Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania"

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice w I półroczu 2010 roku 19 IV. Realizacja dochodów budŝetu Miasta Mysłowice i przychodów w I półroczu 2010 roku 25 V. Wykonanie wydatków budŝetu za I półrocze 2010 roku 40 VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych Załączniki: 1. Zestawienie zbiorcze budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania Dochody i przychody budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania zlecone za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na zadania zlecone za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania własne za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na zadania własne za I półrocze 2010 roku Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jst oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach porozumień (umów) między jst budŝetu miasta Mysłowice oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Wykonanie wydatków i rozchody budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie dotacji udzielonych z budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie wydatków majątkowych z budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na roku 16. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych i gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2010 roku 17. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych za I półrocze 2010 roku 18. Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 roku 19. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 roku 20. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku

4 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK BudŜet miasta Mysłowice na 2010 rok został uchwalony w dniu 30. grudnia 2009 roku Uchwałą Nr LXI/958/09 Rady Miasta Mysłowice. Niniejsza informacja stanowi realizację zapisu art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z którym Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z przebiegu wykonania budŝetu za I. półrocze 2010 roku. Informacja z wykonania budŝetu miasta za I. półrocze 2010 roku, to dokument zawierający dane o realizacji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budŝetu Miasta Mysłowice. Podstawą niniejszego opracowania są budŝetowe sprawozdania, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wykorzystano takŝe informacje i materiały dotyczące realizacji budŝetu przedłoŝone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem objęto: 1. jednostki budŝetowe, 2. gospodarstwo pomocnicze, 3. zakłady budŝetowe, 4. dochody własne jednostek budŝetowych, 5. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Informacja składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niŝ zawartej w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 28, 29, 30 oraz 31, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków i dochodów, realizowanych w ciągu I. półrocza 2010 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłowice. Realizacja budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok zamknęła się następującymi efektami finansowymi: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie (w złotych) % wykonania (3:2) DOCHODY , ,32 50,79 z tego: - bieŝące ,34 52,44 - majątkowe ,98 18,91 WYDATKI , ,97 47,37 z tego: - bieŝące , ,31 49,02 - majątkowe , ,66 11,34 DEFICYT /dochody wydatki/ , ,35-61,68 PRZYCHODY , ,74 43,01 z tego: - poŝyczki i kredyty , ,74 43,01 3

5 ROZCHODY , ,74 45,12 z tego: - spłata rat kredytów i poŝyczek , ,74 45,12 Wynik budŝetu na rok ,35 Dochody ,32 Wydatki ,97 Rozchody ,74 Przychody ,74 Wskaźniki dotyczące realizacji budŝetu Miasta Mysłowice w I. półroczu 2010 roku r. Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 1 420, , ,42 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2 313, , ,04 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 1 566, , ,97 Poziom zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 662,69 600,45 542,32 Poziom wydatków na obsługę zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 20,19 18,88 12,10 * liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budŝetu za I. półrocza lat 2008, 2009 oraz Lp. PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDśETU MIASTA w I półroczu 2008, 2009 i 2010 roku Kategoria Wykonanie % za I pół Wykonanie % za I pół. za 2009 Tabela Nr 1 Wykonanie % za I pół. za Dochody ogółem 48,65 41,16 50,79 2. Wydatki ogółem 43,46 42,14 47,37 3. Przychody 108,29 84,17 43,01 4. Rozchody 49,63 48,33 45,12 Na początek 2010 roku zaplanowano deficyt w wysokości zł, zakładając iŝ jego pokrycie będą stanowiły przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. W wyniku realizacji budŝetu w ciągu I. półrocza 2010 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia się następująco: (w złotych) Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,32 WYDATKI , ,97 WYNIK BUDśETU /dochody wydatki/ , ,35 4

6 II. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE ZA I. PÓŁROCZE 2010 ROKU Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb Z za okres od początku roku do dnia roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłuŝnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłuŝnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,10 zł. Na zobowiązania te składają się: zobowiązania wymagalne (MZGK i MOSiR) w łącznej kwocie ,55 zł, zadłuŝenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów oraz poŝyczek w kwocie ,55 zł. Struktura zadłuŝenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniŝszym wykresie. Wykres Nr 1 Zestawienie zadłuŝenia Miasta Mysłowice 96,82 95,77 91,44 89,31 3,02 0,16 4,22 0,02 6,33 2,23 6,45 4, kredyty poŝyczki zowowiązania wymagalne W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w bankach komercyjnych. W ciągu I półrocza 2010 roku, po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych, zawarto nowe umowy dotyczące udzielenia i obsługi kredytów długoterminowych jak równieŝ krótkoterminowych na następujące zadania: 1. na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2010 roku w kwocie zł; 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kapitałowych kredytów i poŝyczek w kwocie ,74 zł, 3. na pokrycie przejściowego deficytu budŝetu w łącznej kwocie zł, przy czym kredyty te podlegają całkowitej spłacie do końca roku bieŝącego. Drugie miejsce w zobowiązaniach zajmują poŝyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysokość systematycznie rośnie z roku na rok, co związane jest z realizacją zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta. JednakŜe, otrzymane środki w 2010 roku w wysokości zł stanowią realizację umowy z roku ubiegłego. W trakcie I półrocza br. nie zawarto nowych umów. 5

7 W ciągu I. półrocza 2010 roku zostały spłacone raty kredytów i poŝyczki w łącznej wysokości ,74 zł natomiast koszt obsługi zadłuŝenia Miasta zamknął się kwotą ,82 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniŝsze zestawienie. Miesięczne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i poŝyczek Miasta Mysłowice za I. półrocze 2010 roku (w złotych) Raty Miesiące 2010 roku Odsetki Prowizje Razem kapitałowe STYCZEŃ , , , ,81 LUTY , ,00 0, ,68 MARZEC 9 929, , , ,69 KWIECIEŃ , ,00 0, ,78 MAJ , ,00 0, ,71 CZERWIEC , , , ,89 RAZEM: , , , ,56 W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków jakie poniesiono na obsługę zadłuŝenia miasta w ciągu I. półrocza 2010 roku oraz jak kształtowało się jego zadłuŝenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i poŝyczki. Natomiast wskaźniki zadłuŝenia miasta za I półrocze 2010 roku, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oraz jego wysokość, kwoty zaciągniętych kredytów i poŝyczek jak równieŝ ich prognozowana obsługa na lata przedstawiona została w Tabeli Nr 3. Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły równieŝ jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota ,70 zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu: kredytów i poŝyczek ,31 zł, zobowiązań wymagalnych ,39 zł. PowyŜsze informacje zostały szczegółowo w zakresie jednostek posiadających zobowiązania wymagalne przedstawione w Tabeli Nr 4 6

8 Lp. Kredyt/ poŝyczka Rozliczenie zbiorcze kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez Miasto Mysłowice za 2010 rok Kwota prowizji Przychody Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych Łączny koszt obsługi ZadłuŜenie na dzień r KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH Tabela Nr 2 (w złotych) ZadłuŜenie na dzień r. - Kredyty krótkoterminowe , , ,21 0, , Kredyt w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm. w BOŚ S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Banku Śląskim S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r. w ING Banku Śląskim S.A , , , , ,00 7

9 - Kredyt w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. W PKO BP S.A , ,74 0,00 0, ,68 0, ,74 - Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. w PKO BP S.A , ,00 0,00 0, ,72 0, ,00 POśYCZKI Z WFOŚiGW PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. - 0, ,78 0, , , ,00 PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. - 0, ,06 0, , , ,00 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r. wraz ze zmianami - 0, , , , , ,81 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. - 0,00 804, , , , ,00 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. - 0, ,66 0, , , ,00 - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. - 0, , , , , ,00 - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r , ,50 0, ,50 0, ,00 RAZEM: , , , , , , ,55 8

10 Plan z URM LXI/958/09 Plan po zmianach Wykonanie Obsługa zadłuŝenia miasta- odsetki i prowizje , , ,82 w tym: poŝyczki ,85 kredyty ,47 ROZCHODY , , ,74 w tym: poŝyczki ,00 kredyty ,74 PRZYCHODY z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów , , ,74 ZadłuŜenie Miasta na roku ,55 ZadłuŜenie Miasta na roku ,55 w tym: poŝyczki ,81 kredyty ,74 9

11 Lp. Wyszczególnienie Prognozowana łączna kwota długu za rok 2007 i lata następne Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 rok P R O G N O Z A Tabela Nr 3 (w złotych) Plan Dochody ogółem: , , , dochody bieŝące , , , w tym: a) dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , , b) subwencja z budŝetu państwa , , , c) dotacje celowe na zadania bieŝące , , , d) środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieŝące , , , dochody majątkowe , , , w tym: a) dochody ze sprzedaŝy majątku b) środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje , , , , , , Wydatki ogółem: , , , wydatki bieŝące , , , w tym: a) potencjalne spłaty poręczeń 0,00 0,00 0, poręczenie dla MPWiK 0,00 0,00 0, poręczenie poŝyczki inwest. MPWiK 0,00 0,00 0, poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 0,00 0,00 0, b) obsługa długu , , , w tym: - odsetki od kredytów , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , ,

12 - odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł 0,00 0,00 0, odsetki od kredytu ,74 zł 0,00 0,00 0, odsetki od planowanych kredytów w roku budŝetowym 0,00 0,00 0, odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego ,66 0, , odsetki od poŝyczek , , , odsetki od poŝyczki zł 40,56 0,00 0, odsetki od poŝyczki zł 8 322,37 610,28 0, odsetki od poŝyczki zł , ,29 809, odsetki od poŝyczek zł , , , odsetki od poŝyczek zł 6 504, , , odsetki od poŝyczki zł 143, , , odsetki od poŝyczki zł 0,00 808, , odsetki od poŝyczki zł 0,00 0, , odsetki od poŝyczki zł 0,00 0,00 0, odsetki od poŝyczki zł 0,00 116, , wydatki majątkowe , , , Wynik budŝetu dochody - wydatki , , , Przychody ogółem: , , , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budŝetu , , , poŝyczki , , , kredyt 0,00 0,00 0, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0, kredyt 0,00 0,00 0, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu UE 0,00 0,00 0, kredyt 0,00 0,00 0, inne , , , nadwyŝka budŝetu 0, ,56 0,

13 - wolne środki obrotowe , , , spłata poŝyczek udzielonych , , , Rozchody ogółem: , , , raty kredytów , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł 0,00 0,00 0, raty kredytu ,74 zł 0,00 0,00 0, raty planowanych kredytów w roku budŝetowym 0,00 0,00 0, raty poŝyczek , , , raty poŝyczki zł ,00 0,00 0, raty poŝyczki zł , ,35 0, raty poŝyczki zł , , , raty poŝyczek zł 0, , , raty poŝyczek zł 0, , , raty poŝyczki zł 0,00 0, , raty poŝyczki zł 0,00 0, , raty poŝyczki zł 0,00 0,00 0, raty poŝyczki zł 0,00 0,00 0, raty poŝyczki zł 0,00 0, , udzielone poŝyczki , , , Wynik operacyjny budŝetu= dochody bieŝące - wydatki bieŝące , , , Wskaźnik porycia wydatków bieŝących= dochody bieŝące/ wydatki bieŝące 97,54 94,79 100,62 96,40 106,78 104,07 101,97 101,46 100,46 8. Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (wartość na koniec roku) , , , Zaciągnięte kredyty , , ,

14 kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm , , , kredyt wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , ,00 0, kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku Śląskim S.A , , , kredyt w PKO BP S.A. w wysokości zł na lata na pokrycie deficytu budŝetu Miasta w 2010r. 0,00 0,00 0, kredyt w PKO BP S.A w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. 0,00 0,00 0, planowane w roku budŝetowym kredyty 0,00 0,00 0, Zaciągnięte poŝyczki , , , poŝyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/265/04 z r. 0,00 0,00 0, poŝyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z r ,35 0,00 0,

15 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.* , ,75 0, poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r , , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r , , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r , , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Dom Dzieckamodernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. 0, , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. 0,00 0, , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. 0,00 0,00 0, poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. 0, , , Zobowiązania wymagalne , , , Umorzenia poŝyczek , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów 10. budŝetu 17,77 20,75 18,02 18,03 14,70 10,67 6,43 2,73 0,07 14

16 11. Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 17,77 20,75 18,02 18,03 14,70 10,67 6,43 2,73 0,07 Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów 12. budŝetu 3,86 6,33 5,19 9,42 9,24 9,56 8,18 7,35 5,96 13 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 3,86 6,33 5,19 9,42 9,24 9,56 8,18 7,35 5, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,06 wzoru) x x x Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) x x x TAK NIE NIE NIE NIE NIE 0,10 0,00 0,04 0,05 0,07 0,06 15

17 Zestawienie zobowiązań wymagalnych na koniec roku Tabela Nr 4 Tytuł, rodzaj naleŝności Kwota zobowiązań wymagalnych UWAGI (przyczyny powstania zaległości) Miejska Biblioteka Publiczna ,32 Faktury za usługi - dostawy ,79 Składki ZUS, PKZP ,53 Potrącona zaliczka 7 977,00 Przyznana na 2010 rok dotacja podmiotowa nie zabezpiecza płynności finansowej biblioteki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,48 Materiały i wyposaŝenie, w tym: art. biurowe, środki czystości, środki opatrunkowe, materiały reklamowe ,24 Zakup energii, w tym: energia, woda, ścieki, gaz ,64 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,42 Dostęp do sieci Internet 266,90 Zakup usług telefonii komórkowej 965,12 Zakup usług telefonii stacjonarnej 2 383,83 RóŜne opłaty i składki - opłaty celne Zaległości powstałe w związku z organizacją World Tour oraz kosztami zakupu środków przeznaczonych na utrzymanie obiektów Zaległości powstałe w związku z kosztami utrzymania obiektów sportowych Zaległości powstałe w związku z koniecznością obowiązkowych badań lekarskich pracowników i zawodników sekcji Zaległości powstałe w związku z organizacją World Tour, utrzymaniem obiektów sportowych, prowadzeniem działalności statutowej oraz prowadzeniem młodzieŝowych sekcji sportowych Zaległości powstałe w związku z prowadzoną działalnością MOSIR ,06 Zaległości powstałe w związku z organizacją World Tour Opłaty zarządu trwałego 3 522,27 Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ,07 Zobowiązanie wynagrodzenia z tytułu zakupu materiałów ,97 Zobowiązanie wynagrodzenia z tytułu zakupu usług ,65 Zobowiązania wobec Wspólnot mieszkaniowych - zaliczki ,45 Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki "Trójkąt" ,44 Współorganizacja imprezy plenerowej ,81 Media 1 267,63 Zaległości powstałe w związku z koniecznością utrzymania obiektów sportowych Brak środków Brak środków finansowych 16

18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w likwidacji ,67 Zobowiązania wobec ZUS ,52 Zobowiązania wobec US ,01 Zobowiązania wobec PFRON ,96 Zobowiązania wobec dostawców ,18 Zobowiązania objęte procesem likwidacji, regulowane sukcesywnie w miarę otrzymywanych środków z Gminy Mysłowice Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr ,96 Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług PFRON - obowiązkowe wpłaty ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FEP ZFŚS nie wykorzystane środki z lat ubiegłych Urząd Miasta Mysłowice - raty kredytu wraz z odsetkami ,14 RAZEM ,94 Brak środków ,20 Układ ratalny - spłata do II/ ,79 Brak środków ,82 Brak środków ,01 Brak środków 17

19 Miasto Mysłowice na dzień roku posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła ,09 zł. Tabela Nr 5 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz pierwszej połowie 2010 roku Tabela Nr 5 PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE do dnia roku (w złotych) Lp. Dla Kwota poręczenia przypadająca na 2010 r. Kwota poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego Przedmiot poręczenia Data udzielenia poręczenia Okres poręczenia (w latach) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,89 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,66 kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami r poŝyczka inwestycyjna wraz z odsetkami r SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach ,00 kredyt bankowy ,54 wraz z odsetkami r RAZEM: , , W I połowie 2010 roku, ze względu na fakt nie wywiązywania się przez SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach ze spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego, Gmina jako poręczyciel niniejszego zobowiązania zmuszona była uregulować raty kapitałowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie ,01 zł. Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia wskazanej kwoty w postaci wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki w łącznej wysokości 9.254,73 zł. Dodatkowo, w związku z realizacja projektu Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach realizowanego przez MPWiK Sp zo.o. w Mysłowicach, zgodnie z upowaŝnieniami otrzymanymi od Rady Miasta Prezydent celem zabezpieczenia wierzytelności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynikających z umowy poŝyczki tj. do 2023 roku: a. ustanowił zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Mysłowice w kapitale zakładowym MPWiK Sp. zo.o. w kwocie ,00 zł, b. przelał w formie cesji swoje uprawnienia z tytułu ubezpieczenia majątkowego polis obiektu hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka do łącznej kwoty zł, c. ustanowił hipotekę kaucyjną do kwoty ,00 zł na zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka. 18

20 III. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W I. PÓŁROCZU 2010 ROKU W I. połowie 2010 roku następowały zmiany budŝetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budŝetową Rady Miasta na 2010 rok. KaŜda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budŝetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa oraz z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w budŝecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równieŝ przeniesień między działami, które przedstawia poniŝsza Tabela Nr 6. Tabela Nr 6 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W I. POŁOWIE 2010 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO (w złotych) Dz. Plan wg URM Nr LXI/958/09 Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr LXI/958/09 Zmiana Plan po zmianach S U M A

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

str. źródeł powstawania 206 4. Dochody własne i przychody budŝetu Miasta Mysłowice na dzień 30.06.2009 roku wg działów i

str. źródeł powstawania 206 4. Dochody własne i przychody budŝetu Miasta Mysłowice na dzień 30.06.2009 roku wg działów i S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I. półrocze 2009 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I. półrocze 2009 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2007 ROK PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE, MARZEC 2008 S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2007 rok 3 II. Zmiany w planie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r

Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Klembów za 2007roku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK 1 BUDŻET GMINY IJEGO ZMIANY Uchwałą XV1/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028.

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/139/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2005 1. 2. 3. 5. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo