1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r Nr 55, poz. 577, zm. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 149, poz. 1454, Nr 154, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje: Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł zł, - wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania, - plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł zł, - wykonanie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przedstawiam: 1) Radzie Miejskiej Białegostoku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 351/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 marca 2007r. PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2006 ROK MARZEC 2007 ROK

3 SPIS TREŚCI strona I. UWAGI OGÓLNE... 1 II. ZMIANY BUDŻETU... 1 III. DOCHODY Zmiany planu dochodów Wykonanie dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów gminy Dochody własne gminy Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Opłata targowa Opłata skarbowa Pozostałe podatki i opłaty lokalne Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Subwencje Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych Wykonanie dochodów powiatu Dochody własne powiatu Subwencje Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej... 33

4 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych Wykonanie dochodów budżetu państwa IV. WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport V. ZAKŁADY BUDŻETOWE VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE VIII. INSTYTUCJE KULTURY IX. FUNDUSZE CELOWE

5 X. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA Załączniki: Zał. Nr 1 - Dochody Zał. Nr 2 - Realizacja wydatków Zał. Nr 3 - Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Zał. Nr 3a - Wykaz zadań przekazanych w ramach inwestycji w 2006 roku Zał. Nr 4 - Przychody i rozchody za 2006 rok Zał. Nr 5 - Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2006 r Zał. Nr 6 - Realizacja Planów Finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 roku Zał. Nr 7 - Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2006 r Zał. Nr 8 - Dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2006 roku Zał. Nr 9 - Informacja o dotacjach udzielonych w 2006 roku z budżetu miasta Białegostoku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zał. Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2006 r Zał. Nr 11 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 r Zał. Nr 12 - Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r Zał. Nr 13 - Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r Zał. Nr 14 - Realizacja przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 r Zał. Nr 15 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2006 rok

6 I. UWAGI OGÓLNE Uchwałą Nr LII/612/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2006 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2006 r. w kwocie zł, co stanowi 101,07 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 94,31 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - Załącznik Nr 2 do sprawozdania. Budżet miasta na 2006 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMIANY BUDŻETU W ciągu 2006 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zwiększono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zwiększenie o 4,44 % planu początkowego. - plan wydatków zwiększono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zwiększenie o 4,09 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2006 roku przedstawiają poniższe tabele: A Dochody, B - Wydatki. 1

7 ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU W 2006 ROKU A. DOCHODY Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr LII/612/05 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 grudnia 2005 r Uchwała Nr XXXVI/415/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 lutego 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 852 POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA Zarządzenie Nr 2457/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 marca 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Uchwała Nr LVI/668/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 27 kwietnia 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T

8 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zarządzenie Nr 2552/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 maja 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA Uchwała Nr LVIII/690/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 czerwca 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zarządzenie Nr 2656 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 czerwca 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OCHRONA ZDROWIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2762 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 lipca 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zarządzenie Nr 2780 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 7 sierpnia 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uchwała Nr LX/710/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 sierpnia 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE POMOC SPOŁECZNA UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T OŚWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH KULTURA FIZYCZNA I SPORT B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD

10 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2924 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 sierpnia 2006 r B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Uchwała Nr LXI/744/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 września 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T OŚWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD OŚWIATA I WYCHOWANIE B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD OŚWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zarządzenie Nr 2974 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 września 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD POMOC SPOŁECZNA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Uchwała Nr LXII/760/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 23 października 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 5

11 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 852 POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z J.S.T BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Zarządzenie Nr 3025 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2006 r A DOCHODY GMINY SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA POMOC SPOŁECZNA Zarządzenie Nr 3059 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 15 listopada 2006 r

12 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zarządzenie Nr 3110 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 24 listopada 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Uchwała Nr V/14/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2006 r A DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T OŚWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚWIATA I WYCHOWANIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WŁASNE

13 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zarządzenie Nr 195 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2006 r A DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE B DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY OGÓŁEM

14 B. WYDATKI Plan Z M I A N Y Plan po Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr LII/612/05 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 grudnia 2005 r Uchwała Nr XXXVI/415/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 lutego 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarządzenie Nr 2457/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 marca 2006 r O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uchwała Nr LVI/668/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 27 kwietnia 2006 r WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2552/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 maja 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

15 Plan Z M I A N Y Plan po Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uchwała Nr LVIII/690/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 czerwca 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2656 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 czerwca 2006 r GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2762 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 lipca 2006 r GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarządzenie Nr 2780 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 7 sierpnia 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uchwała Nr LX/710/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 sierpnia 2006 r WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA

16 Plan Z M I A N Y Plan po Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarządzenie Nr 2924 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 sierpnia 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Uchwała Nr LXI/744/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 września 2006 r WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarządzenie Nr 2974 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 września 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT Uchwała Nr LXII/760/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 23 października 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT

17 Plan Z M I A N Y Plan po Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 3025 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 3059 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 15 listopada 2006 r O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 3110 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 24 listopada 2006 r O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uchwała Nr V/14/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2006 r WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

18 Plan Z M I A N Y Plan po Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE na 2006 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarządzenie Nr 195 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2006 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI OGÓŁEM

19 III. DOCHODY 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2006 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOCHODY GMINY ,01 Dochody własne ,27 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,59 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,38 Dotacje celowe na zadania zlecone ,44 Dotacje celowe na zadania własne ,94 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , x Dotacje z funduszy celowych x DOCHODY POWIATU ,53 Dochody własne ,33 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,66 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,16 Subwencje ,43 Dotacje celowe na zadania zlecone ,27 Dotacje celowe na zadania własne ,34 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,42 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Dotacje z funduszy celowych ,87 DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE ,44 14

20 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały z: - zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1) Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zł, - wpływów z opłaty targowej zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zł, - opłat grzywien i mandatów od osób fizycznych zł, - opłat grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych zł, - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł, - wpływów z opłat za koncesje i licencje zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpłaty rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - odsetek ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE zł. 2) Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - środków w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z 15

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 2390 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo