Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2011 r. obejmuje: informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) pkt I, tabelaryczne informacje z zakresu planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji - pkt II - III, zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych pkt III.3., informacje o wykonaniu planu przychodów i rozchodów pkt IV, informacje o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pkt V, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii pkt VI, informacje o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pkt VII, informacje o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów, w tym ze środków funduszu sołeckiego pkt VIII, zestawienie udzielonych dotacji pkt IX, informacje o zadłużeniu Gminy Budzów pkt X, informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pkt XI, część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych pkt XII,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pkt XIII. I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego) Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 r., w którym określono: 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę ,43 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,43 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę ,43 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,43 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,43 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Nadwyżka/deficyt w kwocie 0,00 zł (budżet zrównoważony) 4. Plan przychodów na kwotę 0,00 zł. 5. Plan rozchodów na kwotę 0,00 zł. Do planu budżetu w trakcie 2011 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób: Plan Zmiany Zmiany Plan po Wyszczególnienie pierwotny wg wprowadzone wprowadzone zmianach na uchwały przez Radę przez Wójta dzień budżetowej Gminy Gminy r. Dochody , , , ,89 Wydatki , , , ,89 w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , ,00 0, ,43 Nadwyżka/Deficyt 0, ,00 0, ,00 Przychody 0, ,00 0, ,00 Rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiają poniższe tabele: II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2011 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej) i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,98 100,00% Pozostała działalność , ,98 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,98 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,98 100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 0, ,71 0,00% Gospodarka leśna 0, ,71 0,00% w tym: dochody bieżące: 0, ,71 0,00% Wpłaty z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 0, ,71 0,00% wieczyste nieruchomości 600 Transport i łączność , ,25 128,67% Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0,00% w tym: dochody majątkowe: 0, ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 0, ,00 0,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , ,32 100,00% w tym: dochody majątkowe: , ,32 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,32 100,00% upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne , ,93 100,00% w tym: dochody majątkowe: , ,93 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie , ,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,93 100,00% upływem roku budżetowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 101,13% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 101,13% w tym: dochody bieżące: , ,99 101,13% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 400,00 360,77 90,19% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,75 97,60%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,40 97,92% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 549,17 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,90 0,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 6 572, ,05 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572, ,05 100,00% w tym: dochody majątkowe: 6 572, ,05 100,00% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6 572, ,05 100,00% upływem roku budżetowego 750 Administracja publiczna , ,02 106,34% Urzędy wojewódzkie , ,65 99,99% w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7,00 4,65 66,43% innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,84 112,30% w tym: dochody bieżące: , ,84 112,30% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,90 316,73% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 032, ,36 98,12% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 190, ,08 117,95% 0920 Pozostałe odsetki , ,88 120,30% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 101,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,62 103,69% Spis powszechny i inne , ,74 99,99% w tym: dochody bieżące: , ,74 99,99%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,74 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0,00 306,79 0,00% w tym: dochody bieżące: 0,00 306,79 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 306,79 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 99,10% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 320, ,00 100,00% ochrony prawa w tym: dochody bieżące: 1 320, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 320, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% w tym: dochody bieżące: , ,00 99,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 99,02% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 220,00 220,00 100,00% miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: dochody bieżące: 220,00 220,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 220,00 220,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,74 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,74 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,74 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,74 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 250,00 250,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,62 106,90% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 9 000, ,67 127,01% fizycznych w tym: dochody bieżące: 9 000, ,67 127,01% Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 9 000, ,67 127,01% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,60 107,54% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące: , ,60 107,54% 0310 Podatek od nieruchomości , ,60 106,57% 0320 Podatek rolny 550,00 283,00 51,45% 0330 Podatek leśny , ,00 104,73% 0340 Podatek od środków transportowych 1 250, ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 619,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,90 128,40% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące: , ,90 128,40% 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 145,48% 0320 Podatek rolny , ,15 105,52% 0330 Podatek leśny , ,63 102,22% 0340 Podatek od środków transportowych , ,38 111,62% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,80 89,56% 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 660,00 66,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 166,14% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,13 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,87 100,33% jednostek samorządu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące: , ,87 100,33% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 107,24% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,87 100,90% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 2 000,00 0,00 0,00% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,58 101,92% państwa w tym: dochody bieżące: , ,58 101,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,58 155,44% 758 Różne rozliczenia , ,23 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,23 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,23 100,00% (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,04 95,28% Szkoły podstawowe , ,58 96,82% w tym: dochody bieżące: , ,58 92,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 425,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,44 91,08% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,14 0,00% w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z 6330 budżetu państwa na realizację , ,00 100,00%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,31 95,00% w tym: dochody bieżące: , ,31 95,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 9 267, ,24 96,27% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 94,55% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,07 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 250, ,00 100,00% Gimnazja 1 476, ,00 119,99% w tym: dochody bieżące: 1 476, ,00 119,99% 0830 Wpływy z usług 1 476, ,00 119,99% Dowożenie uczniów do szkół 8 517, ,50 100,00% w tym: dochody bieżące: 8 517, ,50 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 517, ,50 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,65 94,74% w tym: dochody bieżące: , ,65 94,74% 0830 Wpływy z usług , ,65 94,74% Pozostała działalność 172,00 172,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 172,00 172,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 172,00 172,00 100,00% (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,80 99,85% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,33 99,98% rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące: , ,33 99,98% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 645,00 503,15 78,01% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,12 99,69% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu 0, ,06 0,00%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,00 100,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 5 521, ,14 94,75% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące: 5 521, ,14 94,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 311, ,00 89,24% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 4 210, ,14 96,46% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00% emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Zasiłki stałe , ,82 97,31% w tym: dochody bieżące: , ,82 97,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,82 97,31% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,21 96,01% w tym: dochody bieżące: , ,21 96,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,21 96,01% (związków gmin) Pozostała działalność , ,30 98,49% w tym: dochody bieżące: , ,30 98,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200, ,00 98,61%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 98,47% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,45 99,94% Pozostała działalność , ,45 99,94% w tym: dochody bieżące: , ,45 99,94% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,33 100,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,12 94,87% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 99,99% Pomoc materialna dla uczniów , ,52 99,99% w tym: dochody bieżące: , ,52 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,52 99,99% (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 119,36% Gospodarka odpadami , ,54 118,91% w tym: dochody bieżące: , ,54 118,91% 0830 Wpływy z usług , ,89 118,49% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,45 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 6 519, ,20 100,00% porozumień z organami administracji rządowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 6 500, ,05 135,34% środowiska w tym: dochody bieżące: 6 500, ,05 135,34% Grzywny i inne kary pieniężne 0580 od osób prawnych i innych 6 000, ,91 108,30% jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 500, ,14 459,83% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 300, ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 300, ,00 100,00% w tym: dochody bieżące: 6 300, ,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 300, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna , ,83 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,83 100,00% w tym: dochody bieżące: , ,83 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,83 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące: , ,52 100,97% Dochody majątkowe: , ,30 135,94% Ogółem: , ,82 101,91% III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r.: 1) Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,85 98,97% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 96,72% a) wydatki bieżące , ,29 96,72% Izby rolnicze 1 500, ,47 99,56% a) wydatki bieżące 1 500, ,47 99,56% Pozostała działalność , ,09 100,00% a) wydatki bieżące , ,09 100,00% 600 Transport i łączność , ,62 74,58% Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 51,10% b) wydatki majątkowe , ,50 51,10% Drogi publiczne powiatowe , ,90 46,06% b) wydatki majątkowe , ,90 46,06% Drogi publiczne gminne , ,88 94,22% a) wydatki bieżące , ,08 90,97% b) wydatki majątkowe , ,80 99,99% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,34 99,75% a) wydatki bieżące , ,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 86,26% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 86,26% a) wydatki bieżące , ,97 67,75% b) wydatki majątkowe , ,91 98,62% 710 Działalność usługowa , ,19 68,93% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,19 68,93% a) wydatki bieżące , ,19 77,09% b) wydatki majątkowe 6 572,05 450,00 6,85%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Administracja publiczna , ,43 93,32% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 77,64% a) wydatki bieżące , ,65 77,64% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 94,31% a) wydatki bieżące , ,59 94,27% b) wydatki majątkowe , ,36 99,76% Spis powszechny i inne , ,74 99,99% a) wydatki bieżące , ,74 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 36,75% a) wydatki bieżące , ,38 36,75% Pozostała działalność , ,71 77,92% a) wydatki bieżące , ,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320, ,00 100,00% a) wydatki bieżące 1 320, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% a) wydatki bieżące , ,00 99,02% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące 220,00 220,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 80,51% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,87 82,36% a) wydatki bieżące , ,87 82,36% Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 90,88% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 90,88% a) wydatki bieżące , ,56 90,88% 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,20 98,27%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Szkoły podstawowe , ,12 98,46% a) wydatki bieżące , ,54 98,47% b) wydatki majątkowe , ,58 97,66% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 98,74% a) wydatki bieżące , ,51 98,74% Przedszkola , ,20 98,83% a) wydatki bieżące , ,20 98,83% Gimnazja , ,74 99,11% a) wydatki bieżące , ,78 99,94% b) wydatki majątkowe , ,96 88,13% Dowożenie uczniów do szkół , ,37 97,94% a) wydatki bieżące , ,37 97,94% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,93 97,26% a) wydatki bieżące , ,73 97,15% b) wydatki majątkowe , ,20 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 50,94% a) wydatki bieżące , ,28 50,94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 97,92% a) wydatki bieżące , ,13 97,92% Pozostała działalność , ,92 80,32% a) wydatki bieżące , ,92 80,32% 851 Ochrona zdrowia , ,74 66,14% Zwalczanie narkomanii 8 000, ,39 81,92% a) wydatki bieżące 8 000, ,39 81,92% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,35 65,13% a) wydatki bieżące , ,35 65,13% 852 Pomoc społeczna , ,25 99,37% Domy pomocy społecznej , ,16 99,99% a) wydatki bieżące , ,16 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,27 99,69% ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące , ,27 99,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763, ,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące 6 763, ,42 92,36% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 96,65% a) wydatki bieżące , ,88 96,65% Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,82 71,66% a) wydatki bieżące 8 200, ,82 71,66% Zasiłki stałe , ,02 96,91% a) wydatki bieżące , ,02 96,91% Ośrodki pomocy społecznej , ,08 98,46% a) wydatki bieżące , ,33 98,42% b) wydatki majątkowe , ,75 99,29% Pozostała działalność , ,60 98,69% a) wydatki bieżące , ,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,49 94,86%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz społecznej Pozostała działalność , ,49 94,86% a) wydatki bieżące , ,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 85,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,92 85,11% a) wydatki bieżące , ,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 84,98% Gospodarka odpadami , ,38 77,04% a) wydatki bieżące , ,38 77,04% Oczyszczanie miast i wsi , ,41 95,26% a) wydatki bieżące , ,41 95,26% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 79,72% a) wydatki bieżące , ,01 72,46% b) wydatki majątkowe , ,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 95,03% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 90,13% a) wydatki bieżące , ,64 90,13% b) wydatki majątkowe , ,00 88,42% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,99 78,38% Obiekty sportowe , ,97 70,95% a) wydatki bieżące , ,77 83,28% b) wydatki majątkowe , ,20 60,13% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,99% a) wydatki bieżące , ,02 99,99% Razem: , ,41 93,46% w tym: a) wydatki bieżące , ,27 96,00% b) wydatki majątkowe , ,14 71,88% 2) Przebieg wykonania planu wydatków bieżących Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,85 98,97% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 96,72% a) wydatki bieżące w tym: , ,29 96,72% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,29 96,72% naliczane 500,00 300,00 60,00% statutowych zadań , ,29 97,12% Izby rolnicze 1 500, ,47 99,56% a) wydatki bieżące w tym: 1 500, ,47 99,56% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 500, ,47 99,56% statutowych zadań 1 500, ,47 99,56% Pozostała działalność , ,09 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,09 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz ) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,09 100,00% statutowych zadań , ,09 100,00% 600 Transport i łączność , ,42 93,36% Drogi publiczne gminne , ,08 90,97% a) wydatki bieżące w tym: , ,08 90,97% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,58 90,98% naliczane , ,77 76,37% statutowych zadań , ,81 91,41% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 67,50 33,75% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,34 99,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,34 99,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,34 99,75% statutowych zadań , ,34 99,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 67,75% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 67,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,97 67,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,97 67,75% statutowych zadań , ,97 67,75% 710 Działalność usługowa , ,19 77,09% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,19 77,09% a) wydatki bieżące w tym: , ,19 77,09% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,19 77,09% statutowych zadań , ,19 77,09% 750 Administracja publiczna , ,07 93,28% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 100,00% naliczane , ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 77,64% a) wydatki bieżące w tym: , ,65 77,64% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,29 32,80% statutowych zadań , ,29 32,80% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 86,14% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 94,27% a) wydatki bieżące w tym: , ,59 94,27% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,09 94,32% naliczane , ,40 93,67% statutowych zadań , ,69 95,89% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,50 66,62% Spis powszechny i inne , ,74 99,99%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz a) wydatki bieżące w tym: , ,74 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 699, ,39 100,00% naliczane 5 899, ,39 99,99% statutowych zadań 800,00 800,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 36,75% a) wydatki bieżące w tym: , ,38 36,75% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,67 32,74% statutowych zadań , ,67 32,74% 2) dotacje na zadania bieżące 1 600, ,71 74,36% Pozostała działalność , ,71 77,92% a) wydatki bieżące w tym: , ,71 77,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,71 77,92% statutowych zadań , ,71 77,92% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320, ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 1 320, ,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 320, ,00 100,00% naliczane 1 320, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,02% a) wydatki bieżące , ,00 99,02% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 316, ,00 100,00% naliczane 2 953, ,36 100,00% statutowych zadań 5 362, ,64 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 040, ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 220,00 220,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 220,00 220,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 220,00 220,00 100,00% naliczane 220,00 220,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 80,51% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,87 82,36% a) wydatki bieżące w tym: , ,87 82,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,87 84,70% naliczane , ,70 77,39%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz statutowych zadań , ,17 85,48% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 81,58% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 32,56% Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 100,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 250,00 250,00 100,00% statutowych zadań 250,00 250,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00% statutowych zadań ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 90,88% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 90,88% a) wydatki bieżące w tym: , ,56 90,88% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,56 90,88% naliczane , ,00 100,00% statutowych zadań 5 645, ,56 20,31% 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00% statutowych zadań ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,46 98,45% Szkoły podstawowe , ,54 98,47% a) wydatki bieżące w tym: , ,54 98,47% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,39 98,42% naliczane , ,91 98,94% statutowych zadań , ,48 96,32% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 99,62% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 98,74% a) wydatki bieżące w tym: , ,51 98,74%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz ) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,31 98,67% naliczane , ,61 99,06% statutowych zadań , ,70 93,36% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 99,98% Przedszkola , ,20 98,83% a) wydatki bieżące w tym: , ,20 98,83% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,16 98,88% naliczane , ,33 99,95% statutowych zadań , ,83 93,64% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 97,67% Gimnazja , ,78 99,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,78 99,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,97 99,94% naliczane , ,76 99,99% statutowych zadań , ,21 99,45% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 99,99% Dowożenie uczniów do szkół , ,37 97,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,37 97,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,37 97,94% naliczane , ,91 92,39% statutowych zadań , ,46 99,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,00 60,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,73 97,15% a) wydatki bieżące w tym: , ,73 97,15% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,73 97,15% naliczane , ,53 97,96% statutowych zadań , ,20 92,17% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 50,94% a) wydatki bieżące w tym: , ,28 50,94% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,28 50,94% statutowych zadań , ,28 50,94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 97,92% a) wydatki bieżące w tym: , ,13 97,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,13 97,92% naliczane,00 465, ,21 98,56% statutowych zadań , ,92 96,86%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz ) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 140, ,00 96,93% Pozostała działalność , ,92 80,32% a) wydatki bieżące w tym: , ,92 80,32% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 72,14% naliczane , ,00 97,91% statutowych zadań 4 650,31 0,00 0,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,92 83,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,74 66,14% Zwalczanie narkomanii 8 000, ,39 81,92% a) wydatki bieżące w tym: 8 000, ,39 81,92% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 000, ,39 81,92% naliczane 1 000, ,00 100,00% statutowych zadań 7 000, ,39 79,33% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,35 65,13% a) wydatki bieżące w tym: , ,35 65,13% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,35 62,86% naliczane , ,38 75,77% statutowych zadań , ,97 59,02% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 86,25% 852 Pomoc społeczna , ,08 99,39% Domy pomocy społecznej , ,16 99,99% a) wydatki bieżące w tym: , ,16 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,16 99,99% statutowych zadań , ,16 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 99,69% z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: , ,27 99,69% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,47 99,52% naliczane , ,03 99,68% statutowych zadań , ,44 98,28% 2) dotacje na zadania bieżące 3 636, ,00 100,00% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 763, ,42 92,36% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. a) wydatki bieżące w tym: 6 763, ,42 92,36% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 763, ,42 92,36% naliczane 6 763, ,42 92,36%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 96,65% a) wydatki bieżące w tym: , ,88 96,65% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 96,98% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,95 94,86% Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,82 71,66% a) wydatki bieżące w tym: 8 200, ,82 71,66% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200, ,82 71,66% Zasiłki stałe , ,02 96,91% a) wydatki bieżące w tym: , ,02 96,91% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 96,91% Ośrodki pomocy społecznej , ,33 98,42% a) wydatki bieżące w tym: , ,33 98,42% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,33 98,42% naliczane , ,06 99,77% statutowych zadań , ,27 86,59% Pozostała działalność , ,60 98,69% a) wydatki bieżące w tym: , ,60 98,69% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 98,69% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,49 94,86% Pozostała działalność , ,49 94,86% a) wydatki bieżące w tym: , ,49 94,86% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,49 94,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 85,11% Pomoc materialna dla uczniów , ,92 85,11% a) wydatki bieżące w tym: , ,92 85,11% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 85,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 82,26% Gospodarka odpadami , ,38 77,04% a) wydatki bieżące w tym: , ,38 77,04% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,81 75,08% naliczane , ,81 90,22% statutowych zadań , ,00 54,44% 2) dotacje na zadania bieżące 4 400, ,57 92,79% Oczyszczanie miast i wsi , ,41 95,26% a) wydatki bieżące w tym: , ,41 95,26% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,41 95,26% , ,88 65,93%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz naliczane statutowych zadań , ,53 97,85% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,01 72,46% a) wydatki bieżące w tym: , ,01 72,46% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,01 72,46% statutowych zadań , ,01 72,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 95,14% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 90,19% a) wydatki bieżące w tym: , ,64 90,19% 2) dotacje na zadania bieżące , ,64 90,19% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące w tym: , ,00 100,00% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,79 90,37% Obiekty sportowe , ,77 83,28% a) wydatki bieżące w tym: , ,77 83,28% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,77 83,28% naliczane , ,60 76,42% statutowych zadań , ,17 85,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,99% a) wydatki bieżące w tym: , ,02 99,99% 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 685,00 680,02 99,27% statutowych zadań 685,00 680,02 99,27% 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00% Razem wydatki bieżące , ,27 96,00% w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,99 95,62% naliczane , ,06 98,33% statutowych zadań , ,93 90,26% 2) dotacje na zadania bieżące , ,84 94,96% 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,82% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,44 94,86% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 0,00 0,00% 3) Przebieg wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Budzów za 2011 r. w podziale na grupy wydatkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % realizacji Transport i łączność , ,20 62,20% Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 51,10% b) wydatki majątkowe w tym: , ,50 51,10% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 51,10% Drogi publiczne powiatowe , ,90 46,06%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz b) wydatki majątkowe w tym: , ,90 46,06% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 46,06% Drogi publiczne gminne , ,80 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: , ,80 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 98,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 98,62% b) wydatki majątkowe w tym: , ,91 98,62% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 98,62% 710 Działalność usługowa 6 572,05 450,00 6,85% Plany zagospodarowania przestrzennego 6 572,05 450,00 6,85% b) wydatki majątkowe w tym: 6 572,05 450,00 6,85% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 572,05 450,00 6,85% 750 Administracja publiczna , ,36 99,76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 99,76% b) wydatki majątkowe w tym: , ,36 99,76% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 99,76% 801 Oświata i wychowanie , ,74 92,04% Szkoły podstawowe , ,58 97,66% b) wydatki majątkowe w tym: , ,58 97,66% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 97,66% Gimnazja , ,96 88,13% b) wydatki majątkowe w tym: , ,96 88,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 88,13% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,20 99,99% b) wydatki majątkowe w tym: , ,20 99,99% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 99,99% 852 Pomoc społeczna , ,75 99,29% Ośrodki pomocy społecznej , ,75 99,29% b) wydatki majątkowe w tym: , ,75 99,29% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 99,29% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,98 99,79% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,98 99,79% b) wydatki majątkowe w tym: , ,98 99,79% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,98 99,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 88,42% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 88,42% b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 88,42% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88,42% 926 Kultura fizyczna , ,20 60,13% Obiekty sportowe , ,20 60,13% b) wydatki majątkowe w tym: , ,20 60,13% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 60,13% Razem wydatki majątkowe: , ,14 71,88% w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,14 71,88%

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo