Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r."

Transkrypt

1 Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne, 5. Załącznik nr 5- Udzielone dotacje, 6. Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, 7. Załącznik nr 7 Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie, 8. Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu. Załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów Dzia ł Rodzaj: Własne Rozdział Treść Plan na 2015r. Wykonanie na wyk./plan (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,03 158,63% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 910, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność 3 500, ,03 46,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500, ,03 46,92% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,96 56,33% Dostarczanie wody , ,96 56,33% 0830 Wpływy z usług , ,95 55,68% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,01 193,60% 600 Transport i łączność - 751, Drogi publiczne gminne - 751, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 751, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 35,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 35,09% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i , ,17 36,13% użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat - 11, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,76 36,83% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,00 250,98 2,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów - 300, Działalność usługowa 9 000, ,00 100,00% Cmentarze 9 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna 2 686, ,10 238,91% Urzędy wojewódzkie 2,95 6,20 210,17% 16

2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2,95 6,20 210,17% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 683, ,90 74,95% 0920 Pozostałe odsetki 2 683, ,00 63,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów - 300, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,48 41,78% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 30,51% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,00 30,51% formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,98 44,70% cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,48 46,15% 0320 Podatek rolny 2 000,00 306,00 15,30% 0330 Podatek leśny , ,00 39,64% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 27,47% 0690 Wpływy z różnych opłat - 23, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 714,30 7,14% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i , ,12 36,61% darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,62 30,58% 0320 Podatek rolny , ,31 42,38% 0330 Podatek leśny , ,23 64,68% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 37,04% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 896, Opłata od posiadania psów 500,00-0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 69,39% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 50,66% 0690 Wpływy z różnych opłat 977, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,35 30,26% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,02 45,34% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 42,59% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 10,17% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,02 65,00% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 44,05% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,64-13,59% 758 Różne rozliczenia , ,00 57,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 61,54% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8 957, ,00 49,97% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 957, ,00 49,97% 801 Oświata i wychowanie , ,19 59,91% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 50,01% Przedszkola , ,40 49,09% 17

3 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 60,81% 0830 Wpływy z usług , ,40 45,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 50,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 65,95% 0830 Wpływy z usług , ,40 65,95% Pozostała działalność , ,39 222,68% 0830 Wpływy z usług , ,39 222,68% 851 Ochrona zdrowia , ,84 72,06% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,84 72,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,84 72,06% 852 Pomoc społeczna , ,47 67,81% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 6 360, ,61 121,16% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat - 124, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 6 360, ,81 119,20% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4 329, ,00 43,66% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 4 329, ,00 43,66% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 93,74% rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 93,74% Zasiłki stałe , ,00 52,93% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 52,93% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 50,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,55 78,08% 0830 Wpływy z usług 2 000, ,55 78,08% Pozostała działalność , ,31 84,91% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,87 98,00% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2 569, ,44 98,85% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 61,61% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 63,18% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,39 38,43% 0830 Wpływy z usług , ,39 38,43% Gospodarka odpadami 827, Wpływy z różnych opłat 518, Pozostałe odsetki 309, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 18

4 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,89 35,87% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,89 35,87% Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 0, ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodzaj: Zlecone Dz. Rozdz. Treść Plan na 2015r. Wykonanie na wyk./plan (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 100,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% , ,75 100,00% 750 Administracja publiczna , ,79 67,29% Urzędy wojewódzkie , ,79 67,29% , ,79 67,29% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 816,00 408,00 50,00% prawa 816,00 408,00 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, ,00 100,00% Obrona cywilna 1 500, ,00 100,00% 1 500, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 48,90% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , ,00 48,87% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 48,87% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 711, ,00 70,78% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 70,78% Pozostała działalność 684,00 443,00 64,77% 19

5 684,00 443,00 64,77% OGÓŁEM, w tym: , ,85 52,35% Dochody bieżące , ,85 52,18% Dochody majątkowe ,00 Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Dział Rozdział Plan na 2015r. Wykonanie na ,00 zł 124,00 zł Razem dział ,00 zł 124,00 zł zł 2 996,24 zł zł 492,00 zł ,00 zł ,56 zł Razem dział ,00 zł ,80 zł Razem ,00 zł ,80 zł Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów Zadania własne Plan na 2015r. Wykonanie na wyk./pla n% Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 2,30% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00-0,00% wydatki majątkowe ,00-0,00% Izby rolnicze 8 440, ,46 42,07% -wydatki bieżące 8 440, ,46 42,07% 600 Transport i łączność , ,02 18,54% Drogi publiczne gminne , ,02 18,54% -wydatki bieżące, w tym: , ,72 84,62% -wydatki majątkowe , ,30 0,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 300,00 15,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 300,00 15,00% -wydatki bieżące 2 000,00 300,00 15,00% 710 Działalność usługowa ,00-0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00-0,00% -wydatki bieżące ,00-0,00% Cmentarze ,00-0,00% -wydatki bieżące ,00-0,00% 750 Administracja publiczna , ,07 52,41% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,71 50,96% - wydatki bieżące , ,71 50,96% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51,52% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,37 56,19% -wydatki bieżące, w tym: , ,37 56,19% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 54,77% 20

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 900, ,07 81,46% -wydatki bieżące 6 900, ,07 81,46% Pozostała działalność , ,92 21,28% - wydatki bieżące , ,92 51,25% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 60,79% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51,30% - wydatki majątkowe ,00-0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,74 37,43% Ochotnicze straże pożarne , ,74 37,43% -wydatki bieżące, , ,74 37,43% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 075, ,92 50,57% -dotacje na zadania bieżące , ,00 32,79% 757 Obsługa długu publicznego , ,42 53,19% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,42 53,19% jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące , ,42 53,19% w tym: - obsługa długu , ,42 53,19% 758 Różne rozliczenia ,00-0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00-0,00% - wydatki bieżące ,00-0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,91 48,58% Szkoły podstawowe , ,32 47,35% - wydatki bieżące , ,32 47,35% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 51,52% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 52,48% - dotacje na zadania bieżące , ,00 44,24% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,55 38,58% - wydatki bieżące , ,55 38,58% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,35 55,28% -dotacja na zadania bieżące , ,00 82,56% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 49,95% Przedszkola , ,93 58,84% - wydatki bieżące , ,93 58,84% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 60,89% - dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 46,64% Gimnazja , ,10 46,66% - wydatki bieżące , ,10 46,66% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 49,19% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 46,53% Dowożenie uczniów do szkół , ,02 54,90% - wydatki bieżące , ,02 54,90% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,73 58,44% - dotacje na zadania bieżące , ,60 33,92% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,43 59,79% - wydatki bieżące , ,43 59,79% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 61,06% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00-0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,20 28,96% - wydatki bieżące , ,20 28,96% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,44 56,32% - wydatki bieżące , ,44 56,32% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 58,94% 21

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,49 35,04% - wydatki bieżące , ,49 35,04% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 40,01% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 47,61% Pozostała działalność , ,43 31,05% - wydatki bieżące , ,43 31,05% 851 Ochrona zdrowia , ,45 34,51% Zwalczanie narkomanii 3 000,00-0,00% - wydatki bieżące 3 000,00-0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,45 35,69% - wydatki bieżące , ,45 35,69% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 47,81% 852 Pomoc społeczna , ,03 55,31% Rodziny zastępcze 1 000,00-0,00% -wydatki bieżące 1 000,00-0,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 400,00 657,14 19,33% -wydatki bieżące 3 400,00 657,14 19,33% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00-0,00% Wspieranie rodziny 6 700, ,11 45,87% - wydatki bieżące 6 700, ,11 45,87% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 700, ,11 45,87% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 329, ,32 43,07% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - wydatki bieżące 4 329, ,32 43,07% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,79 67,98% emerytalne i rentowe - wydatki bieżące , ,79 67,98% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 67,98% Dodatki mieszkaniowe 4 250,94-0,00% - wydatki bieżące 4 250,94-0,00% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 250,94-0,00% Zasiłki stałe , ,82 52,24% - wydatki bieżące , ,82 52,24% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 52,24% Ośrodki pomocy społecznej , ,58 47,16% - wydatki bieżące , ,58 47,16% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 44,64% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 460, ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,96 37,98% - wydatki bieżące , ,96 37,98% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 38,64% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 615,00 615,00 100,00% Pozostała działalność , ,31 70,28% - wydatki bieżące , ,31 70,28% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o , ,53 98,61% których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 63,90% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,99 61,84% Świetlice szkolne ,00 zł ,99 47,16% - wydatki bieżące , ,99 47,16% 22

8 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,23 49,80% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 99,25% - wydatki bieżące , ,00 99,25% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99,25% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00 zł - 0,00% - wydatki bieżące 900,00-0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 56,29% Gospodarka odpadami , ,92 49,22% - wydatki bieżące , ,92 49,22% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 59,09% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,53 62,35% - wydatki bieżące , ,53 62,35% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , ,91 18,62% opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące , ,91 18,62% Pozostała działalność , ,26 60,54% - wydatki bieżące , ,26 60,54% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00-0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 53,01% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 54,15% - wydatki bieżące , ,00 54,15% w tym: - dotacje na zadania bieżące , ,00 54,15% Biblioteki , ,00 49,65% - wydatki bieżące , ,00 49,65% w tym: - dotacje na zadania bieżące , ,00 49,65% 926 Kultura fizyczna , ,56 45,12% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 50,00% - wydatki bieżące , ,00 50,00% - dotacje na zadania bieżące , ,00 50,00% Pozostała działalność , ,56 32,91% - wydatki bieżące , ,56 32,91% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, ,00 31,60% Wydatki na zadania własne, w tym: , ,27 48,25% Wydatki bieżące , ,97 50,79% Wydatki majątkowe , ,30 0,41% Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 52,36% Dotacje na zadania bieżące , ,60 55,39% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,94 56,69% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , ,53 98,61% Zadania zlecone Plan na Wykonanie za II kw. 2015r. wyk./pla n% Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 100,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% -wydatki bieżące, w tym: , ,75 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 815, ,94 100,00% 750 Administracja publiczna , ,79 67,29% Urzędy wojewódzkie , ,79 67,29% -wydatki bieżące, w tym: , ,79 67,29% w tym: - akcja kurierska 160,00 160,00 100,00% 23

9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 65,54% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,99 98,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 816,00 407,99 50,00% ochrony prawa - wydatki bieżące 816,00 407,99 50,00% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816,00 407,99 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% -wydatki bieżące, w tym: , ,00 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 716, ,00 100,00% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00-0,00% Obrona cywilna 1 500,00-0,00% - wydatki bieżące 1 500,00-0,00% 852 Pomoc społeczna , ,13 48,64% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,13 48,62% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące , ,13 48,62% w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 50,74% -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 48,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 711, ,60 70,70% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - wydatki bieżące 1 711, ,60 70,70% Pozostała działalność 684,00 281,40 41,14% - wydatki bieżące 684,00 281,40 41,14% Wydatki na zadania zlecone, w tym: , ,66 55,89% Wydatki bieżące , ,66 55,89% Wydatki majątkowe - - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 61,21% Dotacje na zadania bieżące - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 49,29% Wydatki łącznie (zlecone i własne) , ,93 49,16% Wydatki bieżące , ,63 51,43% Wydatki majątkowe , ,30 0,41% Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich , ,94 52,46% naliczane Dotacje na zadania bieżące , ,60 55,39% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 51,85% Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Treść Plan na 2015r. Wykonanie na 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł - zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł wyk. /plan (%) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł - zł 0,00% Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław ,00 zł - zł 0,00% 24

10 600 Transport i łączność ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% Drogi publiczne gminne ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% Przebudowa /modernizacja/drogi dojazdowej do gruntów ,00 zł 2 522,30 zł 0,68% rolnych/ 750 Administracja publiczna ,00 zł - zł 0,00% Pozostała działalność ,00 zł - zł 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł - zł 0,00% Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie ,00 zł - zł 0,00% Razem ,00 zł 2 522,30 zł 0,41% Załącznik nr 5- Udzielone dotacje Dział Rozdzi ał Treść Plan na 2015r. Wykonanie na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dowożenie uczniów do szkół , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na , ,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Razem: , ,60 Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 25

11 Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wykonanie na DOCHODY ,00 zł ,89 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,89 zł Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,89 zł WYDATKI ,00 zł 5 585,91 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 5 585,91 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 5 585,91 zł Załącznik nr 7 Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wykonanie na DOCHODY ,00 zł ,02 zł Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zł ,02 zł ,00 zł ,02 zł WYDATKI ,00 zł ,92 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 9002-Gospodarka odpadami ,00 zł ,92 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych ,00 zł ,96 zł zadań Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,96 zł 26

12 Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu Klasyfikacja Wykonanie na Lp. Treść Plan na 2015r Przychody ogółem ,61 Wolne środki, o których mowa w 1 art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o ,61 finansach publicznych Rozchody ogółem: ,00 zł ,00 zł Spłaty otrzymanych krajowych ,00 zł ,00 zł kredytów i pożyczek 27

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA. z dnia 21 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA. z dnia 21 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 1135 UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 21 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok Tabela Nr 1 DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 181 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo