Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x"

Transkrypt

1 Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja z dnia

2 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana klejnść pstępwania... 4 System-1 Spółka z ;

3 I. Wstęp. Serwer bazy danych Firebird 1.0 zstał zbudwany na bazie kdu serwera InterBase 6.0 i udstępniny w płwie 2002 rku. Od teg mmentu jeg autrzy systematycznie rzwijają prjekt, zwiększając jeg funkcjnalnść raz przyspieszając działanie serwera. W efekcie tych prac w 2004 rku udstępniny zstał Firebird 1.5, a w rku 2007 przedstawina zstała pierwsza wersja 2.0. Od pczątku pjawienia się Firebird w wersji 2 sprawdzaliśmy i testwaliśmy pracę systemu Veritum z tym mtrem bazy danych. Zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na 3 aspekty jeg pracy: zwiększenie wydajnści stabilnść pracy zgdnść z dtychczaswymi rzwiązaniami W mininym kresie pjawiały się klejne wersje: 2.0.x, następnie Aktualnie dstępna wersja 2.1.1, wydaje się być na tyle sprawdzna i stabilna, Ŝe plecamy wszystkim uŝytkwnikm Veritum przejście z dtychczaswej wersji 1.5.x na wersję Przeprwadzne przez nas praktyczne testy pzwalają na wyciągnięcie wnisku, iŝ te same zapytania d bazy danych w Firebird 2.x są realizwane k. 35% szybciej niŝ w pprzednich wersjach 1.5.x. Jest t na tyle isttna róŝnica, Ŝe zachęca d zastswania nweg mtru bazy danych. Pnadt wersja 2.x wprwadza szereg rzszerzeń dtychczaswych mŝliwści raz implementuje wiele nwych cech. Pza wspmnianym pwyŝej wzrstem wydajnści, jak isttną zachętą t zainstalwania wersji 2.x pwinny być: nwy /bezpieczniejszy/ spsób bsługi uŝytkwników i szyfrwania haseł; nwy tryb pracy jednstanwiskwej w pełni blkujący dstęp innych uŝytkwników d bazy danych, szczególnie przydatny celów administracyjnych /patrz dkument: Firebird-2.1-ReleaseNtes.pdf/; mŝliwść uŝywania lkalneg prtkółu przy pdłączeniu terminalwym /pzwala na zdalne wyknywanie wszystkich przebiegów administracyjnych/; nwa mŝliwść wyknywania przyrstwych kpii bazy danych /patrz dkument: Firebird-nbackup.pdf/; II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x Decyzja przejściu na Firebird w wersji 2.x musi być dbrze przemyślana, gdyŝ teretycznie /wg załŝeń twórców/ jest t peracja bez mŝliwści pwrtu. Wynika t przede wszystkim z trzech isttnych pwdów: 1. Inna wewnętrzna struktura zapisu na dysku (ODS) pliku bazy danych: dla Firebird 1.5.x ODS 10 dla Firebird 2.x ODS Inna bsługa zapisu i szyfrwania haseł: uŝytkwnicy zapisani w bazie security.fdb uŝytkwnicy zapisani w bazie security2.fdb Migracja d Firebird 2.x. Wersja Strna 3 z 8

4 3. Zmieniny frmat pliku, w którym zapisywana jest kpia (backup). Prjektanci Firebird nie zapewnili zgdnści "wstecz" plików kpii, w związku z tym nie ma mŝliwści pwrtu d stareg frmatu pprzez prste dtwrzenie danych z kpii w nwym frmacie. Znane są nam praktyczne spsby pwrtu d wersji 1.5, ale traktujemy je wyłącznie jak działania awaryjne. Uwaga: Przed przepisaniem bazy d wersji 2.x naleŝy bezwzględnie wyknać kpię danych raz sprawdzić ich pprawnść (zalecany przebieg backup/ restre na dtychczaswej wersji 1.5.x). III. Zalecana klejnść pstępwania P wyknaniu i sprawdzeniu kpi bazy naleŝy wyknać następujący zakres czynnści na serwerze bazy danych : 1. Odinstalwać aktualnie psiadaną wersję 1.5.x deinstalatr nie usunie autmatycznie następujących plików: C:\Prgram Files\Firebird\Firebird_1_5 aliases.cnf firebird.cnf firebird.lg security.fdb C:\Prgram Files\Firebird\Firebird_1_5\UDF S1UDF.dll Pliki te będą ptrzebne w nwej instalacji. 2. Zainstalwać wersję 2.x /zalecamy 2.1.1/ pdczas instalacji zstanie zaprpnwany nwy flder C:\Prgram Files\Firebird\Firebird_2_1 mŝna g czywiście zmienić, instalacji nie naleŝy jednak wyknać d flderu w którym była zainstalwana wersja 1.5.x. Nwa instalacja utwrzy analgiczny układ pdkatalgów, w których zstaną zapisane dmyślne pliki: aliases.cnf, firebird.cnf, firebird.lg, security2.fdb. NaleŜy wówczas dknać skpiwania następujących plików z dpwiadających flderów instalacji 1.5.x d instalacji 2.x: aliases.cnf - w przypadku wykrzystywania definiwania własnych aliasów security.fdb w nwej instalacji znajduje się baza uŝytkwników nazwie security2.fdb S1UDF.dll biblitekę funkcji zewnętrznych W zaleŝnści d systemu peracyjneg na którym pracuje Firebird, spsób umieszczenia bibliteki jest następujący: dla Windws bezpśrednie przegranie pliku dla Linux - bezpśrednie przegranie pliku raz utwrzenie dwiązania symbliczneg libfbclient.s.1 d pliku libfbclient.s. Dwiązanie naleŝy utwrzyć jak superuser (rt) w pdflderze lib flderu firebirda, dmyślnie jest t pt/firebird_2_1/lib. System-1 Spółka z ;

5 np.: ln -s libfbclient.s libfbclient.s.1 3. Przygtwać bazę uŝytkwników w nwym frmacie na pdstawie dtychczaswej bazy security.fdb, wyknując: uruchmić VeritumAdmi.exe na dwlnej bazie jak uŝytkwnik ADM hasł nie będzie pprawne /uruchmienie zstanie wyknane na dmyślnie utwrznej bazie uŝytkwników security2.fdb/, ale prgram umŝliwi dstęp d kna Veritum instalacje. W knie tym naleŝy wyknać dwie czynnści: wyknać kpię dtychczaswej bazy uŝytkwników security.fdb, wykrzystując funkcję Kpiwanie bazy /naleŝy pamiętać, Ŝe hasł uŝytkwnika SYSDBA p instalacji będzie dmyślne: masterkey/ a następne ją dzyskać pd nwą nazwę, np.: security_new.fdb Migracja d Firebird 2.x. Wersja Strna 5 z 8

6 zakńczyć pracę prgramu VeritumAdmin raz przejść d wiersza pleceń systemu w celu wyknania skryptu mdyfikująceg bazę uŝytkwników security_database.sql - skrypt ten pdczas instalacji Firebird 2.x zstał umieszczny w flderze C:\Prgram Files\Firebird\Firebird_2_1\misc\upgrade\security. Przykład plecenia wyknująceg skrypt, p przejściu d flderu C:\Prgram Files\Firebird\Firebird_2_1: \bin>isql.exe i misc\upgrade\security\security_database.sql security_new.fdb -user SYSDBA - passwrd masterkey zatrzymać mtr bazy danych Firebird, skaswać /przenieść tymczasw d innej lkalizacji/ dmyślną bazę uŝytkwników security2.fdb raz zmdyfikwaną bazę security_new.fdb przemianwać na security2.fdb uruchmić pnwnie Firebird uruchmić VeritumAdmin i sprawdzić pprawnść pracy systemu pwinien pracwać z pełną listą dtychczaswych uŝytkwników raz ich hasłami 4. Ustawić parametry pliku firebird.cnf. Plik firebird.cnf jest plikiem tekstwym, pisującym parametry knfiguracyjne dla mtru bazy danych. Jest n zapisywany pdczas instalacji w rdzimym flderze /np. C:\Prgram Files\Firebird\Firebird_2_1/ i zawiera kmplet dmyślnych parametrów z krótkim pisem wszystkie wiersze rzpczynają się d znaku # znaczającym wiersz kmentarza. W celu włączenia daneg parametru naleŝy skpiwać wiersz z dpwiednim parametrem, usunąć znak kmentarza raz nadać parametrwi dpwiednią wartść. Zmienine wartści parametrów będą uwzględnine p pnwnym uruchmieniu Firebird. Z listy dstępnych parametrów zalecamy zwrócić uwagę na następujące: System-1 Spółka z ;

7 CpuAffinityMask parametr kreślający, które prcesry /rdzenie/ mają być wykrzystywane przez serwer Firebird dtyczy wyłącznie pracy na Windws. Przypisana wartść kreśla mapę bitwą przyprządkwaną d klejnych prcesrów, zgdnie z pniŝszą tabelką. Wartść CPU4 CPU3 CPU2 CPU np.: CpuAffinityMask = 3 znacza wykrzystanie 1 i 2 prcesra. PrcessPrirityLevel parametr kreślający prirytet z jakim ma zstać uruchminy prces serwera Firebird dtyczy wyłącznie pracy na Windws. Parametr przyjmuje trzy wartści: 0 = prirytet nrmalny 1 = wyski prirytet -1 = niski prirytet itd. IpcName - parametr kreślający nazwę uŝywaną przez lkalny prtkół. Zmiana dmyślnej wartści FIREBIRD na Glbal\FIREBIRD pzwala na uŝywanie lkalneg prtkłu przy płączeniu terminalwym. MŜna wówczas zdalnie wyknywać knserwację bazy danych. Teg ustawienia naleŝy równieŝ uŝywać przy lkalnej pracy w systemie peracyjnym Windws Vista. RelaxedAliasChecking - parametr umŝliwiający dwłanie d tabeli w zapytaniu SQL za pmcą nazwy tabeli nawet jeśli wcześniej dla tabeli zdefiniwan alias. Przykładw umŝliwi wyknanie takieg zapytania: SELECT OSOBY.OSOBA FROM OSOBY O Zmiana dmyślnej wartści teg parametru nie jest zalecana przez autrów Firebird pniewaŝ nie ma gwarancji, Ŝe będzie n dstępny w klejnych wersjach. Ten parametr ma jednak duŝe znaczenie w systemie Veritum ze względu na duŝą ilść zapisanych w bazie danych samdzielnie definiwanych wydruków. PniewaŜ we wcześniejszych wersjach Firebird nie był sygnalizwany błąd pdczas zamienneg uŝywania w zapytaniach SQL nazw tabel raz przypisanych im aliasów, część wydruków mŝe zawierać takie zapytania. Wydruki rzpwszechniane wraz z systemem staraliśmy się juŝ pd tym kntem zweryfikwać, ale kaŝdy z uŝytkwników na szereg własnych /indywidualnych/ wydruków które równieŝ mgą zawierać zamiennie uŝywane nazwy tabel i ich aliasy. W przypadku wystąpienia błędów, zalecamy na pewien kres zmianę dmyślnej wartści na RelaxedAliasChecking = 1 Migracja d Firebird 2.x. Wersja Strna 7 z 8

8 TcpRemteBufferSize parametr kreślający wielkść bufra dla prtkółu TCP/IP d wysyłania i dbierania bufrów zarówn klienta jak i serwera. Mtr bazy danych mŝe wysyłać kilka wierszy danych w jednym pakiecie. Im większy jest rzmiar pakietu, tym większa ilść danych jest wysyłane w jednym pakiecie. Zakres wielkści bufra zawiera się w wartściach d 1448 d Przepisać bazę danych systemu Veritum d nwej struktury wewnętrzneg zapisu z ODS10 na ODS11. Przepisanie plega na wyknaniu przebiegu backup / restre z uruchminym mtrem bazy danych Firebird 2.x. Baza pracująca dtychczas pd kntrlą Firebird 1.5.x mŝe być uruchmina i pracwać pd kntrlą Firebird 2.x /dwrtna sytuacja nie jest mŝliwa/. Przebieg ten mŝna wyknać przy pmcy prgramu VeritumAdmin w spsób pisany pwyŝej dla bazy security.fdb czyli dpwiedni wyknać funkcje: kpiwanie bazy dzyskiwanie bazy Baza p przebiegu restre będzie juŝ gtwa d dalszej eksplatacji w strukturze ODS11. System-1 Spółka z ;

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo