Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r."

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ I BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Plan dochodów Plan wydatków...8 CZĘŚĆ II REALIZACJA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Dochody Wydatki INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ 020 Leśnictwo DZIAŁ Transport i łączność DZIAŁ 630 Turystyka DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ Działalność usługowa DZIAŁ 750 Administracja publiczna DZIAŁ 752 Obrona narodowa DZIAŁ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DZIAŁ Obsługa długu publicznego DZIAŁ Różne rozliczenia Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r...46 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r...47 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r...47 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2012 r...48 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012 r...50 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r...52 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2012 r...52 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku...3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r...4 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r...6 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r...6 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r...7 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów...9 Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...13 Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...23 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r

4 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2012 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w I półroczu 2012 roku zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku ( w zł) Nazwa Plan Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 Razem: Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Udział % Razem dotacje: ,85 Rozdz.63003, 75411, 80130, 85333, 8539, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,96 Rozdz , 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205, Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz.85201, Rozdz.80130, 85204, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , ,25 4

6 Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz Razem subwencja ogólna: Rozdz Rozdz Rozdz Pozostałe dochody powiatu: Rozdz Rozdz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , , , , , , ,99 Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,36 Rozdz Rozdz , Wpływy ze sprzedaży majątku ,03 Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Dochody z najmu i dzierżaw ,62 5

7 Rozdz , Rozdz , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2400, 2460, % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 Pozostałe dochody ,55 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA r ,00 Dochody bieżące: ,89 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6269, 6300): ,11 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany ( w zł ) Wykonanie dotacji , ,00 RAZEM: ,00 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji ( w zł ) Wykonanie Zmiany dotacji , , , , , , , ,00 6

8 , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r. ( w zł ) Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdz. Paragraf Plan r. Plan r. Zmiany ogółem Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych , , , , ,00 r-m bieżące: , , ,00 r-m majątkowe: ,85 7

9 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , , , ,00 r-m bieżące: ,00 ogółem bieżące: ,27 ogółem majątkowe: ,85 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w I półroczu 2012 roku zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach. Dział Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku ( w zł) Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna

10 Razem: Część II 2. Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku 2.1. Dochody Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; zł wykonanie; ,56 zł tj. 52,9 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wyszczególnienie Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Nazwa 9 Plan Wykonanie % 4 : 3 Razem dotacje: ,43 45,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Rozdz.63003, 75411, udziałem środków europejskich 80130, 85333, 85395, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,83 58,6 Rozdz , 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205, Rozdz Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,32 91, ,00 59, ,00 0, ,00 0,0

11 Rozdz Rozdz Rozdz.85201, Rozdz.80130, 85204, Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100, ,00 49, ,33 101, ,45 56, ,00 0, ,50 63, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 10

12 zakupów inwestycyjnych Razem subwencja ogólna: Rozdz Rozdz Rozdz Pozostałe dochody powiatu: Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz , Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , Rozdz , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2400, 2460, 2690 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 59, ,00 61, ,00 50, ,00 50, ,13 46, ,00 40, ,70 33, ,25 50,6 Wpływy ze sprzedaży majątku ,43 104,0 Dochody z najmu i dzierżaw ,01 74,4 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,25 40, ,00 0,0 Pozostałe dochody ,49 55,0 RAZEM DOCHODY NA r ,56 52,9 Dochody bieżące: ,13 55,2 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6269, 6300): ,43 0,9 11

13 12

14 Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo ,00 5,9 % 6: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 5, ,00 50, ,00 0, ,00 0,0 020 Leśnictwo ,33 50, Gospodarka leśna ,33 50, Środki otrzymane od pozostałych j jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,33 50,0 600 Transport i łączność ,00 323, Drogi publiczne powiatowe ,00 323, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 323,1 630 Turystyka ,67 6, Drogi publiczne powiatowe ,67 6, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,67 9,6 13

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0 Gospodarka mieszkaniowa ,07 49, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 49, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,20 99,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,70 91, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,43 97, Wpływy z usług ,84 61, Pozostałe odsetki ,82 100,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 48, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,08 40,6 Działalność usługowa ,79 45,4 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 54, ,00 54, ,00 50, ,00 50, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,18 38, Wpływy z różnych opłat ,22 37, Pozostałe odsetki ,96 79,0 14

16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 50, Nadzór budowlany ,61 52, Pozostałe odsetki ,45 53, Wpływy z różnych dochodów ,16 14,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 53,2 750 Administracja publiczna ,56 65, Urzędy wojewódzkie ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 54, Starostwa powiatowe ,56 86, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,73 100, od Wpływy osób fizycznych z różnych opłat ,41 75, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,26 63, Wpływy z usług ,05 54, Pozostałe odsetki ,07 45, Wpływy z różnych dochodów ,04 106, Kwalifikacja wojskowa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, ,00 100,0 752 Obrona narodowa ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,0 15

17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,47 45, ,47 45, Wpływy z usług ,95 43, Wpływy ze sprzedaży składników 100 0,00 0, majątkowych Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów ,36 47,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 65, ,17 87, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Obrona cywilna ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 100, ,00 77, ,59 42, ,89 56,1 16

18 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 50,6 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ,08 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,45 103, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,11 41, Wpływy z różnych opłat ,00 91,7 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,70 40, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych ,70 33,2 758 Różne rozliczenia ,80 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61,5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Różne rozliczenia finansowe ,80 47, Pozostałe odsetki ,80 105, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50,0 801 Oświata i wychowanie ,30 78, Szkoły podstawowe specjalne ,60 46, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 50, Pozostałe odsetki 0 38,55 0, Wpływy z różnych dochodów ,05 41, Licea ogólnokształcące ,37 59, Wpływy z różnych opłat ,00 85, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,26 58,9 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 72,97 0, Wpływy z różnych dochodów ,14 74, Szkoły zawodowe ,33 80, Wpływy z różnych opłat ,05 40,2 17

19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,46 71, Wpływy z usług ,20 93, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, Pozostałe odsetki ,41 24, Wpływy z różnych dochodów ,93 149,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,69 100,0 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia ,50 48, Szpitale ogólne ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Programy polityki zdrowotnej ,50 59, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,50 59, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, ,00 49, ,00 49,4 18

20 852 Pomoc społeczna ,51 52, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,56 62, Wpływy z różnych opłat ,00 15, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 250,00 0, ,00 0, Pozostałe odsetki ,62 40, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 248,1 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,94 108, Domy pomocy społecznej ,32 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,26 71, Wpływy z usług ,23 49, Pozostałe odsetki ,92 57, Wpływy z różnych dochodów ,91 229, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 49, Rodziny zastępcze ,59 58, Wpływy z różnych opłat ,75 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,39 90, ,45 56, ,00 50, ,00 50,7 19

21 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie ,29 98, Wpływy z różnych opłat ,31 216, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 52, Pozostałe odsetki ,98 580,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,75 110,1 kryzysowej 0830 Wpływy z usług ,75 110,1 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,35 85,3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,68 66, Wpływy z różnych dochodów ,68 66, Powiatowe urzędy pracy ,27 63, Wpływy z różnych opłat ,91 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 50, Pozostałe odsetki ,56 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,80 100, ,00 50, Pomoc dla repatriantów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Pozostała działalność ,40 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,67 100,0 20

22 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,73 105,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,10 37, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 53, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,97 56,7 i w rodzinach zastępczych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,80 26,1 finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 61, Pozostałe odsetki ,11 24, Wpływy z różnych dochodów ,47 20, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 41,01 0, ,08 35, ,40 44, Pozostałe odsetki ,68 44, Wpływy z różnych dochodów ,00 57,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego ,66 14, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,87 35, ,00 100, Pozostałe odsetki 50 23,79 47, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 66, Wpływy z różnych dochodów ,00 102, Wpływy z różnych dochodów ,00 98,9 21

23 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,0 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,0 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 23,8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,52 66,1 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,52 66, Pozostała działalność ,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 2710 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem: ,56 52,9 w tym: Dochody bieżące: ,13 55,2 Dochody majątkowe: ,43 0, Wydatki Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco: plan na r.: zł wykonanie: ,97 zł tj. 49,3 % 22

24 Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa 23 Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo ,00 3, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6: ,00 3,4 Wydatki bieżące ,00 3, Zakup usług pozostałych ,00 29, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,0 020 Leśnictwo ,30 38, Gospodarka leśna ,30 38,2 Wydatki bieżące ,30 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,30 50, Zakup usług pozostałych ,00 0,0 600 Transport i łączność ,19 22, Drogi publiczne powiatowe ,19 22,7 Wydatki bieżące ,19 24,7 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,43 63, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,44 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 64, Składki na Fundusz Pracy ,35 49, Zakup materiałów i wyposażenia ,67 18, Zakup energii ,76 30, Zakup usług remontowych ,51 1, Zakup usług zdrowotnych ,00 31, Zakup usług pozostałych ,82 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 32,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,59 11,3 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,39 33,0 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0

25 630 Turystyka ,97 38, Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki ,97 38,9 Wydatki bieżące ,96 26,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,17 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 49, Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 54, Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 54, Składki na Fundusz Pracy ,34 49, Składki na Fundusz Pracy ,32 49, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 86, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 86, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 606 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,26 51, Podróże służbowe krajowe ,06 51, Podróże służbowe zagraniczne ,75 40, Podróże służbowe zagraniczne ,66 40,8 Wydatki majątkowe ,01 59, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 59, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 59,3 700 Gospodarka mieszkaniowa ,49 76, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,49 76,5 Wydatki bieżące ,49 56,9 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,03 54, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 41, Składki na Fundusz Pracy ,22 53, Zakup materiałów i wyposażenia ,85 61, Zakup energii ,94 60, Zakup usług remontowych ,53 50, Zakup usług zdrowotnych 320 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,14 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,04 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,59 34, ,07 47,2 24

26 4430 Różne opłaty i składki ,30 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Podatek od nieruchomości ,00 47, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ,00 31, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0 710 Działalność usługowa ,64 24, Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,12 53,3 Wydatki bieżące ,12 53,3 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,12 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 67, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 52, Składki na Fundusz Pracy ,08 43, Zakup usług zdrowotnych ,00 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,21 7,4 Wydatki bieżące ,21 4,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,29 28, Składki na ubezpieczenia społeczne 690 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,29 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,88 6, Zakup usług pozostałych ,54 2, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 37, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 18,0 Wydatki majątkowe ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Nadzór budowlany ,31 46,7 Wydatki bieżące ,31 46,7 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,10 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 35,8 25

27 Wynagrodzenia osobowe członków ,62 49,7 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,82 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 56, Składki na Fundusz Pracy ,98 50, Wynagrodzenia bezosobowe ,52 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,20 20, Zakup usług remontowych 810 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 30, Zakup usług pozostałych ,15 43,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 25,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,86 50, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 2, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250 0,00 0,0 750 Administracja publiczna ,16 49, Urzędy wojewódzkie ,45 52,7 Wydatki bieżące ,45 52,7 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,45 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 16, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 65, Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 56, Składki na Fundusz Pracy ,08 42, Zakup usług zdrowotnych ,00 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Rady powiatów ,43 48,2 Wydatki bieżące ,43 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,30 48, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 15, Zakup usług remontowych 900 0,00 0, Zakup usług pozostałych 250 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 100, Starostwa powiatowe ,06 48,3 Wydatki bieżące ,29 49,5 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 48,5 26

28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 52, Składki na Fundusz Pracy ,53 48, Wynagrodzenia bezosobowe ,44 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 54, Zakup energii ,82 46, Zakup usług remontowych ,45 11, Zakup usług zdrowotnych ,00 62, Zakup usług pozostałych ,94 40,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,62 69,5 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,58 44,9 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,48 53, Zakup usług obejmujących wykonanie ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,62 35, Podróże służbowe zagraniczne ,81 47, Różne opłaty i składki ,47 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,66 18, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,71 77, Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0-12,38 0,0 Wydatki majątkowe ,77 17, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 5, ,00 0, ,85 100, Kwalifikacja wojskowa ,92 100,0 Wydatki bieżące ,92 100,0 w tym wynagrodzenia i pochodne ,88 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 100, Składki na Fundusz Pracy 86 85,11 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,86 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 27,50 98, Zakup usług pozostałych ,88 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,30 65,0 Wydatki bieżące ,30 65,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 0,0 27

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo