SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok obejmujące m.in. : 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2012 rok, Nr XXIII/473/2011, podjętą w dniu 28 grudnia 2011r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł w tym; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W 2012 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości ,00 zł w tym; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 31 grudnia 2012 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości ,00 zł w tym; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2012r. przedstawia tabela Nr 3.

2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2012 r. plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody razem ,80 99,48 Dochody bieżące ,60 97,83 Dochody majątkowe ,20 107,75 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 99,98 Dochody bieżące ,23 99,98 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1,22 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,88 99,97 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,13 Dział 600 Transport i łączność ,11 109,21 Dochody bieżące ,69 93,06 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 61,48 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,48 198,67 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,43 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,62 270, ,57 95, , ,00 100, ,98 54, ,34 1,99

3 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,99 94,03 - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym ,02 należności uboczne Dochody majątkowe ,42 116,11 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 823,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,25 116,68 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,17 3,13 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,18 90,50 Dochody bieżące ,27 114,31 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,33 131,54 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 368,86 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 103,14 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,73 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,84 271,08 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,86 86,53 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,99 97,66 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,91 82,80 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,11 946,55 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,80 81,31 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,47 99,19 Dochody bieżące ,47 99,24 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02

4 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,39 93,79 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,39 93,79 - Opłaty cmentarne ,29 103,66 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,23 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,92 772, ,00 98, ,48 99, ,58 Dochody majątkowe ,00 95,88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 95,88 Dział 720 Informatyka ,98 21,90 Dochody majątkowe ,98 21,90 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,98 21,90 Dział 750 Administracja publiczna ,55 77,55 Dochody bieżące ,55 77,55 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,74 - Różne opłaty ,58 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 71,32 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,18 260, ,60 48,35

5 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 99,11 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,26 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,01 99,99 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 477,40 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,20 100,00 Dochody bieżące ,20 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa ,00 100,00 Dochody bieżące ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,32 94,56 Dochody bieżące ,78 95,21 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,36 121,52 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 16,72 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 164,45 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,82 99,94 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,43 176,72

6 Dział 756 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ,54 86,59 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,54 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 97,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,04 97,60 Dochody bieżące ,04 97,60 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,22 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,01 93,25 - Podatek od nieruchomości ,77 102,07 - Podatek rolny ,67 92,84 - Podatek leśny ,91 163,79 - Podatek od środków transportowych ,50 96,61 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,30 108,98 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,15 92,97 - Wpływy z opłaty skarbowej ,28 90,68 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,15 106,66 - Wpływy z opłaty targowej ,75 91,83 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,88 118,45 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,28 104,14 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,90 106,64 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,22 96,07 - opłata parkingowa ,40 145,69 - opłata adiacencka ,28 172,62 - renta planistyczna ,00 112,03 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,32 66,71 - Zaległości z podatków zniesionych 0 398,25 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,23 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,50 122,16 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,88 112,59 - opłata za wydanie karty wędkarskiej ,00 77,73 - opłata za czynności egzekucyjne ,54 134,66

7 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - opłata za korzystanie z przystanków ,64 108,79 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty ,70 267,71 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,13 165, , , ,13 Dział 758 Różne rozliczenia ,55 100,29 Dochody bieżące ,56 100,28 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,45 154,57 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów , ,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,64 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,84 117,07 Dochody majątkowe ,99 100,49 - Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100, ,99 100,43 Dział 801 Oświata i wychowanie ,63 79,61 Dochody bieżące ,15 83,71 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,69 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,91 82,13 - opłata stała w przedszkolach ,17 82,20 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,74 74, ,12 87, ,92 91,35

8 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 78,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , ,37 111, ,98 79, ,99 99, ,00 38, ,00 100, ,94 99, ,15 - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,63 110,83 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,48 64,53 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,19 591,13 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,28 21, ,72 90, ,92 77,67 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,37 99,92 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dział 851 Ochrona zdrowia ,74 90,82 Dochody bieżące ,74 90,82 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 551,77 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,87 81,98 - opłata za czynności egzekucyjne ,87 81,98 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,33 90,31

9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 78,95 0 0, , ,00 100, ,80 96, ,50 81, ,09 137,01 Dział 852 Pomoc społeczna ,54 100,66 Dochody bieżące ,16 100,44 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 234,91 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 710,42 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za ,02 28,03 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 526,70 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,81 113,71 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,69 102,72 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 60,40 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,99 93, ,76 107, ,44 123,15

10 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,99 74, ,01 99, ,68 99, ,07 99, ,10 99, ,94 95, ,00 100, ,08 99, , , ,00 100,00 Dochody majątkowe ,38 234,13 - Dotacje celowe w ramach programów ,38 234,13 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,71 98,27 Dochody bieżące ,71 98,95 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,85 97,09 - opłata stała w żłobkach ,85 97,09 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78 83,15 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 418,73

11 - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,87 156, ,00 100, ,48 100, ,00 96, ,00 100,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ,00 0,44 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 155,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 93,71 Dochody bieżące ,25 93,71 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 70, ,20 96, , , ,43 91, ,34 96,80 0 1,12

12 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 0 10,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 10,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 102,75 Dochody bieżące ,84 43,84 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,33 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 113,18 - Wpływy z opłaty produktowej ,42 136,45 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,52 96,90 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,06 96,57 - różne opłaty ,46 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne ,66 123, ,91 81, , ,67 155, ,00 100, ,89 14, ,79 99, , ,58 Dochody majątkowe , ,91 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,63 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,94 80, ,36

13 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 62,37 Dochody bieżące ,55 68,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,68 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 9, , ,00 0, ,00 100, ,00 100,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,98 96,38 Dochody bieżące ,41 84,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,67 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,80 13, ,22 96, , , ,02 94, ,83 112,64

14 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon , ,54 104,02 Dochody majątkowe ,57 99,88 - Dotacje celowe w ramach programów ,51 99,82 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych ,06

15 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody razem ,24 99,26 Dochody bieżące ,87 97,18 Dochody majątkowe ,37 108,80 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 99,98 Dochody bieżące ,23 99,98 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1,22 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,88 99,97 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,13 Dział 600 Transport i łączność ,39 109,29 Dochody bieżące ,58 92,85 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 61,48 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,85 202,89 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,43 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,71 252, ,57 95, , ,00 100, ,78 54, ,00 0,00

16 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,99 94,03 - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym ,02 należności uboczne Dochody majątkowe ,81 121,90 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 823,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,81 121,89 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,33 90,13 Dochody bieżące ,42 122,15 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,33 131,54 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 368,86 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 103,14 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,84 271,08 Dochody majątkowe ,91 82,80 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,11 946,55 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,80 81,31 Dział 710 Działalność usługowa ,27 105,90 Dochody bieżące ,27 105,90 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,56 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 268,32 innych jednostek organizacyjnych - Opłaty cmentarne ,29 103,66 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,10 750,17 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 98,85 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 720 Informatyka ,98 21,90 Dochody majątkowe ,98 21,90 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,98 21,90

17 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dział 750 Administracja publiczna ,15 72,27 Dochody bieżące ,15 72,27 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,74 Dział Różne opłaty ,58 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,98 71, , , ,18 260, ,60 48, ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 99,11 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 477,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,20 100,00 Dochody bieżące ,20 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa ,00 100,00 Dochody bieżące ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,35 109,08 Dochody bieżące ,81 121,62 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,36 121,52 fizycznych - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 164,45

18 Dział 756 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,54 100,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,54 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,16 97,54 Dochody bieżące ,16 97,54 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,22 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,65 93,27 - Podatek od nieruchomości ,77 102,07 - Podatek rolny ,67 92,84 - Podatek leśny ,91 163,79 - Podatek od środków transportowych ,50 96,61 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,30 108,98 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,15 92,97 - Wpływy z opłaty skarbowej ,28 90,68 - Wpływy z opłaty targowej ,75 91,83 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,88 118,45 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,28 104,14 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,16 129,01 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,48 160,25 - opłata parkingowa ,40 145,69 - opłata adiacencka ,28 172,62 - renta planistyczna ,00 112,03 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,32 66,71 - Zaległości z podatków zniesionych 0 398,25 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,18 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,68 112,52 - opłata za czynności egzekucyjne ,54 134,66 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców ,64 108,79 - różne opłaty ,50 165,63 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,13 165, , , ,13 Dział 758 Różne rozliczenia ,55 100,81 Dochody bieżące ,56 100,82 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,45 154,57

19 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,91 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,64 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,84 117,07 Dochody majątkowe ,99 100,68 - Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,99 100,43 Dział 801 Oświata i wychowanie ,98 80,94 Dochody bieżące ,34 79,49 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,67 82,12 - opłata stała w przedszkolach ,17 82,20 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty ,50 60,18 świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 91,53 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,25 110, ,99 50, ,99 99, ,00 38, ,94 99,74

20 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon , ,00 100,00 Dochody majątkowe ,64 85,80 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,15 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,57 90, ,92 77,67 Dział 851 Ochrona zdrowia ,94 90,58 Dochody bieżące ,94 90,58 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 551,77 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,87 81,98 - opłata za czynności egzekucyjne ,87 81,98 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,33 90,31 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 78,95 0 0, , ,00 100, ,50 81, ,09 137,01 Dział 852 Pomoc społeczna ,74 100,79 Dochody bieżące ,74 100,79

21 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 710,42 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 526,70 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,85 105, ,65 95, ,59 110, ,22 130, ,01 99, ,68 99, ,07 99, , ,74 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,63 97,34 Dochody bieżące ,63 98,09 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,85 97,09 - opłata stała w żłobkach ,85 97,09 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78 83,15 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 418, ,00 100, ,00 96, ,00 0,00

22 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,00 0,44 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 155,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,58 96,66 Dochody bieżące ,58 96,66 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,22 96, ,34 96,80 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 103,35 Dochody bieżące ,70 40,94 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,33 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 113,18 - Wpływy z opłaty produktowej ,42 136,45 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,38 99,20 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,92 98,71 - różne opłaty ,46 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,66 123, ,91 81, , ,67 155, ,00 100, ,89 14, ,79 99,95

23 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,97 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym ,58 należności uboczne Dochody majątkowe , ,91 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,63 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,94 80,48 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0 599,36 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,15 13,26 Dochody bieżące ,15 16,88 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,68 innych jednostek organizacyjnych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 9,87 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe ,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 926 Kultura fizyczna ,98 96,38 Dochody bieżące ,41 84,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,67 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,80 13,15 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,22 96, ,04

24 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 41, ,02 94, ,83 112, , ,54 104,02 Dochody majątkowe ,57 99,88 - Dotacje celowe w ramach programów ,51 99,82 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych ,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 marca 2012r. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2011 r. L.p Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział 1 600 700 2 60016 70005 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 0470 0750 Nazwa paragrafu 4 Pozostałe odsetki Nazwa działu rozdziału źródło Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł Załączniki tabelaryczne obowiązkowe SPIS TRESCI ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ 46 Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 50 Załącznik nr 2 A DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GMINY SKWIERZYNA PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU ZA I PÓŁROCZE 2013 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

INFORMACJA GMINY SKWIERZYNA PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU ZA I PÓŁROCZE 2013 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ INFORMACJA o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 1 BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY Uchwałą Nr XXXI/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo