TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)"

Transkrypt

1 ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS stwrzył ppularne i stswane na szerką skalę testy, takie jak SAT, TOEIC, TOEFL i GRE. Nasz persnel składa się z 2600 prfesjnalistów, w tym nauczycieli, badaczy, sób zajmujących się pmiarami psychmetrycznymi, statystyków, pracujących nad spełnieniem wymagań sób prywatnych, wychwawców, firm i rganów rządwych w pnad 180 krajach. TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) Egzamin TOEIC t rzetelne i uznawane narzędzie, służące d testwania znajmści angielskieg języka biznesu, używaneg na całym świecie. TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNETIONAL COMMUNICATION TM ) t egzamin sprawdzający znajmść międzynardweg, biznesweg języka angielskieg, na pzimie d średni zaawanswaneg d zaawanswaneg. Egzamin ten przeznaczny jest dla sób, dla których angielski nie jest językiem jczystym, zapewnia precyzyjny pmiar umiejętnści językwych, w zakresie rzumienia ze słuchu, czytania i gramatyki. Rcznie zdawany przez pnad 4,5 milina sób, egzamin TOEIC jest światwym standardem pmiaru znajmści języka angielskieg, wymaganej w śrdwisku pracy. Krzyści z egzaminu TOEIC : zapewnia biektywną cenę znajmści języka angielskieg, wymaganej w śrdwisku pracy, jest cennym dkumentem referencyjnym, ułatwiającym dstęp d międzynardweg rynku pracy, feruje standard wyników, który jest uznawany na całym świecie, jest wysce rzetelny, a wyniki są zawsze dkładne i spójne, jest atrakcyjny cenw, zapewnia szybkie trzymanie wyników, zapewnia ciągłą skalę, c pzwala na mnitrwanie pstępów, dstarcza pisów wyników kandydata w zadaniach związanych z wyknywaną pracą, mtywuje d pprawy znajmści języka angielskieg, lkalne przeprwadzanie egzaminów zapewnia klientm i sbm egzaminwanym mżliwść nawiązania kntaktu i bsługę w ich własnym języku. Plan naukwy ETS w dniesieniu d egzaminu TOEIC wymaga stałeg prwadzenia badań w śmiu rzległych dziedzinach: weryfikacja trafnści egzaminów, infrmacje, rzetelnść, stswanie, knstrukcja, wdrażanie, wyniki egzaminwaneg raz stswane technlgie. Pdbnie jak w przypadku wszystkich prduktów ETS, prces pracwywania frmularzy egzaminacyjnych TOEIC pdlega najstrzejszym standardm jakści. Egzamin party jest na rygrystycznych standardach psychmetrycznych. Każda jednstka jest sprawdzana by zapewnić, że testuje na kreślne umiejętnści w spsób biektywny, trafny i rzetelny.

2 Weryfikacja trafnści sameg egzaminu dknywana jest na frmularzach Kntakt: równległych prównywalnych z innymi frmularzami i grupami egzaminacyjnymi. 2 wskaźniki służą jak wytyczne d zachwania sprawiedliwści i biektywizmu egzaminu TOEIC : Badanie pzimu biektywizmu przeprwadzane przez ETS sprawdza wszystkie egzaminy i materiały testwe pd kątem drażliwych lub braźliwych treści Standardy Jakści i Obiektywizmu ETS dtyczą działań z zakresu zapewniania jakści, dnszą się d wymgów audytu, prcedur w zakresie pracwywania cen, użytkwania i administracji, przydatnści d stswania, bsługi klienta, biektywnści, wykrzystywania i chrny infrmacji, trafnści, rzetelnści, prównywania i skalwania wyników, zgłaszania wyników raz praw i bwiązków sób egzaminwanych. FORMAT EGZAMINU Egzamin TOEIC ma frmat testu wybru i składa się z 200 pytań, pdzielnych na dwie części: 1. Listening Cmprehensin (rzumienie ze słuchu) 2. Reading Cmprehensin (czytanie) Listening Cmprehensin (czas trwania: 45 minut) pytań / zadań testwych Sekcja I - interpretacja ftgrafii Sekcja II - krótkie sytuacyjne (pytanie-dpwiedź) Sekcja III - dłuższe dialgi (pytania d słuchaneg tekstu) Sekcja IV - dłuższe wypwiedzi (pytania d słuchaneg tekstu) 20 pytań 30 pytań 30 pytań 20 pytań Reading Cmprehensin (czas trwania 75 minut) pytań / zadań testwych Sekcja V - uzupełnianie zdań Sekcja VI - identyfikwanie błędów w zdaniu Sekcja VII - autentyczne teksty bizneswe i pytania d tekstu 40 pytań 20 pytań 40 pytań

3 Egzamin trwa 2 gdziny. Pytania egzaminu bazują na autentycznych próbkach języka, sytuacjach, które mają miejsce w cdziennym życiu sób pracujących w firmach, gdzie wykrzystywany jest język angielski - rzmwy, negcjacje, sptkania, pdróże służbwe, przyjęcia i urczystści, dkumentacja wewnętrzna, prcedury itp. Wyniki egzaminu brazuje skala cen punktów za każdą jeg część, c łącznie daje punktację na skali punktów. Oprócz punktacji, zdający trzymuje również Tabelę Sprawnści Językwych, która precyzyjnie kreśla umiejętnści językwe sby, która zdała egzamin raz interpretuje wynik punktwy. Taki spsób prezentacji wyników egzaminu pzwala na przedstawienie wyniku egzaminu np. pracdawcy, wraz z załącznym pisem kmpetencji językwych pracwnika. Aby rzwiązać przykładwy test TOEIC, należy dwiedzić strnę: Aby móc krzystać z zasbów strny należy się zarejestrwać (wymagane jest tylk imię, nazwisk i adres ). Dla niektórych kmputerów knieczne będzie zainstalwanie ddatkweg prgramwania ActiveX raz Shckwave - instalacja dbywa się autmatycznie (wymaga drbinę cierpliwści). P zakńczeniu, p wpisaniu adresu i hasła przesłaneg pcztą na wskazany adres, mżna rzpcząć rzwiązywanie ćwiczeń. ZASTOSOWANIE EGZAMINU Klienci indywidualni Dla milinów sób na całym świecie, TOEIC ma kluczwe znaczenie pdczas pszukiwania pracy lub ubiegania się awans. Psiadanie Certyfikatu TOEIC pzwala uzyskać pracę w tysiącach międzynardwych firm, awans jest uzależniny d uzyskania dpwiedniej ilści punktów, które dzwierciedlają praktyczne umiejętnści językwe. Wynik egzaminu pzwala również kreślić dalsze ptrzeby szkleniwe, zwracając uwagę na umiejętnści wymagające dalszeg rzwijania i praktyki. Zaletą jest fakt, iż wynik egzaminu ma pstać punktacji 'nie mżna g "blać"! Firmy i instytucje TOEIC jest integralnym elementem w zarządzaniu zasbami ludzkimi na całym świecie. Jeg pdstawwe zastswania t: 1. Rekrutacja pracwników i testwanie znajmści języka angielskieg pd kątem pracy w biurze i kntaktów z bckrajwcami, 2. Mnitring efektywnści szkleń, badanie pstępów szklnych sób jak i jakści ferwanych szkleń,

4 3. Pmc w budwie pisów kmpetencji ptrzebnych na danym stanwisku pd względem znajmści języka angielskieg, 4. Pmc w ustalaniu prgów punktwych ptrzebnych d trzymania awansu w firmie. Uniwersytety i szkły wyższe Dzisiejszy rynek pracy pszukuje zdlnych i wykwalifikwanych pracwników. Studenci na całym świecie, kńcząc swją naukę zdają TOEIC, aby wejść na rynek pracy z dyplmem uczelni raz uznawanym międzynardw certyfikatem znajmści języka angielskieg. Uczelnie wyższe na całym świecie stsują TOEIC jak część pakietu abslwenta, zbiru umiejętnści i wiedzy, z jaką puszczają ni mury uczelni. Ddatkw, perspektywa egzaminu kńcząceg naukę języka bceg mtywuje d pświęcenia temu przedmitwi więcej uwagi. Szkły językwe Dla uczniów szkół językwych, świadmść zdbywania wiedzy raz pstępów w nauce jest grmnie ważna i częst warunkuje wybór szkły lub pzstanie w danej szkle na następny semestr. Prfesjnalna szkła językwa, wybierając egzamin TOEIC jak element ferwanych przez siebie kursów, mtywuje d nauki systematycznie sprawdzając pstępy, daje ucznim pczucie realizacji załżnych celów dydaktycznych, jedncześnie weryfikując pracę swich lektrów. Wprwadzenie TOEIC pdnsi także prestiż szkły, zaświadczając wyskim pzimie nauczania i braku baw przed zewnętrznym audytem. Szkły, które nawiązują współpracę z ETS, stają się częścią gólnplskiej i gólnświatwej sieci śrdków egzaminacyjnych ferujących egzaminy językwe najwyższej jakści. PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU Egzamin TOEIC zstał stwrzny z myślą, aby testwać praktyczną znajmść języka angielskieg, stpień swbdy w kmunikacji. W fercie ETS Eurpe-Pland znajdują się ficjalne pdręczniki przygtwujące d egzaminu. Są t: Official TOEIC Test Preparatin Guide 30 Days t the TOEIC Test Pza wymieninymi pdręcznikami, istnieje cała lista pdręczników rekmendwanych d przygtwania d egzaminu. Są t różnrdne pdręczniki, gólndstępne na rynku. Od zdających TOEIC nie wymaga się znajmści słwnictwa techniczneg czy właściweg danej dziedzinie biznesu. Dlateg też, każdy kurs języka angielskieg z elementami Business/Office English jest w stanie przygtwać d egzaminu.

5 ORGANIZACJA EGZAMINU Egzamin TOEIC, pdbnie jak większść egzaminów w fercie ETS, mże być zrganizwany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych. Pnadt, plski ddział ETS Eurpe w Warszawie prwadzi regularne sesje egzaminacyjne w swim Centrum Egzaminacyjnym. Egzamin TOEIC jest również dstępny w śrdkach egzaminacyjnych ETS w całej Plsce. Uznanym na całym świecie standardem wyników egzaminu TOEIC jest wynik 750 punktów. W większści firm jest t próg, któreg przekrczenie pzwala na pdjęcie pracy na stanwiskach menadżerskich w firmach na całym świecie. Dla studentów, ten wynik bardz częst warunkuje ukńczenie prestiżwej uczelni (np. francuskie Grandes Ecles), gdzie warunkiem trzymania dyplmu ukńczenia uczelni jest wynik 750 punktów. Niewątpliwym atutem egzaminów TOEIC, TOEIC Bridge raz TFI są Tabele Sprawnści Językwych, które interpretują wynik punktwy daneg egzaminu. Certyfikat raz Tabela załączna d CV pzwala pracdawcy na zapznanie się z pzimem językwym kandydata, pisuje praktyczne umiejętnści przyszłeg pracwnika. Jak wygląda certyfikat? Zależnie d wyniku egzaminu, Zdający trzymuje Certyfikat w jednym z 5 klrów. Pniżej znajduje się Certyfikat sby, który siągnęła wynik 900 punktów. Dlateg też, ramki Certyfikatu mają złtawy klr.

6 KONTAKT: mgr Irina Kultijaswa Studium Języków Obcych

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo