Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,97 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,43 zł Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,54 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,87 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,67 zł Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w wysokości zł, pożyczek w wysokości zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,45 zł., z tytułu: kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, pożyczek w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

2 i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,88 zł z następujących tytułów: na spłatę kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,08 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości ,80 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia D O C H O D Y Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 225, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00

5 Przedszkola , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5 633, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12,00 12, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 922,00 922,00 bieżące razem: , , , ,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12

6 majątkowe majątkowe razem: , ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,18 Ogółem: , , , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia W Y D A T K I Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe przed zmianą , , , , Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlo-wego 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 pozostałych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach

8 przed zmianą Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4300 pozostałych Pozostała działalność pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 7 727, , ,00 291, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 po zmianach 469,00 469,00 469,00 469,00

9 przed zmianą , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 7 019, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 1 419, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 60 zmniejszenie zwiększenie 417,00 417,00 417,00 417,00 po zmianach , , , , ,00 60 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie 215,00 215,00 215,00 215,00 po zmianach 815,00 815,00 815,00 815,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 202,00 202,00 202,00 202,00 po zmianach , , , ,00

10 przed zmianą , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00-1 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,84 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,84 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach 8 375, , , ,00

11 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 7 417, , , ,16 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach 3 202, , , ,16 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 2 621, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 391,00 391,00 391,00 391,00 zmniejszenie -391,00-391,00-391,00-391,00 zwiększenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 2 015, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 1 555, , , ,00

12 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 zdrowotnych przed zmianą 7 715, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 7 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie 5 543, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-355, ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -355,00-355,00-355,00-355,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach

13 przed zmianą pozostałych zwiększenie po zmianach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki Przedszkola Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zwiększenie 215,00 215,00 215,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 335,00 335,00 335,00 335,00 po zmianach , , , ,00

14 przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 2 298, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 1 898, , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 4 465, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 4 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 2 495, , , ,00 zwiększenie po zmianach 2 685, , , ,00

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie -655,00-655,00-655,00-655,00 po zmianach 445,00 445,00 445,00 445,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie , , , ,00-75,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -75,00-75,00-75,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach

16 przed zmianą , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00

17 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00-345,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4 341, , , ,00 zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 po zmianach 4 296, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 7 505, , , ,00 zmniejszenie -592,00-592,00-592,00-592,00 po zmianach 6 913, , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 3 043, , , ,00 po zmianach , , , ,

18 przed zmianą Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 9 188, , , ,00 zwiększenie 1 543, , , ,00 po zmianach , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie 2 832, , , ,00 po zmianach , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 5 533, , ,00 zmniejszenie po zmianach 4 533, , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 461,00 461,00 461,00 461,00 zwiększenie 1 832, , , ,00 po zmianach 2 293, , , ,00

19 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -228,00-228,00-228,00-228,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przed zmianą , , , ,00 725, ,00 zmniejszenie zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 9 438, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 8 718, , , ,00

20 przed zmianą 1 389, , , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach 1 289, , , ,00 przed zmianą zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach 288,00 288,00 288,00 288,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , ,00-382, zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą ,00 469, zmniejszenie -412,00-412,00-412,00-382,00-3 po zmianach , , , ,00 439,

21 przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Pozostała działalność 4300 pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie -318,00-318,00-318,00-318,00 po zmianach 962,00 962,00 962,00 962,00 przed zmianą 221,00 221,00 221,00 221,00 zmniejszenie -55,00-55,00-55,00-55,00 po zmianach 166,00 166,00 166,00 166,00 przed zmianą zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 po zmianach 21,00 21,00 21,00 21,00 przed zmianą 302,00 302,00 302,00 302,00 zmniejszenie po zmianach 272,00 272,00 272,00 272,00 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -35,00-35,00-35,00 po zmianach

22 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodziny zastępcze zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 7 898, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 7 848, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 633, , , , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach

23 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach Działalność placówek opiekuńczowychowawczych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Gospodarka odpadami zwiększenie po zmianach , , , , ,09

24 przed zmianą , , , , pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie po zmianach , , , ,09 przed zmianą zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Zakłady gospodarki komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4300 pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,56 zmniejszenie po zmianach , , , ,56

25 przed zmianą , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,91 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , ,00 215, po zmianach , , , , , , , , , ,00

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018r Dochody ,97 2. Wydatki ,54 3. Wynik budżetu , ,45 Kredyty; w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Pożyczki Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,45 Rozchody ogółem: ,88 1. Spłaty kredytów, w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , , Spłaty pożyczek ,80 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem: ,87-352, ,87

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 291, , Podróże służbowe krajowe ,00 469, Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 962, Składki na ubezpieczenia społeczne 221,00-55,00 166, Składki na Fundusz Pracy 3-9,00 21, Zakup materiałów i wyposażenia 302, ,00 Razem: ,87-352, ,87

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Serock Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia Lp. Dział Nazwa Rozdział Wyszczególnienie Kwota I. DOCHODY 1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI OCHRONA ZDROWIA plan zmiana po zmianie plan Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmiana po zmianie Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne plan Wynagrodzenia osobowe pracowników zmiana 7 80 po zmianie Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 plan Składki na ubezpieczenia społeczne zmiana 20 po zmianie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe plan Zakup materiałów i wyposażenia zmiana po zmianie Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii plan remontowych zmiana -20 po zmianie zdrowotnych

30 4300 pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 348, Podatek od nieruchomości 1 20 plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmiana po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2018 DOCHODY WYDATKI Nazwa Dział Rozdział Kwota Nazwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Wyszczególnienie Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska Kwota plan plan zmiana 12, zmiana po zmianie 12,00 Wydatki w zakresie ochrony po zmianie plan środowiska plan zmiana , zmiana po zmianie ,00 po zmianie plan 0920 zmiana 922,00 po zmianie 922,00 Ogółem dochody plan plan zmiana Ogółem wydatki zmiana po zmianie po zmianie

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 13067 UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/156/16

UCHWAŁA NR XVI/156/16 UCHWAŁA NR XVI/156/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. UCHWAŁA NR XV.146.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 700 GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 14 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 14 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XL/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

UCHWAŁA NR III RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok. UCHWAŁA NR III.21.2018 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. UCHWAŁA NR XLI.419.2017 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU. z dnia 31 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz. 2582 UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XI/49/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i d, oraz art. 69 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 maja 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 UCHWAŁA NR XII.130.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo