Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,97 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,43 zł Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,54 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,87 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,67 zł Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokości zł, - pożyczek w wysokości zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,45 zł., z tytułu: - kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, - pożyczek w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,88 zł z następujących tytułów: - na spłatę kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,08 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości ,80 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz D O C H O D Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 225, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Przedszkola , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5 633, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12,00 12, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 922,00 922,00 bieżące razem: , , , ,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: , , , ,18 Ogółem: , , , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. W Y D A T K I Z tego Dział Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 pozostałych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 pozostałych Pozostała działalność pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Urzędy wojewódzkie Podróże służbowe krajowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 7 727, , ,00 291, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie po zmianach 469,00 469,00 469,00 469,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4440 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 019, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 419, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 60 zmniejszenie zwiększenie 417,00 417,00 417,00 417,00 po zmianach , , , , ,00 60 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 215,00 215,00 215,00 215,00 po zmianach 815,00 815,00 815,00 815,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 202,00 202,00 202,00 202,00 po zmianach , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4440 Oświata i wychowanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00-1 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,84 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,84 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 375, , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 4210 przed zmianą 7 417, , , ,16 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach 3 202, , , ,16 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 2 621, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 Zakup środków zmniejszenie 4240 dydaktycznych i książek zwiększenie Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 391,00 391,00 391,00 391,00 zmniejszenie -391,00-391,00-391,00-391,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 015, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 555, , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Zakup energii 4280 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zdrowotnych przed zmianą 7 715, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 543, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-355, ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -355,00-355,00-355,00-355,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Różne opłaty i składki Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 215,00 215,00 215,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 335,00 335,00 335,00 335,00 po zmianach , , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 2 298, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 898, , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4 465, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 495, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 685, , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -655,00-655,00-655,00-655,00 zwiększenie po zmianach 445,00 445,00 445,00 445,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00-75,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -75,00-75,00-75,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00-345,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4 341, , , ,00 zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 zwiększenie po zmianach 4 296, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 7 505, , , ,00 zmniejszenie -592,00-592,00-592,00-592,00 zwiększenie po zmianach 6 913, , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 3 043, , , ,00 po zmianach , , , ,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 9 188, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 543, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie 2 832, , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą 5 533, , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 533, , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 461,00 461,00 461,00 461,00 zmniejszenie zwiększenie 1 832, , , ,00 po zmianach 2 293, , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -228,00-228,00-228,00-228,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 725, ,00 zmniejszenie zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 9 438, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 718, , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Ochrona zdrowia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność przed zmianą 1 389, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 289, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach 288,00 288,00 288,00 288,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , ,00-382, zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą ,00 469, zmniejszenie -412,00-412,00-412,00-382,00-3 zwiększenie po zmianach , , , ,00 439,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Pozostała działalność 4300 przed zmianą zmniejszenie -318,00-318,00-318,00-318,00 zwiększenie po zmianach 962,00 962,00 962,00 962,00 przed zmianą 221,00 221,00 221,00 221,00 zmniejszenie -55,00-55,00-55,00-55,00 zwiększenie po zmianach 166,00 166,00 166,00 166,00 przed zmianą zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 zwiększenie po zmianach 21,00 21,00 21,00 21,00 przed zmianą 302,00 302,00 302,00 302,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 272,00 272,00 272,00 272,00 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 1 928, , , , Świetlice szkolne 3020 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -35,00-35,00-35,00 zwiększenie po zmianach

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodziny zastępcze przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 7 898, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 848, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 633, , , , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6230 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczowychowawczych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,09 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,09

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakłady gospodarki komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność 4260 Zakup energii pozostałych przed zmianą , , , ,09 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,09 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,56 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,56

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: przed zmianą , , ,91 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,91 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , ,00 215, po zmianach , , , , , , , , , ,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018r Dochody ,97 2. Wydatki ,54 3. Wynik budżetu , ,45 Kredyty; w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2. Pożyczki Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,45 Rozchody ogółem: ,88 1. Spłaty kredytów, w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , , Spłaty pożyczek ,80 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem: ,87-352, ,87

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 13067 UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU. z dnia 31 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz. 2582 UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/156/16

UCHWAŁA NR XVI/156/16 UCHWAŁA NR XVI/156/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2018 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR LVIII/489/18 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 700 GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok Rady Miejskiej w Serocku

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok Rady Miejskiej w Serocku PROJEKT Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2019 Nr. Rady Miejskiej w Serocku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz. 3606 UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 19 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 19 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XIX/145/15 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018

UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018 UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 3580 UCHWAŁA NR L.474.2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo