Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania"

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice w I półroczu 2010 roku 19 IV. Realizacja dochodów budŝetu Miasta Mysłowice i przychodów w I półroczu 2010 roku 25 V. Wykonanie wydatków budŝetu za I półrocze 2010 roku 40 VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych Załączniki: 1. Zestawienie zbiorcze budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania Dochody i przychody budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania zlecone za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na zadania zlecone za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania własne za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na zadania własne za I półrocze 2010 roku Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jst oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł powstawania Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach porozumień (umów) między jst budŝetu miasta Mysłowice oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Wykonanie wydatków i rozchody budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie dotacji udzielonych z budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wykonanie wydatków majątkowych z budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na roku 16. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych i gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2010 roku 17. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych za I półrocze 2010 roku 18. Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 roku 19. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 roku 20. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku

4 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK BudŜet miasta Mysłowice na 2010 rok został uchwalony w dniu 30. grudnia 2009 roku Uchwałą Nr LXI/958/09 Rady Miasta Mysłowice. Niniejsza informacja stanowi realizację zapisu art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z którym Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z przebiegu wykonania budŝetu za I. półrocze 2010 roku. Informacja z wykonania budŝetu miasta za I. półrocze 2010 roku, to dokument zawierający dane o realizacji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budŝetu Miasta Mysłowice. Podstawą niniejszego opracowania są budŝetowe sprawozdania, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wykorzystano takŝe informacje i materiały dotyczące realizacji budŝetu przedłoŝone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem objęto: 1. jednostki budŝetowe, 2. gospodarstwo pomocnicze, 3. zakłady budŝetowe, 4. dochody własne jednostek budŝetowych, 5. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Informacja składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niŝ zawartej w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 28, 29, 30 oraz 31, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków i dochodów, realizowanych w ciągu I. półrocza 2010 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłowice. Realizacja budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok zamknęła się następującymi efektami finansowymi: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie (w złotych) % wykonania (3:2) DOCHODY , ,32 50,79 z tego: - bieŝące ,34 52,44 - majątkowe ,98 18,91 WYDATKI , ,97 47,37 z tego: - bieŝące , ,31 49,02 - majątkowe , ,66 11,34 DEFICYT /dochody wydatki/ , ,35-61,68 PRZYCHODY , ,74 43,01 z tego: - poŝyczki i kredyty , ,74 43,01 3

5 ROZCHODY , ,74 45,12 z tego: - spłata rat kredytów i poŝyczek , ,74 45,12 Wynik budŝetu na rok ,35 Dochody ,32 Wydatki ,97 Rozchody ,74 Przychody ,74 Wskaźniki dotyczące realizacji budŝetu Miasta Mysłowice w I. półroczu 2010 roku r. Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 1 420, , ,42 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2 313, , ,04 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 1 566, , ,97 Poziom zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 662,69 600,45 542,32 Poziom wydatków na obsługę zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 20,19 18,88 12,10 * liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budŝetu za I. półrocza lat 2008, 2009 oraz Lp. PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDśETU MIASTA w I półroczu 2008, 2009 i 2010 roku Kategoria Wykonanie % za I pół Wykonanie % za I pół. za 2009 Tabela Nr 1 Wykonanie % za I pół. za Dochody ogółem 48,65 41,16 50,79 2. Wydatki ogółem 43,46 42,14 47,37 3. Przychody 108,29 84,17 43,01 4. Rozchody 49,63 48,33 45,12 Na początek 2010 roku zaplanowano deficyt w wysokości zł, zakładając iŝ jego pokrycie będą stanowiły przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. W wyniku realizacji budŝetu w ciągu I. półrocza 2010 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia się następująco: (w złotych) Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,32 WYDATKI , ,97 WYNIK BUDśETU /dochody wydatki/ , ,35 4

6 II. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE ZA I. PÓŁROCZE 2010 ROKU Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb Z za okres od początku roku do dnia roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłuŝnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłuŝnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,10 zł. Na zobowiązania te składają się: zobowiązania wymagalne (MZGK i MOSiR) w łącznej kwocie ,55 zł, zadłuŝenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów oraz poŝyczek w kwocie ,55 zł. Struktura zadłuŝenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniŝszym wykresie. Wykres Nr 1 Zestawienie zadłuŝenia Miasta Mysłowice 96,82 95,77 91,44 89,31 3,02 0,16 4,22 0,02 6,33 2,23 6,45 4, kredyty poŝyczki zowowiązania wymagalne W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w bankach komercyjnych. W ciągu I półrocza 2010 roku, po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych, zawarto nowe umowy dotyczące udzielenia i obsługi kredytów długoterminowych jak równieŝ krótkoterminowych na następujące zadania: 1. na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2010 roku w kwocie zł; 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kapitałowych kredytów i poŝyczek w kwocie ,74 zł, 3. na pokrycie przejściowego deficytu budŝetu w łącznej kwocie zł, przy czym kredyty te podlegają całkowitej spłacie do końca roku bieŝącego. Drugie miejsce w zobowiązaniach zajmują poŝyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysokość systematycznie rośnie z roku na rok, co związane jest z realizacją zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta. JednakŜe, otrzymane środki w 2010 roku w wysokości zł stanowią realizację umowy z roku ubiegłego. W trakcie I półrocza br. nie zawarto nowych umów. 5

7 W ciągu I. półrocza 2010 roku zostały spłacone raty kredytów i poŝyczki w łącznej wysokości ,74 zł natomiast koszt obsługi zadłuŝenia Miasta zamknął się kwotą ,82 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniŝsze zestawienie. Miesięczne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i poŝyczek Miasta Mysłowice za I. półrocze 2010 roku (w złotych) Raty Miesiące 2010 roku Odsetki Prowizje Razem kapitałowe STYCZEŃ , , , ,81 LUTY , ,00 0, ,68 MARZEC 9 929, , , ,69 KWIECIEŃ , ,00 0, ,78 MAJ , ,00 0, ,71 CZERWIEC , , , ,89 RAZEM: , , , ,56 W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków jakie poniesiono na obsługę zadłuŝenia miasta w ciągu I. półrocza 2010 roku oraz jak kształtowało się jego zadłuŝenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i poŝyczki. Natomiast wskaźniki zadłuŝenia miasta za I półrocze 2010 roku, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oraz jego wysokość, kwoty zaciągniętych kredytów i poŝyczek jak równieŝ ich prognozowana obsługa na lata przedstawiona została w Tabeli Nr 3. Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły równieŝ jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota ,70 zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu: kredytów i poŝyczek ,31 zł, zobowiązań wymagalnych ,39 zł. PowyŜsze informacje zostały szczegółowo w zakresie jednostek posiadających zobowiązania wymagalne przedstawione w Tabeli Nr 4 6

8 Lp. Kredyt/ poŝyczka Rozliczenie zbiorcze kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez Miasto Mysłowice za 2010 rok Kwota prowizji Przychody Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych Łączny koszt obsługi ZadłuŜenie na dzień r KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH Tabela Nr 2 (w złotych) ZadłuŜenie na dzień r. - Kredyty krótkoterminowe , , ,21 0, , Kredyt w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm. w BOŚ S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Banku Śląskim S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r. w ING Banku Śląskim S.A , , , , ,00 7

9 - Kredyt w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. W PKO BP S.A , ,74 0,00 0, ,68 0, ,74 - Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. w PKO BP S.A , ,00 0,00 0, ,72 0, ,00 POśYCZKI Z WFOŚiGW PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. - 0, ,78 0, , , ,00 PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. - 0, ,06 0, , , ,00 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r. wraz ze zmianami - 0, , , , , ,81 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. - 0,00 804, , , , ,00 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. - 0, ,66 0, , , ,00 - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. - 0, , , , , ,00 - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r , ,50 0, ,50 0, ,00 RAZEM: , , , , , , ,55 8

10 Plan z URM LXI/958/09 Plan po zmianach Wykonanie Obsługa zadłuŝenia miasta- odsetki i prowizje , , ,82 w tym: poŝyczki ,85 kredyty ,47 ROZCHODY , , ,74 w tym: poŝyczki ,00 kredyty ,74 PRZYCHODY z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów , , ,74 ZadłuŜenie Miasta na roku ,55 ZadłuŜenie Miasta na roku ,55 w tym: poŝyczki ,81 kredyty ,74 9

11 Lp. Wyszczególnienie Prognozowana łączna kwota długu za rok 2007 i lata następne Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 rok P R O G N O Z A Tabela Nr 3 (w złotych) Plan Dochody ogółem: , , , dochody bieŝące , , , w tym: a) dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , , b) subwencja z budŝetu państwa , , , c) dotacje celowe na zadania bieŝące , , , d) środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieŝące , , , dochody majątkowe , , , w tym: a) dochody ze sprzedaŝy majątku b) środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje , , , , , , Wydatki ogółem: , , , wydatki bieŝące , , , w tym: a) potencjalne spłaty poręczeń 0,00 0,00 0, poręczenie dla MPWiK 0,00 0,00 0, poręczenie poŝyczki inwest. MPWiK 0,00 0,00 0, poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 0,00 0,00 0, b) obsługa długu , , , w tym: - odsetki od kredytów , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , ,

12 - odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł , , , odsetki od kredytu zł 0,00 0,00 0, odsetki od kredytu ,74 zł 0,00 0,00 0, odsetki od planowanych kredytów w roku budŝetowym 0,00 0,00 0, odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego ,66 0, , odsetki od poŝyczek , , , odsetki od poŝyczki zł 40,56 0,00 0, odsetki od poŝyczki zł 8 322,37 610,28 0, odsetki od poŝyczki zł , ,29 809, odsetki od poŝyczek zł , , , odsetki od poŝyczek zł 6 504, , , odsetki od poŝyczki zł 143, , , odsetki od poŝyczki zł 0,00 808, , odsetki od poŝyczki zł 0,00 0, , odsetki od poŝyczki zł 0,00 0,00 0, odsetki od poŝyczki zł 0,00 116, , wydatki majątkowe , , , Wynik budŝetu dochody - wydatki , , , Przychody ogółem: , , , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budŝetu , , , poŝyczki , , , kredyt 0,00 0,00 0, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0, kredyt 0,00 0,00 0, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu UE 0,00 0,00 0, kredyt 0,00 0,00 0, inne , , , nadwyŝka budŝetu 0, ,56 0,

13 - wolne środki obrotowe , , , spłata poŝyczek udzielonych , , , Rozchody ogółem: , , , raty kredytów , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł , , , raty kredytu zł 0,00 0,00 0, raty kredytu ,74 zł 0,00 0,00 0, raty planowanych kredytów w roku budŝetowym 0,00 0,00 0, raty poŝyczek , , , raty poŝyczki zł ,00 0,00 0, raty poŝyczki zł , ,35 0, raty poŝyczki zł , , , raty poŝyczek zł 0, , , raty poŝyczek zł 0, , , raty poŝyczki zł 0,00 0, , raty poŝyczki zł 0,00 0, , raty poŝyczki zł 0,00 0,00 0, raty poŝyczki zł 0,00 0,00 0, raty poŝyczki zł 0,00 0, , udzielone poŝyczki , , , Wynik operacyjny budŝetu= dochody bieŝące - wydatki bieŝące , , , Wskaźnik porycia wydatków bieŝących= dochody bieŝące/ wydatki bieŝące 97,54 94,79 100,62 96,40 106,78 104,07 101,97 101,46 100,46 8. Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (wartość na koniec roku) , , , Zaciągnięte kredyty , , ,

14 kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm , , , kredyt wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , ,00 0, kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku Śląskim S.A , , , kredyt w PKO BP S.A. w wysokości zł na lata na pokrycie deficytu budŝetu Miasta w 2010r. 0,00 0,00 0, kredyt w PKO BP S.A w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. 0,00 0,00 0, planowane w roku budŝetowym kredyty 0,00 0,00 0, Zaciągnięte poŝyczki , , , poŝyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/265/04 z r. 0,00 0,00 0, poŝyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z r ,35 0,00 0,

15 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.* , ,75 0, poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r , , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r , , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r , , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Dom Dzieckamodernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. 0, , , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. 0,00 0, , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. 0,00 0,00 0, poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. 0, , , Zobowiązania wymagalne , , , Umorzenia poŝyczek , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów 10. budŝetu 17,77 20,75 18,02 18,03 14,70 10,67 6,43 2,73 0,07 14

16 11. Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 17,77 20,75 18,02 18,03 14,70 10,67 6,43 2,73 0,07 Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów 12. budŝetu 3,86 6,33 5,19 9,42 9,24 9,56 8,18 7,35 5,96 13 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 3,86 6,33 5,19 9,42 9,24 9,56 8,18 7,35 5, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,06 wzoru) x x x Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) x x x TAK NIE NIE NIE NIE NIE 0,10 0,00 0,04 0,05 0,07 0,06 15

17 Zestawienie zobowiązań wymagalnych na koniec roku Tabela Nr 4 Tytuł, rodzaj naleŝności Kwota zobowiązań wymagalnych UWAGI (przyczyny powstania zaległości) Miejska Biblioteka Publiczna ,32 Faktury za usługi - dostawy ,79 Składki ZUS, PKZP ,53 Potrącona zaliczka 7 977,00 Przyznana na 2010 rok dotacja podmiotowa nie zabezpiecza płynności finansowej biblioteki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,48 Materiały i wyposaŝenie, w tym: art. biurowe, środki czystości, środki opatrunkowe, materiały reklamowe ,24 Zakup energii, w tym: energia, woda, ścieki, gaz ,64 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,42 Dostęp do sieci Internet 266,90 Zakup usług telefonii komórkowej 965,12 Zakup usług telefonii stacjonarnej 2 383,83 RóŜne opłaty i składki - opłaty celne Zaległości powstałe w związku z organizacją World Tour oraz kosztami zakupu środków przeznaczonych na utrzymanie obiektów Zaległości powstałe w związku z kosztami utrzymania obiektów sportowych Zaległości powstałe w związku z koniecznością obowiązkowych badań lekarskich pracowników i zawodników sekcji Zaległości powstałe w związku z organizacją World Tour, utrzymaniem obiektów sportowych, prowadzeniem działalności statutowej oraz prowadzeniem młodzieŝowych sekcji sportowych Zaległości powstałe w związku z prowadzoną działalnością MOSIR ,06 Zaległości powstałe w związku z organizacją World Tour Opłaty zarządu trwałego 3 522,27 Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ,07 Zobowiązanie wynagrodzenia z tytułu zakupu materiałów ,97 Zobowiązanie wynagrodzenia z tytułu zakupu usług ,65 Zobowiązania wobec Wspólnot mieszkaniowych - zaliczki ,45 Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki "Trójkąt" ,44 Współorganizacja imprezy plenerowej ,81 Media 1 267,63 Zaległości powstałe w związku z koniecznością utrzymania obiektów sportowych Brak środków Brak środków finansowych 16

18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w likwidacji ,67 Zobowiązania wobec ZUS ,52 Zobowiązania wobec US ,01 Zobowiązania wobec PFRON ,96 Zobowiązania wobec dostawców ,18 Zobowiązania objęte procesem likwidacji, regulowane sukcesywnie w miarę otrzymywanych środków z Gminy Mysłowice Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr ,96 Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług PFRON - obowiązkowe wpłaty ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FEP ZFŚS nie wykorzystane środki z lat ubiegłych Urząd Miasta Mysłowice - raty kredytu wraz z odsetkami ,14 RAZEM ,94 Brak środków ,20 Układ ratalny - spłata do II/ ,79 Brak środków ,82 Brak środków ,01 Brak środków 17

19 Miasto Mysłowice na dzień roku posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła ,09 zł. Tabela Nr 5 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz pierwszej połowie 2010 roku Tabela Nr 5 PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE do dnia roku (w złotych) Lp. Dla Kwota poręczenia przypadająca na 2010 r. Kwota poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego Przedmiot poręczenia Data udzielenia poręczenia Okres poręczenia (w latach) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,89 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,66 kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami r poŝyczka inwestycyjna wraz z odsetkami r SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach ,00 kredyt bankowy ,54 wraz z odsetkami r RAZEM: , , W I połowie 2010 roku, ze względu na fakt nie wywiązywania się przez SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach ze spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego, Gmina jako poręczyciel niniejszego zobowiązania zmuszona była uregulować raty kapitałowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie ,01 zł. Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia wskazanej kwoty w postaci wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki w łącznej wysokości 9.254,73 zł. Dodatkowo, w związku z realizacja projektu Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach realizowanego przez MPWiK Sp zo.o. w Mysłowicach, zgodnie z upowaŝnieniami otrzymanymi od Rady Miasta Prezydent celem zabezpieczenia wierzytelności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynikających z umowy poŝyczki tj. do 2023 roku: a. ustanowił zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Mysłowice w kapitale zakładowym MPWiK Sp. zo.o. w kwocie ,00 zł, b. przelał w formie cesji swoje uprawnienia z tytułu ubezpieczenia majątkowego polis obiektu hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka do łącznej kwoty zł, c. ustanowił hipotekę kaucyjną do kwoty ,00 zł na zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka. 18

20 III. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W I. PÓŁROCZU 2010 ROKU W I. połowie 2010 roku następowały zmiany budŝetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budŝetową Rady Miasta na 2010 rok. KaŜda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budŝetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa oraz z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w budŝecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równieŝ przeniesień między działami, które przedstawia poniŝsza Tabela Nr 6. Tabela Nr 6 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W I. POŁOWIE 2010 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO (w złotych) Dz. Plan wg URM Nr LXI/958/09 Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr LXI/958/09 Zmiana Plan po zmianach S U M A

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo