Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. obejmuje: informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) pkt I, tabelaryczne informacje z zakresu planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji - pkt II - III, zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych pkt III.3., informacje o wykonaniu planu przychodów i rozchodów pkt IV, informacje o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pkt V, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii pkt VI, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pkt VII, informacje o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów, w tym ze środków funduszu sołeckiego pkt VIII, zestawienie udzielonych dotacji pkt IX, informacje o zadłużeniu Gminy Budzów pkt X, informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pkt XI, część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych pkt XII,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pkt XIII. I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 r., w którym określono: 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę ,43 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,43 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę ,43 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,43 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,43 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Nadwyżka/deficyt w kwocie 0,00 zł (budżet zrównoważony) 4. Plan przychodów na kwotę 0,00 zł. 5. Plan rozchodów na kwotę 0,00 zł. Do planu budżetu w trakcie 2011 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób: Plan Zmiany Zmiany Plan po Wyszczególnienie pierwotny wg wprowadzone wprowadzone zmianach na uchwały przez Radę przez Wójta dzień budżetowej Gminy Gminy r. Dochody , , , ,89 Wydatki , , , ,89 w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , ,00 0, ,43 Nadwyżka/Deficyt 0, ,00 0, ,00 Przychody 0, ,00 0, ,00 Rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiają poniższe tabele: II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2011 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej) i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,98 100,00% Pozostała działalność , ,98 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,98 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,98 100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 0, ,71 0,00% Gospodarka leśna 0, ,71 0,00% w tym: dochody bieżące: 0, ,71 0,00% Wpłaty z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 0, ,71 0,00% wieczyste nieruchomości 600 Transport i łączność , ,25 128,67% Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0,00% w tym: dochody majątkowe: 0, ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 0, ,00 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , ,32 100,00% w tym: dochody majątkowe: , ,32 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,32 100,00% upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne , ,93 100,00% w tym: dochody majątkowe: , ,93 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie , ,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,93 100,00% upływem roku budżetowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 101,13% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 101,13% w tym: dochody bieżące: , ,99 101,13% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 400,00 360,77 90,19% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,75 97,60%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,40 97,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 549,17 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,90 0,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 6 572, ,05 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572, ,05 100,00% w tym: dochody majątkowe: 6 572, ,05 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6 572, ,05 100,00% upływem roku budżetowego 750 Administracja publiczna , ,02 106,34% Urzędy wojewódzkie , ,65 99,99% w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7,00 4,65 66,43% innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,84 112,30% w tym: dochody bieżące: , ,84 112,30% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,90 316,73% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 032, ,36 98,12% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 190, ,08 117,95% 0920 Pozostałe odsetki , ,88 120,30% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 101,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,62 103,69% Spis powszechny i inne , ,74 99,99% w tym: dochody bieżące: , ,74 99,99%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,74 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0,00 306,79 0,00% w tym: dochody bieżące: 0,00 306,79 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 306,79 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 99,10% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 320, ,00 100,00% ochrony prawa w tym: dochody bieżące: 1 320, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 320, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% w tym: dochody bieżące: , ,00 99,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 99,02% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 220,00 220,00 100,00% miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: dochody bieżące: 220,00 220,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 220,00 220,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,74 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,74 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,74 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,74 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 250,00 250,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,62 106,90% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 9 000, ,67 127,01% fizycznych w tym: dochody bieżące: 9 000, ,67 127,01% Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 9 000, ,67 127,01% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,60 107,54% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące: , ,60 107,54% 0310 Podatek od nieruchomości , ,60 106,57% 0320 Podatek rolny 550,00 283,00 51,45% 0330 Podatek leśny , ,00 104,73% 0340 Podatek od środków transportowych 1 250, ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 619,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,90 128,40% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące: , ,90 128,40% 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 145,48% 0320 Podatek rolny , ,15 105,52% 0330 Podatek leśny , ,63 102,22% 0340 Podatek od środków transportowych , ,38 111,62% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,80 89,56% 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 660,00 66,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 166,14% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,13 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,87 100,33% jednostek samorządu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące: , ,87 100,33% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 107,24% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,87 100,90% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 2 000,00 0,00 0,00% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,58 101,92% państwa w tym: dochody bieżące: , ,58 101,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,58 155,44% 758 Różne rozliczenia , ,23 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,23 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,23 100,00% (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,04 95,28% Szkoły podstawowe , ,58 96,82% w tym: dochody bieżące: , ,58 92,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 425,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,44 91,08% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,14 0,00% w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 6330 budżetu państwa na realizację , ,00 100,00%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,31 95,00% w tym: dochody bieżące: , ,31 95,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 9 267, ,24 96,27% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 94,55% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,07 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 250, ,00 100,00% Gimnazja 1 476, ,00 119,99% w tym: dochody bieżące: 1 476, ,00 119,99% 0830 Wpływy z usług 1 476, ,00 119,99% Dowożenie uczniów do szkół 8 517, ,50 100,00% w tym: dochody bieżące: 8 517, ,50 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 517, ,50 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,65 94,74% w tym: dochody bieżące: , ,65 94,74% 0830 Wpływy z usług , ,65 94,74% Pozostała działalność 172,00 172,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 172,00 172,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 172,00 172,00 100,00% (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,80 99,85% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,33 99,98% rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące: , ,33 99,98% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 645,00 503,15 78,01% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,12 99,69% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu 0, ,06 0,00%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,00 100,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 5 521, ,14 94,75% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące: 5 521, ,14 94,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 311, ,00 89,24% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 4 210, ,14 96,46% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00% emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Zasiłki stałe , ,82 97,31% w tym: dochody bieżące: , ,82 97,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,82 97,31% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,21 96,01% w tym: dochody bieżące: , ,21 96,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,21 96,01% (związków gmin) Pozostała działalność , ,30 98,49% w tym: dochody bieżące: , ,30 98,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200, ,00 98,61%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 98,47% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,45 99,94% Pozostała działalność , ,45 99,94% w tym: dochody bieżące: , ,45 99,94% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,33 100,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,12 94,87% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 99,99% Pomoc materialna dla uczniów , ,52 99,99% w tym: dochody bieżące: , ,52 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,52 99,99% (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 119,36% Gospodarka odpadami , ,54 118,91% w tym: dochody bieżące: , ,54 118,91% 0830 Wpływy z usług , ,89 118,49% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,45 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 6 519, ,20 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 6 500, ,05 135,34% środowiska w tym: dochody bieżące: 6 500, ,05 135,34% Grzywny i inne kary pieniężne 0580 od osób prawnych i innych 6 000, ,91 108,30% jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 500, ,14 459,83% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 300, ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 300, ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 6 300, ,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 300, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna , ,83 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,83 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,83 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,83 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące: , ,52 100,97% Dochody majątkowe: , ,30 135,94% Ogółem: , ,82 101,91% III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r.: 1) Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,85 98,97% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 96,72% a) wydatki bieżące , ,29 96,72% Izby rolnicze 1 500, ,47 99,56% a) wydatki bieżące 1 500, ,47 99,56% Pozostała działalność , ,09 100,00% a) wydatki bieżące , ,09 100,00% 600 Transport i łączność , ,62 74,58% Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 51,10% b) wydatki majątkowe , ,50 51,10% Drogi publiczne powiatowe , ,90 46,06% b) wydatki majątkowe , ,90 46,06% Drogi publiczne gminne , ,88 94,22% a) wydatki bieżące , ,08 90,97% b) wydatki majątkowe , ,80 99,99% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,34 99,75% a) wydatki bieżące , ,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 86,26% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 86,26% a) wydatki bieżące , ,97 67,75% b) wydatki majątkowe , ,91 98,62% 710 Działalność usługowa , ,19 68,93% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,19 68,93% a) wydatki bieżące , ,19 77,09% b) wydatki majątkowe 6 572,05 450,00 6,85%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Administracja publiczna , ,43 93,32% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 77,64% a) wydatki bieżące , ,65 77,64% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 94,31% a) wydatki bieżące , ,59 94,27% b) wydatki majątkowe , ,36 99,76% Spis powszechny i inne , ,74 99,99% a) wydatki bieżące , ,74 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 36,75% a) wydatki bieżące , ,38 36,75% Pozostała działalność , ,71 77,92% a) wydatki bieżące , ,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320, ,00 100,00% a) wydatki bieżące 1 320, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% a) wydatki bieżące , ,00 99,02% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące 220,00 220,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 80,51% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,87 82,36% a) wydatki bieżące , ,87 82,36% Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 90,88% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 90,88% a) wydatki bieżące , ,56 90,88% 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,20 98,27%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Szkoły podstawowe , ,12 98,46% a) wydatki bieżące , ,54 98,47% b) wydatki majątkowe , ,58 97,66% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 98,74% a) wydatki bieżące , ,51 98,74% Przedszkola , ,20 98,83% a) wydatki bieżące , ,20 98,83% Gimnazja , ,74 99,11% a) wydatki bieżące , ,78 99,94% b) wydatki majątkowe , ,96 88,13% Dowożenie uczniów do szkół , ,37 97,94% a) wydatki bieżące , ,37 97,94% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,93 97,26% a) wydatki bieżące , ,73 97,15% b) wydatki majątkowe , ,20 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 50,94% a) wydatki bieżące , ,28 50,94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 97,92% a) wydatki bieżące , ,13 97,92% Pozostała działalność , ,92 80,32% a) wydatki bieżące , ,92 80,32% 851 Ochrona zdrowia , ,74 66,14% Zwalczanie narkomanii 8 000, ,39 81,92% a) wydatki bieżące 8 000, ,39 81,92% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,35 65,13% a) wydatki bieżące , ,35 65,13% 852 Pomoc społeczna , ,25 99,37% Domy pomocy społecznej , ,16 99,99% a) wydatki bieżące , ,16 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,27 99,69% ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące , ,27 99,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763, ,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące 6 763, ,42 92,36% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 96,65% a) wydatki bieżące , ,88 96,65% Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,82 71,66% a) wydatki bieżące 8 200, ,82 71,66% Zasiłki stałe , ,02 96,91% a) wydatki bieżące , ,02 96,91% Ośrodki pomocy społecznej , ,08 98,46% a) wydatki bieżące , ,33 98,42% b) wydatki majątkowe , ,75 99,29% Pozostała działalność , ,60 98,69% a) wydatki bieżące , ,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,49 94,86%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz społecznej Pozostała działalność , ,49 94,86% a) wydatki bieżące , ,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 85,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,92 85,11% a) wydatki bieżące , ,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 84,98% Gospodarka odpadami , ,38 77,04% a) wydatki bieżące , ,38 77,04% Oczyszczanie miast i wsi , ,41 95,26% a) wydatki bieżące , ,41 95,26% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 79,72% a) wydatki bieżące , ,01 72,46% b) wydatki majątkowe , ,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 95,03% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 90,13% a) wydatki bieżące , ,64 90,13% b) wydatki majątkowe , ,00 88,42% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,99 78,38% Obiekty sportowe , ,97 70,95% a) wydatki bieżące , ,77 83,28% b) wydatki majątkowe , ,20 60,13% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,99% a) wydatki bieżące , ,02 99,99% Razem: , ,41 93,46% w tym: a) wydatki bieżące , ,27 96,00% b) wydatki majątkowe , ,14 71,88% 2) Przebieg wykonania planu wydatków bieżących Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,85 98,97% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 96,72% a) wydatki bieżące w tym: , ,29 96,72% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,29 96,72% naliczane 500,00 300,00 60,00% statutowych zadań , ,29 97,12% Izby rolnicze 1 500, ,47 99,56% a) wydatki bieżące w tym: 1 500, ,47 99,56% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 500, ,47 99,56% statutowych zadań 1 500, ,47 99,56% Pozostała działalność , ,09 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,09 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz ) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,09 100,00% statutowych zadań , ,09 100,00% 600 Transport i łączność , ,42 93,36% Drogi publiczne gminne , ,08 90,97% a) wydatki bieżące w tym: , ,08 90,97% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,58 90,98% naliczane , ,77 76,37% statutowych zadań , ,81 91,41% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 67,50 33,75% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,34 99,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,34 99,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,34 99,75% statutowych zadań , ,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 67,75% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 67,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,97 67,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,97 67,75% statutowych zadań , ,97 67,75% 710 Działalność usługowa , ,19 77,09% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,19 77,09% a) wydatki bieżące w tym: , ,19 77,09% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,19 77,09% statutowych zadań , ,19 77,09% 750 Administracja publiczna , ,07 93,28% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 100,00% naliczane , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 77,64% a) wydatki bieżące w tym: , ,65 77,64% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,29 32,80% statutowych zadań , ,29 32,80% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 86,14% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 94,27% a) wydatki bieżące w tym: , ,59 94,27% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,09 94,32% naliczane , ,40 93,67% statutowych zadań , ,69 95,89% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,50 66,62% Spis powszechny i inne , ,74 99,99%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz a) wydatki bieżące w tym: , ,74 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 699, ,39 100,00% naliczane 5 899, ,39 99,99% statutowych zadań 800,00 800,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 36,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,38 36,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,67 32,74% statutowych zadań , ,67 32,74% 2) dotacje na zadania bieżące 1 600, ,71 74,36% Pozostała działalność , ,71 77,92% a) wydatki bieżące w tym: , ,71 77,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,71 77,92% statutowych zadań , ,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320, ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 1 320, ,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 320, ,00 100,00% naliczane 1 320, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% a) wydatki bieżące , ,00 99,02% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 316, ,00 100,00% naliczane 2 953, ,36 100,00% statutowych zadań 5 362, ,64 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 040, ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 220,00 220,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 220,00 220,00 100,00% naliczane 220,00 220,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 80,51% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,87 82,36% a) wydatki bieżące w tym: , ,87 82,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,87 84,70% naliczane , ,70 77,39%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz statutowych zadań , ,17 85,48% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 81,58% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 32,56% Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 250,00 250,00 100,00% statutowych zadań 250,00 250,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00% statutowych zadań ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 90,88% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 90,88% a) wydatki bieżące w tym: , ,56 90,88% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,56 90,88% naliczane , ,00 100,00% statutowych zadań 5 645, ,56 20,31% 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00% statutowych zadań ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,46 98,45% Szkoły podstawowe , ,54 98,47% a) wydatki bieżące w tym: , ,54 98,47% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,39 98,42% naliczane , ,91 98,94% statutowych zadań , ,48 96,32% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 99,62% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 98,74% a) wydatki bieżące w tym: , ,51 98,74%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz ) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,31 98,67% naliczane , ,61 99,06% statutowych zadań , ,70 93,36% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 99,98% Przedszkola , ,20 98,83% a) wydatki bieżące w tym: , ,20 98,83% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,16 98,88% naliczane , ,33 99,95% statutowych zadań , ,83 93,64% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 97,67% Gimnazja , ,78 99,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,78 99,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,97 99,94% naliczane , ,76 99,99% statutowych zadań , ,21 99,45% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 99,99% Dowożenie uczniów do szkół , ,37 97,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,37 97,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,37 97,94% naliczane , ,91 92,39% statutowych zadań , ,46 99,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,00 60,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,73 97,15% a) wydatki bieżące w tym: , ,73 97,15% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,73 97,15% naliczane , ,53 97,96% statutowych zadań , ,20 92,17% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 50,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,28 50,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,28 50,94% statutowych zadań , ,28 50,94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 97,92% a) wydatki bieżące w tym: , ,13 97,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,13 97,92% naliczane,00 465, ,21 98,56% statutowych zadań , ,92 96,86%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz ) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 140, ,00 96,93% Pozostała działalność , ,92 80,32% a) wydatki bieżące w tym: , ,92 80,32% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 72,14% naliczane , ,00 97,91% statutowych zadań 4 650,31 0,00 0,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,92 83,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,74 66,14% Zwalczanie narkomanii 8 000, ,39 81,92% a) wydatki bieżące w tym: 8 000, ,39 81,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 000, ,39 81,92% naliczane 1 000, ,00 100,00% statutowych zadań 7 000, ,39 79,33% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,35 65,13% a) wydatki bieżące w tym: , ,35 65,13% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,35 62,86% naliczane , ,38 75,77% statutowych zadań , ,97 59,02% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 86,25% 852 Pomoc społeczna , ,08 99,39% Domy pomocy społecznej , ,16 99,99% a) wydatki bieżące w tym: , ,16 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,16 99,99% statutowych zadań , ,16 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 99,69% z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: , ,27 99,69% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,47 99,52% naliczane , ,03 99,68% statutowych zadań , ,44 98,28% 2) dotacje na zadania bieżące 3 636, ,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763, ,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące w tym: 6 763, ,42 92,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 763, ,42 92,36% naliczane 6 763, ,42 92,36%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 96,65% a) wydatki bieżące w tym: , ,88 96,65% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 96,98% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,95 94,86% Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,82 71,66% a) wydatki bieżące w tym: 8 200, ,82 71,66% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200, ,82 71,66% Zasiłki stałe , ,02 96,91% a) wydatki bieżące w tym: , ,02 96,91% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 96,91% Ośrodki pomocy społecznej , ,33 98,42% a) wydatki bieżące w tym: , ,33 98,42% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,33 98,42% naliczane , ,06 99,77% statutowych zadań , ,27 86,59% Pozostała działalność , ,60 98,69% a) wydatki bieżące w tym: , ,60 98,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,49 94,86% Pozostała działalność , ,49 94,86% a) wydatki bieżące w tym: , ,49 94,86% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 85,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,92 85,11% a) wydatki bieżące w tym: , ,92 85,11% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 82,26% Gospodarka odpadami , ,38 77,04% a) wydatki bieżące w tym: , ,38 77,04% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,81 75,08% naliczane , ,81 90,22% statutowych zadań , ,00 54,44% 2) dotacje na zadania bieżące 4 400, ,57 92,79% Oczyszczanie miast i wsi , ,41 95,26% a) wydatki bieżące w tym: , ,41 95,26% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,41 95,26% , ,88 65,93%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz naliczane statutowych zadań , ,53 97,85% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,01 72,46% a) wydatki bieżące w tym: , ,01 72,46% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,01 72,46% statutowych zadań , ,01 72,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 95,14% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 90,19% a) wydatki bieżące w tym: , ,64 90,19% 2) dotacje na zadania bieżące , ,64 90,19% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,79 90,37% Obiekty sportowe , ,77 83,28% a) wydatki bieżące w tym: , ,77 83,28% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,77 83,28% naliczane , ,60 76,42% statutowych zadań , ,17 85,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,99% a) wydatki bieżące w tym: , ,02 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 685,00 680,02 99,27% statutowych zadań 685,00 680,02 99,27% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% Razem wydatki bieżące , ,27 96,00% w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,99 95,62% naliczane , ,06 98,33% statutowych zadań , ,93 90,26% 2) dotacje na zadania bieżące , ,84 94,96% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,82% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,44 94,86% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 0,00 0,00% 3) Przebieg wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Transport i łączność , ,20 62,20% Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 51,10% b) wydatki majątkowe w tym: , ,50 51,10% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 51,10% Drogi publiczne powiatowe , ,90 46,06%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz b) wydatki majątkowe w tym: , ,90 46,06% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 46,06% Drogi publiczne gminne , ,80 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: , ,80 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 98,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 98,62% b) wydatki majątkowe w tym: , ,91 98,62% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 98,62% 710 Działalność usługowa 6 572,05 450,00 6,85% Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572,05 450,00 6,85% b) wydatki majątkowe w tym: 6 572,05 450,00 6,85% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 572,05 450,00 6,85% 750 Administracja publiczna , ,36 99,76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 99,76% b) wydatki majątkowe w tym: , ,36 99,76% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 99,76% 801 Oświata i wychowanie , ,74 92,04% Szkoły podstawowe , ,58 97,66% b) wydatki majątkowe w tym: , ,58 97,66% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 97,66% Gimnazja , ,96 88,13% b) wydatki majątkowe w tym: , ,96 88,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 88,13% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,20 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: , ,20 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 99,99% 852 Pomoc społeczna , ,75 99,29% Ośrodki pomocy społecznej , ,75 99,29% b) wydatki majątkowe w tym: , ,75 99,29% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 99,29% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,98 99,79% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,98 99,79% b) wydatki majątkowe w tym: , ,98 99,79% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 88,42% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 88,42% b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 88,42% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88,42% 926 Kultura fizyczna , ,20 60,13% Obiekty sportowe , ,20 60,13% b) wydatki majątkowe w tym: , ,20 60,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 60,13% Razem wydatki majątkowe: , ,14 71,88% w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,14 71,88%

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0!

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0! Dotacje celowe w ramach programów 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 284 000,00 165 998,08 58,45 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo