej na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządwej ( ). W rku 2005 trzymał wyróżnienie w knkursie Szefa Służby Cywilnej na Najbardziej Nwczesny Urząd Administracji Rządwej w kategrii Nwczesna administracja przejrzysta dla wszystkich. Funkcję kierwniczą w jednstce pełni Naczelnik Urzędu Ewa Zakrzewska. Zasięgiem terytrialnym tutejszy Urząd bejmuje cały pwiat gliwicki, d któreg należą gminy: Wielwieś, Tszek, Pyskwice, Rudziniec, Sśnicwice, Pilchwice, Knurów, Gierałtwice raz część miasta Gliwice 5

6 3. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE. Księga Systemu Zarządzania Jakścią Opracwując dkumentację systemu zarządzania jakścią Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach zastswan niżej wymienine definicje: Audit - systematyczny, niezależny i udkumentwany spsób uzyskania dwdu raz jeg biektywnej ceny w celu kreślenia stpnia spełnienia kryteriów auditu. Dkument jakści - Księga Jakści, prcedury, instrukcje pstępwań d prcedur i inne dkumenty pisujące zakres raz spsób przeprwadzania działania lub prcesu Dsknalenie jakści - część zarządzania jakścią ukierunkwana na zwiększenie zdlnści spełnienia wymagań dtyczących jakści Dwód z auditu - zapisy, stwierdzenie faktu lub inne infrmacje, które są isttne dla kryteriów auditu i mżliwe d zweryfikwania Działania zapbiegawcze - działanie w celu wyeliminwania przyczyny wykrytej niezgdnści lub innej niepżądanej sytuacji Działania krygujące - działanie w celu ustalenia i wyeliminwania przyczyny ptencjalnej niezgdnści lub innej ptencjalnej sytuacji niepżądanej Identyfikacja - rzpznanie sób, rzeczy, ustalenie tżsamści lub stwierdzenie że dwie rzeczy są jednakwe Identyfikwalnść - znak sprawy - zespół symbli kreślających przynależnść sprawy d kreślnej kmórki rganizacyjnej, kreślnej grupy spraw i kreślnej sby sprawę prwadzącą Infrastruktura - (rganizacja) - system urządzeń, wypsażenia i bsługi, niezbędny d działania sprawneg rganizacji Instrukcja - ustalny szczegółwy spsób przeprwadzenia działania Kmórka rganizacyjna - dział lub samdzielne stanwisk pracy wydrębnine w strukturze rganizacyjnej Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach Kryteria auditu - zestaw plityk, prcedur lub wymagań, stswanych jak dniesienie Księga jakści - dkument ustalający plitykę jakści raz pisujący system zarządzania jakścią Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach Najwyższe kierwnictw - sba lub grupa sób, które na najwyższym szczeblu kierujących rganizacją Naczelnik Urzędu Niezgdnść - niespełnienie wymagań Nrma - nrma PN-EN ISO 9001:2001 Organizacja - grupa ludzi z przypisanymi uprawnieniami, dpwiedzialnścią raz pwiązaniami, infrastruktura, Pełnmcnik ds. Zarządzania Systemem Jakści - przedstawiciel najwyższeg kierwnictwa dpwiedzialny za wdrżenie i utrzymanie systemu zarządzania jakścią. Plityka jakści - gół zamierzeń i ukierunkwanie rganizacji dtyczące jakści frmalnie wyrażne przez najwyższe kierwnictw Pracwnik - sba zatrudnina w urzędzie Przegląd - działanie pdejmwane w celu kreślenia przydatnści, adekwatnści i skutecznści przedmitu rzważań d siągnięcia ustalnych celów Prces - zbiór działań wzajemnie pwiązanych lub wzajemnie ddziałujących, które wykrzystują zasby w celu przekształcenia stanu wejściweg w stan wyjściwy Prcedura - ustalny spsób przeprwadzania działania lub prcesu System zarządzania - system metda ustanawiania plityki i celów raz siągania tych celów System Zarządzania Jakścią - system zarządzania d kierwania rganizacją i jej nadzrwania w dniesieniu d jakści Urząd Drugi Urząd Skarbwy w Gliwicach Walidacja - ptwierdzenie przez przedstawienie dwdu biektywneg, że zstały spełnine wymagania dtyczące knkretneg zamierzneg użycia lub zastswania 6

7 Weryfikacja - ptwierdzenie spełnienia wymagań pprzez badanie przedmitweg zagadnienia Właściciel prcesu- pracwnik dpwiedzialny za realizację prcesu i pmiar jeg efektywnści raz dpwiedzialny za pdejmwanie działań krygujących i zapbiegawczych Wymaganie - ptrzeba lub czekiwanie, które zstał ustalne, przyjęte zwyczajw lub bwiązkw Wyrób - wynik prcesu, prdukt, (usługa) Zapis dtyczący jakści - dkument, w którym przedstawin uzyskane wyniki lub dwdy przeprwadznych działań jakści Zasby - pracwnicy urzędu wyknujący pracę wpływającą na jakść wyrbów, śrdki finanswe, infrastruktura - wypsażenie itp. Zgdnść - spełnienie wymagania Właściciel prcedury pracwnik dpwiedzialny za realizację prcedury i pmiar jej efektywnści, analizę i przekazanie wnisków właścicielwi prcesu Klient pdatnik, Izba Skarbwa, Ministerstw finansów, GUS 7

8 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 4. Struktura rganizacyjna Dla zagwarantwania pełneg nadzru i mżliwści spełnienia ptrzeb i czekiwań klientów raz zapewnienia dpwiednieg pzimu jakści realizwanych usług zstały kreślne i udkumentwane dpwiedzialnści i uprawnienia persnelu raz jeg wzajemne zależnści. Regulamin Organizacyjny Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach kreśla zadania Kierwnictwa Urzędu, kmórek rganizacyjnych i pracwników, rganizację wewnętrzną, zakres uprawnień i dpwiedzialnści. Opisy stanwisk pracy z uwzględnieniem miejsca w strukturze rganizacyjnej ze wskazaniem stanwiska bezpśredni nadrzędneg i wymagań stanwiskwych, znajdują się w aktach sbwych pracwnika. Każdy pracwnik w aktach sbwych psiada również przyjęty własnręcznym pdpisem zakres czynnści zawierający: zakres bwiązków, dpwiedzialnści i uprawnień. Wzajemną zależnść raz przyprządkwanie dpwiednich kmórek rganizacyjnych i samdzielnych stanwisk przedstawia schemat rganizacyjny dstępny w prgramwaniu DGA QUALITY. 8

9 4.2. Pdstawwe dpwiedzialnści w zakresie SZJ Uczestnik Naczelnik Urzędu Skarbweg Pełnmcnik ds. Systemu Zarządzania Jakścią Właściciel prcesów Funkcje Jest dpwiedzialny za prcesy realizwane w UrzędzieZabezpiecza śrdki niezbędne dla funkcjnwania i dsknalenia SZJUstanawia i dknuje przeglądu plityki jakści Zatwierdza dkumenty SZJ Dknuje przeglądu SZJ w celu zapewnienia jeg przydatnści, adekwatnści i skutecznści Ustanawia i mnitruje cele SZJ Odpwiada za wdrżenie, utrzymanie i dsknalenie SZJ Krdynuje prace przy pracwywaniu i weryfikwaniu dkumentacji SZJ Nadzruje dkumentację systemu zarządzania jakścią Krdynuje przygtwanie i nadzrwanie przebieg auditów wewnętrznych SZJ raz przeglądu SZJ Inicjuje działania dsknalące (krygujące i zapbiegawcze) Przedstawia Naczelnikwi Urzędu sprawzdania dtyczące funkcjnwania SZJ Upwszechniania w całej rganizacji świadmść dtyczącą wymagań klienta, dpwiada za szklenia persnelu w zakresie SZJPrzypisuje dpwiedzialnści, rzdziela zadania, ustala daty realizacji, weryfikuje mierniki prcesów, zbiera prpzycje usprawnień Decyduje standardach w zakresie wyknywanych czynnści w ramach prcesu Nadzruje merytrycznie pracwników realizujących prces i zadania Jest dpwiedzialny za identyfikację, pis, analizę i dsknalenie prcesu Definiuje mierniki prcesów Dknuje pmiarów i aktualizuje mierniki w ramach kreślneg prcesu Zbiera prpzycje usprawnień d prcesu Przygtwuje materiały dtyczące prcesu na psiedzenie kierwnictwa w celu przeprwadzenia przeglądu SZJ Inicjuje działania dsknalące (krygujące i zapbiegawcze) prcesu Przedstawia Pełnmcnikwi lub Naczelnikwi sprawzdania dtyczące funkcjnwania prcesu Odpwiada za prpzycję szklenia persnelu w zakresie prcesu Właściciel prcedur Nadzruje merytrycznie pracwników realizujących prcedurę i zadania Dknuje pmiarów i aktualizuje mierniki w ramach kreślnej prcedury Zbiera prpzycje usprawnień d prcedury Przygtwuje materiały dtyczące prcedury na psiedzenie kierwnictwa w celu przeprwadzenia przeglądu SZJ Inicjuje działania dsknalące (krygujące i zapbiegawcze) prcedury Przedstawia właścicielwi prcesu sprawzdania dtyczące 9

10 Użytkwnicy (pracwnicy Urzędu Skarbweg) Auditrzy wewnętrzni SZJ funkcjnwania prcedury Odpwiada za prpzycję szklenia persnelu w zakresie prcedury Odpwiadają za realizację pstanwień (prcedur) SZJ Opracwują dkumentację SZJ w ramach pełninych funkcji Uczestniczą w przebiegu auditów wewnętrznych SZJ Dstarczają materiały w ramach pełninych funkcji na psiedzenie kierwnictwa w celu przeprwadzenia przeglądu SZJ Inicjują działania dsknalące (krygujące i zapbiegawcze) w zakresie realizwanych funkcji Wspmagają przygtwanie i nadzrwanie przebiegu auditów wewnętrznych w ramach prcesu Przeprwadzają audity wewnętrzne Zbierają prpzycje usprawnień w prcesu Inicjują działania dsknalące (krygujące i zapbiegawczych) prcesu Raprtują wynikach auditów wewnętrznych SZJ 10

11 5. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 5. Zakres Systemu Zarządzania Jakścią Ustanwiny i utrzymywany w Drugim Urzędzie Skarbwym w Gliwicach system zarządzania jakścią spełnia wymagania nrmy PN EN ISO 9001:2001, zakres Systemu Zarządzania Jakścią bejmuje: Obsługę infrmacyjną i pdatkwą interesantów zgdnie z nałżnymi wymaganiami aktów prawnych. raz: Pdlega ciągłym mdyfikacjm i dsknaleniu dla jak najlepszeg zaspkjenia ptrzeb klientów i wymagań prawnych. Jest znany i respektwany przez wszystkich pracwników uczestniczących w systemie zarządzana jakścią. Opiera się na pracwanej, wdrżnej i aktualnej dkumentacji systemwej Wyłączenia W ramach wdrżneg Systemu Zarządzania Jakścią w zakresie nrmy PN - EN ISO-9001:2001 dknan wyłączeń dnszących się d wymagań nrmy zawartych w punktach: 7.3 Prjektwanie i rzwój w Urzędzie nie dknuje się działań w rzumieniu prjektwania wyrbu. Planwanie i realizacja działań plega główne na pstępwaniu zgdnie z dpwiednimi przepisami prawa dnszącymi się d pszczególnych działań. Przepisy te kreślają ramy pstępwania, terminy realizacji zadań i sby dpwiedzialne za ich wyknanie Walidacja prcesów prdukcji i dstarczania usługi specyfika prcesów realizwanych w ramach Systemu Zarządzania Jakścią pwduje, iż niecelwe staje się uwzględnianie wymagań zawartych w przywłanym punkcie brak prcesów specjalnych. 7.6 Nadzrwanie wypsażenia d mnitrwania i pmiarów na żadnym etapie realizacji usług w ramach systemu zarządzania jakścią nie wykrzystuje się urządzeń kntrlnpmiarwych. Używane aplikacje jaki i serwery są własnścią Ministerstwa Finansów Dkumentacja Systemu Zarządzania Jakścią W skład dkumentacji Systemu Zarządzania Jakścią wchdzą: plityka jakści, księga jakści, prcedury i instrukcje pstępwania, wewnętrzne akty nrmatywne takie jak: Regulamin pracy Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach, Regulamin rganizacyjny Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach, inne dkumenty przywłane w prcedurach i instrukcjach. Dkumentacja systemu zarządzania jakścią, w zakresie prcesów i prcedur, pwstała przy wykrzystaniu narzędzia infrmatyczneg DGA Prcess, które t narzędzie służy d tzw. mdelwania prcesów systemu zarządzania rganizacją. Język graficzny prgramwania DGA Prcess peruje biektami dnszącymi się d zdarzeń, funkcji, sób dpwiedzialnych za wyknanie funkcji, załączników, rejestrów, dkumentów związanych raz miejsc pwiązania z innymi prcedurami i prcesami. Przygtwana dkumentacja zstała wprwadzna pprzez zatwierdzenie przez Naczelnika Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach. Prcesy wyspecyfikwane w ramach 11

12 systemu zarządzania jakścią zstały przedstawine w diagramie Struktura prcesów (VACD) (w serwisie SZJ) i pdzielne na trzy bszary: Prcesy Zarządcze Prcesy Główne Prcesy Wspmagające Prcesy Zarządcze MAPA PROCESÓW Nadzrwanie i dsknalenie SZJ Planwanie Pracy Urzędu Zarządzanie Zasbami Ludzkimi Prcesy Główne Przetwarzanie Danych Pdatkwych Kntrla Pdatkwa Pstępwanie Karn-Skarbwe Obsługa Pdatników Wymiar Pdatku Rachunkwść Pdatkwa Prwadzenie egzekucji administracyjnej Prwadzenie Ewidencji Pdatników Rzpatrywanie wnisków zmianę spsbu uregulwania zbwiązań pdatkwych Prcesy Wspmagające Obsługa Administracyjna Urzędu W ramach pięciu prcesów zidentyfikwan i kreśln prcedury pstępwania dla pracwników Urzędu, których działania mają isttny wpływ na zadania realizwane w ramach całeg systemu zarządzania jakścią. Kryterium identyfikacji prcesów i prcedur systemu zarządzania były te elementy systemu, które mają isttny wpływ na uzyskanie satysfakcji klientów jak również te elementy systemu, które determinują pwtarzalną jakść świadcznych usług. W przypadku, kiedy spsób pstępwania jest szczegółw kreślny przez dpwiednie przepisy prawa (ustawy i rzprządzenia), prcedury nie są ddatkw mdelwane. Dla każdej prcedury (z wyjątkiem prcedury Nadzór nad zapisami raz Umieszczenie i aktualizacja infrmacji na strnach internetwych/bip/intranetwych) kreśln: graficzną prezentację przebiegu wyknywanych działań, cel, przedmit i zakres stswania, terminlgię, 12

13 pis pstępwania przedstawiny graficznie i tabelarycznie, zapisy ze wskazaniem miejsca i kresu przechwywania raz spsbu pstępwania p kresie przechwywania, załączniki, dkumenty związane, rejestry, sby uczestniczące w prcedurze. Dkumentacja systemu zarządzania jakścią występuje i jest nadzrwana w frmie elektrnicznej, za pmcą prgramu DGA Quality, który t prgram służy d dystrybucji dkumentacji i jej przeglądania. Pprzez serwis DGA Quality wszyscy pracwnicy Urzędu mają dstęp d dkumentacji. Nadzór nad elektrniczną frmą dkumentacji pełni Pełnmcnik ds. Systemu Zarządzania Jakścią, który dpwiada za jej aktualizację Kmunikacja wewnętrzna Najważniejsze ustalenia dtyczące bieżącej działalnści Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach są kmunikwane w frmie infrmacji przekazywanych pisemnie, ustnie, telefnicznie, pcztą elektrniczną, wewnętrznych aktów nrmatywnych, ntatek raz kmunikatów. Isttnym elementem systemu kmunikacji wewnętrznej są: ctygdniwe sptkania ścisłeg Kierwnictwa Urzędu, sptkania rbcze wynikające z bieżących zadań Urzędu, pwływanie zespłów zadaniwych, wydawanie własnych dkumentów wewnętrznych, narady i szklenia wewnętrzne, wewnętrzna pczta elektrniczna, tablice infrmacyjne (głszeń). Ddatkw kmunikacja wewnętrzna w zakresie wyknywanych zadań zstała przedstawina w prcedurach, gdzie zwrócn uwagę na dpwiedzialnści raz przepływ dkumentów (zapisów) raz infrmacji pmiędzy pszczególnymi ich uczestnikami. 13

14 5.5. Infrastruktura Infrastruktura niezbędna d siągnięcia zgdnści z wymaganiami dtyczącymi jakści usługi bejmuje: budynki, pmieszczenia wraz z wypsażeniem, przyrządwanie biurwe i teleinfrmatyczne, śrdki transprtu, wypsażenie Sali bsługi klienta. Odpwiedzialnść w zakresie nadzru nad pszczególnymi elementami infrastruktury wynika z Regulaminu Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach raz zakresów czynnści dpwiednich pracwników Urzędu. Za zapewnienie dpwiednieg wypsażenia stanwisk pracy dpwiedzialni są kierwnicy pszczególnych kmórek rganizacyjnych. Wewnętrzna sieć intranetwa pzwala na wykrzystanie zasbów kmputerwych d zarządzania wielma bszarami rganizacji. Między innymi narzędzie t wykrzystan d budwy i wdrżenia dkumentacji systemu zarządzania jakścią Śrdwisk pracy Śrdwisk pracy niezbędne d siągnięcia zgdnści z wymaganiami jest kreślne i nadzrwane. Wymagania w zakresie zarządzania śrdwiskiem pracy zstały kreślne pprzez wymagania prawne. Wymagania dtyczące śrdwiska pracy kreślają również wewnętrzne dkumenty, takie jak: Regulamin pracy Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach, Regulamin rganizacyjny Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach, Plityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem infrmatycznym, Zarządzenie Naczelnika w sprawie pprawy warunków bezpieczeństwa pracwników urzędu skarbweg. Nadzór nad pszczególnymi elementami śrdwiska pracy sprawują kierwnicy pszczególnych kmórek rganizacyjnych. Pracwnicy zbwiązani są d przestrzegania zasad zawartych w pracwanych w tym zakresie dkumentach wewnętrznych. 14

15 5.7. Planwanie realizacji wyrbu Zaplanwanie pracy w Drugim Urzędu Skarbweg w Gliwicach dbywa się na pdstawie planów pracy raz na pdstawie wytycznych z Izby Skarbwej i dpwiednich przepisach prawa, jak również w Regulaminie Organizacyjnym. Wszyscy pracwnicy Urzędu zbwiązani są d wyknania zadań kreślnych przepisami w frmie i terminie kreślnej dpwiednimi przepisami. Realizwane są także zadania ddatkwe, nie ujęte w planie pracy Identyfikacja i identyfikwalnść System nadzrwania dkumentacji i zapisów pzwala na szybką identyfikację sób wyknujących usługę na każdym etapie jej twrzenia. Pzwala n prześledzić prces twrzenia usługi wstecz, identyfikując sby i kres wyknania daneg etapu usługi Własnść klienta Urząd staje się psiadaczem dkumentów klienta zawartych w zeznaniach pdatkwych (dane sbwe), jak również wszelkie dkumenty przekazane przez klienta w tku pstępwania kntrlneg. W każdym przypadku, kiedy Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach staje się psiadaczem jakiejklwiek własnści klienta przestrzegane są szczególne zasady zabezpieczenia takiej własnści. Sprawuje się pieczę nad własnścią klienta i chrni ją przed uszkdzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem. W przypadku, kiedy własnść klienta ulegnie zagubieniu lub zniszczeniu, klient natychmiast jest tym infrmwany, a klicznści takiej sytuacji wraz z analizą sób dpwiedzialnych są zapisywane w pstaci dkumentu zgdnie z zasadami twrzenia dkumentacji. Ddatkw chrna danych sbwych zawartych na wszelkieg rdzaju nśnikach i spsób pstępwania z nimi zawarty jest w Plityce bezpieczeństwa i instrukcji kreślającej pstępwanie z systemem infrmatycznym. Serwery i prgramwanie jest własnścią klienta, którym jest Ministerstw Finansów. 15

16 6. PROCESY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6. Nadzrwanie i dsknalenie SZJ Cel prcesu Zapewnienie sprawneg działania systemu zarządzania jakścią w Drugim Urzędzie Skarbwym w Gliwicach i jeg ciągłe dsknalenie. Zakres prcesu Prces bejmuje swim zakresem działania związane z utrzymywaniem i dsknaleniem systemu zarządzania jakścią. W niniejszym prcesie ustaln zasady związane z wykrzystywaniem pdstawwych narzędzi zarządzania. WEJŚCIA Plityka jakści Wymagania nrmy ISO 9001:2000 Wymagania wewnętrzne Struktura i zasby d realizacji plityki jakści Regulamin rganizacyjny Cele jakściwe Zdefiniwane prcesy systemu zarządzania Nadzrwanie i dsknalenie SZJ WYJŚCIA Dkumentacja systemu zarządzania Zapisy SZJ Wyniki auditów Działania krygujące Działania zapbiegawcze Wyniki przeglądów systemu zarządzania Wytyczne dtyczące dsknalenia Właściciel prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Nadzrwanie i dsknalenie SZJ Elżbieta Michalak- Bartłmiejczyk Pełnmcnik ds. SZJ Miernik i wskaźniki prcesu Lp. Nazwa Miernik / wskaźniki Mnitring Wskaźnik niezgdnści Liczba niezgdnści w ciągu rku Liczba przeprwadznych auditów Rcznie 16

17 2. Uwagi Wskaźnik skutecznści działań krygujących /zapbiegawczych Liczba skutecznych działań krygujących/zapbiegawczych Liczba pdjętych działań krygujących/zapbiegawczych Między następującymi p sbie auditami wewnętrznymi 6.2. Planwanie pracy Urzędu Cel prcesu: Zaplanwanie pracy pszczególnych kmórek rganizacyjnych w Drugim Urzędzie Skarbwym w Gliwicach i zaplanwanie zadań zgdnie z dyspnwanymi zasbami, a także zaplanwanie efektywneg wykrzystania psiadanych zasbów. Zakres prcesu Prces bejmuje działania związane z planwaniem działań i pracy Drugieg Urzędu Skarbweg w Gliwicach. WEJŚCIA Regulamin Organizacyjny Wytyczne Izby Skarbwej Prjekt budżetu Prpzycje zadań d kmórek rganizacyjnych Raprty i sprawzdania Planwanie Pracy Urzędu WYJŚCIA Plan pracy Urzędu Budżet Urzędu Zadania dla kmórek rganizacyjnych Właściciel prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Planwanie pracy Urzędu Ewa Zakrzewska naczelnik Miernik i wskaźniki prcesu Lp. Nazwa Miernik / wskaźniki Mnitring Wskaźnik mnitringu wyknywanych zadań Planwane zadania Wyknane zadania 2. Wskaźnik wyknania budżetu Planwane wydatki Wyknane wydatki UWAGI: Za realizację i analizę wskaźnika wyknania budżetu dpwiedzialna jest Główna Księgwa Elżbieta Pmykalska Rcznie 17

18 6.3. Zarządzanie zasbami ludzkimi Cel prcesu Celem prcesu jest zapewnienie dpwiednieg pzimu wiedzy pracwników merytrycznych wyknujących prace mających wpływ na pzim jakści usług Urzędu Skarbweg. Zakres prcesu Ujednlicenie trybu pstępwania pdczas rekrutacji pracwników, zapewnienie szklenia persnelu w celu stałeg pdnszenia kwalifikacji i umiejętnści, a także świadmści, c d funkcjnująceg Systemu Zarządzania Jakścią. WEJŚCIA Zaptrzebwanie na pracwników Wymagania kwalifikacyjne Kmpetencyjny wykaz stanwisk Ptrzeby szkleniwe Harmngram przeprwadzania ceny pracwników Opis stanwiska pracy pracwników Regulamin Pracy Zarządzanie zasbami ludzkimi WYJŚCIA Stan zatrudnienia Kwalifikacje i kmpetencje pracwników Analiza kreswych cen pracwników Plan szkleń Właściciel prcesu Zarządzanie zasbami ludzkimi Miernik i wskaźniki prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Małgrzata Ssnwska-Spyra Kierwnik Działu Lp. Nazwa Miernik / wskaźniki Mnitring 2.. Wskaźnik pdnszenia kwalifikacji przez pracwników Wskaźnik ceny pracwników Ilść szkleń zrealizwanych Ilść szkleń planwanych Ilść cen pzytywnych Ilść cen gółem Pół rku Rcznie 3. Wskaźnik pdnszenia wykształcenia Wskaźnik efektywnści 4. szkleń zewnętrznych na pdstawie ankiet UWAGI: Ilść sób z wyższym wykształceniem Ilść sób zatrudninych Ilść pzytywnych cen Ilść cen gółem Rcznie Pół rku 18

19 6.4. Obsługa pdatników Cel prcesu Zapewnienie szybkiej i skutecznej bsługi klienta w pierwszej fazie kntaktu raz dpwiednie i zgdne z przepisami prawa i wymaganiami udstępnianie infrmacji, zgdne z plityką Urzędu. Zakres prcesu Prces bejmuje działania związane z przyjmwaniem i pstępwaniem z dkumentami złżnymi przez pdatnika raz przekazywanie mu wszelkich niezbędnych infrmacji funkcjnwaniu urzędu. WEJŚCIA WYJŚCIA Wniski Pdania Infrmacje Zeznania, deklaracje Obsługa pdatników Decyzje Zaświadczenia Infrmacje Dkumenty Tablice infrmacyjne Terminal dtykwy Strna internetwa urzędu i BIP Właściciel prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Obsługa pdatników Ewa Zakrzewska naczelnik urzędu Osby dpwiedzialne za realizację prcesu i pmiar jeg efektywnści w zakresie swich kmórek rganizacyjnych Kmórka rganizacyjna Osba dpwiedzialna Stanwisk Dział Pdatku Dch. Od Osób Fiz. Nie Prwadz. Dział. Gsp. Dział Pdatku Dch. Od Osób Fiz. Prwadz. Dział. Gsp. Stanwisk d/s wydawania zaświadczeń Wlielsbwe Stan. Pdatku Dch. Od Osób Prawnych Dział Pdatków Pśrednich Referat Pdatków Majątkwych i Opłat Dział Rachunkwści Pdatkwej Purzyński Jan Śmietanka Jacek Elżbieta Michalak- Bartłmiejczyk Serafin Małgrzata Marek Krzysztf Wrswicz Agnieszka Małgrzata Rusin kierwnik działu kierwnik działu kierwnik działu st. kmisarz kierwnik działu kierwnik referatu kierwnik działu 19

20 Miernik i wskaźniki prcesu Lp. Nazwa Miernik / wskaźniki Mnitring UWAGI: Wskaźnik terminwści wydanych zaświadczeń Wskaźnik terminwści załatwienia wnisków interpretacje przepisów prawa pdatkweg w trybie art. 14 p Wskaźnik terminwści załatwiania spraw Średni czas wydawania zaświadczenia Średni czas załatwiania wnisku Średni czas załatwiania sprawy w kmórce kwartalnie kwartalnie kwartalnie 20

21 6.5. Przetwarzanie danych pdatkwych Cel prcesu Zapewnienie sprawneg przetwarzania danych pdatkwych jak również przestrzegania terminów narzucnych przez Kierwnictw Urzędu, bądź ustawdawcę. Zakres prcesu Prces bejmuje swym zakresem czynnści związane z przetwarzaniem danych pdatkwych. W prcesie uczestniczą wszystkie kmórki rganizacyjne, których zakres bwiązków wskazuje na czynnści pisane w niniejszym prcesie. WEJŚCIA Dane z systemów POLTAX, POLTAX 2B, KONTROLA, BIBLIOTEKA- KANCELARIA, CZM, VIES zawierające deklaracje, zeznania, infrmacje Hurtwnia danych WHTAX i Egapltax Ustawa Ordynacja Pdatkwa Akty prawne stswane przez kmórki rganizacyjne Przetwarzanie danych pdatkwych WYJŚCIA Raprty, rejestry Sprawzdania, analizy Wezwania d pdatnika Pisma d innych rganów Wniski wszczęcie kntrli pdatkwej Wniski wszczęcie pstępwania karneg skarbweg, Wniski ( infrmacje) wewnętrzne d wykrzystania Właściciel prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Przetwarzanie danych pdatkwych Elżbieta Michalak- Bartłmiejczyk kierwnik działu Miernik i wskaźniki prcesu Lp. Nazwa Miernik / wskaźniki Mnitring UWAGI: Wskaźnik terminwści wprwadzania (bez zeznań) Średnia ilść dni dla deklaracji VAT-7, VAT-7K, CIT-2, PIT-4, PIT-5, PIT-5L miesięcznie 21

22 6.6. Prwadzenie ewidencji pdatników Cel prcesu Zapewnienie sprawneg wprwadzania, aktualizwania i ptwierdzania danych pdatników. Zakres prcesu Prces bejmuje swim zakresem działania związane wprwadzaniem i aktualizwaniem danych pdatników, pdlegających pd Urząd Skarbwy. W prcesie uczestniczą wszystkie kmórki rganizacyjne, których zakres bwiązków wskazuje na czynnści pisane w niniejszym prcesie. WEJŚCIA WYJŚCIA Wniski rejestracyjne Wniski aktualizacyjne Infrmacje innych Decyzja NIP-4 Ptwierdzenie rejestracji w pdatku d twarów i urzędów (INF) usług VAT-5 Pisma i świadczenia pdatników infrmujące zmianach Infrmacje zgnach Dkumenty przesłane Prwadzenie ewidencji pdatników Ptwierdzenie zarejestrwania pdmitu jak pdatnika VAT/UE VAT-5/UE Infrmacje d innych przez rgany rejestrwe ptwierdzające rejestrację (sądy, urzędy Urzędów i instytucji Wyrejestrwanie Infrmacje d KEP w MF wjewódzkie, miasta i gminy, ZUS) Właściciel prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Prwadzenie ewidencji pdatników Elżbieta Michalak- Bartłmiejczyk Kierwnik działu Miernik i wskaźniki prcesu Lp. Nazwa Miernik / wskaźniki Mnitring Wskaźnik załatwienia zgłszeń NIP-4,duplikatów i NIP-5 Średnia ilść dni d daty wpływu d daty wydania 2. UWAGI: Wskaźnik terminwści rejestracji pdatku VAT Ilść ptwierdzeń rejestracji wydanych w terminie Ilść wydanych ptwierdzeń gółem 22

23 6.7. Wymiar pdatku Cel prcesu Ustalenie właściwej pdstawy pdatkwania raz przeprwadzenie prawidłweg i skuteczneg wymiaru pdatku. Zakres prcesu Prces bejmuje swim zakresem działania związane z ustalaniem pdstawy pdatkwania i prwadzeniem wymiaru pdatku. W prcesie uczestniczą wszystkie kmórki rganizacyjne, których zakres bwiązków wskazuje na czynnści pisane w niniejszym prcesie. WEJŚCIA WYJŚCIA Infrmacje zewnętrzne Infrmacje wewnętrzne Analiza psiadanych danych Wniski Prtkły kntrli Ustawa-Ordynacja pdatkwa Wymiar pdatku Wniski d kntrli Prtkły z czynnści raz krekty deklaracji Pstanwienia Decyzje Pisma Akty prawne stswane przez kmórki rganizacyjne Właściciel prcesu Prces Właściciel prcesu Stanwisk Wymiar pdatku Tamara Gibalska-Szmidt z-ca naczelnika urzędu Osby dpwiedzialne za realizację prcesu i pmiar jeg efektywnści w zakresie swich kmórek rganizacyjnych Kmórka rganizacyjna Osba dpwiedzialna Stanwisk Dział Pdatku Dch. Od Osób Fiz. Nie Prwadz. Dział. Gsp. Dział Pdatku Dch. Od Osób Fiz. Prwadz. Dział. Gsp. Wlielsbwe Stan. Pdatku Dch. Od Osób Prawnych Dział Pdatków Pśrednich Referat Pdatków Majątkwych i Opłat Purzyński Jan Śmietanka Jacek Serafin Małgrzata Marek Krzysztf Wrswicz Agnieszka kierwnik działu kierwnik działu st. kmisarz kierwnik działu kierwnik referatu 23

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska Starachwice: Usługi szkleniwe w ramach realizacji Prjektu Numer głszenia: 145726-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE Załącznik d uchwały nr 20/13 z dnia 5 kwietnia 2013r. Zarządu Międzygminneg Związku Celweg z siedzibą we Włdawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE. DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 rku Sprawzdanie prezentuje infrmacje na temat działań Departamentu Audytu Sektra Finansów Publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Nr KW 0913-5/05 Radlin, dnia 8.07.2005 S P R A W O Z D A N I E z kntrli prawidłwści funkcjnwania przewdnika p usługach działająceg w parciu ZarządzenieNr B 0152-284/05 Burmistrza Radlina z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo