DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2011 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; zmiany: z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 67, poz ze zmianami), które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2012 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok Wejherowo marzec 2012 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,08 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,92 zł, co stanowi 0,55 % planu Wydatki budżetowe wykonano w kwocie ,96 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,04 zł, co stanowi 12,73 % planu. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody , ,08 99,45 % Przychody , ,72 100,00 % Kredyty i pożyczki , ,00 100,00 % Inne wolne środki , ,72 100,00 % Razem dochody i przychody , ,80 99,54 % Wydatki , ,96 87,27 % Rozchody , ,00 100,00 % Spłata pożyczek i kredytów , ,00 100,00 % Razem wydatki i rozchody , ,96 87,40 % Dochody miasta Wejherowa uchwalone na 2011 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł co stanowi ( % ) 4,40% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 406,00 zł w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - zostały zwiększone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 020 Leśnictwo ,00 zł w dziale 600 Transport i łączność 850,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna 2 545,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ,00 zł z ich poborem w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia 400,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 679,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna ,00 zł Dochody ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,08 zł co stanowi 99,45% Dochody własne planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,45 zł co stanowi 105,32% Subwencje planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi 100,00% Dotacje celowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,63 zł co stanowi 87,63% Wydatki miasta Wejherowa uchwalone na 2011 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł co stanowi 9,97% Wydatki ogółem planowano w wysokości ,00 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz wykonano ,96 zł co stanowi 87,27% Wydatki bieżące planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,41 zł co stanowi 95,57% Wydatki majątkowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,55 zł co stanowi 63,95%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz I. DOCHODY W 2011 roku dochody budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie: ,08 zł co stanowi (%) 99,45 % Na dochody te składają się: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturze 1. Dochody własne , ,45 105,32 51,21 Dochody bieżące , ,42 105,30 47,66 Dochody majątkowe , ,03 105,57 3,55 2. Subwencje , ,00 100,00 26,52 3. Dotacje celowe , ,63 87,63 22,27 Dotacje bieżące , ,84 98,78 17,94 Dotacje majątkowe , ,79 59,69 4,33 Dochody ogółem , ,08 99,45 100,00 I Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 406,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 406,00 zł Dochody wykonano w kwocie 405,84 zł co stanowi (%) 99,96% w tym:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 405,84 zł Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie - zł 247,00 zł 247,00 zł 326,73 zł co stanowi (%) 132,28% w tym -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Pozostałe odsetki b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 99,14 zł 227,59 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,97 zł co stanowi (%) 102,12% w tym -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,97 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,51 zł co stanowi (%) 99,81% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Pozostałe odsetki -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,55 zł 992,19 zł 7 180,94 zł ,00 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,83 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,55 zł co stanowi (%) 63,97% w tym: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,55 zł ,00 zł Dział 630 Turystyka a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie - zł ,00 zł ,00 zł ,27 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,27 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,94 zł co stanowi (%): 102,00% w tym: -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,13 zł 34,50 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Wpływy z różnych opłat -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,60 zł ,94 zł ,90 zł ,72 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,99 zł co stanowi (%): 105,63% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,29 zł ,70 zł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Dochody wykonano w kwocie 8 000,00 zł 8 000,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł co stanowi (%) 101,71% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,38 zł ,82 zł

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,78 zł ,70 zł 396,80 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 7 720,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł co stanowi (%) 97,79% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,20 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,55 zł co stanowi (%) 114,33% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,55 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 100,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 2 100,00 zł Dochody wykonano w kwocie 2 100,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 100,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,14 zł co stanowi (%) 105,61% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych -Podatek dochodowy od osób prawnych -Podatek od nieruchomości -Podatek rolny -Podatek leśny -Podatek od środków transportowych -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -Podatek od spadków i darowizn -Opłata od posiadania psów -Wpływy z opłaty skarbowej -Wpływy z opłaty targowej -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -Podatek od czynności cywilnoprawnych -Zaległości z podatków zniesionych -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł ,69 zł ,42 zł ,71 zł ,00 zł ,70 zł ,97 zł ,31 zł ,65 zł ,12 zł ,00 zł ,05 zł ,75 zł ,62 zł 356,81 zł ,34 zł ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,33 zł co stanowi (%) 100,18% w tym: -Pozostałe odsetki ,33 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,41 zł co stanowi (%) 112,98% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Wpływy z różnych opłat -Wpływy z usług -Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 3 099,86 zł ,00 zł 1 843,80 zł ,39 zł 88,00 zł 743,70 zł ,34 zł ,00 zł 860,00 zł ,09 zł 770,00 zł 100,23 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł co stanowi (%) 100,87% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,07 zł ,80 zł ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie 630,00 zł 400,00 zł 1 030,00 zł 1 034,99 zł co stanowi (%) 100,48% w tym: -Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4,99 zł 400,00 zł 630,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,79 zł co stanowi (%) 99,84% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Wpływy z usług -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Pozostałe odsetki -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 325,60 zł ,15 zł ,77 zł 99,29 zł ,70 zł ,86 zł ,33 zł ,09 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,32 zł co stanowi (%) 84,32% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,77 zł ,55 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zwiększono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie - zł ,00 zł ,00 zł ,36 zł co stanowi (%) 59,19% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 zł ,36 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 4 679,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,03 zł co stanowi (%) 84,96% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej ,06 zł -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 841,32 zł -Wpływy z różnych opłat ,61 zł -Wpływy z różnych dochodów 4 592,04 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 485,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,17 zł co stanowi (%) 50,84% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,01 zł ,16 zł Dział 926 Kultura fizyczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła Zmniejszono plan dochodów o kwotę Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,64 zł co stanowi (%) 106,69% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów ,10 zł ,14 zł 10,90 zł 80,50 zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz I.1.2. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 105,24 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,69 106,96 RAZEM , ,69 105,28 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Podatek od nieruchomości , ,42 105,57 2. Podatek rolny , ,71 113,69 3. Podatek leśny , ,00 108,70 4. Podatek od środków transportowych , ,70 101,46 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,97 128,25 6. Podatek od spadków i darowizn , ,31 126,54 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,62 119,77 RAZEM , ,73 108,02 c) Wpływy z opłat Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wpływy z opłaty produktowej , ,06 80,01 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,12 97,04 3. Wpływy z opłaty targowej , ,00 104,10 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,05 94, , ,75 100,79

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Wpływy z różnych opłat , ,88 104,25 7. Opłata od posiadania psów , ,65 99,36 8. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,13 101,18 RAZEM , ,64 98,12 d) Pozostałe dochody Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,34 103,59 2. Pozostałe odsetki , ,72 111,75 3. Zaległości z podatków zniesionych 304,00 356,81 117,37 4. Wpływy z usług , ,68 104,57 5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,23 114,38 6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , ,60 100,00 7. Wpływy z różnych dochodów , ,81 104,13 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 100, , ,13 121, , ,09 98, , ,76 81, , ,96 100,96 100,00 100,23 100,23 RAZEM , ,36 104,54

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Dochody majątkowe a) Dochody majątkowe bez dotacji Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego , ,29 106,82 osobom fizycznym w prawo własności 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,70 105,56 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,04 111, , ,00 100,00 RAZEM , ,03 105,57 I. 2.Subwencje Subwencje miasta Wejherowa uchwalone na 2011 rok w wysokości: w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu do kwoty: to jest o: wykonano ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin I.3. Dotacje Ustalono dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2011 rok w kwocie: po dokonanych zwrotach wynoszą: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,63 zł co stanowi (%) 87,63% w tym: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,44 zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,39 zł Pozostała działalność ,39 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,05 zł co stanowi (%): 61,34% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,56 zł Pozostała działalność 0,16 zł Urzędy wojewódzkie 46,28 zł Spis powszechny i inne 3 404,02 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 0,37 zł prawa Wybory do Sejmu i Senatu 1 761,43 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,71 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,59 zł Pozostała działalność 4 200,00 zł Pozostała działalność 500,00 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,44 zł co stanowi (%): 99,67% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,78 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 756,18 zł niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki stałe 3 992,96 zł Pomoc materialna dla uczniów ,64 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,22 zł co stanowi (%): 91,43% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Planowano 8 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 8 000,00 zł co stanowi (%): 100,00% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,67 zł 2 385,58 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 065,58 zł Przedszkola 320,00 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,09 zł co stanowi (%): 104,12% - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł 2,17 zł Drogi publiczne powiatowe 2,17 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,83 zł co stanowi (%): 100,00% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Planowano ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł co stanowi (%): 100,00%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz II. WYDATKI W 2011 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie ,96 zł, co stanowi 87,27 %. Na wydatki te składają się: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturze 1. Wydatki majątkowe , ,55 63,95 19,24 2. Wydatki bieżące , ,41 95,57 80,76 Wydatki ogółem , ,96 87,27 100,00 II.1. Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 425,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: 406,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 831,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 636,40 zł co stanowi (%): 76,58% z tego przypada na:

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz Rozdział Izby rolnicze 230,56 zł 1) Wydatki bieżące 230,56 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność 230,56 zł 405,84 zł 1) Wydatki bieżące 405,84 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 405,84 zł Dział 020 Leśnictwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,42 zł co stanowi (%): 99,99% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,42 zł 1) Wydatki bieżące ,42 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 zł Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł 2 400,00 zł 9 600,00 zł 9 554,39 zł co stanowi (%): 99,52% z tego przypada na: Rozdział Dostarczanie wody 9 554,39 zł 1) Wydatki bieżące 9 554,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 554,39 zł Dział 600 Transport i łączność

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,15 zł co stanowi (%): 99,56% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,06 zł 1) Wydatki bieżące ,06 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,06 zł ,83 zł 1) Wydatki bieżące ,83 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 zł - Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,30 zł 1) Wydatki majątkowe ,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,30 zł Rozdział Drogi publiczne gminne ,96 zł 1) Wydatki bieżące ,87 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,87 zł 2) Wydatki majątkowe ,09 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,84 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,25 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,19 zł co stanowi (%): 12,08%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,20 zł 1) Wydatki bieżące ,20 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł - Dotacje na zadania bieżące 4 789,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,99 zł 1) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł co stanowi (%): 92,98% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,68 zł 1) Wydatki bieżące ,69 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 zł ,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,82 zł 2) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,55 zł 1) Wydatki bieżące ,36 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 zł ,30 zł 2) Wydatki majątkowe ,19 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,19 zł 7 380,75 zł 1) Wydatki bieżące 7 380,75 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 380,75 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł co stanowi (%): 90,08% z tego przypada na: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,72 zł 1) Wydatki bieżące ,72 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 200,00 zł ,72 zł ,06 zł 1) Wydatki bieżące ,06 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Cmentarze ,06 zł ,25 zł 1) Wydatki bieżące ,25 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,25 zł ,25 zł 1) Wydatki bieżące ,25 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,95 zł

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz co stanowi (%): 99,01% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,72 zł 1) Wydatki bieżące ,72 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł ,08 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 488,64 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,48 zł 1) Wydatki bieżące ,48 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 741,79 zł ,12 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 zł 1) Wydatki bieżące ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł 2) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Rozdział Spis powszechny i inne ,98 zł 1) Wydatki bieżące ,98 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 996,98 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13 zł 1) Wydatki bieżące ,13 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 zł ,34 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: 7 720,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł co stanowi (%): 97,85% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 719,63 zł 1) Wydatki bieżące 7 719,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu 6 140,63 zł 1 579,00 zł ,57 zł 1) Wydatki bieżące ,57 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 zł ,48 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 295,00 zł 1) Wydatki bieżące 2 295,00 zł - Dotacje na zadania bieżące 2 295,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł ,00 zł ,00 zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz Wydatki wykonano w kwocie: ,95 zł co stanowi (%): 97,47% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,87 zł 1) Wydatki bieżące ,87 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800,00 zł ,92 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95 zł Rozdział Straż gminna (miejska) ,58 zł 1) Wydatki bieżące ,59 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 zł ,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł 2) Wydatki majątkowe ,99 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,99 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,50 zł 1) Wydatki bieżące ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 8 470,08 zł 9 928,46 zł 2) Wydatki majątkowe ,96 zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,96 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,14 zł co stanowi (%): 56,85% z tego przypada na: Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,14 zł 1) Wydatki bieżące ,14 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 305,22 zł ,92 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,40 zł co stanowi (%): 79,48% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,40 zł 1) Wydatki bieżące ,40 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,40 zł Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł co stanowi (%): 94,78% z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,27 zł 1) Wydatki bieżące ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,19 zł ,93 zł - Dotacje na zadania bieżące ,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,89 zł 2) Wydatki majątkowe ,88 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,68 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,20 zł ,05 zł 1) Wydatki bieżące ,05 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 zł ,06 zł - Dotacje na zadania bieżące ,00 zł Rozdział Przedszkola ,72 zł 1) Wydatki bieżące ,72 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,32 zł ,09 zł - Dotacje na zadania bieżące ,13 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 922,18 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł ,52 zł 1) Wydatki bieżące ,52 zł - Dotacje na zadania bieżące ,52 zł Rozdział Gimnazja ,65 zł 1) Wydatki bieżące ,35 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 zł ,50 zł - Dotacje na zadania bieżące ,84 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 362,89 zł 2) Wydatki majątkowe ,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,30 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,27 zł 1) Wydatki bieżące ,27 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,12 zł ,15 zł ,52 zł 1) Wydatki bieżące ,52 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,56 zł ,14 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 307,82 zł Rozdział Licea ogólnokształcące ,54 zł 1) Wydatki bieżące ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 zł ,71 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 976,71 zł

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym: Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia 14.12.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 70 4 5 29 00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/7/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 22 grudnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo