Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 r. Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2010 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały Nr XLIV/404/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 20l0 r. kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco: 1) Dochody ogółem w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,00 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości ,00 zł. 2) Wydatki ogółem w wysokości ,00 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,00 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł, c) na zadania z porozumień w wysokości ,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco: 1) Dochody ogółem w wysokości ,52 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,67 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,85 zł, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości ,00 zł. 2) Wydatki ogółem w wysokości ,99 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,14 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ,85 zł, c) na zadania z porozumień w wysokości ,00 zł. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 3 z 142

3 Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 1) Dochody ogółem zrealizowano w wysokości ,03 zł, co stanowi 101,19% planu po zmianach, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,88 zł, co stanowi 101,35% planu po zmianach, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,15 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Dochody ogółem w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę ,07 zł osiągając dynamikę 105,39%. 2) Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości ,12 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,97 zł, co stanowi 97,87% planu po zmianach, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ,15 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach, c) na zadania z porozumień w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę ,05 zł osiągając dynamikę 109,33%. W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2010 wyniósł 11,70% osiągając poziom ,87 zł. W porównaniu do roku 2009 wydatki majątkowe wzrosły o ,43 zł osiągając dynamikę 135,89%. Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały Nr IV/16/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego Wydatki niewygasające stanowią kwotę ,36 zł. Planowany na rok 2010 deficyt w wysokości ,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł ,09 zł, co stanowi 88,45% planu. Deficyt stanowi poziom 7,01% dochodów wykonanych w roku Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: 1) Przychody ogółem ,52 zł, co stanowi 117,33% planu, z tego: a) kredyty ,00 zł, co stanowi 93,40% planu, b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,52 zł. 2) Rozchody ogółem ,64 zł, co stanowi 99,89% planu, z tego: a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,64 zł, b) spłata pożyczki NFOŚiGW ,00 zł. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 4 z 142

4 Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły ,28 zł, z tego: 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,28 zł; 2) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW ,00 zł; 3) z tytułu dostaw towarów i usług ,00 zł. W roku 2010 nie udzielono gwarancji ani poręczeń. Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2010 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 5 z 142

5 STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2010 Planowane dochody ogółem w wysokości ,52 zł wykonano na kwotę ,03 zł, co stanowi 101,19%. W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów: - udziałów w podatkach budżetu państwa ,76 zł stanowią 23,57% dochodów - subwencji ogólnej ,00 zł 20,40% /w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych ,77 zł 18,49% - dochodów z mienia komunalnego ,03 zł 11,38% - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne ,15 zł ,45 zł ,65 zł 9,46% 5,87% 5,40% - dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 zł 0,30% - pozostałych dochodów ,22 zł 5,13% Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 6 z 142

6 Wykonanie dochodów za rok 2010 w złotych Dział rozdział paragraf Nazwa Dochody ogółem (5+7) dochody bieżące w tym: dochody majątkowe z tytułu dotacji ( ) i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne z budżetu krajowego Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na początek roku ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (98,84%)* ,73 155,19 0, , ,54 0,00 0,00 0, pozostała działalność plan na początek roku ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (98,84%) ,73 155,19 0, , ,54 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 155,19 155,19 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan na początek roku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości plan po zmianach , , ,00 wykonanie (98,81%) , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dostarczanie wody plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0, Transport i łączność plan na początek roku , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (101,06%) , ,96 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 7 z 142

7 60004 lokalny transport zbiorowy plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (122,32%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 201,00 201,00 0,00 wykonanie (100,00%) 201,00 201,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (122,36%) , ,00 0, drogi publiczne gminne plan na początek roku , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (99,76%) , , ,00 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (94,25%) , ,96 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach , , ,00 wykonanie (100,00%) , , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów plan na początek roku ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 inwestycyjnych własnych gmin plan po zmianach , , ,00 wykonanie (100,00%) , , , Gospodarka mieszkaniowa plan na początek roku , , , , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0, ,00 wykonanie (101,13%) , , , , ,98 0, , zakłady gospodarki mieszkaniowej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (100,07%) , ,49 0, ,70 0,00 0,00 0, , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,07%) , ,99 0, pozostałe odsetki plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (97,93%) , ,62 0, wpływy z róznych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (101,37%) , ,88 0, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan po zmianach ,00 0, , ,00 wykonanie (98,89%) ,70 0, , ,70 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 8 z 142

8 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na początek roku , , , , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 wykonanie (103,26%) , , , , ,98 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (103,67%) , ,88 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 000, ,00 0,00 wykonanie (89,67%) 8 070, ,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki plan na początek roku , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach , ,13 0,00 wykonanie (100,22%) , ,07 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego plan na początek roku ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 osobom fizycznym w prawo własności plan po zmianach ,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie (94,08%) ,98 0, , , wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan na początek roku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości plan po zmianach , , ,00 0,00 wykonanie (105,06%) , , , pozostałe odsetki plan na początek roku 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (117,08%) , ,53 0, Działalność usługowa plan na początek roku ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (90,67%) , ,90 0, ,01 0,00 0, ,01 0, prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (2683,00%) 9 390, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 wykonanie (100,00%) 350,00 350,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 9 040, ,50 0, pozostała działalność plan na początek roku ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (90,43%) , ,40 0, ,01 0,00 0, ,01 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 502, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,98%) 3 501, ,40 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 170, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (111,86%) 6 902, ,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 9 z 142

9 6205 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (90,38%) , , , środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego plan na początek roku ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka plan na początek roku ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 plan po zmianach ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 wykonanie (101,36%) ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0, pozostała działalność plan na początek roku ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 plan po zmianach ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 wykonanie (101,36%) ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,50 wykonanie (101,36%) , , , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów plan na początek roku ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0, Administracja publiczna plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (106,68%) , ,44 0,00 872,85 872,85 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie plan na początek roku 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,36%) 198,40 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 wykonanie (79,36%) 198,40 198,40 0, urzędy gmin plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (116,13%) , ,32 0,00 872,85 872,85 0,00 0,00 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,39 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (135,41%) 4 062, ,41 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 0,00 900,00 900,00 wykonanie (96,98%) 872,85 0,00 872,85 872, pozostałe odsetki plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (41,82%) 1 254, ,50 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 10 z 142

10 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (124,98%) , ,02 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (104,74%) , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (104,74%) , ,55 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (101,46%) , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (109,45%) , ,91 0, wpływy ze sprzedaży wyrobów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (83,66%) , ,84 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100,00 100,00 0,00 wykonanie (135,90%) 135,90 135,90 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 200, ,00 0,00 wykonanie (102,64%) 9 442, ,52 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,24%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,24%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (105,08%) , ,20 0, wpływy z usług plan na początek roku 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 400, ,00 0,00 wykonanie (123,53%) 4 200, ,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 92,00 92,00 0,00 wykonanie (135,45%) 124,61 124,61 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 wykonanie (104,27%) 1 772, ,66 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 11 z 142

11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan po zmianach , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (103,54%) , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (116,56%) , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatkowej plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (119,30%) , ,72 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 000, ,00 0,00 wykonanie (61,70%) 5 552, ,61 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (102,45%) , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,36%) , ,12 0, podatek rolny plan na początek roku 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 wykonanie (102,60%) 256,51 256,51 0, podatek leśny plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 8 500, ,00 0,00 wykonanie (109,45%) 9 303, ,49 0, podatek od środków transportowych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (102,20%) , ,58 0, podatek od czynności cywilnoprawnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (420,91%) , ,00 0, zaległości z podatków i opłat zniesionych plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 900,00 wykonanie (318,01%) 2 862, , wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 wykonanie (137,87%) 827,20 827, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (85,32%) , ,82 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (107,74%) , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 12 z 142

12 0310 podatek od nieruchomości plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (101,89%) , ,68 0, podatek rolny plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (84,93%) , ,38 0, podatek leśny plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 wykonanie (101,74%) 1 729, ,62 0, podatek od środków transportowych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (107,43%) , ,27 0, podatek od spadków i darowizn plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (104,43%) , ,65 0, opłata od posiadania psów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (51,76%) 5 176, ,00 0, wpływy z opłaty targowej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (97,45%) , ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (131,76%) , ,81 0, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (224,16%) , ,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (143,08%) , ,75 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (104,78%) , ,89 0, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie ustaw plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (103,35%) , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (102,42%) , ,07 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnegoo na podstawie odrębnych ustaw plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (106,83%) , ,36 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 13 z 142

13 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (84,91%) 2 547, ,16 0, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (102,59%) , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,78 0,00 wykonanie (102,05%) , ,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (114,65%) , ,76 0, Różne rozliczenia plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 wykonanie (100,00%) , ,49 0, ,47 0,00 0,00 0, , część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, różne rozliczenia finansowe plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 wykonanie (100,05%) , ,49 0, ,47 0,00 0,00 0, , pozostałe odsetki plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,37%) , ,49 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,31%) , ,00 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 wygasają z upływem roku budżetowego plan po zmianach ,47 0, , ,47 wykonanie (100,00%) ,47 0, , , Oświata i wychowanie plan na początek roku , ,00 0, ,37 0,00 0, ,37 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (94,34%) , , , ,31 0,00 0, ,31 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 14 z 142

14 80101 szkoły podstawowe plan na początek roku 3 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (101,48%) , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 3 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 350, ,00 0,00 wykonanie (66,35%) 2 222, ,56 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 195,00 195,00 0,00 wykonanie (99,50%) 194,03 194,03 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gmin (zwiazków gmin) plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 2 491, ,82 0, przedszkola plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (96,87%) , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 2 400, ,00 0,00 wykonanie (102,08%) 2 450, ,00 0, wpływy z usług plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (95,12%) , ,41 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 976,65 976,65 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 812,00 812,00 0,00 wykonanie (100,00%) 812,00 812,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 432,07 432,07 0,00 wykonanie (3552,54%) , ,44 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,13 0,00 wykonanie (100,00%) , ,13 0, gimnazja plan na początek roku 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (88,93%) 1 511, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 wykonanie (88,32%) 1 501, ,43 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 15 z 142

15 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 10,43 10,43 0, licea ogólnokształcące plan na początek roku 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (43,08%) 344,64 344,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 800,00 800,00 0,00 wykonanie (42,83%) 342,64 342,64 0, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 2,00 2,00 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0, ,37 0,00 0, ,37 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (93,03%) , , , ,31 0,00 0, ,31 0,00 plan po zmianach 3 300, ,00 wykonanie (128,94%) 4 254, , wpływy z róznych dochodów plan na początek roku 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 000, ,00 0,00 wykonanie (128,34%) 5 133, ,57 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,32 0,00 wykonanie (99,39%) , , ,90 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,49 0,00 wykonanie (87,88%) , , ,65 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków miast) plan po zmianach 920,00 920,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 920,00 920,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 1 905, ,06 0,00 wykonanie (99,47%) 1 894, ,90 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 wykonanie (41,61%) ,31 0,00 0, , , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów plan na początek roku ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, ,37 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,62%) , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 16 z 142

16 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,62%) , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (119,72%) , ,48 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 19,49 19,49 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (97,64%) 2 929, ,16 0, Pomoc społeczna plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,06%) , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki wsparcia plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,48%) , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (119,48%) , ,10 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (89,68%) , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z róznych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu zwrotow wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (108,45%) , ,85 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (59,09%) , ,63 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,99%) , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (99,99%) , ,82 0, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 17 z 142

17 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 26,00 26,00 0,00 wykonanie (101,54%) 26,40 26,40 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 500, ,00 0,00 wykonanie (99,28%) 2 481, ,95 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, zasiłki stałe plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,36%) , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (99,36%) , ,84 0, ośrodki pomocy społecznej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (97,64%) , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9,00 9,00 0,00 wykonanie (97,78%) 8,80 8,80 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 700, ,00 0,00 wykonanie (135,14%) 6 351, ,74 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (143,16%) 4 294, ,71 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,87 0,00 wykonanie (90,46%) , , ,55 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,29 0,00 wykonanie (90,46%) , , ,53 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (96,66%) , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (97,29%) , ,37 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 18 z 142

18 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 875,00 875,00 0,00 wykonanie (11,88%) 103,97 103,97 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,53%) , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (113,17%) , ,68 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (111,21%) , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (115,34%) , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (130,25%) , ,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 54,00 54,00 0,00 wykonanie (140,22%) 75,72 75,72 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 300,00 300,00 0,00 wykonanie (100,00%) 300,00 300,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 160,00 160,00 0,00 wykonanie (100,00%) 160,00 160,00 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,47 0,00 wykonanie (100,00%) , ,47 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,46%) , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (106,20%) , ,42 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 742, ,98 0,00 wykonanie (100,00%) 6 742, ,98 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 19 z 142

19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,22%) , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 695, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 1 695, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 695, ,11 0,00 wykonanie (100,00%) 1 695, ,11 0, pomoc materialna dla uczniów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,14%) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (79,14%) , ,99 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (112,68%) , ,69 0, ,00 0,00 0,00 0, , oświetlenie ulic, placów i dróg plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 138, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 137, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 138, ,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 137, ,42 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (124,11%) , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (153,12%) , ,92 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,32 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 882, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,99%) 4 881, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 882, ,00 0,00 wykonanie (99,99%) 4 881, ,63 0, pozostała działalność plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (100,00%) , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 20 z 142

20 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 129, ,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 128, ,40 0, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie (100,00%) ,00 0,00 0, ,00 0, , Kultura fizyczna i sport plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,48%) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,47%) , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (91,43%) , ,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 900,00 0,00 wykonanie (130,45%) 1 174, ,06 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (103,90%) , ,45 0, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,96%) 1 249, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 250, ,00 0,00 wykonanie (99,96%) 1 249, ,48 0, pozostała działalność plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 wykonanie (100,00%) 500,00 500,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 wykonanie (100,00%) 500,00 500,00 0,00 Razem zadania własne plan na początek roku , ,13 0, , , , , ,00 plan po zmianach , , , , , , , ,47 wykonanie (101,35%) , , , , , , , ,17 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 21 z 142

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf , , , ,13

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf , , , ,13 Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2011 ROK Plan na dzień 30.06.2011 r. Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy Dochody budżetu gminy w złotych Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 800,00 01095 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody Dochody Dochody Dochody Dz Rozdz P. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo