Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne"

Transkrypt

1 Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009

2 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA I CELE BADAWCZE 3 2. PRZEBIEG PROCESU BADAWCZEGO 5 3. WYNIKI BADAŃ ŁÓDZKIE FIRMY PRODUKCYJNE W DOBIE KRYZYSU EKONOMICZNEGO HR W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH W 2009 ROKU OCENA POTENCJAŁU I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW W ZAKRESIE BUDOWY WŁASNEGO WIZERUNKU WŁAŚCIWE SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW WEDŁUG PRZEDSTAWICIELI FIRM HR Z REGIONU ŁÓDZKIEGO DZIAŁY HR W OBLICZU WYZWAŃ W 2009 ROKU WNIOSKI 19 Wszelkie prawa d raprtu psiada firma BEAVER Dradztw Persnalne. Pwielanie zawartych w raprcie danych, bez zgdy firmy BEAVER Dradztw Persnalne, stanwi naruszenie praw autrskich. Dtyczy t również mikrfilmów i reprdukwania metdami elektrnicznymi. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 2

3 PROBLEMATYKA BADANIA I CELE BADAWCZE Celem niniejszeg raprtu jest pisanie wyników badania przeprwadzneg za pmcą ankiety, badającej rynek HR w łódzkich firmach prdukcyjnych. Raprt pwstał na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne w Łdzi. Raprt zstał sprządzny w parciu analizę ankiet, na które dpwiedzieli kierwnicy lub pracwnicy działów HR w pszczególnych przedsiębirstwach. Ankieta zstała sknstruwana w taki spsób, aby mżna był uzyskać pdstawwe infrmacje dtyczące stawianych sbie celów przez łódzkie firmy prdukcyjne na rk 2009, a związanych z szerk pjętą dziedziną HR. Znaczna część ankiety zstała pświęcna zagadnienim związanym z tzw. HR miękkim. Badacz chciał uzyskać infrmacje, czy w większych firmach prdukcyjnych, zatrudniających pwyżej 50 sób, jest wydrębniny dział zarządzania zasbami ludzkimi, raz czy w jeg brębie są sby dpwiedzialne za rekrutacje i szklenia. Głównie ten drugi element związany z HR jest isttnie ważny. Wart tu pdkreślić, iż prfesjnalne zarządzanie pracwnikami, dbanie ich rzwój, pdnszenie wydajnści ich pracy, przy jednczesnym zwiększaniu mtywacji d działań, jest isttne współcześnie, w kresie grmnej knkurencji na rynku, a jedncześnie gólnświatweg kryzysu eknmiczneg. Jedncześnie kniecznym wydaje się pdkreślenie, iż plskie firmy prdukcyjne dpier d kilku lat wdrażają stpniw mechanizmy wypracwane w dziedzinie zarządzania przedsiębirstwem i kapitałem ludzkim. Budwanie kultury rganizacyjnej w firmach prdukcyjnych jest wciąż w Plsce zjawiskiem nwym i jak pkazują t dane trzymane w tym badaniu, wciąż nie wszystkie firmy widzą ptrzebę prfesjnalneg pdejścia w tej kwestii. Badanie ma na celu uzyskanie infrmacji, czy łódzkie firmy w 2009 rku, zamierzają rzwijać się w zakresie HR, pprzez prwadzenie szkleń wśród pracwników, badanie kmpetencji i umiejętnści pracwników, prwadzenie cen pracwniczych, czy w kńcu budwanie wizerunku firmy, z którą sby zatrudnine chcą się utżsamiać. Czy mże przeciwnie - w bliczu nadchdząceg kryzysu zarządy pszczególnych przedsiębirstw graniczają wszelkie inwestycje w tym zakresie? Jest t isttne tyle, iż prfesjnalne zarządzanie persnelem świadczy becnie w dużym stpniu sukcesie firmy, jednakże działy HR są również tymi jednstkami firmy, które najczęściej tracą część swjeg budżetu, w przypadku prblemów finanswych firmy. Klejnym ważnym pytaniem, na który badacz chce uzyskać dpwiedź, są przewidywania łódzkich firm, c d ich rzwju. Z tym zagadnieniem wiążą się plany związane z zatrudnianiem pracwników. W ankiecie znalazły się w związku z tym pytania zatrudnienie w 2009 rku. Czy firmy nadal zamierzają pszukiwać nwych pracwników, tak jak t miał miejsce w 2008 rku, czy mże planują pzstać na becnym pzimie zatrudnienia, bądź mają w planach jeg redukcję? Badacz chce również uzyskać infrmacje, c d planwanych wynagrdzeń, c w dużym stpniu również świadczy Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 3

4 kndycji łódzkich przedsiębirstw. Czy planują ne klejne pdwyżki płac, tak jak t miał miejsce w 2008 rku, w celu zatrzymania wartściwych pracwników, jak i budwania wizerunku firmy, jak dbreg pracdawcy, czy raczej zamierzają pzstać na becnym pzimie wynagrdzeń? Pniżej, w tabeli 1, przedstawin strukturę badanych przedsiębirstw, ze względu na liczbę zatrudnianych pracwników, raz znaczenie działów persnalnych w tych zakładach. Tym samym badacz uzyskał infrmacje, czy firmy psiadają w swjej strukturze rganizacyjnej wydrębnine działy HR, w których pracują sby dpwiedzialne za prwadzenie rekrutacji i szkleń. TABELA 1. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU Liczba pracwników zatrudninych w przedsiębirstwie Liczba firm zatrudniających kreślną liczbę pracwników Firmy, które psiadają wydrębniny dział HR Firmy, które zatrudniają w dziale HR sby dpwiedzialne za rekrutacje i szklenia Firmy, które nie zatrudniają w dziale HR sób dpwiedzialnych za rekrutacje i szklenia pw RAZEM Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 4

5 PRZEBIEG PROCESU BADAWCZEGO Badanie ankietwe metdą CATI (w kilku przypadkach pracwnicy działów HR przesłali wypełniną ankietę drgą mailwą) zstały przeprwadzne przez firmę BEAVER Dradztw Persnalne w Łdzi w dniach styczeń 2009 rku. Badaniem zstały bjęte zakłady charakterze przemysłwym, działające na terenie wjewództwa łódzkieg, które zatrudniały przynajmniej 50 sób. Ze względu na trudnść uzyskania infrmacji wszystkich firmach prdukcyjnych, działających w reginie łódzkim, przedsiębirstwa zstały wybrane d badania z zastswaniem zasad dbru celweg (arbitralneg). Knsultanci firmy BEAVER Dradztw Persnalne, w parciu różne dstępne źródła, sknstruwali bazę firm dpwiadających wyżej wymieninym wymgm (min. 50 sób zatrudninych w firmie charakterze prdukcyjnym raz działalnść na terenie wjewództwa łódzkieg). Baza ta bjęła kł 150 takich zakładów przemysłwych. Przed badaniem wysłan drgą mailwą, d kierwników działu HR, listy intencyjne, zawierające infrmacje na temat celu badania. Ostatecznie w badaniu wzięł udział 85 firm prdukcyjnych. Pniżej zstały przedstawine wyniki teg badania, nie mające charakteru reprezentatywneg, aczklwiek mgące psłużyć d stawiania hiptez, c d stanu łódzkich zakładów prdukcyjnych na pczątku 2009 rku. Dane te pzwalają na pstawienie dalek idących wnisków, c d nadziei, jak i zagrżeń, z którymi muszą zmierzyć się łódzkie firmy w bliczu kryzysu. Struktura przedsiębirstw, które wzięły udział w badaniu (w sumie 85) przedstawia się następując: 22 firmy zatrudniające d 51 d 100 pracwników (25,9%) 34 firmy zatrudniające d 101 d 250 pracwników (40%) 20 firm zatrudniających d 251 d 500 pracwników (23,5%) 9 firm zatrudniających pwyżej 500 pracwników (10,6%) Znacząca większść firm 67 (78,9%) ma w swjej strukturze rganizacyjnej wydrębniny dział persnalny, w stsunku d 18 (21,1%) przedsiębirstw, które takieg działu nie psiadają. Przy czym wśród tych firm, które działu HR nie mają w brębie swjej struktury rganizacyjnej, 1 zakład należy d grupy dużych przedsiębirstw, zatrudniających d 251 d 500 pracwników, 6 zakładów zatrudnia d 101 d 250 sób i najwięcej jest mniejszych firm, zatrudniających d 100 sób, b aż 11. Wśród tych 67 firm, które mają wydrębniny dział HR, 50 (74,6%) firm ma zatrudnineg przynajmniej jedneg pracwnika, dpwiedzialneg za przeprwadzanie rekrutacji czy prwadzenie szkleń, a w 17 (25,4%) firmach takich sób nie ma. Oznacza t, że w tych przedsiębirstwach macierzysty dział persnalny zajmuje się głównie tzw. HR twardym, plegającym np. na rzliczaniu pensji, urlpów itd., a ewentualne szklenia są zlecane firmm zewnętrznym. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 5

6 WYNIKI BADAŃ ŁÓDZKIE FIRMY PRODUKCYJNE W DOBIE KRYZYSU EKONOMICZNEGO Jednym z ważniejszych wyzwań, przed jakimi stją becnie przedsiębirstwa w skali glbalnej, na c wskazują również przedstawiciele łódzkich firm, jest utrzymanie się na rynku w bliczu kryzysu eknmiczneg. Dlateg też pdczas badania ankietweg zadan badanym kilka pytań, które pśredni pkazują, jaka jest tendencja wśród przedsiębirców. Pytania te dtyczą kwestii zatrudnienia, teg czy firmy zamierzają zatrudniać nwych pracwników, czy mże zwalniać, raz kwestii pdwyżek pensji. Oczywistym jest fakt, iż firmy złej kndycji finanswej, lub przewidującej takie prblemy, wstrzymują pdwyżki pensji, czy zatrudnianie nwych sób. Według danych trzymanych w tym badaniu tylk 29 firm (34,1%) planuje zatrudniać pracwników w różnych działach zakładu, natmiast w prawie płwie przypadków 41 firm (48,2%) trzyman dpwiedzi negatywne. Jedncześnie 15 firm (17,7%) nie był w stanie udzielić w tym mmencie jednznacznej dpwiedzi. Wśród tych 29 firm, które chcą zatrudniać nwych pracwników, najwięcej, b 20, chce zatrudniać pracwników liniwych, 16 przedsiębirstw zamierza szukać specjalistów w różnych dziedzinach, zgdnie z zaptrzebwaniem, tylk 8 firm będzie pszukiwać na stanwiska kierwnicze i tylk w jednym przypadku będzie t stanwisk kreślane jak tp management. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 6

7 Jedncześnie wart pdkreślić, iż znaczna część firm 56 (65,9%) nie zamierza zwalniać pracwników już zatrudninych, natmiast redukcje planwane są w 21 (24,7%) firmach. W przypadku 8 (9,4%) firm decyzje w tej kwestii nie zstały jeszcze pdjęte przez kierwnictw i mżna uznać, iż będą zależne d sytuacji eknmicznej tych przedsiębirstw w ciągu rku. WYKRES 2. PLANY FIRM NA 2009 ROK W KWESTII REDUKCJI ZATRUDNIENIA Trudn pwiedzieć (9,4%) Tak, planujemy redukcję zatrudnienia (24,7%) Nie, nie planujemy redukcji zatrudnienia (65,9%) Tak, planujemy redukcję zatrudnienia Nie, nie planujemy redukcji zatrudnienia Trudn pwiedzieć Wśród tych 21 firm, planujących redukcję kadry, aż 19 chce zwalniać pracwników liniwych, 9 sby zatrudnine na stanwiskach specjalistycznych, 5 firm planuje zwlnienia kierwników i 3 firmy, sby zatrudnine na najwyższych menedżerskich stanwiskach. Grzej sytuacja klaruje się w kwestii mżliwych pdwyżek płac. Jedynie 28 (33%) firm zadeklarwał pdwyżki płac. Wzrst będzie dtyczyć praktycznie wszystkich stanwisk. Wszystkie firmy, które zadeklarwały wzrst wynagrdzeń, zamierzają t zrbić w przypadku stanwisk liniwych, następnie wyższe wynagrdzenie będzie przyznane kierwnikm (26 firm), specjalistm (25 firm), persnelwi tp management (22 firmy). Jedncześnie 26 (30,6%) firm nie zamierza w 2009 rku zwiększać wynagrdzenia, a w 31 (36, 4%) przypadkach jest t kwestia, w której wciąż decyzje nie zapadły, c należy utżsamiać głównie Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 7

8 z brakiem pewnści firm na rynku krajwym czy międzynardwym, w becnej sytuacji makreknmicznej. HR W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH W 2009 ROKU Działalnść związana z ptymalnym zarządzaniem kapitałem ludzkim, a jedncześnie zwiększanie pzimu jakści pracy, pprzez zwiększanie kwalifikacji pracwników, wymaga znaczących nakładów finanswych. Dlateg też w badaniu ankietwym zadan pytanie t, jak kształtuje się budżet na działania persnalne w 2009 rku. Czy będzie n większy, czy mniejszy w prównaniu d rku pprzednieg? Uzyskane dane ptwierdzają wcześniejsze spstrzeżenia, iż rk 2009 jest związany z większymi szczędnściami. Największa grupa badanych 37 (43,5%) firm stwierdziła, iż budżet ten pzstanie bez zmian, c świadczyć mże pewnej stagnacji i wyczekiwaniu, płącznym z bserwacją makreknmicznej i mikreknmicznej sytuacji na rynku. W przypadku 20 (23,5%) firm, pieniądze zapisane w budżecie na działania persnalne w 2009 rku są mniejsze, niż rk wcześniej, a tylk w 10 (11,8%) firmach budżet wzrósł. W przypadku 18 (21,2%) firm stateczne decyzje, c d finanswania spraw persnalnych jeszcze nie zapadły, bądź są pdejmwane na bieżąc, zgdnie z aktualnym zaptrzebwaniem w danym mmencie. WYKRES 3. PORÓWNANIE BUDŻETU W 2009 ROKU NA DZIAŁANIA PERSONALNE W STOSUNKU DO ROKU 2008 Trudn pwiedzieć (21,2%) Budżet zmniejszy się (23,5%) Budżet pzstanie bez zmian (43,5%) Budżet zwiększy się (11,8%) Budżet zmniejszy się Budżet zwiększy się Budżet pzstanie bez zmian Trudn pwiedzieć Jedncześnie, pnad płwa przedsiębirstw przewiduje prwadzenie szkleń dla swich pracwników 66 (77,6%) firm, takich działań szkleniwych nie planuje 13 (15,3%) firm, a w 6 (7,1%) przypadkach pracdawcy nie pdjęli jeszcze decyzji. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 8

9 Należy jednak pdkreślić, iż tematyka szkleń jest bardz szerka. Mże dtyczyć szkleń z tzw. umiejętnści miękkich, jak rzwijanie kmpetencji menedżerskich, czy sprzedażwych, a z drugiej strny są t szklenia, które z kniecznści muszą być prwadzne w przedsiębirstwach, przy każdrazwym zatrudnianiu nweg pracwnika, zwłaszcza na stanwiska wyspecjalizwanym charakterze pracy. Dlateg wart dknać rzróżnienia, na te dwie kategrie: szkleń w zakresie umiejętnści miękkich, raz szkleń charakterze specjalistycznym, w zakresie umiejętnści twardych. Ze wspmnianych już 66 firm, które planują prwadzenie szkleń wśród swich pracwników, w zakresie umiejętnści miękkich, najwięcej, b w 31 przypadkach, będą t szklenia sprzedażwe, w 27 przypadkach szklenia menedżerskie, w 23 przypadkach szklenia dtyczące bsługi klienta i w 11 przypadkach szklenia cachingwe. TABELA 2. RODZAJ I LICZBA SZKOLEŃ PLANOWANYCH NA ROK 2009 PRZEZ ŁÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE SZKOLENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KLIENTA SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA Z COACHINGU INNE SZKOLENIA (SPECJALISTYCZNE) ŻADNE Przewaga szkleń sprzedażwych wydaje się uzasadnina, gdyż większść firm chcąc przetrwać na rynku, musi knkurwać z innymi, nie tylk w zakresie jakści ferwanych prduktów, ale również, jeśli chdzi ich sprzedaż. Z tym typem szkleń współgrają szklenia menedżerskie. Zaskczeniem mże być fakt, iż występuje niewielkie zaintereswanie cachingiem, który prwadzny jest przeważnie dla kadry zarządzającej. Świadczy t więc granicznym pdejściu d prwadzenia szkleń przez lkalne przedsiębirstwa, czeg przyczyną mgą być z jednej strny graniczenia budżetwe, a z drugiej p prstu brak wiedzy, na temat takich narzędzi i przeknania c d zasadnści ich prwadzenia. Wśród badanej grupy, jak przedstawia t tabela nr 2, prawie płwa, b 41 firm, wskazał iż zamierza przeprwadzić inne szklenia, niż wskazane w ankiecie. Są t szklenia z zakresu umiejętnści twardych. Największa grupa 31 firm, wymieniła różneg rdzaju szklenia, które mżna kreślić jak trenwanie umiejętnści związanych bezpśredni z wyknywaną pracą prdukcyjną, zgdnie ze specyfiką daneg przedsiębirstwa. Są t więc różneg rdzaju szklenia specjalistyczne i prdukcyjne, częst dla nwych pracwników, w celu wdrżenia ich d wyknywania bwiązków. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 9

10 Pnadt pjawiły się w kilku przypadkach inne dpwiedzi, c d zamierznych szkleń finanswanych przez pracdawcę, które wymienine zstały pniżej: Szklenia prdukcyjne/specjalistyczne 31 dpwiedzi Szklenia z prawa pdatkweg 7 dpwiedzi Szklenia kadrwe 5 dpwiedzi Szklenia z różnych dziedzin prawa 5 dpwiedzi (w związku z prwadzną przez firmę działalnścią) Szklenia z prcedur ISO 4 dpwiedzi Szklenia w zakresie BHP 3 dpwiedzi Szklenia językwe 3 dpwiedzi Szklenia infrmatyczne 2 dpwiedzi Łódzkie firmy prdukcyjne zamierzają prwadzić pza szkleniami również inne działania, takie jak: rekrutacje, które są związane z naturalnym prcesem fluktuacji pracwniczej, lub wynikają z większeg ppytu na pracwników, w związku ze wzrstem prdukcji, ceny pracwnicze i budwanie wizerunku firmy. OCENA POTENCJAŁU I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Pzytywnie zaskakują dane, c d planwanych przez łódzkie przedsiębirstwa prdukcyjne cen pracwniczych, z zastswaniem różnych metd wykrzystywanych w nwczesnym zarządzaniu zasbami ludzkimi. Jak przedstawia t wykres 4, znaczna większść, czyli 47 (55,3%) firm zamierza prwadzić teg rdzaju działań, w stsunku d 34 (40%) firm, które nie mają takich cen zaplanwanych, raz 4 (4,7%) firm, które nie były w stanie jednznacznie wypwiedzieć się w tej kwestii na ten mment. Oceny kwalifikacji i umiejętnści pracwników są wciąż pewną nwścią w bszarze związanym z właściwym zarządzaniem w sferze persnalnej, jeśli chdzi firmy w Plsce. Ptwierdzają t uzyskane dane, które z jednej strny mgą cieszyć, gdyż duża ich część przeprwadza teg rdzaju prjekty, ale wciąż jest znacząca grupa, która teg nie czyni. Teg rdzaju ceny pwszechnie stswane są w krpracjach z kapitałem zagranicznym, związanych częst z sektrem wiedzy, w którym pracują sby wyskich kwalifikacjach. Oceny te mają nie tylk dawać wiedzę pracdawcy pracwnikach, c d efektywnści ich pracy, c mże być wykrzystane we wszelkieg rdzajach premiwaniu pracwników wyróżniających się, ale część z tych cen, jak assessment centre, czy pkrewne jej develpment centre, ma pmóc samym pracwnikm, w uzyskaniu wiedzy na temat własnych umiejętnści. Dzięki temu firmy nie tracą czasu i kapitału na szklenie sób w dziedzinach, w których nie mają ne dpwiednich, częst sbwściwych predyspzycji, aby w nich pracwać. W ten spsób pracdawcy, jak i sami pracwnicy, mgą pznać mcne i słabe strny kadr Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 10

11 i zaangażwać je w dpwiednie zadania, zgdne z zaintereswaniami, stpniem inteligencji, a zwłaszcza psiadanych umiejętnści. W przypadku metdy 360 stpni pracwnicy mgą wiele dwiedzieć się sbie, wyknywanej przez siebie pracy i tym jak są dbierani przez współpracwników. Bardz cenne, zwłaszcza dla pracdawcy są również pinie pracwnicze, które dają mżliwść uzyskania biektywnych infrmacji, c d zadwlenia pracwników z pracy w danym miejscu i pzwalają budwać pzytywną atmsferę w śrdwisku. Jedncześnie pracdawca mże w ten spsób dbać pzytywny wizerunek firmy, jeśli ptrafi właściwie zinterpretwać i wykrzystać uzyskane infrmacje. Przedstawine w spsób graficzny (wykres 5), plany łódzkich firm, dnśnie przeprwadzania cen ptencjału i kwalifikacji pkazują, iż największą ppularnścią cieszą się ceny kreswe pracwników, wyknywane najczęściej we własnym zakresie. Ten rdzaj ceny planuje 37 firm. Tymczasem badanie pinii pracwniczych zamierza przeprwadzić 20 firm spśród wszystkich przebadanych. Mniejszą ppularnścią cieszą się takie rdzaje cen jak: assessment centre 5 firm, badanie testem psychlgicznym 5 firm, metda 360 stpni 13 firm, c jak wyżej zstał pwiedziane, mże wynikać z niedstatecznej znajmści tych metd, a należy pamiętać, iż nie wszystkie firmy zatrudniają w swich działach psychlgów, czy inne sby dpwiedzialne za rzwijanie HR miękkieg. Klejnym teg pwdem mże być głównie prdukcyjny charakter przedsiębirstw, c nie wymaga prwadzenia niektórych z metd ceny kmpetencji pracwniczych. W kńcu przeszkdą mgą być kwestie finanswe. Należy tym samym pdkreślić, iż wśród przebadanych firm, aż 34 nie zamierza przeprwadzić żadneg rdzaju ceny zasbów ludzkich, a ddatkw 4 firmy jeszcze nie pdjęły żadnej decyzji. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 11

12 WYKRES 5. RODZAJ PLANOWANYCH OCEN POTENCJAŁU I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Firmy, nie planujące prwadzenia cen Inne 2% 40% Badanie testem psychlgicznym 6% Assessment Centre 6% 360 stpni 15% Badanie pinii pracwniczych 24% Oceny kreswe pracwników 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Wydaje się, iż kwestie finanswe mgą być kluczwe w wyjaśnieniu takieg stanu rzeczy, iż ciągle wiele firm nie prwadzi znanych d dawna metd ceny. Brak funduszy, pświęcnych na działy HR są przyczyną teg, iż nie wszystkie firmy zatrudniają kmpetentne w tej kwestii sby, które mgłyby pdjąć się takich zadań. Dtyczy t głównie mniejszych firm. Teg rdzaju wniski mżna wyciągnąć prównując dwie zmienne zastswane w badaniu, a mianwicie wielkść kreślnych przedsiębirstw i ich plany, c d prwadzenia cen pracwniczych. Z niniejszej krelacji wynika, iż: Wszystkie duże zakłady przemysłwe, zatrudniające pwyżej 500 sób (9 firm), zamierzają takie ceny przeprwadzać. Wśród zakładów zatrudniających sób, 14 z 20 firm planuje takie ceny. Wśród zakładów zatrudniających sób, 17 z 34 firm planuje takie ceny. Wśród zakładów zatrudniających sób, 7 z 22 firm planuje takie ceny. 34 zakłady nie planują takich cen, a 4 zakłady jeszcze nie pdjęły decyzji. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 12

13 Zaniechanie prwadzenia cen przez tak dużą grupę, zwłaszcza mniejszych przedsiębirstw, mżna ddatkw tłumaczyć familiarnym pdejściem, w rzumieniu, iż pracdawcy łatwiej jest kntrlwać pracwników, przez c nie widzi ptrzeby wyknywania zbiektywizwanych badań, wierząc we własne, bądź kierwników umiejętnści. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW W ZAKRESIE BUDOWY WŁASNEGO WIZERUNKU Badacz chciał również uzyskać infrmacje, c d częstści rganizwania działań w zakresie budwy własneg wizerunku wśród becnych i ptencjalnych pracwników, jak i charakteru tych działań. Z badań wynika, pdbna knkluzja jak wcześniej, a mianwicie, nie wszystkie firmy przywiązują d teg szczególną wagę. Aż 24 (28,2%) firmy nie prwadzą teg rdzaju działań. W przypadku pzstałych 61 (71,8%) firm, stswane są różne mechanizmy budwania własneg wizerunku, a wiele firm nie granicza się tylk d jednej frmy działań. Dane te w spsób graficzny brazuje wykres 6. Wart tu pdkreślić, iż największą wagę badane firmy przywiązują d szerk pjętych działań w zakresie rzwijania i pprawy kmunikacji wewnętrznej w firmie. Chdzi tu budwę wewnętrznej sieci internetwej Intranet, dzięki której pracwnicy mgą łatwiej kmunikwać się w zakresie prwadznych przez siebie działań, jak i publikację newsletterów, z których pracwnicy mgą czerpać infrmacje wszystkim, c dzieje się w firmie itd. Jedncześnie wartym pdkreślenia jest fakt, iż dużą ppularnścią cieszą się zewnętrzne kampanie budwy wizerunku, które zamierza prwadzić w 2009 rku 27 (31,8%) firm. Jest t isttne, gdyż świadczy pewnym rzwju kreślnych przedsiębirstw, które rzumieją, iż w gspdarce rynkwej knieczna jest aktywnść, plegająca nie tylk na reklamie własnych prduktów, ale również na budwie własneg wizerunku. Obecnie craz większa grupa knsumentów w spsób świadmy dknuje wybru twarów, które chce knsumwać i firm, d których chce je nabywać. Dlateg też tak isttne jest, aby przedsiębirstwa craz częściej wyknywały próby budwy zaufania pmiędzy nimi, a klientami. Isttne są tu wszelkieg rdzaju działania charakterze spłecznym, c niektóre firmy pdkreślały. Pnadt, c należy debrać pzytywnie, craz więcej firm przez takie działania buduje krzystny wizerunek siebie jak pracdawcy, z którym chcą identyfikwać się jeg pracwnicy. Teg rdzaju działania mgą zwiększać nie tylk liczbę chętnych d pracy w danej firmie, ale jedncześnie pmagać w identyfikacji się z przedsiębirstwem becnych pracwników. Teg rdzaju działania świadczą również głębszych przebrażeniach w świadmści samych przedsiębirców, którzy rzumieją, jak ważna jest w systemie gspdarki wlnrynkwej, budwa własnej kultury krpracyjnej. Teg rdzaju działania są prwadzne przez 22 (25,9%) firmy. Jedncześnie 24 (28,2%) firmy zamierzają wyknać eventy pracwnicze, a 13 (15,3%) firm chce prwadzić działania Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 13

14 w zakresie spłecznej dpwiedzialnści biznesu (CSR), c świadczy również craz większym rzwju etyczneg pdejścia d spraw biznesu przez przedsiębirców. WYKRES 6. RODZAJ PLANOWANYCH NA ROK 2009 DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BUDOWANIA WIZERUNKU PRACODAWCY Żadne działania nie są pdejmwane 28,2% Inne działania 9,4% CSR - działania z zakresu spłecznej dpwiedzialnści biznesu 15,3% Praca nad Kulturą Krpracyjną Eventy pracwnicze Zewnętrzne kampanie wizerunkwe Działania dtyczące kmunikacji wewnętrznej w firmie 25,9% 28,2% 31,8% 51,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jedncześnie 8 (9,4%) firm wskazał na jeszcze inne działania, które pdejmują w tym zakresie. Niektóre z nich pśredni łączą się z kategriami, na pczątku przyjętymi przez badacza. Jednakże dla ilustracji tych pczynań wart je wymienić. Są t działania charakterze charytatywnym, raz zdrwtnym, czyli wspieranie różnych prgramów zdrwtnych, w tym zachęcanie d zdrweg trybu życia. Pnadt firmy pdkreślają swje działania w zakresie PR, pprzez udział w targach, w tym targach pracy dla sób młdych, w celu zachęcenia ich d pzstania w Łdzi. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 14

15 SKUTECZNE SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Właściwa mtywacja pracwników d pracy, a także identyfikwanie się z firmą, są jednymi z głównych celów wszystkich pracdawców, a zwłaszcza specjalistów d HR. Sukces w realizacji tych celów przyczynia się d wyższej wydajnści pracy. Redukuje również sytuacje knfliktgenne pmiędzy pracwnikami a pracdawcą. Ogranicza fluktuację siły rbczej i liczbę zwlnień lekarskich. Zwiększa natmiast gtwść d pświęceń, gdy istnieje taka kniecznść. Jednakże teg rdzaju pstawy pracwników muszą być nie tylk wymaganym rdzajem zachwań, ale jedncześnie wspmaganym przez pracdawców, pprzez różneg rdzaju mechanizmy pzytywnych wzmcnień. Odwłując się d spsbów mtywwania persnelu, należy mieć na uwadze t, kt dkładnie jest pdmitem tych działań. Mżna tu wyróżnić dwie główne grupy pracwników umysłwych, zajmujących stanwiska kierwnicze, menedżerskie lub specjalistyczne, raz pracwników szeregwych. Spsby mtywwania dla tych dwu grup częst są różne i należy umieć je dpwiedni rzpznać, aby ich stswanie miał właściwe efekty. Dzięki przeprwadznemu badaniu, trzyman infrmacje (wykres 7.), dnśnie teg, jakie spsby mtywwania pracwników są najczęściej stswane w łódzkich przedsiębirstwach, a tym samym, które z nich są uważane za najskuteczniejsze przez pracdawców i działy HR. Z danych tych wynika, iż najczęściej stswanymi mechanizmami mtywwania pracwników są najprstsze spsby, które są wymierne finansw i najszybciej zauważalne przez pracwników. Są t więc przede wszystkim perspektywy pdwyżek w firmie, na c wskazała pnad płwa firm (56,5%), raz nagrdy dla pracwników wyróżniających się (44,7%). Z danych wynika również, iż za mechanizm mtywwania, uważane jest bezpieczeństw zatrudnienia w firmie, w kresie kryzysu eknmiczneg na świecie. Uważa tak 48,2% firm. Jest t tyle zaskakujące, gdyż ten rdzaj zachęcania d pracy w mniejszym stpniu należy rzumieć jak spsób mtywwania, a bardziej jak zjawisk zewnętrzne, niezależne d samych pracdawców i specjalistów HR. Teg rdzaju pdejście mże również nie dnieść czekiwanych rezultatów w dłuższej perspektywie czaswej. Jeśli firma nie będzie stswała innych mechanizmów, plegających na budwaniu relacji pracwnik pracdawca, t w mmencie pnwneg żywienia gspdarczeg, mże djść d dejścia wielu wartściwych pracwników z firmy. Dść duża grupa badanych firm, stara się również inwestwać w elementy, które nie mają stricte finansweg wymiaru i mgą przede wszystkim mieć duże znaczenie dla pracwników wykształcnych, jak i młdszych, którzy chcą rzwijać się w ramach przedsiębirstwa. Mwa tu szkleniach, które 36,5% firm uważa za ważny aspekt mtywacji, wiążący się jedncześnie z szerszą kategrią, jaką jest mżliwść rzwijania się i awanswania w ramach firmy. 43,5% firm pdkreśla, iż jest t pzytywne narzędzie, które należy włączyć w bręb przyjętej plityki rganizacyjnej przedsiębirstwa. 30,6% firm stara się jedncześnie stswać tzw. zachęty charakterze scjalnym, pprzez finanswanie lub współfinanswanie spędzania wlneg czasu przez pracwników (wyjścia d kina, teatru, na basen itd.). Najmniejszym zaintereswaniem wśród badanej grupy, cieszą się wyjazdy Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 15

16 integracyjne pracwników, które w różny spsób stara się realizwać jedynie 20% firm. Mże t wynikać z jednej strny z niedfinanswania działów HR i tym samym niewielkiej liczby pracwników, mgących realizwać takie prjekty, lub braku dpwiedniej plityki firmy w zakresie zarządzania zasbami ludzkimi. Z badań wynika jednak jedna pzytywna knkluzja, większść firm stsuje różne mechanizmy mtywwania pracwników, a niektóre z nich nawet wszystkie. Jedynie 4 firmy (4,7%) przyznały się, że nie stsują żadnej frmy mtywwania pracwników. Dwie z tych firm t mniejsze przedsiębirstwa, zatrudniające d 100 sób, jedna jest z przedziału sób zatrudninych i niestety jedna zatrudnia sób, c wydaje się w tym przypadku trudne d wyjaśnienia, dlaczeg nie są stswane żadne ddatkwe spsby mtywacji. DZIAŁY HR W OBLICZU WYZWAŃ W 2009 ROKU W celu trzymania dpwiedzi na pytanie, c stanwi największe wyzwania dla działów HR w 2009 rku, w ankiecie zastswan typ pytania twarteg, aby nie sugerwać dpwiedzi. Spektrum trzymanych danych jest bardz szerkie i pkazuje grmną różnicę pmiędzy pszczególnymi Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 16

17 działami. Pza kilkma rdzajami wyzwań, które są charakterystyczne dla większej grupy badanych, znaczna część ma charakter jednstkwy. Niektóre działy HR nie skupiały się jedynie na wyzwaniach związanych z zasbami ludzkimi, ale również na innych kwestiach związanych z przedsiębirstwem. Na 85 firm uzyskan w tym przypadku infrmacje d 76 badanych. Otrzymane dpwiedzi pgrupwan, jeśli był t mżliwe, w większe kategrie. Pełna lista udzielnych dpwiedzi znajduje się pniżej: Utrzymanie becneg stanu zatrudnienia 28 dpwiedzi Zdbycie zleceń i utrzymanie się na rynku 10 dpwiedzi Utrzymanie pzytywneg wizerunku pracdawcy wśród pracwników, w tym budwanie relacji pracwnik firma 9 dpwiedzi Rekrutacja kadr i najlepszych specjalistów 9 dpwiedzi Rzwój firmy (rzbudwa w sensie rganizacyjn prdukcyjnym) 5 dpwiedzi Właściwe mtywwanie pracwników 5 dpwiedzi Budwanie świadmści ljalnści wbec firmy 5 dpwiedzi Szklenia - 5 dpwiedzi Pdnszenie kwalifikacji pracwników, głównie specjalistów 5 dpwiedzi Utrzymanie becnych pracwników, zwłaszcza specjalistów, przeciwdziałanie fluktuacji 4 dpwiedzi Utrzymanie wynagrdzeń na tym samym pzimie 4 dpwiedzi Zwiększenie wydajnści pracy 4 dpwiedzi Twrzenie nwych miejsc pracy 3 dpwiedzi Badanie pinii pracwniczych i realizacja prjektów związanych z cenami 3 dpwiedzi Właściwa redukcja zatrudnienia, aby nie stracić wartściwych pracwników 2 dpwiedzi Pprawa wewnętrznej kmunikacji Realizacja celów mim złej sytuacji na rynku Ewaluacja systemu scjalneg 2 dpwiedzi P jednym wskazaniu: Umacnianie kultury rganizacyjnej Zarządzanie zmianą Utrzymanie budżetu na załżnym pzimie Utrzymanie i rzwinięcie systemu zarządzania przez cele Walka ze zwlnieniami lekarskimi Stwrzenie działu persnalneg w firmie Outsurcing kadr i płac Utrzymanie właściwej atmsfery w pracy Budwa zespłu dążąceg d zamierznych celów Mdyfikacja mentalnści starszych pracwników Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 17

18 WNIOSKI Badanie zstał przeprwadzne w styczniu 2009 r., na 85 firmach prdukcyjnych z reginu łódzkieg, które zatrudniają pwyżej 50 sób. Część firm dczuwa skutki kryzysu eknmiczneg, c przejawia się w bawie, czy zstanie utrzymany becny stan zatrudnienia (28 firm) i czy firma utrzyma się na rynku (10 wskazań). 34% spśród przebadanych firm planuje zatrudniać w 2009 rku nwych pracwników w pszczególnych działach zakładu. Z przebadanych 85 firm, 56 (66%) firm nie zamierza przeprwadzać redukcji persnelu w 2009 rku. Redukcje wśród pracwników planuje 21 (25%) firm. 31% spśród przebadanych firm deklaruje pdwyżki płac dla swich pracwników, a w przypadku 36% firm, decyzje jeszcze nie zapadły. 12% firm twierdzi, iż w budżecie na rk 2009 zstały zapisane większe śrdki, niż w rku pprzednim, na działalnść HR. 40% firm nie planuje prwadzenia jakichklwiek cen ptencjału i kwalifikacji pracwników. Najwięcej firm (44%) planuje przeprwadzić ceny kreswe pracwników, a 24% firm badanie pinii pracwniczych. 61 (72%) firm pdejmuje różne działania w zakresie budwy własneg wizerunku, 24 (28%) firm takich działań nie pdejmuje. Najwięcej firm (52%) planuje działania dtyczące pprawy kmunikacji wewnętrznej w przedsiębirstwie (newslettery, Intranet, działania infrmacyjne dla pracwników). 32% firm planuje zewnętrzne kampanie wizerunkwe. W 56% przebadanych firm najskuteczniejszym spsbem mtywacji pracwników jest perspektywa pdwyżki, a w 45% nagrdy finanswe dla wyróżniających się pracwników. 48% firm uważa, iż zatrudnienie pmim kryzysu jest dbrym spsbem mtywacji persnelu. 43% pdkreśla również, iż mżliwści rzwju i awansu są dla ich pracwników właściwym spsbem mtywacji. Raprt pracwał: Paweł Przyłęcki, scjlg. Dktrant w Instytucie Scjlgii UŁ. Cpyright 2009 BEAVER Dradztw Persnalne 18

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg 50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK WNIOSKI Z TESTOWANIA Caritas Plska Grudziądzkie Centrum Caritas Agrtec Plska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo