Wałbrzych, marzec 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wałbrzych, marzec 2014 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok

2

3 SPIS TREŚCI 1. budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok 1.1 dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr dochodów budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków inwestycyjnych za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za Załącznik Nr Zestawienie dotacji udzielonych z budŝetu Miasta Wałbrzycha w 2013 roku - Załącznik Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 roku - Załącznik Nr dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok 71 - Załącznik Nr dochodów uzyskiwanych z grzywien nałoŝonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr

4 1.14 dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów rachunku dochodów jednostek budŝetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok 88 - Załącznik Nr Część opisowa do realizacji budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok 2.1 Dane ogólne Dochody Wydatki Zadania inwestycyjne Wydzielone rachunki dochodów Podsumowanie Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem załoŝycielskim za 2013 rok

5 Dz. Nazwa Plan dochodów po zmianach na 2013 rok dochodów za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK Dochody bieŝące /w zł i w gr/ w tym w tym Plan wydatków w tym w tym w tym w tym Dochody po zmianach wydatków Wydatki Wydatki bieŝące majątkowe na 2013 rok za 2013 rok majątkowe gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , Transport i łączność , , , , , , , , , , , , , , Turystyka , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , , , , , , sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , , , , , , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Obsługa długu publicznego , , , , , RóŜne rozliczenia , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , ,64 615, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , ,52 - Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Załącznik Nr 1 Treść Plan po zmianach na 2013 rok Wynik: (+) nadwyŝka /(-) deficyt ,00 Finanowanie (przychody-rozchody) ,00 za 2013 rok , ,96 Przychody Rozchody Treść Plan po zmianach na 2013 rok za 2013 rok Plan po zmianch na 2013rok za 2013 rok Ogółem, w tym: , , , ,00 - inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), , , w tym: -/ środki na pokrycie deficytu , , kredyty , , , ,00 '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , , ,00 - poŝyczki , , '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obligacje '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,88 1

6 Załącznik Nr 2 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe I. DOCHODY WŁASNE , , , , , , , , ,40 86,57 78,42 62,10 Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi , , , ,71 99,71 12,54 ustawami 1/ podatek od nieruchomości , , , ,17 102,17 2/ podatek rolny , , , ,63 92,63 3/ podatek leśny , , , ,00 99,00 4/ podatek od środków transportowych , , , ,56 96,56 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,05 53,05 6/ podatek od spadków i darowizn , , , ,56 61,56 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,71 78,71 2. Wpływy z opłat , , , , , , ,55 105,28 102,57 1,84 1/ skarbowa , , , ,53 103,53 2/ targowa , , , ,73 67,73 3/ za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , , , ,17 102,17 4/ koncesje i licencje , , , , , , ,25 359,99 359,99 5/ zniesione (od posiadania psów) , , , ,89 62,89 6/ opłata produktowa , , , / komunikacyjna , , , , ,34 92,55 92,55 8/ inne opłaty , , , , , , ,96 129,61 114,93 Udziały w podatkach stanowiących dochód , , , , , , ,75 96,04 96,04 20,10 budŝetu państwa 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , , , ,00 96,36 96,36 2/ podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,75 91,63 91,63 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budŝetowe , , , , , , ,34 74,63 72,27 7,10 1/ Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,51 94,51 - Administracja publiczna , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK , , , ,11 94,11 - Oświata i wychowanie , , , ,60 154,60 /w zł i w gr/ 2/ Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,41 112,66 - Transport i łączność , , , ,44 - Administracja publiczna , , ,

7 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,04 4, , , , / Wpływy od rodziców , ,50 18,03 - Pomoc społeczna , ,50 18,03 4/ Wpływy z róŝnych opłat , , , , , , ,42 48,17 50,06 - Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 64,00 - Działalność usługowa , ,40-334, Administracja publiczna , , , , ,86 116,10 116,10 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,18 229,23 228,54 - Pomoc społeczna , ,79 497,68 497, , ,11 55,73 76,01 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,87 41,67 41,67 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , / Wpływy z usług , , , , , ,10 73,80 76,04 - Transport i łączność , , , ,90 82,90 - Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , , ,61 95,73 181,21 - Administracja publiczna , , , ,49 129,49 - Oświata i wychowanie , , , , ,27 264,51 99,01 - Pomoc społeczna , , , ,06 95,48 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,19 59,20 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,88 304,13 304, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,14 29, , , , ,25 79,25 - Kultura fizyczna , , , , , ,40 87,80 6/ Pozostałe odsetki , , , , , , ,56 509,55 145,33 - Transport i łączność , , , , ,97 - Transport i łączność ,15 681,15-681, Turystyka ,97 2,97-2, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,98 247,21-247,21 596,20 149,45 - Działalność usługowa , ,81-80,81 20,20 20,20 - Administracja publiczna , , ,66 166,13-166,13 507,21 108,69 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,31 2,49-2,49 571,82-571,

8 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , RóŜne rozliczenia ,36 0,36-0, Oświata i wychowanie , , , , ,32 770,46-770,46 17,04 17,71 - Oświata i wychowanie , , , Oświata i wychowanie ,95 225,95 225, Ochrona zdrowia ,14 6,14 6, Pomoc społeczna , , ,97 15,33-15,33 37,62 37,62 - Pomoc społeczna ,92 82,92-82, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 391,70 391,70-452, ,60 9,60 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 2,00 2, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,16-742,16 7,57 7,57 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,50 259,65-259, , ,30 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 30,25-30, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 23,74-23, Kultura fizyczna , , , ,47 143,47 7/ wpływy z róŝnych dochodów , , , , , , ,26 210,25 121,44 - Transport i łączność , , , ,68 97,30 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,47 - Działalność usługowa Administracja publiczna , , , ,16 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,80 676,07 676,07 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,55 254,55 208,52 - Ochrona zdrowia ,10 80,10-80, Pomoc społeczna , , , , ,42 802, ,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 59,18 59,18 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,49 402,22 331,02 - Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,27 88,21 środowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,83 - Kultura fizyczna , , , , , ,77 149,95 Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań 5. z zakresu administracji rządowej oraz innych , , , , ,15 91,38 91,38 0,22 zadań zleconych ustawami 4

9 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe / dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych , , , , ,15 91,38 91,38 - Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 79,33 79,33 - Działalność usługowa , ,95-76, Administracja publiczna ,50 559,50-559, ,94 69,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,74 75,12 75,12 przeciwpoŝarowa - Pomoc społeczna , , , ,17 113,17 6. Dochody z majątku , , , , , , ,89 335, ,79 73,62 62,46 12,02 1/ Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,93 12,34-12,34 145,32 103,07 - Gospodarka mieszkaniowa , , ,93 12,34-12,34 145,32 103,07 2/ Wpływy z najmu, dzierŝawy i leasingu , , , , , , ,45 86,58 86,55 - Transport i łączność , , , ,59 89,54 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,14 86,04 86,04 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,47 117,39 113,35 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,84 238,38 238,38 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 519,22-519, ,13 81,13 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,68 82,68 - Kultura fizyczna , , , ,60 104,60 3/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo , , , , , ,48 148,55 własności - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,48 148,55 4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , , , ,66 13,86 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,66 13,86 5/ Wpływy ze sprzedaŝy składników , , , ,80-335,10 335, ,57 88,89 majątkowych - Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna , , , Oświata i wychowanie , , , ,50-185,10 185, ,59 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona - środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego , , , , , , , ,05 83,72 - Kultura fizyczna , , , ,16 215,16 6/ Dochody ze zbycia praw majątkowych , , , ,59 108,59 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,59 108,59 5

10 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Odsetki od zaległości podatkowych oraz za 7. nieterminowe rozliczenia, płacone przez , , ,35 312,00-312,00 113,38 113,38 0,11 urzędy obsługujace organy podatkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,36 110, , ,00-312, , , , Dywidendy od spółek , , , , ,07 1/ Dywidendy , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania 9. realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej , , , , , , ,79 82,96 0,94 udzielanej między jst I. Na zadania bieŝące , , , , , , ,13 96,87 1/ Dotacje od gmin , , , , ,65 22,26 - Administracja publiczna , Administracja publiczna , , , ,23 - Oświata i wychowanie , / Dotacje od powiatów , , , , Pomoc społeczna , , , ,79-10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3/ Dotacje od samorządu województwa , , , , ,43 - Transport i łączność Administracja publiczna , , , , ,45 - Administracja publiczna , , , , ,13 II. Na zadania inwestycyjne ,00 1/ Dotacje od gmin , Administracja publiczna , Administracja publiczna , / Dotacje od samorządu województwa , ,12 - Transport i łączność

11 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Administracja publiczna , Administracja publiczna Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz 10. pozostałych jednostek zaliczanych do sektora , , , , , ,44-93,31 0,34 finansów publicznych 1/ Na zadania bieŝące , , , ,44-99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodaka komunalna i ochrona środowiska , , , ,44-99, / Na zadania inwestycyjne , , , ,75 - Oświata i wychowanie , , , , Środki pozyskiwane z innych źródeł , , , , ,06 339, ,12 77,14 0,43 1/ Na zadania bieŝące ,73 339,73-339, RóŜne rozliczenia ,73 339,73-339, / Na zadania inwestycyjne , , , , , ,11 77,12 - Gospodaka mieszkaniowa , , , ,53 73,53 - Oświata i wychowanie , , , , , ,84 90,36 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12. europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających , , , , , , , ,59 66,57 51,45 6,35 zwrotowi lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1/ Na zadania bieŝące , , , , , , ,59-79,17 - Transport i łączność , , , Turystyka , , , , , ,22 6,22 - Administracja publiczna , , , , , ,13 97,81 - Administracja publiczna , , , , ,18 - Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Oświata i wychowanie , , , ,84-90,82 - Oświata i wychowanie , , , , , ,18 56,04 - Oświata i wychowanie , , , , ,71 57,33 - Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie , , , ,49 259,49 - Pomoc społeczna , , , , , , ,75 163,29 94,23 - Pomoc społeczna , , , , , ,80 78,80 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 53,85 7

12 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,85 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,04 51,99 - Kultura fizyczna ,58 657,58-657, / Na zadania inwestycyjne , , , , , ,52-62,48 49,20 - Transport i łączność , , , , , ,72 81,29 - Turystyka , , ,99 85,99 - Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,63 52,63 przeciwpoŝarowa - Oświata i wychowanie , , , , , ,41-86,75 100,30 - Oświata i wychowanie , , , , , ,71 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , ,93 98,99 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , ,14 20,11 narodowego - Kultura fizyczna , , , Zwroty dotacji , , , ,03 - Turystyka ,27 363,27-363, Administracja publiczna ,83 13,83-13, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,01 500,01-500, Kultura fizyczna , , , Darowizny , , , , ,92 0,02 - Oświata i wychowanie ,54 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,13 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,68 środowiska II. SUBWENCJA OGÓLNA , , , , ,00 105, ,39 1. Część oświatowa , , , , , , ,00 99, ,78 2. Część wyrównawcza , , , , , ,33 3. Część równowaŝąca , , , , , , , ,07 4. Część rekompensująca , , , , ,06 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ,16 samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA , , , , , , , , ,42 128,87 98,86 14,51 8

13 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Dotacje na zadania zlecone, z tego: , , , , , , , ,44 107,23 99,01 9,17 1/ na zadania bieŝące , , , , , , ,44 106,41 99,01 - Rolnictwo i łowiectwo , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,41-90,40 - Działalność usługowa , , , ,48 104,76 98,45 - Administracja publiczna , , , , , Administracja publiczna , , , ,49 97,83 10 Urzędy naczelnych organów władzy - państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,99 99,99 oraz sądownictwa - Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,99 99,99 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , ,60 100, Oświata i wychowanie ,00 594,00 594,00-594, Ochrona zdrowia , , , ,40-99,96 - Ochrona zdrowia , , , , , , Pomoc społeczna , , , ,03 98,74 - Pomoc społeczna , , ,92-99,99 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,14-99,97 2/ na zadania inwestycyjne , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , Dotacje na zadania realizowane na podstawie 2. porozumień z organami administracji , , , ,71 97,37 rządowej, z tego: 1/ na zadania bieŝące , , , ,71 97,37 - Działalność usługowa Oświata i wychowanie , , , ,19 - Oświata i wychowanie Dotacje na zadania własne, z tego: , , , , , , ,98 197,17 98,60 5,34 1/ na zadania bieŝące , , , , , ,98 185,34 98,80 - Oświata i wychowanie , , , , Pomoc społeczna , , , ,34 99,58 - Pomoc społeczna , , , , Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,98 2/ na zadania inwestycyjne , , , , ,57 - Transport i łaczność , , , , ,48 - Oświata i wychowanie , , , ,51 OGÓŁEM , , , , , , , , ,82 95,07 85,

14 Załącznik Nr 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2013 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,13 103,3 85, , ,21 84, , ,92 90,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,99 105,3 94, , ,12 94, , ,87 94,4 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,66 110,1 94, , ,61 94, , ,05 94,5 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,35 104,4 98, , ,72 97, , ,63 98,5 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,31 114,9 91, , ,89 92, , ,42 89,1 - Dotacje na zadania bieŝące , , ,26 115,9 98, , ,13 98, , ,13 97,2 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 116,7 98, , ,72 98, , ,07 99,2 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , ,75 123,7 74, , ,30 67, , ,45 82,2 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,0 0, ,00 0,0 - Obsługa długu , ,53 77,2 92, , ,36 95, , ,17 74,5 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,14 96,2 61, , ,09 59, , ,05 70,9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,03 92,2 60, ,98 58, , ,05 70,9 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,20 63,5 53, , ,54 54, , ,66 35,6 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 93, ,5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym , ,82 67,5 67, , ,82 67,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,82 164,7 67, , ,82 67,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 166,5 69, , ,20 69,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 41, , ,09 41,6 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 140,2 79, , ,11 79,1 - Dotacje na zadania bieŝące ,59 86,3 86, ,59 86,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999, ,03 31, , ,03 31,0 10

15 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) MELIORACJE WODNE w tym , ,90 83,8 49, , ,90 49,6 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,90 49,6 49, , ,90 49,6 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,87 78,9 51, , ,87 51,6 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 40, , ,20 40,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 54,3 59, ,67 59,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999, ,03 31, , ,03 31,0 IZBY ROLNICZE w tym ,59 86,3 86, ,59 86,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,59 86,3 86, ,59 86,3 - Dotacje na zadania bieŝące ,59 86,3 86, ,59 86,3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , , ,33 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,33 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , , ,33 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540,89 540,89 540,89 540,89 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,44 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym , , ,39 94,8 88, , ,25 94, , ,14 79,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,12 139,5 94, , ,70 97, , ,42 88,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,59 139,7 94, , ,17 97, , ,42 88,0 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,45 131,7 92, , ,45 92, ,00 88,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,14 140,3 94, , ,72 98, , ,42 88,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 22,3 42, , ,52 42,8 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,27 64,8 80,0 56,3 81, , , ,55 56,3 90, , ,72 68,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,01 79,9 81, , ,29 90, , ,72 68,2 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , , ,14 43,2 80,8 99,5 67,3 97,8 99, , , , , ,55 86,6 97,9 99, , ,59 68,2 85,4 85,4 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,14 96,4 99, , ,55 99, ,59 85,4 11

16 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 91, , ,32 91,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 93,2 99, ,23 99, ,59 85,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,17 78,4 78, ,17 78,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,17 23,6 78, ,17 78,4 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,32 0,0 143,4 79,3 88, , , , ,32 79,3 88,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,32 412,9 88, , ,32 88,0 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 84, ,00 84,7 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 411,7 88, , ,32 88,0 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,72 68, , ,72 68,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,72 69,4 68, , ,72 68,2 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,78 0,0 120,9 93,2 0,0 92,4 93, , , ,78 92,4 93, ,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,77 173,7 93, ,77 93,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 83, ,20 83,3 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 173,7 93, ,57 93,3 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,22 64,8 92,1 56,3 92, , , ,22 56,3 92,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,96 109,1 92, , ,96 92,1 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI WEWNĘTRZNE w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,84 93,3 141,2 89,5 86,6 82,9 89, , , ,84 86,6 82,9 89,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,84 155,8 89, ,84 89,5 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 155,8 89, ,84 89,5 12

17 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,60 60,2 60, ,60 60,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,60 95,7 60, ,60 60,2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,60 101,3 93, , ,09 92, ,51 98,8 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,04 93,2 93, , ,53 93, ,51 98,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,52 92,0 93, , ,01 93, ,51 98,8 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,93 99,4 93, , ,93 93,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,59 82,4 94, , ,08 93, ,51 98,8 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 22,3 42, , ,52 42,8 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,56 90,5 90, ,56 90,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,56 90, ,56 90,5 TURYSTYKA w tym , , ,23 90,3 90, , ,23 90,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,23 83,8 83, , ,23 83,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,12 71,9 71, ,12 71,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 71,9 71, ,12 71,9 - Dotacje na zadania bieŝące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , ,3 92,8 86,3 92, , , , ,3 92,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,8 92, , ,8 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,23 92,8 64,8 64,8 92,8 64,8 64, , , ,23 92,8 64,8 64,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,23 64,8 64, ,23 64,8 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 64,8 64, ,23 64,8 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym ,89 93,2 93, ,89 93,2 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,89 93,2 93, ,89 93,2 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,89 59,2 59, ,89 59,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 59,2 59, ,89 59,2 - Dotacje na zadania bieŝące

18 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,11 91,7 91, , ,11 91,7 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,11 87,5 87, , ,11 87,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , ,3 92,8 86,3 92, , , , ,3 92,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,8 92, , ,8 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , , , , , ,30 92,8 90,0 129,6 92,8 89, , ,67 90, ,66 86,9 97, , , ,64 92,8 97, ,66 86,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,30 129,6 97, , ,64 97, ,66 86,9 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,70 97, , ,70 86,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,60 129,6 97, , ,94 97, ,66 86,9 - Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,03 101,7 64, ,03 64,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,03 101,7 64, ,03 64,2 RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,67 99,1 99, , ,67 99,1 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym , , ,32 71,3 72, , ,66 70, ,66 86,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,32 68,3 70, , ,66 68, ,66 86,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,32 65,4 70, , ,66 68, ,66 86,9 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,02 97, , ,02 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,30 65,1 69, , ,64 68, ,66 86,9 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,00 95,5 95, , ,00 95,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 302,2 95, , ,00 95,5 14

19 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,34 98,2 64, , ,34 64,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,31 89,8 89, ,31 89,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,31 71,2 89, ,31 89,4 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,00 49,68 97,4 51,00 49,68 97,4 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,63 71,2 89, , ,63 89,4 - Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,03 63,5 63, , ,03 63,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,03 99,5 63, , ,03 63,5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym , , ,37 68,5 73, ,64 68, , ,73 86,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,37 81,6 75, ,64 68, , ,73 91,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,46 77,4 73, ,64 68, , ,82 90,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,74 89,0 99, ,50 90, , ,24 90,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,72 74,5 68, ,14 68, , ,58 90,2 - Dotacje na zadania bieŝące , ,91 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103,4 89, , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,00 0, ,00 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 0,0 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym ,65 26,9 26, ,65 26,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,65 26,9 26, ,65 26,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,65 24,3 24, ,65 24,3 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 90, ,50 90,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 20,7 21, ,15 21,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 87, ,5 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym , WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,77 81,6 79, ,77 81, ,00 0,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 NADZÓR BUDOWLANY w tym , , ,53 110,9 99, , ,53 99,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,53 99, , ,53 99,3 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,62 90,8 99, ,62 99,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,24 82, , ,24 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,38 131,7 96, , ,38 96,5 - Dotacje na zadania bieŝące , ,91 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 488, , , ,00 FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w tym ,20 3,2 3, ,20 3,2 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,20 5, , ,20 5,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 3,2 5, , ,20 5,8 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,20 3,2 5, , ,20 5,8 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,00 0, ,00 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 0,0 CMENTARZE w tym ,22 107,1 87, ,22 87,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,22 87,9 87, ,22 87,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,22 107,1 87, ,22 87,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 107,1 87, ,22 87,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ,11 89,8 89, , ,33 89, , ,78 79,4 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,34 107,2 95, , ,56 96, , ,78 79,4 16

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2013 rok

Wałbrzych, marzec 2013 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok Wałbrzych, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo