Baza aktywności e-learningowej uczelni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza aktywności e-learningowej uczelni"

Transkrypt

1 Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg. Wizytówka Wizytówka jest pdstawwym elementem bazy prezentującym aktywnść uczelni w zakresie e- learningu. W klejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbircza infrmacja rdzajach, skali i rganizacji działań e-learningwych w całej uczelni. Wizytówkę wypełnia upważniny przedstawiciel uczelni. Wizytówka składa się z następujących sekcji: 1. Rdzaje aktywnści e-learningwej. Z dstępnej w tej sekcji listy rdzajów i grup aktywnści e-learningwych należy wybrać te, które występują w uczelni. 2. Skala aktywnści e-learningwej Należy pisać, jaka jest skala aktywnści e-learnigwych wybranych w pprzedniej sekcji. 3. Organizacja aktywnści e-learningwej Należy pisać wymienine w tej sekcji elementy rganizacji działalnści e-learningwej uczelni. 4. Adresy strn internetwych Należy wpisać adresy strn internetwych rzszerzających infrmację zawartą w pprzednich sekcjach. A. Rdzaje aktywnści e-learningwej Aktywnści e-learningwe są rzumiane jak działania z wykrzystaniem sieci internet, z których efektów krzystają bezpśredni studenci lub inne sby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów). W dalszej części frmularza pdan listę rdzajów aktywnści e-learningwych raz grup tych aktywnści w ramach daneg rdzaju. Prszę zaznaczyć wszystkie rdzaje i grupy aktywnści e- learningwych, które występują w uczelni. 1. Wspmaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem Rdzaj aktywnści e-learningwej mający na celu wspmaganie przez internet zajęć dydaktycznych prwadznych w uczelni, p t by pdnieść jakść i efektywnść kształcenia. Jeśli ten rdzaj aktywnści występuje w uczelni prszę zaznaczyć, d której z pniższych grup mżna zaliczyć związane z nim działania (mżna zaznaczyć dwlną liczbę grup). Jeśli nie, prszę przejść dalej. Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

2 Udstępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywnść indywidualna) Nauczyciele akademiccy publikują w internecie przygtwane przez siebie (napisane, zebrane, pracwane multimedialnie, itp.) materiały dydaktyczne. Udstępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywnść indywidualna) płączne z mżliwścią interakcji Nauczyciele akademiccy udstępniają w internecie materiały jak w pkt. pwyżej, które są ddatkw uzupełnine narzędzia (np. frum dyskusyjne) pzwalające użytkwnikm na kreślne frmy interakcji np. zadawanie pytań, ddawanie kmentarzy, cenianie, prwadzenie dyskusji, uzupełnianie własne materiały, itp. Udstępnianie materiałów własnych uczelni Studentm są udstępniane materiały dydaktyczne należące d uczelni bądź jej jednstek rganizacyjnych przygtwane w spsób zrganizwany np. pracwane wewnętrznie lub zewnętrznie na zlecenie uczelni, zakupine, pzyskane w wyniku wymiany z innymi uczelniami. Udstępnianie materiałów własnych uczelni płączne z mżliwścią interakcji Udstępniane są materiały jak w pkt. pwyżej uzupełnine narzędzia(np. frum dyskusyjne) pzwalające użytkwnikm na kreślne frmy interakcji np. zadawanie pytań, ddawanie kmentarzy, cenianie, prwadzenie dyskusji, uzupełnianie własne materiały, itp. Organizacja knsultacji i prac grupwych nline Dstępne są systemy pzwalające studentm na współpracę i kmunikację z nauczycielem raz innymi studentami w internecie. Są w spsób zrganizwany wykrzystywane dla wspmagania zajęć w uczelni np. udzielania knsultacji, prwadzenia dyskusji, wspmagania wyknywania prac grupwych, itp. Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kmpetencji Udstępnianie są systemy, które pzwalają studentm na samdzielne sprawdzanie wiedzy i umiejętnści np. interaktywne testy. Ta grupa nie dtyczy egzaminów i zaliczeń prwadznych przez internet. 2. E- przedmity Rdzaj aktywnści e-learningwej dtyczący uczelnianej ferty przedmitów, które studenci mgą przynajmniej w części realizwać w spsób zdalny. Przedmit realizwany częściw lub w całści przez sieć jest traktwany przez uczelnię na równi z przedmitem w całści realizwanym stacjnarnie. Jeśli ten rdzaj aktywnści występuje w uczelni, prszę zaznaczyć, d której z pniższych grup należą przedmity realizwane przez internet (mżna zaznaczyć dwlną liczbę grup). Jeśli nie, prszę przejść dalej. Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

3 Przedmity w całści realizwane przez internet Przedmity w całści realizwane przez internet kńczące się także zdalną frmą zaliczenia lub egzaminu Przedmity w części realizwane przez internet (blended learning) Przedmity w części realizwane przez internet kńczące się także zdalną frmą zaliczenia lub egzaminu 3. E-studia (nline) Rdzaj aktywnści e-learningwej dtyczący studiów I, I. lub III stpnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet. Jeśli ten rdzaj aktywnści występuje w uczelni, prszę zaznaczyć, d której z pniższych grup należą studia realizwane przez internet (mżna zaznaczyć dwlną liczbę grup). Jeśli nie, prszę przejść dalej. Studia I stpnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizwane przez internet Studia I stpnia (licencjackie, inżynierskie) w całści realizwane przez internet Studia II stpnia (magisterskie) w części realizwane przez internet Studia II stpnia (magisterskie) w całści realizwane przez internet Studia III stpnia (dktranckie) w części realizwane przez internet Studia III stpnia (dktranckie) w całści realizwane przez Internet 4. E-szklenia Rdzaj aktywnści e-learnigwej związany z innymi niż studia I, II, i III stpnia frmami kształcenia występującymi w uczelni. D teg rdzaju zaliczn kursy i szklenia prwadzne przez uczelnię w całści przez internet, a także studia pdyplmwe, które mgą być realizwane przez internet (w całści lub częściw), jak też jedynie wspmagane e-learningiem (znacza t, że w przypadku studiów pdyplmwych nie ma wymgu realizacji całści przez internet, jak t ma miejsce dla kursów i szkleń). Jeśli ten rdzaj aktywnści występuje w uczelni prszę zaznaczyć, d której z pniższych grup należą kursy, szklenia lub studia pdyplmwe prwadzne przez uczelnię (mżna zaznaczyć dwlną liczbę grup). Jeśli nie, prszę przejść dalej. Kursy dszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stpnia Są t kursy, których celem jest wyrównanie przez studentów pzimu psiadanych umiejętnści (np. z matematyki wyrównanie pzimu p szkle średniej) lub zdbycie przez nich ddatkwych umiejętnści pwiązanych z prgramem studiów. Kursy te mgą być rganizwane we współpracy z biznesem (np. infrmatyczne kursy dstarczane przez prducentów prgramwania). Kursy instruktażwe dla studentów Są t kursy, które student musi dbyć, ale nie są ne związane z prgramem studiów. Typwym przykładem są kursy bibliteczne lub kursy BHP. Szklenia dla rganizacji zewnętrznych Są t szklenia zamknięte, które uczelnia rganizuje dla rganizacji zewnętrznych, np. biznesu jednstek administracji, rganizacji spłecznych. Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

4 Szklenia i kursy twarte dla sób fizycznych Są t kursy i szklenia zaliczane d frm kształcenia ustawiczneg prwadzneg przez uczelnię mają ne charakter twarty i są przeznaczne dla sób fizycznych. Studia pdyplmwe w całści realizwane przez internet Studia pdyplmwe w części realizwane przez internet Studia pdyplmwe wspmagane e-learningiem Ta grupa dtyczy studiów pdyplmwych, których zajęcia w całści są realizwane w uczelni, ale które są wspmagane c najmniej jedną z aktywnści e-learningwych wymieninych w punkcie Wspmaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem. 5. E- sprawdziany Rdzaj aktywnści e-learningwej dtyczący sytuacji, gdy w uczelni stsuje się sprawdzanie kmpetencji studentów, krzystając z systemów i narzędzi dstępnych przez internet. Jeśli ten rdzaj aktywnści występuje w uczelni prszę zaznaczyć, d której z pniższych grup należą sprawdziany przeprwadzane przez internet. Jeśli nie, prszę przejść dalej. Sprawdziany pzimujące/kmpetencyjne Ich celem jest ustalenie kmpetencji studentów np. w celu przypisania ich d grup dpwiednim pzimie zaawanswania (np. językwych). Klkwia zaliczeniwe Sprawdziany prwadzne przez internet, wymagane d zaliczenia przedmitu, w ramach któreg występują. Egzaminy kńcwe z przedmitów Egzaminy kńcwe z przedmitów. Inne 6. E- sylabusy Rdzaj aktywnści e-learningwej plegającej na udstępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmitów realizwanych w ramach studiów I, II i III stpnia. W zależnści d teg, czy ta aktywnść występuje w uczelni prszę zaznaczyć właściwą dpwiedź. tak nie 7. E-bibliteka Rdzaj aktywnści e-learningwej prwadznej przez uczelnianą biblitekę i plegającej na udstępnianiu w internecie ficjalnych wydawnictw elektrnicznych ( książek, czaspism, itp.) będących w zasbach własnych bibliteki uczelni lub stanwiących zasby innych biblitek, baz danych, itp. W zależnści d teg, czy ta aktywnść występuje w uczelni prszę zaznaczyć właściwą dpwiedź: tak nie Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

5 8. Inne Prszę zaznaczyć właściwą dpwiedź w zależnści d teg, czy w uczelni występują aktywnści e- learningwe, których nie mżna zaklasyfikwać d żadneg z przedstawinych dtychczas rdzajów. W przypadku dpwiedzi tak prszę krótk pisać ddatkwe rdzaje aktywnści (d 500 znaków). a) tak b) nie Opis aktywnści B. Skala aktywnści e-learningwej Prszę pisać (d 1500 znaków) skalę wymieninych wyżej aktywnści e-learningwych występujących w uczelni. Opis pwinien zawierać infrmację tym, dla jakiej części kierunków i przedmitów prwadznych w uczelni występują zaznaczne rdzaje aktywnści, jaka część studentów ma d nich dstęp, a jaka z nich krzysta. Pżądane są dane liczbwe np. liczbie materiałów dydaktycznych dstępnych w sieci, liczbie e-przedmitów i e-studiów raz realizujących je studentów, liczbie e-szkleń, e-sprawdzianów itp. Cenna będzie także infrmacja dtycząca przewidywaneg tempa rzwju wymieninych aktywnści (np. która z nich będzie się w najbliższej przyszłści rzwijała najszybciej). C. Organizacja aktywnści e-learningwej W klejnych częściach frmularza wymienin następujące elementy rganizacji działań związanych z aktywnścią e-learningwą uczelni: 1. Struktura rganizacyjna 2. Wewnętrzne akty nrmatywne 3. Stswane technlgie 4. Przygtwanie kadry dydaktycznej 5. Wsparcie dla studentów 6. Spsby zapewnienia jakści Te elementy rganizacji należy krótk scharakteryzwać, kierując się pytaniami umieszcznymi przy każdym z nich. Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

6 1. Struktura rganizacyjna Jakie stanwiska i/lub jednstki rganizacyjne dpwiedzialne za działania w bszarze e-learningu utwrzn w uczelni? Jakie jest ich umiejscwienie w strukturach uczelni? Jakie zadania są przez nie realizwane? Prszę pisać strukturę rganizacyjną (d 1000 znaków) 2. Wewnętrzne akty nrmatywne Czy w uczelni przyjętą strategię działalnści e-learningwej? Jakie wprwadzn wewnętrzne akty prawne (np. rzprządzenia), regulaminy i systemy rganizacji prac e-learningwych? Czeg ne dtyczą? Prszę wymienić i scharakteryzwać wewnętrzne akty nrmatywne (d 500 znaków) 3. Stswane technlgie Jakie rzwiązania techniczne związane z e-learnigiem są stswane w uczelni? Jakie platfrmy e- learnigwe, repzytria materiałów dydaktycznych, systemy pracy grupwej i inne systemy wykrzystuje uczelnia dla prwadzenia wymieninych wyżej aktywnści e-learnigwych? Prszę wymienić rzwiązania technlgiczne (d 500 znaków) 4. Przygtwanie kadry dydaktycznej Jakie zrganizwane działania, mające przygtwać nauczycieli akademickich d wykrzystania wymieninych wyżej aktywnści e-learnigwych w prcesie kształcenia, są prwadzne w uczelni lub jej jednstkach rganizacyjnych? Prszę pisać działania związane z przygtwaniem kadry dydaktycznej (d 500 znaków) 5. Wsparcie dla studentów Jakie działania mające na celu przygtwanie i pmc studentm w krzystaniu z wymieninych wyżej aktywnści e-learnigwych są prwadzne w uczelni? Prszę pisać działania służące wsparciu studentów (d 500 znaków) Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

7 6. Spsby zapewnienia jakści Czy w uczelni jest wdrżny system zapewnienia jakści wymieninych wyżej aktywnści e- learningwych? Jakie są składniki teg systemu? Prszę pisać system zapewnienia jakści (d 500 znaków) D. Adresy strn internetwych Dtychczas w spsób zwięzły i skrótwy zstały pisane rdzaje, skala i rganizacja aktywnści e- learningwych uczelni. Prszę pdać d 5 adresów strn internetwych, które ilustrują lub pełniej pisują prwadzne działania. E. Kntakt Prszę pdać infrmację (c najmniej imię, nazwisk, funkcję, adres ) dtyczącą sby lub sób, z którymi mżna kntaktwać się w zakresie aktywnści e-learningwej uczelni. Wypełnienie teg pla jest fakultatywne. Dziękujemy za wypełnienie frmularza wizytówki. Dane zstały zapisane w bazie. Cpyright 2009 SEA. Wszelkie zastswanie kwestinariusza pza strną wymaga zgdy SEA.

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo